Omgevingsplan Tolhek

In voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp een omgevingsplan voor de wijk Tolhek gemaakt. Het concept-ontwerp van het Omgevingsplan Tolhek is afgerond in juni 2021. De terinzagelegging van het concept-ontwerp van het Omgevingsplan Tolhek heeft plaatsgevonden in september 2021. Iedereen is in de gelegenheid gesteld het plan te bekijken en hierop een reactie te geven.

Voorafgaand aan de opstelling van het plan hebben we inwoners van Tolhek gevraagd wat zij waarderen in de wijk. Met een enquête en een aantal gesprekken. Zo weten we wat bewoners belangrijk vinden. De resultaten van de enquête zijn verwerkt bij het opstellen van het Omgevingsplan.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het concept-ontwerp omgevingsplan Tolhek inzien.

Hieronder staat meer uitleg over het omgevingsplan en de informatie uit de wijk.

Tolhek ligt aan de zuid-oostzijde van Pijnacker. Het plangebied wordt ingeklemd in het zuid-oosten door de N470 en  ten oosten door de Oude Klapwijkseweg en de Klapwijkseweg (de woningen tussen de Oude Klapwijkseweg en de Klapwijksweg horen ook bij Tolhek). Ten noorden vormt de Duikersloot de begrenzing. Het gebied Oude Polder behoort niet tot het omgevingsplan.

Begin april is aan alle wijkbewoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de wijk. Bewoners kregen een kaart in de bus met een verwijzing naar een enquête, daarnaast is er met een aantal bewoners gesproken. Bijvoorbeeld over de uitstraling van de wijk en de kwaliteit van woningen. Deze informatie is gebruikt voor het opstellen van het concept-ontwerp omgevingsplan Tolhek. Zie de bijlage met de samenvatting van de enquêteresultaten.  

De resultaten van de enquête voor het omgevingsplan Tolhek nemen we mee in de gemeente. Niet alle resultaten zijn even relevant voor het omgevingsplan zelf; sommige voor de omgevingsvisie,  uitvoerings- of beleidsplannen of voor het wijkbeheer. Die nemen we daar mee. Welke onderwerpen nemen we mee in het omgevingsplan en op welke manier?

 • Regels over het vergroenen van tuinen Uit de enquête blijkt dat bewoners uit de wijk een groene buurt erg belangrijk vinden. De uitkomst van de enquête geeft aan dat bewoners vooral gestimuleerd kunnen worden om de tuin te vergroenen, door subsidies vanuit de overheid en campagnes met acties en informatie over dit onderwerp. Respondenten zijn minder enthousiast over de mogelijke effecten van extra regels.

  Op basis hiervan kiest de gemeente er niet voor om in het omgevingsplan een regel te stellen voor het vergroenen van tuinen. Dit zou alleen kunnen wanneer er naast de nieuwe regel ook meer mogelijkheden zijn voor het ontvangen van een subsidie vanuit gemeente, provincie, rijk of hoogheemraadschap. Momenteel kan dit al vanuit het hoogheemraadschap. De gemeente kan hierover wel in gesprek met diverse partijen.
 • Regels voor dakkapellen en dakopbouwen 
  Uit de enquête blijkt dat bewoners uit de wijk tevreden en neutraal zijn over de huidige situatie van de dakkapellen en dakopbouwen. Er zijn vrijwel geen negatieve reacties. Mensen zijn niet heel actief bezig met de vormgeving van dakkapellen of dakopbouwen in hun wijk. Wel vindt men het belangrijk dat er een vaste lijn in vormgeving te herkennen is. Men kiest graag uit een aantal vaste opties bij het realiseren van dakkapellen of dakopbouwen.

  Op basis hiervan neemt de gemeente in het omgevingsplan op dat er algemene regels gelden zonder vergunningsplicht voor de voorkant of de zijkant van het dak. Dit zijn regels als: de hoogte en plaats van de dakkapel. Over het uiterlijk van de dakkapel geldt een algemene regel voor het materiaalgebruik, de detaillering en de vormgeving van de dakkapel. Die moet gelijkwaardig zijn aan het hoofdgebouw.
 • Regels voor evenementen in de wijk 
  Als het gaat over het soort evenementen in de wijk, geven wijkbewoners aan dat ze een wijkfeest in het wijkpark goed zouden vinden passen. In mindere mate is er animo voor het houden van een straatfeest.

