Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen of iets anders in uw omgeving veranderen? Bijvoorbeeld een boom kappen, een dakkapel aanbrengen of een monument verbouwen of slopen? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Doe eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

U weet dan of u bijvoorbeeld een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Na de vergunningcheck kunt u eventueel gelijk uw aanvraag doen.

Voor onder andere het:

 • Aanleggen van een (uit)weg;
 • Ophogen/afgraven van gronden;
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf;
 • Kappen van een boom;
 • Plaatsen van een tuinhuis, schuur, berging;
 • Slopen of verbouwen van een monument;
 • of wanneer uw plannen niet passen binnen het bestaande omgevingsplan.

U kunt daarvoor de vergunningcheck doen op het Omgevingsloket. Als daar wordt aangegeven dat u een vergunning moet aanvragen voor de voorgestelde werkzaamheden, dan kunt u in het Omgevingsloket gelijk de aanvraag indienen.

Een omgevingsvergunning voor bouwen wordt besproken met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (vroeger heette dit welstandscommissie) welke bestaat uit deskundigen die niet werkzaam zijn bij de gemeente, die bekijkt of het bouwwerk niet in strijd is met de eisen van welstand. Deze voorwaarden voor deze beoordeling liggen vast in de welstandsnota.

 • Voor veelvoorkomende kleinere bouwwerken (bijvoorbeeld dakkapellen en uitbouwen) zijn toetsingscriteria opgesteld. Deze vindt u in hoofdstuk 6 van de welstandsnota. Als uw aanvraag hieraan voldoet, hoeft uw plan niet aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te worden voorgelegd.
 • Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming te vragen. Hiervoor geldt geen welstandstoets vooraf.
 • Is er achteraf toch sprake van ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand? Dan kan dat betekenen dat wat u gebouwd of veranderd heeft niet voldoet aan de welstandscriteria en aangepast dient te worden. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 8 van de welstandsnota.

Wilt u alleen een welstandsbeoordeling van uw bouwplan? Bijvoorbeeld omdat u de welstandsnota niet voldoende duidelijk vindt? Dan kunt u een conceptverzoek doen via het Omgevingsloket.

 1. Wij sturen u een ontvangstbevestiging en controleren of uw aanvraag compleet is. Als blijkt dat er documenten ontbreken, dan informeren wij u hierover. Hierbij geven we aan binnen welke termijn u de ontbrekende documenten moet aanleveren. Ook kijken wij of de aanvraag binnen de reguliere procedure past (8 weken) of dat de uitgebreide procedure van toepassing is (6 maanden).
 2. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende omgevingsplan, de welstandsnota en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 3. We laten u binnen 8 weken of 6 maanden weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend. De termijn die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Het kan zijn dat de beslistermijn eenmalig met 6 weken wordt verlengd. U ontvangt een brief met ons besluit. Wij publiceren deze brief op overheid.nl 

De gemeente publiceert officiële bekendmakingen op www.overheid.nl. U kunt zich abonneren op bekendmakingen van uw buurt via overuwbuurt.Overheid.nl. U ontvangt dan automatisch per e-mail de bekendmakingen uit het door u aangegeven postcodegebied.

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. Het volledige overzicht vindt u in de Tarieventabel Gemeentelijke heffingen, Hoofdstuk 6 Leges, titel 2.

Wilt u een indicatie over wat het in uw specifieke geval gaat kosten, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 015.  

Voordat u definitief een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een conceptverzoek inleveren. Vroeger werd dit ‘vooroverleg’ genoemd. De gemeente controleert dan of uw plan aan de eisen van het omgevingsplan voldoet en legt het voor aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast bekijkt de gemeente of u de juiste gegevens hebt toegevoegd.

Wanneer u vooraf wilt weten of uw aanvraag voldoet, bijvoorbeeld voordat u voorbereidende kosten maakt, kan het wel voor veel duidelijkheid zorgen. U maakt een ontwerpplan waarbij duidelijk de bestaande en nieuwe toestand is aangegeven. Dit bestaat uit een situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden, toe te passen kleuren en materialen. Het is belangrijk dat u op de tekening de maatvoering schrijft en aangeeft waar u de ruimten voor wilt gebruiken. Uw plan kan dan getest worden aan de welstandsnota en het Omgevingsplan.

U bent niet verplicht om een conceptverzoek in te dienen. Er zijn kosten verbonden aan een conceptverzoek.

Het kan ook zijn dat u wel een idee heeft voor een project, maar nog niet zo ver bent om al een vergunning aan te vragen. U wilt eerst uw idee verkennen. Of u heeft een plan, maar u wilt u eerst de mogelijkheden bespreken voordat u het verder uitwerkt. Mocht u een ruimtelijk idee willen verkennen, lees daarover meer informatie op de pagina verken uw ruimtelijk idee.

Een conceptaanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket. U start een aanvraag op de pagina ’Aanvragen’. Bij stap 7 ‘Verzoeken indienen’ kunt u kiezen voor het indienen als conceptverzoek.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 015.