Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker

Onze gemeente is een groeigemeente, waardoor er een toenemende behoefte is aan een plek waar activiteiten plaatsvinden en mensen elkaar kunnen ontmoeten. De behoefte aan een Sociaal Cultureel Centrum kwam naar voren in de Cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’ en bij een onderzoek onder ruim 700 inwoners. We vinden het belangrijk om op deze behoefte in te spelen en daarom komt er, met goedkeuring van de gemeenteraad, een Sociaal Cultureel Centrum op het Raadhuisplein in Pijnacker.

Het Sociaal Cultureel Centrum wordt een mooie plek voor meer ontmoetingen en gezelligheid in de buurt met een eigen horecagelegenheid. U kunt er straks boeken lenen van Bibliotheek Oostland en terecht voor vele activiteiten van het jongerenwerk, de bibliotheek en Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP). Maar natuurlijk ook voor muziekles, dansles of bijvoorbeeld een schilderworkshop in de verschillende repetitieruimtes en cursuslokalen. Er komt een podium waar u kunt genieten van uitvoeringen en voorstellingen op het gebied van muziek en dans.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het besluit over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum uit en legt deze nog niet voor aan de gemeenteraad. De reden hiervoor is dat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk, waardoor er financiële tekorten zijn voorzien vanaf 2026. Het college wil eerst samen met de gemeenteraad een goed totaaloverzicht hebben van de financiële situatie voor de komende jaren, voordat een besluit genomen kan worden.

Projectwethouder Frank van Kuppeveld had met het college graag dit voorjaar een besluit voorgelegd aan de gemeenteraad over het Sociaal Cultureel Centrum, maar dat is op dit moment niet verstandig: “Toen we met dit project begonnen, stonden we er als gemeente financieel goed voor. Doordat we nu veel minder geld krijgen van het Rijk, staat de gemeente vanaf 2026 voor financiële uitdagingen. Het Sociaal Cultureel Centrum is een grote uitgave. Het is daarom belangrijk dat het college samen met de gemeenteraad eerst een totaalbeeld van alle toekomstige kosten voor onze gemeente bespreekt. Pas daarna kunnen we goed afwegen of er voor de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum voldoende budget is.”

Nieuwe planning

In de loop van het jaar wordt meer duidelijk welk bedrag de gemeente van het Rijk krijgt. Zoals de planning er nu uitziet, staat het besluit over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum in september 2024 op de agenda van de gemeenteraad. De financiële gevolgen worden daarna meegenomen bij de behandeling van de begroting die in november 2024 besproken wordt in de gemeenteraad.

Het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum begint nu echt vorm te krijgen! NL Architects heeft een voorlopig ontwerp gemaakt van het pand dat op het Raadhuisplein in Pijnacker komt. Het is nog geen definitief ontwerp, dat wordt aan het eind van het jaar verwacht.

Het Sociaal Cultureel Centrum wordt een uitnodigend, herkenbaar en bijzonder cultuurgebouw dat moeiteloos aansluit op de bestaande omgeving. Veel aandacht is besteed aan hoe het gebouw beleefd wordt vanaf de straat. Zo is bijvoorbeeld de hoek met de horeca zeer open en transparant waardoor er duidelijke interactie tot stand komt tussen binnen en buiten. Ook zorgen de extra grote ramen rondom de vides ervoor dat de bijzondere activiteiten in het gebouw goed zichtbaar zijn vanaf de straat. Boven op het gebouw bevindt zich een ‘kroon’ met daarin de meeste muziek gerelateerde oefenruimtes.

Voorkant vanaf het Raadhuisplein
Transpartante gevel hoek Emmapark met Julianalaan

Met het voorlopig ontwerp bouwt NL Architects voort op de uitgangspunten van het schetsontwerp. Zo worden de oude kelders onder de Rabobank hergebruikt voor de uitvoeringzaal. De deels verzonken uitvoeringzaal bevat zo veel mogelijk ramen. Mede door de bijzondere vormgeving worden de Stationsstraat en de Julianalaan echt betrokken bij het centrum.

Zijkant Julianalaan met Stationsstraat
Achterkant van het pand aan de Stationsstraat

Ook is gezocht om de verschillende functies zo veel mogelijk te vermengen. Een spel van vides, en een ‘boekentoren’ kenmerken het interieur. In de torens bevinden zich de verschillende programmaonderdelen zoals de leslokalen. De buitenzijden van de torens fungeren als boekenkasten, berging of als display voor kunst gemaakt door gebruikers van het SCC.

Bibliotheek met horecagedeelte
Entree binnen vanaf het Raadhuisplein

In het ontwerp staat ruimte voor ontmoeting en interactie centraal. Zo bevindt zich op de begane grond een café met grote leestafels waar je naast het lezen van een boek ook kunt werken en natuurlijk een kop koffie kan drinken. Op de verdiepingen bevinden zich naast een huiskamer ook fijne plekken om samen te komen rondom de vides.

Ontmoeten en spelen
Uitvoeringszaal

Naast een bijzonder cultureel gebouw, wordt het Sociaal Cultureel Centrum ook een heel duurzaam en natuur inclusief gebouw door toepassing van groene daken en een Warmte Koude Opslag-installatie als energiebron. Een Warmte Koude Opslag is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen en/of te koelen.

Met elkaar

De gemeente is samen met de architect aan de hand van het schetsontwerp in gesprek gegaan met toekomstige gebruikers om de inrichting van het gebouw meer vorm te geven. Ook is met een afvaardiging van direct omwonenden en ondernemers gekeken naar inpassing op het Raadhuisplein. Past het bijvoorbeeld goed bij de rest van de gebouwen op het plein? De gemeenteraad is vorige week geïnformeerd. Ook direct omwonenden en ondernemers hebben gisteren tijdens een inloopavond het ontwerp kunnen bekijken. Zo is met elkaar dit voorlopig ontwerp tot stand gekomen.

