Onderzoek Asielopvang en woningen voor lokale woningzoekenden

De gemeente is gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden voor een opvanglocatie voor 150 tot 300 asielzoekers in Pijnacker-Nootdorp, voor minimaal 5 en maximaal 10 jaar. Tegelijkertijd wil de gemeente op dezelfde locatie nieuwe woningen, de zogeheten flexwoningen, creëren voor lokale starters en spoedzoekers. Op deze manier draagt de gemeente bij aan het oplossen van een groot maatschappelijk probleem rondom asielopvang en biedt tegelijkertijd nieuwe woningen aan voor lokale woningzoekenden. De gemeente vindt het van belang dat inwoners vanaf het begin betrokken worden bij het onderzoek.

Spreidingswet

Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet ingegaan. De Spreidingswet zorgt ervoor dat asielzoekers eerlijker worden verdeeld over alle provincies en gemeenten. De gemeenten van de provincie Zuid-Holland gaan nu, samen met de provincie, in gesprek om afspraken te maken over de definitieve verdeling van opvangplekken. Op basis van deze afspraken wordt voor ons duidelijk hoeveel opvangplekken onze gemeente definitief vanaf 2025 moet gaan realiseren. Er is voor onze gemeente een voorlopige opgave bekendgemaakt van 397 opvangplekken. Dit nemen we mee in het verdere onderzoek.

Hoe voert de gemeente dit onderzoek uit?

Of er daadwerkelijk een asielopvang komt in Pijnacker-Nootdorp, hangt af van het onderzoek naar geschikte en beschikbare locaties. De gemeente is voor het locatieonderzoek in gesprek met het COA en de provincie. Ook doen we een breder onderzoek in de samenleving. Daarom worden naast inwoners ook organisaties als de SWOP, de bibliotheek, de Raden van Kerken, het onderwijs en de politie gevraagd om mee te denken.

Wat is de volgende stap?

Op dit moment is de gemeente nog in gesprek met diverse partijen voor het locatieonderzoek. We verwachten hier nog enige tijd voor nodig te hebben. Op het moment dat we het locatieonderzoek hebben afgerond, maken we dat bekend. Vervolgens organiseren we voor inwoners een informatiebijeenkomst waar zij hun zorgen kunnen uiten, vragen kunnen stellen en hun wensen en suggesties kunnen aandragen. Direct omwonenden worden uitgenodigd deel te nemen aan een klankbordgroep, die meedenkt over o.a. de inrichting van de openbare ruimte rondom de voorgenomen locatie van asielopvang en flexwoningen. Alle inbreng wordt meegenomen in het ‘Uitvoeringsplan opvang Asielzoekers’ dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Meer informatie over hoe wij inwoners betrekken leest u op de website Pijnacker-Nootdorp denkt mee.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

Alle uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in het ‘Uitvoeringsplan opvang Asielzoekers’. De gemeenteraad beslist of zij akkoord gaan met dit plan en daarmee of de opvanglocatie er komt in combinatie met nieuwe woningen voor starters en spoedzoekers.

Inwoners denken mee

Van 6 tot en met 30 november 2023 was het mogelijk om een vragenlijst in te vullen. Inwoners van de gemeente werden op die manier uitgenodigd om mee te denken. In de vragenlijst werd onder andere gevraagd welke kansen u ziet voor de asielopvang in combinatie met tijdelijke huisvesting voor lokale woningzoekenden. Maar ook of u bepaalde zorgen of tips heeft, die u aan ons wilt meegeven.

Resultaten van de vragenlijst

De vragenlijst is 1426 keer ingevuld en heeft veel waardevolle informatie opgeleverd, die we in het verdere onderzoek meenemen. Benieuwd naar de resultaten van de vragenlijst? We hebben een visuele kaart gemaakt, waarin u in één oogopslag een beeld krijgt van de uitkomsten. Omdat de kaart niet volledig digitaal toegankelijk is, kunt u hieronder de tekstuele beschrijving lezen.
Liever de volledige uitkomsten rustig doorlezen? Dat kan in het participatieverslag.

