Omgevingsvergunning algemeen

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen of iets anders in uw omgeving veranderen? Bijvoorbeeld een boom kappen, een dakkapel aanbrengen, tijdelijk een eco-toilet/bouwkeet/puin- of zeecontainer wilt plaatsen op of aan de weg of een monument verbouwen of slopen? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Doe eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

U weet dan of u of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Na de vergunningcheck kunt u eventueel gelijk uw aanvraag indienen.

Bijvoorbeeld voor het:

 • Aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord)
 • Aanleggen van een (uit)weg
 • Aanlegvergunning (bijvoorbeeld ophogen/afgraven van gronden)
 • Afwijken van een bestemmingsplan
 • Sloopmeldingen
 • Brandveilig gebruik bouwwerken
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
 • Kappen van een boom
 • Milieuvergunning of -melding
 • Plaatsen van een aan-, bij- of uitbouw (bijvoorbeeld plaatsen van een tuinhuisje, schuurtje, berging)
 • Slopen of verbouwen van een monument

Als u een plan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u de vergunningcheck doen op Omgevingsloket online.

Een omgevingsvergunning voor bouwen wordt voorgelegd aan commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstandscommissie) van onafhankelijke deskundigen, die bekijkt of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. De criteria voor deze beoordeling liggen vast in de welstandsnota.

 • Voor veelvoorkomende kleinere bouwwerken (bijv. dakkapellen, uitbouwen, etc) zijn toetsingscriteria opgesteld. Deze vindt u in hoofdstuk 6 van de Welstandsnota. Als uw aanvraag hieraan voldoet, hoeft uw plan niet aan de welstandscommissie te worden voorgelegd.
 • Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming te vragen. Hiervoor geldt geen welstandstoets vooraf.
 • Is er achteraf toch sprake van ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand? Dat kan betekenen dat wat u gebouwd of veranderd heeft niet voldoet aan de welstandscriteria en aangepast dient te worden. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 8 van de Welstandsnota.

Wilt u alleen een welstandsbeoordeling van uw bouwplan? Bijvoorbeeld omdat u de welstandsnota niet voldoende duidelijk vindt? Dan kunt u een conceptaanvraag doen via het Omgevingsloket Online.

 1. U dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente via Omgevingsloket Online.
 2. Wij sturen u een ontvangstbevestiging en controleren of uw aanvraag compleet is. Als blijkt dat er documenten ontbreken, dan informeren wij u hierover. Hierbij geven we aan binnen welke termijn u de ontbrekende documenten moet aanleveren. Ook kijken wij of de aanvraag binnen de reguliere procedure past (8 weken) of dat de uitgebreide procedure van toepassing is (6 maanden).
 3. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota en het bouwbesluit.
 4. We laten u binnen 8 weken of 6 maanden weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend. De termijn die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Het kan zijn dat de beslistermijn eenmalig met 6 weken wordt verlengd. U ontvangt een brief met ons besluit. Wij publiceren deze brief op de website van de overheid.

De gemeente publiceert officiële bekendmakingen op www.overheid.nl. U kunt zich abonneren op bekendmakingen van uw buurt via overuwbuurt.Overheid.nl. U ontvangt dan automatisch per e-mail de bekendmakingen uit het door u aangegeven postcodegebied.

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. Het volledige overzicht vindt u in de Tarieventabel Gemeentelijke heffingen, Hoofdstuk 6 Leges, titel 2.

Wilt u een indicatie over wat het in uw specifieke geval gaat kosten, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 015. Vraag hierbij naar een WABO-specialist. 

Neem telefonisch contact met ons op via 14 015. Vraag hierbij naar een WABO-specialist.