Vergaderschema

De gemeenteraad vergadert meestal elke donderdag vanaf 20.00 uur in het bestuurscentrum in Pijnacker. Op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl vindt u het vergaderschema, de agenda’s en de vergaderstukken.

De raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt ze bijwonen in de raadzaal van het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Of kijk online mee via de livestream.

Vergadermanier

De gemeenteraad vergadert tenminste drie keer over een onderwerp, voordat er een besluit wordt genomen.

In de beeldvormende bijeenkomst halen de raadsleden belangrijke informatie op. Dat doen ze door met inwoners, organisaties en het college te spreken. Er is dan nog geen sprake van een politiek debat of het uitdragen van een politieke mening. De raadsleden luisteren en stellen zo nodig vragen aan inwoners en organisaties. De vergadering is puur informatief: er wordt nog geen besluit genomen. Afhankelijk van de onderwerpen kiezen de raadsleden hoe zij tijdens deze bijeenkomst het gesprek aangaan, zoals een rondetafelgesprek of via een presentatie. Bij de beeldvormende bijeenkomsten kunnen inwoners en organisaties inspreken.

In de oordeelsvormende vergadering komen de onderwerpen van de vorige (beeldvormende) bijeenkomst weer aan bod. Hier gaan de raads- en burgerleden het politieke debat met elkaar aan. Daarin wisselen zij de partij-politieke standpunten met elkaar uit. Alle politieke partijen krijgen per agendapunt twee keer de gelegenheid om hun standpunten in te brengen. Uiteindelijk leidt het debat tot een voorstel voor de besluitvormende raadsvergadering. Dit kan zijn:

  • een hamerstuk waarover in de besluitvormende raadsvergadering alleen nog stemming plaatsvindt, wel of niet met een stemverklaring. Of
  • een bespreekstuk, waar de partijen dan wederom per agendapunt twee keer kunnen spreken. 

De besluitvormende raadsvergadering is de laatste vergadering in de vergaderreeks. Tijdens deze vergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die op de agenda staan. De meeste voorstellen zijn al eerder besproken tijdens de beeldvormende bijeenkomst of oordeelsvormende vergadering.