Terug naar het overzicht

Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten ter inzage

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Pijnacker-Nootdorp is als derde glastuinbouwgemeente van Nederland een speler van formaat in deze sector. Een groot deel van het werk in de kassen wordt gedaan door arbeidsmigranten.

Grote bijdrage aan economie

Zij leveren daarmee een grote bijdrage aan onze economie. De verwachting is dat dit, ondanks automatisering en robotisering, ook in de toekomst zo blijft. Belangrijk voor deze groep en onze ondernemers is de huisvesting van arbeidsmigranten. Want als dat ontbreekt, dan gaan arbeidsmigranten net zo snel aan de slag in bijvoorbeeld Duitsland of Denemarken, waar de vraag naar arbeidsmigranten ook groot is.

Duidelijkheid

Met deze beleidsnota willen we als gemeente duidelijkheid bieden aan initiatiefnemers, ondernemers en onze inwoners over hoe we de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten geregeld willen hebben. Dit kan zowel op locaties nabij de kassen als rond of in de woonkernen, als daar een juiste plek en draagvlak voor is. Een belangrijk uitgangspunt is dat we de druk op de toch al gespannen woningmarkt in Pijnacker-Nootdorp niet verder willen vergroten. Het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten mag dus niet ten koste gaan van de huidige of toekomstige woningvoorraad.

Voorwaarden

Eén van de speerpunten van de huidige gemeenteraad en het college is: Prettig en veilig wonen. Dat geldt voor iedereen in onze gemeente en dus ook voor arbeidsmigranten.  Hierbij stellen we dan ook voorwaarden aan de woonkwaliteit van de locaties en willen we afspraken maken over het beheer op de locaties in relatie met de omgeving.

Meedoen

De ambitie is dat arbeidsmigranten, zeker als ze een aantal jaren verblijven, zoveel mogelijk deel uitmaken van de lokale samenleving en leven en werken in harmonie met andere inwoners. Het betrekken van de samenleving en een goede communicatie bij initiatieven voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten is hierbij van belang.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben besloten om het ontwerp van de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten Pijnacker-Nootdorp vrij te geven voor zienswijzen. Tot en met donderdag 24 februari 2022 is het ontwerp van de nota digitaal ter inzage via www.overheid.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente. Dit kan:

  • Per e-mail via: arbeidsmigranten@pijnacker-nootdorp.nl
  • Schriftelijk: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld uw naam, adres en woonplaats. Geef aan dat het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ is.

Vervolg

Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen. De gemeenteraad wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 gevraagd, met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, de nota vast te stellen.

kassen in de winter