Bodemonderzoek

De bodem kan verontreinigd zijn. Daarom is het verstandig en soms zelfs verplicht om een bodemonderzoek uit te voeren. Bij een bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de grond en het grondwater onderzocht.

Een bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn bij:

  • het aanvragen van een omgevingsvergunning (bouwen);
  • de aan- of verkoop van een stuk grond;
  • het vaststellen van een ruimtelijk plan of onderbouwing;
  • het bepalen van de mogelijkheden voor hergebruik van de grond (AP04-keuring of partijkeuring);
  • civieltechnische werkzaamheden in de grond;
  • vermoeden van ecologische, humane of verspreidingsrisico’s.

De gemeente beschikt over veel bodemrapporten. Als u een bodemonderzoek laat uitvoeren is het daarom handig om eerst bij de  gemeente te vragen of er al gegevens over uw perceel zijn. Zie hiervoor de pagina Bodeminformatie aanvragen.

Heeft de gemeente geen actuele bodeminformatie over uw perceel? Dan moet u zelf een bodemonderzoek laten doen. 

Zorg voor erkende veldwerkers

Controleer of het onderzoeksbureau waaraan u de opdracht geeft met erkende veldwerkers, monsternemers of milieukundig begeleiders werkt. Dit kunt u nagaan  bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Een bodemonderzoek dat niet door een erkende medewerker is uitgevoerd, mag de gemeente niet accepteren. 

Soms is vervolgonderzoek nodig 

Een eerste onderzoek is meestal een verkennend bodemonderzoek. Als hieruit blijkt dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het huidige of voorgenomen gebruik, is een vervolgonderzoek niet nodig. Is er bodemverontreiniging boven de vastgestelde norm aanwezig? Dan kan een vervolgonderzoek nodig zijn om de mate van verontreiniging te bepalen. 

De kosten van een bodemonderzoek hangen af van de grootte van het perceel en de inschatting van een (mogelijke) verontreiniging. Ook verschillen de prijzen per onderzoeksbureau. Het is verstandig om meerdere offertes aan te vragen.