  Voor het omgevingsplan betekent dit dat de gemeente wellicht een evenementenlocatie in het wijkpark wil aanwijzen voor middelgrote buurtevenementen en kleinere evenementen. We bekijken dit  in de volgende ronde van het omgevingsplan, passend bij de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  Voor kleinschalige evenementen is alleen een meldingsplicht nodig. Voor middelgrote evenementen moet een vergunning aangevraagd worden die bepaalde eisen aan het evenement stelt. Zo kan de gemeente grip houden op het evenement met een maximum aantal per jaar, een maximaal aantal bezoekers, het geluid en de tijd van een evenement en de verwachte aantrekking van verkeer.

Het omgevingsplan Tolhek is eigenlijk een soort bestemmingsplan nieuwe stijl. Regels en richtlijnen voor de wijk veranderen nauwelijks. Zij worden op een nieuwe manier opgenomen. 

Het omgevingsplan bestaat uit 3 onderdelen: een toelichting, een verbeelding en regels. De verbeelding en regels zijn het juridisch bindende deel van het omgevingsplan.

 • De toelichting is de ruimtelijke onderbouwing van het omgevingsplan. De toelichting gaat in op het doel van het plan, beleid dat van toepassing is, een beschrijving van het plangebied en de uitvoerbaarheid van het omgevingsplan.
 • De verbeelding is een digitale kaart opgebouwd uit werkingsgebieden. Een werkingsgebied is een gebied waarvoor een juridische regel geldt. Deze werkingsgebieden liggen over elkaar heen.

Ook staan er regels in het omgevingsplan over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. Er staan in ieder geval die regels in die nodig zijn voor de functies in het gebied. Voor het hele gebied zijn functies aan locaties gekoppeld. Een functie geeft aan wat er op een locatie mogelijk is: hoe het wordt gebruikt, waarvoor de locatie is bedoeld of wát een locatie ís (bijvoorbeeld een bedrijf aan huis of een monument).

Het omgevingsplan is een plan in ontwikkeling. Met de pilots zoals Tolhek kijken we hoe we de nieuwe regels moeten vormgeven. Nog niet alle regels staan in de eerste versie van het omgevingsplan Tolhek (omgevingsplan 1.0). Zo moeten bijvoorbeeld de APV-regels er nog in komen.

Vanaf het moment dat de Omgevingswet ingaat en het omgevingsplan Tolhek is vastgesteld, gelden er twee regimes voor alle regels: het omgevingsplan voor Tolhek en de geldende ruimtelijke plannen.

In de loop der tijd ontwikkelt het omgevingsplan zich verder en zullen alle regels hierin komen te staan. Zo werken we toe naar één omgevingsplan voor de hele gemeente. 

Op dit moment hebben we nog meerdere bestemmingsplannen voor onze gemeente, maar onder de nieuwe Omgevingswet verandert dit. Dan heeft elke gemeente maar één Omgevingsplan voor het hele grondgebied.

Een omgevingsplan gaat onder meer over wat je mag bouwen, wat je in die gebouwen mag doen en waar gronden voor gebruikt gaan worden. Maar het omvat veel meer: alle regels voor de fysieke leefomgeving komen daar in samen. Ook regels die nu nog in andere plannen en verordeningen zijn opgenomen. U kunt straks dus in één oogopslag zien welke regels op een bepaalde plek gelden. Dit maakt het voor u straks gemakkelijker om een vergunning aan te vragen en te krijgen. 

Vanaf 1 juli 2022 gaat de nieuwe omgevingswet in werking. Onder de Omgevingswet werkt elke gemeente toe naar één omgevingsplan voor het hele grondgebied met alle regels bij elkaar. Hiervoor hebben we tot 2029 de tijd.

