Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker

Onze gemeente is een groeigemeente, waardoor er een toenemende behoefte is aan een plek waar activiteiten plaatsvinden en mensen elkaar kunnen ontmoeten. De behoefte aan een sociaal cultureel centrum kwam naar voren in de Cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’ en bij een onderzoek onder ruim 700 inwoners. We vinden het belangrijk om op deze behoefte in te spelen en daarom willen we graag in Pijnacker een Sociaal Cultureel Centrum realiseren met een podium en meer mogelijkheden op het gebied van ontmoeting, dans, theater en muziek.

Wat is een Sociaal Cultureel Centrum?

Het Sociaal Cultureel Centrum wordt een mooie plek voor meer ontmoetingen en gezelligheid in de buurt. Een plek met multifunctionele ruimtes en een klein theater, voor een avond uit met theater, muziek of dans. U kunt er ook boeken lenen, vergaderen en een verenigingsavond, cursus of familiebijeenkomst organiseren. Een plek dus voor iedereen: (buurt)bewoners, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Locatie Raadhuisplein  

In juni 2021 besloot de gemeenteraad dat er een Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker moet komen. Er is toen gesproken over wat de beste locatie is voor het centrum. De locaties Buurt&Zo aan de Julianalaan en het Oranjepark naast het gemeentehuis in de Emmastraat stonden al in het voorstel van het college. De gemeenteraad vroeg nog een keer goed de mogelijkheid van een locatie in het centrum te onderzoeken. Het onderzoek naar een locatie meer in het centrum is afgerond. De locatie waar voorheen de Rabobank zat, aan het Raadhuisplein, is aangekocht door de gemeente. Deze locatie versterkt het winkelcentrum van Pijnacker en heeft goede parkeermogelijkheden. Het college vindt dit dan ook de meest geschikte plek om het Sociaal Cultureel Centrum te bouwen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 25 november 2021 besloten dat de ontwikkeling van een Sociaal Cultureel Centrum op de Rabobank locatie gaat plaatsvinden. 

Voormalige Rabobanklocatie Raadhuisplein

Proces

Momenteel vindt de aanbestedingsprocedure plaats voor de selectie van een architect. Hier worden de gebruikers van het pand bij betrokken. Diverse mensen uit het culturele veld en de bibliotheek Oostland denken mee over welke ruimten er in het pand moeten komen en hoe het zo functioneel mogelijk wordt. Naar verwachting wordt in juli 2022 de architect gekozen. Als de architect bekend is, volgt de ontwerpfase van het Sociaal Cultureel Centrum. In deze fase gaat het over hoe het gebouw er aan de buitenkant uit komt te zien. Naast een overleg met de gebruikers, wordt dan ook een klankbordgroep gevormd van bewoners, ondernemers en raadsleden. Zo betrekken we iedereen bij het ontstaan van het Sociaal Cultureel Centrum. De ontwerpfase loopt ongeveer tot het tweede kwartaal in 2023.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze klankbordgroep? Dan kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar sccpijnacker@pijnacker-nootdorp.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, vindt een selectie plaats om een zo goed mogelijke verdeling van belanghebbenden in de klankbordgroep te hebben.

Wijzigen bestemming

Het gebied waar het Sociaal Cultureel Centrum wordt gerealiseerd, is in de figuur hieronder aangegeven (rood en blauw). Voor de beoogde ontwikkeling is voor het rode gebied een wijziging van de bestemming van ‘wonen’ naar ‘centrum’ nodig om het programma van eisen te kunnen realiseren. Voor deze bestemmingswijziging moet een zogenoemde planologische procedure worden doorlopen. Hiervoor is door de gemeente op dinsdag 10 mei 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag heeft alleen betrekking op de wijziging van de functie, van ‘wonen’ naar ‘centrum’, waardoor nog wel gehouden moet worden aan bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte. Het Sociaal Cultureel Centrum past wel binnen de regels van het bestemmingsplan van het blauwe gebied. Hiervoor hoeft dus geen vergunning voor worden aangevraagd.

Locatie Locatie Sociaal Cultureel Centrum
Locatie Sociaal Cultureel Centrum

Tijdelijke invulling

Het college van burgemeester en wethouders besloot op dinsdag 1 februari 2022 dat het voormalige Rabobankgebouw aan het Emmapark tijdelijk onderdak gaat bieden aan een aantal leerlingen van de Octantschool Beatrix. Deze twee groepen zijn begin april verhuisd naar hun tijdelijke lokaal. Met het schoolbestuur en de directie zijn afspraken gemaakt over het tijdelijk gebruik in verband met de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum. Het tijdelijk gebruik mag niet ten koste gaan van de geplande ontwikkelingen. Daarnaast bekijkt de gemeente of een deel van het gebouw gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld (pop-up) exposities en of er een tijdelijk openbaar toilet kan komen.

