Terug naar de vorige pagina

Omgevingsplan 1.0 Tolhek, concept ontwerp

Het concept-ontwerp omgevingsplan 1.0 Tolhek ligt ter inzage vanaf donderdag 9 september 2021 tot en met 21 oktober 2021.

De gemeente bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet die (vooralsnog) ingaat op 1 juli 2022. Zo hebben we voor de woonwijk Tolhek een pilot 1.0 omgevingsplan opgesteld met een aantal belangrijke regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Nog niet alle regels staan hierin. De gemeente heeft tot 2029 de tijd om het plan verder uit te werken tot een gemeentebreed omgevingsplan. Tot die tijd gelden vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet twee regimes: het omgevingsplan voor Tolhek en het ‘omgevingsplan van rechtswege’ (= vigerende ruimtelijke plannen + bruidsschat). Het omgevingsplan van rechtswege geldt voor zover het omgevingsplan 1.0 de bepalingen uit dat tijdelijke deel nog niet heeft herzien. Om de verhouding tussen die verschillende documenten goed te regelen bevat het omgevingsplan 1.0 voorrangsbepalingen.

Meer informatie over het omgevingsplan en de resultaten van de enquête vindt u op de projectpagina Omgevingsplan Tolhek.

Plangebied

Tolhek ligt aan de zuid-oostzijde van Pijnacker. Het plangebied wordt ingeklemd in het zuid-oosten door de N470 en ten oosten door de (Oude) Klapwijkseweg. Ten noorden vormt de Duikersloot de begrenzing.

Wilt u het plan inzien?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken (in de rechter kolom). De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Hieronder vind u ook de documenten in PDF:

Bekijk ook de themapagina van 8 september 2021.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale inspraakformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘inspraakreactie concept-ontwerp omgevingsplan 1.0 Tolhek’.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, Team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.

Informatieavond 23 september

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een online informatieavond georganiseerd. Op donderdag 23 september 2021 vanaf 19:30 uur wordt u de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de procedure van het omgevingsplan Tolhek. U kunt zich per e-mail aanmelden via omgevingsplan@pijnacker-nootdorp.nl.