Omgevingsvergunning algemeen

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen of iets anders in uw omgeving veranderen? Bijvoorbeeld een boom kappen, een dakkapel aanbrengen of een monument verbouwen of slopen? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Doe eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

U weet dan of u bijvoorbeeld een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Na de vergunningcheck kunt u eventueel gelijk uw aanvraag indienen.

Voor onder andere het:

 • Aanleggen van een (uit)weg
 • Ophogen/afgraven van gronden
 • Afwijken van een omgevingsplan
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
 • Kappen van een boom
 • Plaatsen van een tuinhuis, schuur, berging
 • Slopen of verbouwen van een monument

U kunt daarvoor de vergunningcheck doen op het Omgevingsloket. Als daar wordt aangegeven dat u een vergunning moet aanvragen voor de voorgestelde werkzaamheden, dan kunt u in het Omgevingsloket gelijk de aanvraag indienen.

Een omgevingsvergunning voor bouwen wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstandscommissie) welke bestaat uit onafhankelijke deskundigen, die bekijkt of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. De criteria voor deze beoordeling liggen vast in de welstandsnota.

 • Voor veelvoorkomende kleinere bouwwerken (bijvoorbeeld dakkapellen en uitbouwen) zijn toetsingscriteria opgesteld. Deze vindt u in hoofdstuk 6 van de welstandsnota. Als uw aanvraag hieraan voldoet, hoeft uw plan niet aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te worden voorgelegd.
 • Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming te vragen. Hiervoor geldt geen welstandstoets vooraf.
 • Is er achteraf toch sprake van ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand? Dan kan dat betekenen dat wat u gebouwd of veranderd heeft niet voldoet aan de welstandscriteria en aangepast dient te worden. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 8 van de welstandsnota.

Wilt u alleen een welstandsbeoordeling van uw bouwplan? Bijvoorbeeld omdat u de welstandsnota niet voldoende duidelijk vindt? Dan kunt u een conceptverzoek doen via het Omgevingsloket.

 1. Wij sturen u een ontvangstbevestiging en controleren of uw aanvraag compleet is. Als blijkt dat er documenten ontbreken, dan informeren wij u hierover. Hierbij geven we aan binnen welke termijn u de ontbrekende documenten moet aanleveren. Ook kijken wij of de aanvraag binnen de reguliere procedure past (8 weken) of dat de uitgebreide procedure van toepassing is (6 maanden).
 2. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende omgevingsplan, de welstandsnota en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 3. We laten u binnen 8 weken of 6 maanden weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend. De termijn die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Het kan zijn dat de beslistermijn eenmalig met 6 weken wordt verlengd. U ontvangt een brief met ons besluit. Wij publiceren deze brief op overheid.nl 

De gemeente publiceert officiële bekendmakingen op www.overheid.nl. U kunt zich abonneren op bekendmakingen van uw buurt via overuwbuurt.Overheid.nl. U ontvangt dan automatisch per e-mail de bekendmakingen uit het door u aangegeven postcodegebied.

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. Het volledige overzicht vindt u in de Tarieventabel Gemeentelijke heffingen, Hoofdstuk 6 Leges, titel 2.

Wilt u een indicatie over wat het in uw specifieke geval gaat kosten, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 015.  

Neem telefonisch contact met ons op via 14 015.