Veelgestelde vragen

In december 2021 vond een digitale informatiebijeenkomst plaats. Deze kunt u terugkijken op YouTube. Tijdens deze bijeenkomst stelden aanwezigen verschillende vragen. De antwoorden leest u hieronder:

Ja, de bibliotheek en Buurt & Zo verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Het is niet meer de bedoeling dat er een aparte bibliotheek en een apart cultureel centrum is. Ze zijn volledig samengevoegd. In het hele gebouw zul je boeken tegen komen, zoals dat nu ook bij CulturA & Zo is in Nootdorp.

Er is nog niets over bekend. Daar komen we later op terug.

Jazeker, daar gaan we in het nieuwe SCC gebruik van maken.

De bedoeling is dat er voor allerlei sociale en culturele activiteiten ruimte is, dus moet het ook betaalbaar zijn. Inschatten wat betaalbaar is, is nog niet te zeggen.

Dat is nog niet bekend. Dat gaan we bekijken als we een exacte invulling van het gebouw gaan doen.

Het zal een hogere parkeerdruk geven, maar we willen focussen op het gebruik van de parkeergarage Ackershof. Daar is overcapaciteit. Er volgen nog specifieke afspraken met de eigenaar van Ackershof. Dat heeft alles te maken met de invulling van het theater. Dit wordt later in het traject verder uitgewerkt en wij komen terug in een volgende bijeenkomst met een parkeermeting.

Drukte in de wijk willen we in ieder geval voorkomen door mensen te stimuleren met het openbaar vervoer of de fiets komen. Daar maken we het toegankelijk en bereikbaar voor.

Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het gebouw. Er zijn nu verschillende routes vanuit de garage naar de winkelcentrum. Het zou logisch zijn dat we de kortste looproute kunnen open stellen voor publiek. Ook dat het programma afgestemd is op de openingstijden van de garage.

Als we een duurzaam gebouw met alle functies willen hebben, past het huidige gebouw van de Rabobank (boven de grond) daar zeker niet in. We gaan nog in detail kijken wat we kunnen gebruiken in het nieuwe plan (kelders of deel van de fundering).

Wij kunnen overlast niet helemaal voorkomen, dat hoort bij slopen en bouwen. Maar de directe buren houden we zeker op de hoogte van alle sloop- en bouwwerkzaamheden.

Zeker. Bij de sloop, maar ook tijdens de bouwwerkzaamheden wordt aan de bouwer gevraagd deze nul-metingen uit te voeren.

Nee, daar gaat een proces van 3 maanden ter aanbesteding aan vooraf. Daarna zullen we deze bekend maken.

We zijn aan het bekijken via de aanbestedingsprocedure hoe de bewoners en/of ondernemers betrokken kunnen worden. De gemeente moet hiervoor wel aan de regels houden, maar betrokkenheid is zeker.

Het blijft binnen de bestemming van maximaal 14 meter.

Het gebouw moet nog ontworpen worden. De zijde naar het plein zal zoveel mogelijk open worden. Maar waar het niet nodig is, bijvoorbeeld met een doorkijk naar andere woningen, zal dat niet gebeuren. De architect zal hierover ook zeker zijn visie geven. Deze vraag wordt in ieder geval meegenomen in het proces.

Dat moeten we nog bekijken. Er komt waarschijnlijk iets van een kleinschalige horeca zoals je in een foyer van een theater kan verwachten. Heel erg te vergelijken met CulturA & Zo in Nootdorp, maar wel iets kleinschaliger.

In het totaalplaatje kijken naar wat waarvoor behoefte wij hebben voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum en hebben we dat zeker meegenomen. Maar we houden rekening met wat het CJMV nodig heeft. Dat zal elkaar niet bijten.

Ja, een Sociaal Cultureel Centrum met een bibliotheek, theater en dergelijke faciliteiten past in het bestemmingsplan zoals dat op dit moment geldig is. De bestemming van het gebouw, genaamd Centrum, is heel breed. Dat betekent dat maatschappelijke voorzieningen, wonen en winkels mogelijk zijn.

Het kapitaal is zeker beschikbaar en wordt door de gemeenteraad ter beschikking gesteld. We hebben geld gekregen voor het ontwerpproces, de architect e.d. Als er een plan ligt, dan gaan we terug naar de gemeenteraad om het investeringsbudget te vragen. Hierover betrekken wij ook bewoners en ondernemers bij de diverse stappen.

De gemeente heeft het pand aangekocht en is dus eigenaar van het pand. Dat betekent dat de plannen van ABB niet meer bestaan. De gemeente gaat verder met de ontwikkeling van deze locatie.

We versturen brieven naar omwonenden en het wordt aangekondigd bij de gemeenteberichten in de Telstar en de Eendracht (Nootdorp).  Ook komt het op de website, Twitter en Facebook van de gemeente. Niets missen? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief Wekelijks gemeentenieuws.

Heeft u nog meer vragen over het Sociaal Cultureel Centrum? Stuur dan een e-mail naar sccpijnacker@pijnacker-nootdorp.nl.

Contact

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Mail naar: sccpijnacker@pijnacker-nootdorp.nl