In onze gemeente doen we dit met een aantal proefprojecten, zoals Tolhek. Na Tolhek komen er nog meer pilots. Hiermee willen we ervaren hoe we de samenvoeging van alle regels het beste aan kunnen pakken. Zo leren we steeds weer meer en werken we toe naar één omgevingsplan voor de gemeente.

Vanaf het moment dat de Omgevingswet ingaat en het omgevingsplan Tolhek is vastgesteld gelden er twee regimes: het omgevingsplan voor Tolhek en de geldende ruimtelijke plannen.

Het omgevingsplan voor Tolhek is het eerste omgevingsplan dat de gemeente maakt. Hiermee willen we ervaring opdoen met het maken van zo’n plan. Ook dit plan maken we in stappen. De eerste versie is een basis waar de in de loop der tijden dingen aan toevoegen. Bewoners van de wijk betrekken we bij het maken van het plan. Net zoals ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en andere overheden. Dit hebben we gedaan voordat we de eerste versie van het eerste omgevingsplan echt gingen maken.

Stappen op weg naar het omgevingsplan Tolhek:

 • Ophalen informatie
  Bewoners uit de wijk ontvingen in het voorjaar 2021 een enquête. Via een link op een ansichtkaart in de brievenbus konden zij hieraan meedoen. Tegelijkertijd ging de gemeente met ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en andere overheden (digitaal) in gesprek. Ook is gesproken met een aantal bewoners die dit wilden.
 • Verwerken resultaten
  De resultaten uit de enquête en de gesprekken zijn bouwstenen voor het omgevingsplan. We vertalen alle input nu en later in regels voor het omgevingsplan die beschermen wat we met elkaar belangrijk vinden in de wijk.
 • Eerste versie omgevingsplan
  Zodra we het omgevingsplan hebben gemaakt, leggen we dit concept-ontwerp omgevingsplan voor aan inwoners en andere gesprekspartners. Iedereen kan dan reageren.  Inwoners van Tolhek ontvangen hierover een ansichtkaart op de deurmat.
 • Inspraak- en vooroverlegreacties
  Zowel onze inwoners als onze vooroverlegpartner worden uitgenodigd voor het indienen van een inspraak- of vooroverlegreactie. Deze reacties worden vervolgens verzameld en kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen in het ontwerp omgevingsplan. Sowieso beantwoorden we elke reactie. In de beantwoording geven we aan of en op welke wijze het ontwerp omgevingsplan is aangepast.
 • Informatieavond
  Onderdeel tijdens de terinzagelegging van het plan is een online informatieavond op donderdag 23 september 2021 om 19.30 uur. Hier kunnen inwoners en andere geïnteresseerden meer te weten komen over het omgevingsplan en vragen stellen.
 • Vaststellen omgevingsplan Tolhek
  Eind dit jaar wordt een eerste versie van het ontwerp omgevingsplan Tolhek, samen met de nieuwe zienswijzen, aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Zodra het wordt vastgesteld noemen we dit het omgevingsplan Tolhek.
  De gemeente heeft tot 2029 de tijd om het omgevingsplan uit te werken tot een gemeentebreed plan. Vanaf  het momt dat de Omgevingswet ingaat gelden er dus twee regimes: het omgevingsplan voor Tolhek en de geldende ruimtelijke plannen.

De nieuwe Omgevingswet geldt pas vanaf 1 juli 2022. Voor het omgevingsplan houden we daarom ook rekening met de huidige Wet ruimtelijke ordening. Hierin is de officiële juridische procedure vastgelegd. Op www.overheid.nl staat de formele, juridische publicatie voor het concept-ontwerp van het omgevingsplan.

De gemeente heeft tot 2029 de tijd om het omgevingsplan uit te werken tot een gemeentebreed plan. Vanaf  het momt dat de Omgevingswet ingaat gelden er dus twee regimes: het omgevingsplan voor Tolhek en de geldende ruimtelijke plannen.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over de omgevingsplan? Stuur dan een mail naar omgevingsplan@pijnacker-nootdorp.nl