Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg, ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Het college van Pijnacker-Nootdorp is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg’.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van één woning overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de beoogde reconstructie van het Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg. De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Door middel van een bouwakoestisch onderzoek zal voor de vaststelling van het bestemmingsplan aangetoond moeten worden dat de opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Wilt u het besluit bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 25 augustus tot 6 oktober 2022 ter inzage. De stukken zijn hieronder digitaal beschikbaar.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Online, via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk, door een brief te sturen naar het college van gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg’
  • Mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.