Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050

De gemeente maakt nu een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Hierin komt te staan hoe we wonen, werken en leven in de toekomst. De omgevingsvisie is de stip op de horizon, waar we stap voor stap naar toe werken.

De Omgevingsvisie gaat over de fysieke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. We willen van alles: meer woningen, meer groen, alle ruimte voor het bedrijfsleven. Dat gaat niet, onze ruimte is niet oneindig, dus we moeten keuzes maken. Dat doen we in gesprekken op weg naar de Omgevingsvisie. Na gesprekken met het gemeentebestuur en de gemeenteraad, hebben we de mening gepeild van onze inwoners.

Plaatje van de panorama Omgevingsvisie

Vanaf 1 oktober tot en met 12 november 2020 konden alle inwoners reageren op het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Een verbeelding van de gemeente anno nu met vragen over de toekomst. Veel inwoners hebben de vragenlijst ingevuld, waar we heel blij mee zijn. Met de antwoorden en beelden van alle inwoners en organisaties gaan we nu de toekomstperspectieven verder invullen en maken we de Omgevingsvisie 2050.

Het college en de gemeenteraad hebben als voorbereiding op het maken van de Omgevingsvisie nagedacht over de grote lijnen voor de toekomst voor onze gemeente. Deze zijn verwoord in toekomstperspectieven op het gebied van groen, gezond, energie, leven en wonen, werken en bereikbaarheid. Zij zijn verwoord in de documenten ‘Het Fundament’ en ‘De Vloer’.

De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Het gaat dus over van alles in onze leefomgeving; een compleet, maar ook een ingewikkeld plaatje. Het is daarom belangrijk om alles goed op elkaar af te stemmen.

De fysieke leefomgeving heeft te maken met de sociale leefomgeving, zoals verenigingen, goede contacten in de buurt en mantelzorg. Zo is het fijner wonen in een veilige wijk en nodigen bankjes in een park uit tot gesprekken tussen buren. Een fijne sociale leefomgeving is dus ook een belangrijk doel van de omgevingsvisie.

  • Startnotitie – In februari 2019 is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat hoe we de omgevingsvisie gaan maken en hoe we inwoners daarbij willen betrekken.
  • De basis – Het fundament; Waarden en data als basis voor onze Omgevingsvisie is in de zomer van 2019 bestuurlijk vastgesteld.
  • De perspectieven voor 2050 – zijn januari 2020 vastgesteld in het document ‘De Vloer van de Omgevingsvisie’.
  • Nog voor de zomer van 2020 wilden we inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Vanwege corona is dit uitgesteld naar het najaar van 2020.
  • Nadat we informatie uit de samenleving hebben verzameld, verwerken we deze in de Omgevingsvisie. Allereerst maken we een ontwerp van de Omgevingsvisie, een soort ‘concept Omgevingsvisie’.
  • Als alles volgens planning verloopt, zal de gemeenteraad het ontwerp van de visie in het eerste kwartaal van 2021 behandelen. Na vaststelling kan iedereen daar weer op reageren.  
  • Nadat deze opmerkingen weer zijn verwerkt, kan de gemeenteraad de definitieve Omgevingsvisie vaststellen in de tweede helft van 2021.

Heeft u de vragen bij het panorama beantwoord? En heeft u nog een vraag of informatie die u daar niet kwijt kunt? Mail dan naar omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl