Informatie voor Oekraïners

Pijnacker-Nootdorp biedt vluchtelingen uit Oekraïne opvang en onderdak. Vluchtelingen die geen onderdak hebben kunnen zich aanmelden bij een van de aanmeldpunten:

Refugeehelp

Samen met Oekraïense vluchtelingen hebben Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en het Leger des Heils de site Refugeehelp.nl opgezet, in de hoop mensen zo snel mogelijk wegwijs te maken. RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

WhatsApp-hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een Whatsapp-hulplijn geopend voor mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. U kunt hier een (voice-)bericht naar sturen met praktische vragen in het Oekraïens en Engels. Het telefoonnummer is 06 48 15 80 53. Kijk voor meer informatie in het Oekraïens op de website van het Rode Kruis.

Mensen die in het Nederlands hulp willen vragen of bieden, kunnen terecht bij de Nederlandstalige ‘Informatielijn Oekraïne’. Ze kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met vragen over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden. De Informatielijn Oekraïne is op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via tel. 070 4455888. Kijk voor meer informatie in het Oekraïens op de website van het Rode Kruis.

Als u als vluchteling uit Oekraïne geen onderdak heeft, moet u zich fysiek aanmelden bij 1 van de aanmeldpunten:

Vanuit de aanmeldlocatie zorgt de gemeente ervoor dat u een slaapplaats krijgt.

Heeft u vragen over het aanmelden? Stuur dan een e-mail naar gemeente Den Haag vluchtelingenzorg@denhaag.nl.

Ja, als u in Nederland verblijft moet u zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven kan op het tijdelijke verblijfadres. Na de inschrijving krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het aanvragen van regelingen. Doe de inschrijving daarom zo snel mogelijk.

Een afspraak maken voor het inschrijven van iemand uit Oekraïne kan telefonisch via tel. 14015.

Naar de afspraak moet u een paspoort of identiteitskaart meenemen en indien u hierover beschikt aktes van de Burgerlijke Stand (Huwelijksakte, geboorteakte, etc.). Als u die documenten niet heeft maar wel Oekraïner bent, dan kunt u vervangende documenten aanvragen bij de consulaire afdeling van de Oekraïense Ambassade in Den Haag. In andere gevallen kunt u worden doorverwezen voor een aanvullend herkomst- en identificatieonderzoek.

Mensen die opgevangen worden in hotel Van der Valk hoeven niet naar het gemeentehuis te komen. Medewerkers van de gemeente komen hiervoor naar het hotel toe.

Zie voor veel gestelde vragen over het inschrijven in de BRP de website van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven niet in een asielprocedure. Ze kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. De tijdelijke bescherming geldt nu tot 4 maart 2023 en kan verlengd worden. Vluchtelingen die onder de bescherming vallen, hebben recht op opvang, zorg, onderwijs en werk. Om een bewijs van verblijf aan te vragen maakt u digitaal een afspraak bij de IND. Meer informatie vindt u op de website van de IND.  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14015 of helpoekraine@pijnacker-nootdorp.nl.

Uw inschrijving in de BRP is niet voldoende om aan te tonen dat u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. Het is nodig om een zogenaamd IND-proces te doorlopen. Hierbij ondertekent u een asielaanvraag en krijgt u een bewijs om hier te mogen verblijven en werken.

Na inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente, kunt u leefgeld krijgen. Dit kunt u aanvragen op de pagina Aanvragen leefgeld.

Wij adviseren om zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Dit geldt zeker als u gebruik wilt maken van de leefgeldregeling. Wij kunnen alleen geld overmaken als u een Nederlands bankrekeningnummer heeft.

U kunt een bankrekening aanvragen bij een bank naar keuze. Wij adviseren hierbij wel een afspraak te maken op een (bank)kantoor.

Voor mensen die geen reguliere bankrekening kunnen openen, omdat zij niet over een geldig legitimatiebewijs beschikken, heeft de gemeente bankpassen aangevraagd bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Het is wenselijk dat ze zo snel mogelijk naar school kunnen om leeftijdsgenoten te ontmoeten en om te leren en te spelen.

Basisonderwijs

De ouders mogen hun kind(eren) aanmelden op de school van voorkeur. Die school bekijkt dan, samen met de ouders, of de leerling een plekje kan krijgen. De school van voorkeur kan de ouders echter ook doorverwijzen naar een andere school. Dat komt, omdat het aantal gevluchte Oekraïense kinderen toeneemt en er niet meteen een plekje is op onze scholen.

De gemeente zet samen met de schoolbesturen in op het realiseren van extra, tijdelijke onderwijsvoorzieningen zoals speciale taal- en vluchtelingenklassen en leerkrachten met ervaring met het lesgeven aan vluchtelingen, zodat we ieder kind een goede plek kunnen bieden. De schoolbesturen werken hard aan deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen, zodat alle kinderen een plekje kunnen krijgen.

Voorgezet onderwijs

Jongeren in de leeftijd van het voorgezet onderwijs, worden doorverwezen naar de Internationale Schakelklas in Delft. Aanmelden en doorverwijzen loopt via c.storm@grotiuscollege.nl.

Leerlingen die een afstand moeten overbruggen naar de school van hun keuze kunnen met de fiets gaan. Hiervoor zijn en worden fietsen ingezameld door de gemeente.