Definitief ontwerp

De volgende stap in het proces is een definitief ontwerp. Om tot dat ontwerp te komen worden de komende tijd weer gesprekken gevoerd en informatie opgehaald bij de toekomstige gebruikers en de direct omwonenden en ondernemers. Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting in december 2023 besproken in de gemeenteraad. Zo is met elkaar dit voorlopig ontwerp tot stand gekomen.

NL Architects heeft een schetsontwerp gemaakt van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum dat op het Raadhuisplein in Pijnacker komt. Deze eerste schetsen zien er veelbelovend uit! Het is nog geen definitief ontwerp. Met deze schetsen gaan de gemeente en architect verder in gesprek met onder andere de toekomstige gebruikers om een voorlopig ontwerp te maken.

Frank van Kuppeveld, projectwethouder voor de bouw van het Sociaal Cultureel Centrum, is enthousiast over het schetsontwerp: “Het is mooi om te zien dat, in samenwerking met gebruikers, ondernemers en omwonenden, het ontwerp van het Sociaal Cultureel Centrum steeds meer vorm krijgt. Nu het schetsontwerp klaar is, wordt het ook op papier zichtbaar waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Het is nog geen definitief ontwerp van hoe het gebouw er uiteindelijk uit komt te zien. De komende maanden worden de schetsen besproken en waar mogelijk aangepast aan de verschillende wensen om tot een voorlopig ontwerp te komen. Ook dat ontwerp wordt weer besproken en aangepast. Zo komen we met elkaar tot een definitief ontwerp voor het Sociaal Cultureel Centrum.”

Klankbordgroepen

Er zijn twee klankbordgroepen bij het hele ontwerpproces betrokken. Voor de inrichting van het gebouw is een gebruikersoverleg met een afvaardiging van toekomstige gebruikers uit het culturele veld betrokken. Daarnaast is er een klankbordgroep met een afvaardiging van omwonenden, winkeliers en andere ondernemers die meedenken over de uitstraling en inpassing op het Raadhuisplein. De opgehaalde informatie uit de klankbordgroepen is verwerkt in een programma van eisen, dat nu vertaald is in een schetsontwerp. Het ontwerp laat een globale voorstelling van het gebouw zien, met een hoofdvorm en hoofdindeling. In de volgende fase wordt een voorlopig ontwerp gemaakt, waarbij het schetsontwerp verder in detail wordt uitgewerkt. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp rond juni klaar.

Schets Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker
Schets binnenkant Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker

Begin september 2022 is een architect gekozen voor het ontwerp van het Sociaal Cultureel Centrum: NL Architects BV uit Amsterdam. Dit architectenbureau onderscheidde zich in de selectierondes op kwaliteit, prijs en presentatie. NL Architects had daarnaast een creatieve invulling van het programma van eisen.

Met de architect gaan we drie fases in van het ontwerp: schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Participatie is belangrijk in het proces zodat het Sociaal Cultureel Centrum van ons allemaal wordt en aansluit bij de behoefte en wensen van gebruikers en inwoners. Bij het ontwerpproces wordt een tweetal adviesgroepen betrokken. Voor de inrichting van het gebouw is een gebruikersoverleg met een afvaardiging van toekomstige gebruikers uit het culturele veld samengesteld. Daarnaast gaat een klankbordgroep met een afvaardiging van bewoners, winkeliers en ondernemers meedenken over de uitstraling en inpassing van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum. De ontwerpfase loopt tot ongeveer het derde kwartaal in 2023. Een definitief ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders besloot op dinsdag 1 februari 2022 dat het voormalige Rabobankgebouw aan het Emmapark tijdelijk onderdak gaat bieden aan een aantal leerlingen van de Octantschool Beatrix. Deze twee groepen zijn begin april 2022 verhuisd naar hun tijdelijke lokaal. Met het schoolbestuur en de directie zijn afspraken gemaakt over het tijdelijk gebruik in verband met de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum. Het tijdelijk gebruik mag niet ten koste gaan van de geplande ontwikkelingen.

Ook is vanaf december 2022 wisselende etalagekunst te zien door de ramen van het voormalige Rabobankgebouw. De expositie met kunstwerken van lokale kunstenaars is alleen van buitenaf te zien. Elke 6 weken wisselt de volledige expositie en op deze manier krijgen alle lokale kunstenaars een kans om hun kunst tentoon te stellen.

In juni 2021 besloot de gemeenteraad dat er een Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker moet komen. Er is toen gesproken over wat de beste locatie is voor het centrum. De locaties Buurt&Zo aan de Julianalaan en het Oranjepark naast het gemeentehuis in de Emmastraat stonden al in het voorstel van het college. De gemeenteraad vroeg nog een keer goed de mogelijkheid van een locatie in het centrum te onderzoeken. Het onderzoek naar een locatie meer in het centrum is afgerond. De locatie waar voorheen de Rabobank zat, aan het Raadhuisplein, is aangekocht door de gemeente. Deze locatie versterkt het winkelcentrum van Pijnacker en heeft goede parkeermogelijkheden. Het college vindt dit dan ook de meest geschikte plek om het Sociaal Cultureel Centrum te bouwen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 25 november 2021 besloten dat de ontwikkeling van een Sociaal Cultureel Centrum op de Rabobank locatie gaat plaatsvinden. 

Locatie Locatie Sociaal Cultureel Centrum