Nieuwbouw scholen Pijnacker Noord (IKC Schatkaart en Casaschool)

Plangebied Pijnacker-Noord

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de locatie Groen van Prinstererlaan te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart en Casaschool. Naast de benodigde gebouwen voor onderwijs en kinderopvang, komt er ook een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs en wordt voor het parkeren gezorgd. Op deze pagina informeren we u over de stand van zaken rondom het project.


Stand van zaken

De gemeente heeft, in overleg met betrokkenen, de ruimtelijke kaders opgesteld. De ruimtelijke kaders geven onder andere aan waar er gebouwd mag worden, waar er niet gebouwd mag worden, hoe hoog de bebouwing mag zijn en waar ruimte komt voor parkeren, verkeer, groen en water.

De ruimtelijke kaders die zich richten op de bebouwing zijn meegegeven aan de architect. De architect is samen met de scholen aan de slag met het ontwerpen van het schoolgebouw.

Het structuurontwerp geeft aan waar de gymzaal, de Casaschool en de Schatkaart op de locatie komen. Daarna is het ontwerp verder uitgewerkt. Binnenkort wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en na de zomer zullen we een bouwer gaan selecteren. De start bouw is gepland in het voorjaar 2023.

Bestemmingsplan

De ruimtelijke kaders vormen ook de basis voor het bestemmingsplan. Om de herontwikkeling mogelijk te maken was een nieuw bestemmingsplan nodig. In dit plan staat juridisch beschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag.

Het definitieve bestemmingsplan is in februari 2022 door de raad vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 16 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is in deze periode geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Planning

Voordat de bouw start, moet er nog veel gebeuren. De volgende stappen gaan we doorlopen:

Wij streven naar een opening van de scholen bij aanvang van schooljaar 2024-2025. 

Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden

Samen met omwonenden, de wijkvereniging, de scholen en kinderopvang hebben we invulling gegeven aan het project IKC Pijnacker Noord. In december 2020 is er een enquête gehouden, om te achterhalen wat men belangrijk vindt. Bekijk hieronder de resultaten van de enquête.

In maart 2021 heeft de gemeente (digitale) informatieavonden georganiseerd over de ruimtelijke kaders. Download de presentatie die is gegeven en download de antwoorden op de meest gestelde vragen van de (digitale) bewonersavonden van begin maart 2021.

Vervolgens zijn er in juli 2021 nog (digitale) informatieavonden georganiseerd over het thema verkeer. U kunt de presentatie die in juli is gegeven downloaden en bekijken, net als de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Marieke van der Heijden - projectleider IKC Pijnacker Noord

Contact

Gedurende de looptijd van het project kunt u met uw vragen en zorgen terecht bij Marieke van der Heijden. Marieke is te bereiken via telefoon 14 015 en per mail ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.