Terug naar de vorige pagina

Kerkweg Korteweg ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij bestemmingsplan Kerkweg Korteweg ligt van 30 april tot 11 juni 2021 ter inzage. Tegelijk ligt het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg Korteweg ter inzage.

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg Korteweg’. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Europalaan.  

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Op basis van het akoestisch rapport is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunning voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten worden aangetoond dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Documenten

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkweg Korteweg’
  • Voor het indienen van een mondeling bezwaar kunt u voor een afspraak contact opnemen met de heer E. Dolman via het telefoonnummer 14 015.

Wanneer geen sprake is van ingebrachte bezwaarschriften, zal het ontwerpbesluit ongewijzigd worden omgezet in een definitief besluit.