Leefbaarheidsmonitor

De gemeente wil een goed beeld hebben van de leefbaarheid in haar kernen en wijken. Eens per twee jaar doen we daarom een leefbaarheidsonderzoek: de zogeheten Leefbaarheidsmonitor.

Het laatste onderzoek is van 2019. Dit jaar wordt het onderzoek dus weer gehouden. Ruim 6.100 inwoners worden voor het onderzoek benaderd. In het loop van het derde kwartaal 2021 worden de resultaten bekendgemaakt.

Met dit onderzoek brengt de gemeente de meningen van inwoners over hun wijk in beeld. Hoe beleven inwoners hun wijk op verschillende aspecten? Wat is er goed of minder goed aan hun woonomgeving? Waar kunnen zich problemen voordoen als niet tijdig wordt ingegrepen? Doordat we het onderzoek steeds om de twee jaar houden, kunnen we ontwikkelingen volgen en effecten van genomen maatregelen meten. Vier hoofdthema’s  De leefbaarheid is gebaseerd op rapportcijfers over verschillende leefbaarheidsaspecten in de wijk. Deze zijn ingedeeld zijn rondom vier hoofdthema’s: 

 • fysieke woonomgeving, zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau;
 • sociale woonomgeving, waaronder het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk;
 • criminaliteit en veiligheid, denk hierbij aan inbraken, vandalisme, diefstal en veiligheidsgevoel; 
 • ongenoegens, bijvoorbeeld overlast van verkeer, zwerfvuil, hondenpoep, horeca, evenementen. 

In 2019 geven de inwoners van Pijnacker-Nootdorp de leefbaarheid van hun woonomgeving gemiddeld een 7,9. Dit is gebaseerd op een representatief onderzoek, waarbij 2.335 (van de 5.860) vragenformulieren zijn ingevuld, een respons van 40%. 

Wat valt op, ten opzichte van voorgaande jaren?

 • We blijven onze leefomgeving hoog waarderen. Het gemiddelde totaaloordeel voor de wijken in Pijnacker-Nootdorp is net als in 2015 en 2017 een 7,9.  
 • De scores voor de fysieke en sociale woonomgeving zijn hetzelfde als in 2017, toen de hoogste scores van alle metingen zijn behaald. 
 • We ervaren iets meer overlast van anderen in onze omgeving en van het verkeer en vervuiling. Deze cijfers zijn deze keer licht gedaald.  
 • Het veiligheidsgevoel is daarentegen weer licht gestegen, net als in 2013 en 2015.  

Resultaten op wijkniveau

 • Vooral in Tolhek, Keijzershof Boszoom, Ackerswoude, De Venen Oost, Buitengebied Nootdorp en Emerald Noord wordt de leefbaarheid hoger gewaardeerd dan in 2017. 
 • In negatieve zin vallen de wijken Pijnacker Noordpolder, Oude Leede/Zuidpolder, Achter het Raadhuis en Oud Delfgauw op, waar de scores op meerdere aspecten zijn gedaald. 
 • In zijn algemeenheid wordt de leefomgeving het hoogst gewaardeerd in de wijken ’s-Gravenhout, Emerald Noord, Vrouwtjeslant/Nieuweveen en Achter het Raadhuis.  
 • De Venen Centrum, Nootdorp Centrum/West, Oud Delfgauw en Keijzershof Erven hebben overall lagere scores, maar scoren in zijn algemeenheid nog een ruime voldoende. 

De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt voor het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook het beheer van de woonomgeving, gebiedsgerichte projecten en de wijkgerichte aanpak.