Terug naar het overzicht

Onderwijs- en kinderopvanginstellingen Pijnacker-Nootdorp en gemeente komen samen voor start nieuwe aanpak

Onderwijs- en kinderopvanginstellingen en de gemeente hebben opnieuw een meerjarenagenda vastgesteld, de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2024. Hierin maakt de gemeente samen met schoolbesturen, peuter- en kinderopvangorganisaties en andere educatieve- en jeugdpartners afspraken over de manier waarop al deze partijen zich gezamenlijk inzetten voor onze jeugd. Steeds meer maatschappelijke thema’s en vraagstukken vergen een bredere kijk dan alleen het eigen schoolplein of de gemeentegrens. Samenwerking tussen verschillende organisaties is nodig om onze kinderen gezond, kansrijk en veilig te laten opgroeien.

Kansengelijkheid

Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig en gezond op te groeien. Bovendien moeten zij allemaal dezelfde kansen krijgen om in hun eigen omgeving talenten te ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn de juiste basisvoorzieningen als scholen, opvangvoorzieningen of kindcentra nodig. Maar ook maatschappelijke organisaties en het kernteam van de gemeente zijn essentieel om ouders en jongeren te helpen bij vragen over opvoeden en opgroeien.     

LEA

Lokale focus

Vraagstukken binnen het onderwijs en de kinderopvang kunnen per wijk verschillen. Daarom wordt in deze LEA meer focus aangebracht en meer mogelijkheid geboden om verschillende prioriteiten aan te brengen per woonkern. Zo kan er nog beter worden ingespeeld op thema’s of onderwerpen die op dat moment relevant zijn in een bepaalde woonkern, wijk of buurt. De directe omgeving van een school of opvanglocatie bepaalt wat nodig is op die betreffende plek.   

Bijeenkomst start nieuwe aanpak

Om deze nieuwe aanpak gezamenlijk af te trappen, kwamen dinsdag 26 maart medewerkers van scholen, opvangorganisaties, maatschappelijke organisaties en de gemeente bij elkaar in CulturA & Zo. Wethouder Peter Hennevanger benadrukte hoe trots hij is op de manier waarop er in Pijnacker-Nootdorp wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs en educatie.

Ondanks dat de uitdagingen soms groot zijn, weten alle samenwerkende partners elkaar goed te vinden. De gesprekken die we in 2023 voerden met schoolbesturen, peuter- en kinderopvanglocaties en andere educatieve- en jeugdpartners hebben ertoe geleid dat we onze samenwerking vanaf dit jaar anders vormgeven. De nieuwe LEA wordt dichtbij de scholen, in de woonkernen, uitgevoerd. Op die manier verwachten we de komende jaren het verschil te maken.