Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050

De gemeente maakt een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Hierin komt te staan hoe we wonen, werken en leven in de toekomst. De Omgevingsvisie schetst het beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die we willen volgen om daar te komen.

Ontwerp Omgevingsvisie bekijken

We maken de Omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Eind vorig jaar kon iedereen reageren op het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020. Alle reacties zijn verwerkt in een eerste versie van de Omgevingsvisie, de ontwerp Omgevingsvisie.

Met een nieuw Panorama Pijnacker-Nootdorp 2050 brengen we onze omgevingsvisie in beeld. En met een milieu-effectrapportage zorgen we dat milieubelangen goed worden afgewogen.

Van 3 juni tot en met 14 juli 2021 kon iedereen de volgende documenten bekijken en hierop reageren:

Alle opmerkingen, officieel heten dat zienswijzen, worden bekeken, afgewogen en beantwoord in een participatieverslag. Op basis hiervan kan de Omgevingsvisie worden aangepast. 

Het college van B&W neemt hierover een besluit in oktober 2021. In november 2021 bespreekt de gemeenteraad de Omgevingsvisie. Uiteindelijk stelt de raad de definitieve Omgevingsvisie vast bij de besluitvormende vergadering aan het einde van de maand.

Het college en de gemeenteraad hebben als voorbereiding op het maken van de Omgevingsvisie nagedacht over de grote lijnen voor de toekomst voor onze gemeente. Deze zijn verwoord in toekomstperspectieven op het gebied van groen, gezond, energie, leven en wonen, werken en bereikbaarheid. Zij zijn verwoord in de documenten ‘Het Fundament’ en ‘De Vloer’. De perspectieven zijn gebruikt als basis voor de vragen in het panorama 2020.

De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Het gaat dus over van alles in onze leefomgeving; een compleet, maar ook een ingewikkeld plaatje. Het is daarom belangrijk om alles goed op elkaar af te stemmen.

De fysieke leefomgeving heeft te maken met de sociale leefomgeving, zoals verenigingen, goede contacten in de buurt en mantelzorg. Zo is het fijner wonen in een veilige wijk en nodigen bankjes in een park uit tot gesprekken tussen buren. Een fijne sociale leefomgeving is dus ook een belangrijk doel van de Omgevingsvisie.

  • Startnotitie – In februari 2019 is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat hoe we de Omgevingsvisie gaan maken en hoe we inwoners daarbij willen betrekken.
  • De basis – Het fundament; Waarden en data als basis voor onze Omgevingsvisie is in de zomer van 2019 bestuurlijk vastgesteld.
  • De perspectieven voor 2050 – zijn januari 2020 vastgesteld in het document ‘De Vloer van de Omgevingsvisie’.
  • Panorama Pijnacker-Nootdorp – najaar 2020 konden alle inwoners reageren op het online Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020. Alle reacties zijn verwerkt in het Participatieverslag De muren van de Omgevingsvisie (participatie).
  • Ontwerp Omgevingsvisie – Met de reacties uit de samenleving op het Panorama Pijnacker-Nootdorp is een eerste concept van de Omgevingsvisie opgesteld. Dit heet een ontwerp Omgevingsvisie. Hierin schetsen we ons gezamenlijke beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die we willen volgen om daar te komen. Eind mei is de ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld door de raad. Iedereen kon daarna de visie en het beeldende Panorama 2050 bekijken en hierop reageren. Samen met de milieu-effectrapportage.
  • Participatieverslag en definitieve Omgevingsvisie – Alle opmerkingen, officieel heten dat zienswijzen, worden bekeken, afgewogen en beantwoord in een participatieverslag. Op basis hiervan kan de Omgevingsvisie worden aangepast. Het college van B&W neemt hierover een besluit in oktober. In november bespreekt de gemeenteraad de Omgevingsvisie. Uiteindelijk stelt de raad de definitieve Omgevingsvisie vast bij de besluitvormende vergadering aan het einde van de maand.

Een milieu-effectrapportage of het PlanMER maakt duidelijk welke effecten nieuw beleid heeft op de leefomgeving. Ook laat het zien of het beleid bijdraagt aan het halen van de verschillende ambities. Het plan MER bij de Omgevingsvisie geeft alle informatie over het milieu die nodig is om de Omgevingsvisie vast te stellen. Zo worden milieubelangen goed meegewogen.

Heeft u nog een vraag? Mail dan naar omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl