Wat is en wat doet de griffie

De gemeenteraad beschikt over een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. De griffie zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo goed mogelijk verloopt.

Dat betekent van de ene kant dat de griffie verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning van de raadsvergaderingen, raadsbijeenkomsten en het presidium. De agenda’s worden door de griffie opgesteld en de aangeleverde stukken gecontroleerd op kwaliteit.

Van de andere kant is de griffie ervoor verantwoordelijk dat het besluitvormingsproces van tevoren helder in kaart wordt gebracht en de raad daar zo vroeg mogelijk in wordt betrokken. Daarbij bevordert zij ook dat de inwoners van de Pijnacker-Nootdorp aan dit proces kunnen meedoen. De griffie treedt hier als adviseur voor de ambtelijke organisatie op.

De griffie ondersteunt de raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties en schriftelijke raadsvragen. Zij bewaakt dat deze ook daadwerkelijk door het college worden opgepakt. Verder verzorgt de griffie de communicatie van de gemeenteraad, zodat de positie en de handelingen van de raad alom bekend zijn bij de lokale samenleving.