Aan vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot vier jaar biedt de gemeente twee dagdelen per week gratis ‘Peuteropvang’. Op die manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling en krijgen ze de kans om met andere (Nederlandstalige) kinderen te spelen. Aanmelden en doorverwijzen loopt via: E.vanderHeeft@pijnacker-nootdorp.nl. De gemeente voorziet niet in reguliere kinderopvang voor vluchtelingen die willen werken. We raden de vluchtelingen aan om onderling afspraken te maken en elkaar te helpen met de opvang.

Er is op dit moment nog niet voorzien in bekostiging van taalonderwijs voor volwassenen.

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

U als vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Zie voor meer informatie over werken in Nederland de website van de Rijksoverheid.

Om te kunnen werken heeft u een document nodig waaruit uw verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als u zich inschrijft bij de gemeente, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

Het kost wel enige tijd om documenten beschikbaar te stellen waar uw verblijfsrecht uit blijkt. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022.

Tijdens deze overgangsperiode geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen.

Daarnaast werkt de Rijksoverheid eraan om deze overgangsperiode uit te breiden, en toe te passen op staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming kregen of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die overeenkomstig Oekraïens recht is afgegeven.

Had u een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne? Bijvoorbeeld omdat u daar studeerde of werkte? Dan valt u in Nederland vanaf 19 juli niet langer onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het maakt niet uit of u rechtstreeks uit Oekraïne komt, in uw eigen land bent geweest of via een ander EU-land komt. Zogenaamde ‘derdelanders’ kunnen niet langer aanspraak maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg. U moet naar uw eigen land terugkeren of asiel aanvragen in Ter Apel.

Bovenstaande geldt niet met terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle mensen die in Oekraïne recht hadden op verblijf en voor 19 juli zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) hun verblijfsrecht tot 4 maart 2023 behouden.

Meer informatie vindt u op de website van de IND.

Ja. Wanneer u gevlucht bent uit Oekraïne dan heeft u in Nederland recht op medische zorg. U kunt in eerste instantie worden gezien door de huisarts van uw gastgezin of een andere huisarts binnen de gemeente. De huisarts kan u doorverwijzen naar specialisten voor eventuele verdere zorg.

Zie voor meer informatie over zorg, zorgkosten en zorgverzekeringen de website van Zorgverzekeringslijn. Deze website is geschreven in zowel het Nederlands als in Oekraïens.

Werkt u in Nederland?  

Nee. U hoeft zelf niets te betalen. U betaalt geen zorgpremie of eigen risico. 

Dat hangt af van de situatie:

  • Heeft u een paspoort en een Burgerservicenummer (BSN)? Neem deze mee als u zorg nodig heeft. De kosten worden dan betaald uit de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). U hoeft hiervoor niets te doen en niets te betalen.
  • Heeft u (nog) geen paspoort of Burgerservicenummer dan betaalt het CAK de zorgkosten. Ook dan hoeft u niets te doen of te betalen.

Vanaf 1 augustus 2022 hoeft u geen zorgverzekering meer te hebben als u werkt. U valt onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Uw zorgkosten worden vanuit de RMO vergoed. U ontvangt hierover een brief van uw zorgverzekeraar. De RMO geeft geen recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt automatisch gestopt als de zorgverzekering wordt beëindigd. Uitgekeerde zorgtoeslag wordt niet teruggevorderd.  

U kunt ervoor kiezen toch een eigen zorgverzekering te behouden of af te sluiten. Dit kunt u aangeven bij uw zorgverzekeraar. In dat geval kunt u zorgtoeslag ontvangen. Kijk voor meer informatie hierover op toeslagen.nl

In veel gevallen bent u meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van uw gastgezin. U wordt door de verzekeraar beschouwd als logé. Schade die door u wordt toegebracht aan de woning en/of inboedel van het gastgezin moet ook eerst op hun woonhuis- en/of inboedelverzekering geclaimd te worden. In veel gevallen heeft dit geen gevolgen voor de premie. Wanneer de dekking onvoldoende is, dan kan het gastgezin een claim indienen bij de gemeente via helpoekraine@pijnacker-nootdorp.nl.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen gratis de coronaprik(ken) halen op een GGD-locatie. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de prik via 0800-7070 (ook in het Engels). Dat kan iedere dag van 08.00 – 20.00 uur.

Op veel GGD-locaties kunt u ook zonder afspraak een coronaprik halen. Op prikkenzonderafspraak.nl staat waar het mogelijk is om een coronaprik te halen zonder afspraak. De brochure ‘COVID-19 in the Netherlands: how the Netherlands deals with coronavirus’ biedt extra informatie over het coronavirus in Nederland.

Sommige vluchtelingen uit Oekraïne nemen hun huisdier mee op hun vlucht. Zodra het dier in Nederland is, is het van belang zo snel mogelijk te regelen dat het diergeneeskundige zorg krijgt: een gezondheidscheck, plaatsing van een chip en registratie inclusief een paspoort, vaccinatie tegen rabiës en ontwormen (Milbemax). Hiervoor kan contact worden gezocht met een dierenarts in de gemeente.

Via de website  Hulpvoordierenuitoekraine.nl is veel informatie en hulp beschikbaar. Zo kan diergeneeskundige zorg op locatie worden gecoördineerd en kunnen kosten hiervoor worden vergoed.