Uitkomsten vragenlijst naar asielopvang en flexwoningen in Pijnacker-Nootdorp

Deze visuele kaart laat op hoofdlijnen de uitkomsten van de vragenlijst zien.

Inleiding

In Nederland is er een groot tekort aan asielopvangplekken voor asielzoekers. Pijnacker-Nootdorp wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en onderzoekt of asielopvang in de gemeente mogelijk is. Daarbij willen we ook direct flexwoningen bouwen voor starters en andere woningzoekenden.

Wat onderzoekt de gemeente?

De gemeente onderzoekt het volgende:

Komst van 150 tot 300 asielzoekers
Flexwoningen voor 150 tot 300 starters en spoedzoekers
Op dezelfde locatie
Voor de duur van minimaal 5 en maximaal 10 jaar
De gemeenteraad beslist in het voorjaar van 2024 of de asielopvang en flexwoningen er komen.

De vragenlijst

Aan het begin van het onderzoek konden inwoners met de gemeente meedenken door het invullen van een vragenlijst. Daarin zijn zorgen, aandachtspunten en ideeën gedeeld. De resultaten zijn op deze kaart weergegeven.

De uitkomsten van de vragenlijst worden meegenomen in het verdere onderzoek.

Algemene informatie

De vragenlijst is 1426 keer ingevuld tussen 6 en 30 november 2023.
De vragenlijst is ingevuld door inwoners uit:

Overig 0,3%
Oude Leede 1,4%
Delfgauw 6%
Nootdorp 28%
Pijnacker 64,3%

De beantwoording van de vragenlijst per leeftijdscategorie:
16 tot en met 27 jaar 4,4%
66 jaar en ouder 15,7%
28 tot en met 45 jaar 30,7%
46 tot en met 66 jaar 49,2%

Beantwoording van de vragen

Vraag: Heeft u onderwerpen die u wilt meegeven in het onderzoek? (546 reacties)

Top 5

 1. Werk en dagbesteding van asielzoekers 13%
 2. Capaciteit van het onderwijs voor minderjarige asielzoekers 12%
 3. Zorg ervoor dat huidige inwoners eerst een woning kunnen krijgen 12%
 4. Onderzoek of inwoners wel willen dat er asielopvang komt 11%
 5. Onveiligheid, overlast en criminaliteit voorkomen of beperken 19%

Verder worden genoemd: integratie en cultuurverschillen, kosten voor de opvang, locatie, type en aantal asielzoekers, verblijfsduur, leefomgeving, overbezette gezondheidszorg en communicatie vanuit de gemeente.

Vraag: Als er een asielopvang gecombineerd met flexwoningen in onze gemeente komt, is er dan iets waar u zich zorgen over maakt? (1135 reacties)

Top 5

 1. Zorgen over onveiligheid, overlast en toename criminaliteit 58%
 2. Zorg ervoor dat huidige inwoners eerst een woning kunnen krijgen 12%
 3. De leefomgeving en huidige overbezette gezondheidszorg 7%
 4. De integratie en cultuurverschillen 7%
 5. Zorgen over asielzoekers: onder andere te groot aantal en zorg over teveel alleenstaande mannen 3%

Verder worden genoemd: de duur en omvang van de asielopvang, combinatie flexwoningen en asielopvang en de keuze van de locatie.

Vraag: als er een asielopvang komt, zou u dan geïnteresseerd zijn om vrijwilligerswerk te doen?

Weet ik nog niet 273 personen
Nee 1058 personen
Ja 95 personen

Vraag: wat voor vrijwilligerswerk zou u dan willen doen? 103 reacties

Top 5

 1. Helpen bij het leren van de Nederlandse taal 34%
 2. Ik weet nog niet wat ik zou willen doen 13%
 3. Helpen bij het organiseren van activiteiten 9%
 4. Mensen wegwijs maken in onze gemeente 7%
 5. Helpen als begeleider of coach 7%

Verder worden genoemd: hulp bij integreren, administratie, zoeken van werk en activiteiten voor kinderen.

