Bezwaar en beroep

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken via het online formulier.

Wilt u bezwaar maken tegen WOZ-beschikking of aanslag gemeentelijke belastingen? Ga dan naar Belastingen, bezwaar maken.

Binnen 12 weken neemt het college een beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Uw DigiD (of eHerkenning voor bedrijven).

U kunt ook een brief schrijven aan de gemeente. In de brief moeten de volgende onderdelen staan:

  • Onderwerp: bezwaarschrift;
  • De datum van uw bezwaarschrift;
  • Uw naam en adres;
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • De reden waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • Uw handtekening;

Stuur uw brief naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp Postbus 1 2640 AA  PIJNACKER

Bezwaar

Bezwaar maken kost niets.

Beroep

Gaat u in beroep bij de bestuursrechter of wanneer u een spoedprocedure (voorlopige voorziening) volgt, dan moet u griffierecht betalen.

Voorlopige voorziening

Vraagt u ook nog om een voorlopige voorziening, dan moet u het griffierecht tweemaal betalen. Van de griffier van de rechtbank krijgt u een acceptgiro. Het is belangrijk tijdig te betalen. Stelt de rechter u in het gelijk? Dan vergoedt de gemeente de griffierechten.

Voor het behandelen van bezwaarschriften is een commissie van onafhankelijke deskundigen ingesteld. Dat is de Commissie Bezwaarschriften. De commissie brengt advies uit aan het gemeentelijke bestuursorgaan. Welk bestuursorgaan dat is, hangt af van de beslissing waar het om gaat. Het kan de gemeenteraad zijn, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de leerplichtambtenaar. Het bestuursorgaan neemt uiteindelijk een beslissing.

De behandeling van het bezwaarschrift bestaat uit vier fasen:

Voorbereiding

De commissie vraagt aan het bestuursorgaan om een schriftelijke reactie op uw bezwaarschrift. Deze reactie wordt het verweerschrift genoemd. Verder verzamelt de commissie alle stukken die te maken hebben met het bezwaar.  Deze stukken komen in een dossier.

Hoorzitting

Meestal houdt de commissie een hoorzitting.

Advies

Op basis van alle informatie brengt de commissie advies uit aan het bestuursorgaan.

Beslissing op bezwaar

Binnen twaalf weken neemt het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaarschrift.

Tijdens de hoorzitting kunt u de commissie precies vertellen waarom u bezwaar maakt. U krijgt de uitnodiging ongeveer drie weken voor de hoorzitting. In de uitnodiging staat waar en wanneer de commissie u verwacht. Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u aanvullende stukken op het bezwaarschrift indienen. (Soms besluit de commissie dat er geen hoorzitting komt. Bijvoorbeeld als al duidelijk is dat het bezwaar ongegrond of niet ontvankelijk is. Er komt ook geen zitting als u niet wilt worden gehoord.)

Wie zijn erbij?

In de vergaderkamer zijn meestal drie commissieleden aanwezig: de voorzitter, de secretaris en een lid. Tegelijk met u komt de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan binnen. Dit is meestal een medewerker van de afdeling die de beslissing heeft voorbereid. De hoorzitting is openbaar. Er kunnen dus toehoorders aanwezig zijn. Wanneer het echter om een vertrouwelijke zaak gaat, is de behandeling achter gesloten deuren. Bijvoorbeeld bij beslissingen over uitkeringen.

Hoor en wederhoor

De voorzitter laat u uw verhaal doen. Het is verstandig om thuis al op papier te zetten waarover u het wilt hebben. Dit voorkomt dat u tijdens de hoorzitting vergeet bepaalde onderwerpen naar voren te brengen. De leden van de commissie hebben de stukken van tevoren gelezen. U hoeft daarom tijdens de hoorzitting niet te herhalen wat in uw bezwaarschrift of in de overige dossierstukken staat. U kunt wel schriftelijke bewijsstukken meenemen. Als tweede krijgt de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan het woord. Daarna kan een eventueel aanwezige derde belanghebbende het woord voeren. Hierna kunnen de commissieleden vragen stellen, waarna alle betrokkenen nog eens een reactie kunnen geven. Als indiener van het bezwaar krijgt u het laatste woord. Meegekomen adviseurs, getuigen en deskundigen mogen – eventueel namens u – in de vergadering het woord voeren. Als u zich in de hoorzitting door iemand laat vertegenwoordigen moet deze vertegenwoordiger een schriftelijke machtiging van u meenemen.

En nu verder?

Nadat de commissie alle partijen heeft gehoord, is de hoorzitting afgelopen. De commissie vergadert daarna in een besloten vergadering verder.

In principe stelt de commissie binnen een maand na de hoorzitting het advies vast. De commissie brengt dit advies uit aan het bestuursorgaan dat een besluit moet nemen over het bezwaar. Tegelijkertijd krijgen alle  betrokkenen een kopie van het advies. Bij het advies zit een verslag van de hoorzitting.

Enkele weken na toezending van het advies (uiterlijk 12 weken na de uiterste datum van de bezwaartermijn) krijgt u schriftelijk bericht over de beslissing op uw bezwaarschrift. Als dat binnen die termijn niet lukt, moet het bestuursorgaan u een bericht sturen. Hierin staat de reden van de vertraging vermeld. Vaak is de beslissing gelijk aan het advies van de commissie, maar het bestuursorgaan mag ook afwijken van het advies. In zo’n geval moet het bestuursorgaan in de beslissing op bezwaar wel uitleggen waarom het advies niet wordt opgevolgd. In de beslissing staat bovendien waar u eventueel nog in beroep kunt gaan.

Een zorgvuldige behandeling van een bezwaarschrift kost tijd. Soms kunt u de afloop daarvan niet afwachten. Bijvoorbeeld als u door een beslissing over een uitkering niet voldoende inkomsten voor uw levensonderhoud heeft. Er is dan op heel korte termijn een eerste uitspraak nodig. Daarom is het mogelijk om, tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente, een spoedprocedure te starten. U vraagt dan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een voorlopige voorziening te treffen.

Wilt u in beroep gaan tegen de beslissing op uw bezwaarschrift? Dien dan een beroepschrift in bij de rechtbank in Den Haag via de website rechtspraak.nl. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt. Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan krijgt  u hiervan schriftelijk bericht.