Vraag: zijn er nog ideeën of aandachtspunten die u verder wilt meegeven voor het onderzoek dat de gemeente nu uitvoert? 774 reacties

Top 5

 1. Geen asielzoekers opvangen 21%
 2. Zorg ervoor dat bestaande inwoners eerst een woning kunnen krijgen 14%
 3. Goede communicatie vanuit de gemeente: onder andere luisteren, informeren en betrekken 12%
 4. De locatie: onder andere verspreiden over de kernen en buiten de bebouwde kom 11%
 5. Zorg voor veiligheid, voorkom of beperk overlast en criminaliteit 9%

Verder worden genoemd: zorg voor werk en dagbesteding, prioriteit geven aan eigen inwoners, type en aantal asielzoekers, verblijfsduur, integratie, capaciteit onderwijs en overbezette gezondheidszorg.

We betrekken inwoners van de gemeente verder bij het onderzoek via informatiebijeenkomsten en een klankbordgroep. Meer informatie staat op www.pijnacker-nootdorp.nl/asielopvang

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is op donderdag 25 januari 2024 middels een informatienota van het college geïnformeerd over de uitkomsten van de vragenlijst.

Veelgestelde vragen

Donderdag 29 juni 2023 stemde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om asielzoekers voor de duur van minimaal 5 en maximaal 10 jaar op te vangen. Uitgangspunt is dat er minimaal 150 en maximaal 300 plekken worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wil de gemeente op dezelfde locatie tijdelijke woningen creëren voor lokale starters en spoedzoekers.

Of er daadwerkelijk een asielopvang in Pijnacker-Nootdorp komt, hangt af van het haalbaarheidsonderzoek naar geschikte en beschikbare locaties. Dit deel van het onderzoek ligt bij de gemeente, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de provincie. Daarnaast wordt onderzocht wat we binnen de gemeente maatschappelijk aankunnen. Daarom worden organisaties als de SWOP, de bibliotheek, de Raden van Kerken, het onderwijs en de politie gevraagd om mee te denken.

Inwoners konden in eerste instantie meedenken door een vragenlijst in te vullen. Wanneer het locatieonderzoek is afgerond, wordt een voorkeurslocatie bekendgemaakt. Vervolgens zal de gemeente inwoners en met name omwonenden opnieuw betrekken door middel van een informatiebijeenkomst en het instellen van een klankbordgroep.

Hiermee wil onze gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, nu het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland steeds groter wordt. Tegelijkertijd wil de gemeente tijdelijke woningen plaatsen voor starters en spoedzoekers. Op die manier leveren we niet alleen een bijdrage aan de oplossing voor het maatschappelijke probleem rondom asielopvang, maar bieden we ook mogelijkheden voor lokale woningzoekenden.

Uitgangspunt is dat er minimaal 150 en maximaal 300 plekken worden gerealiseerd voor asielzoekers en evenveel plekken voor starters en spoedzoekers.

Het college onderzoekt de meningen en ideeën die leven bij inwoners en ondernemers, wat we maatschappelijk aankunnen binnen de gemeente en of er een geschikte locatie beschikbaar is. Aan de hand van de uitkomsten, wordt een uitvoeringsplan opvang asielzoekers’ opgesteld. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over dit plan.

Spoedzoekers zijn woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak.

Ja, gemeente Pijnacker-Nootdorp vangt op dit moment 74 asielzoekers op in Hotel Van der Valk Den Haag-Nootdorp. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Crisisopvang voor asielzoekers.

Meer weten?

We doen ons best om u goed op de hoogte te houden, maar we kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.

Hieronder vindt u veel informatie, maar heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door het contactformulier in te vullen.