Groen zelf onderhouden (bewonersgroen)

Vindt u het leuk om samen met andere buurtbewoners een stuk(je) van het openbaar groen bij u in de buurt te onderhouden? U kunt daar met de gemeente afspraken over maken.

Bewonersgroen is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen, bijvoorbeeld een groenstrook, plantsoen of hofje, door bewoners. Met een bijdrage aan het openbaar groen krijgen inwoners invloed op het uiterlijk van het openbaar groen in hun omgeving. Doordat bewoners het groen meer aandacht kunnen geven, ziet het er waarschijnlijk fraaier uit. En omdat inwoners op een ontspannende manier met elkaar aan de slag
gaan, versterkt dat de onderlinge contacten en daarmee de sociale samenhang en betrokkenheid bij de straat of buurt. Bewonersgroen wordt vastgelegd in afspraken tussen de inwoners en de gemeente.

U kunt zich aanmelden via het aanvraagformulier bewonersgroen.

Wat heb ik nodig om het formulier in te vullen?

 • Uw DigiD
 • Schriftelijke verklaring van twee van uw buren die samen met u het bewonersgroen willen onderhouden. Hierop moet komen te staan:
  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Handtekening
 • Een foto van het groen dat u wilt gaan onderhouden
 • Een kaart/luchtfoto van de locatie

Een medewerker van de gemeente neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak.

 • De grond is eigendom van de gemeente;
 • Het te adopteren groen maakt geen deel uit van de gemeentelijke hoofdgroenstructuur, zoals vastgelegd in Grip op Groen, beleids- en beheerplan openbaar groen 2014-2018;
 • Het bewonersgroen wordt bijgehouden door minimaal drie bewoners, woonachtig op verschillende adressen, die zich actief inzetten bij het onderhouden van het adoptiegroen. Eén van deze bewoners is het aanspreekpunt voor de gemeente;
 • Bewonersgroen door een individuele bewoner is uitsluitend mogelijk als het adoptiegroen van kleine omvang is en/of direct aangrenzend aan het perceel van de initiatiefnemer ligt;
 • De inwoners moeten aannemelijk maken dat zij in staat zijn het adoptiegroen langdurig te onderhouden en dat de andere omwonenden daar geen zwaarwegende bezwaren tegen hebben.
 • De grond blijft eigendom van de gemeente;
 • Het adoptiegroen zorgt niet voor verlenging of uitbreiding van een privétuin;
 • Het adoptiegroen moet een openbaar en groen karakter houden en voor iedereen toegankelijk blijven;
 • Bewoners onderhouden het adoptiegroen ten minste volgens kwaliteitsniveau B in de Schouwgids gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 • Het adoptiegroen moet zodanig onderhouden worden, dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan;
 • In het broedseizoen moet rekening gehouden worden met broedende vogels. Het is niet toegestaan nesten te verstoren of te vernietigen;
 • Bomen en bamboe vallen niet onder adoptiegroen en blijven onderhouden door de gemeente. Bewoners mogen niet zelf bomen en bamboe planten;
 • Het plaatsen van objecten of bebouwing (bijv. erfafscheidingen, muurtjes, schuurtjes) is niet toegestaan, evenals het gebruik van bestratingsmaterialen, palen, kunststof en grind;
 • Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan;
 • Door de gemeente of nutsbedrijven aangebrachte voorzieningen, zoals verkeersborden, lichtmasten en afvalbakken moeten gehandhaafd blijven en duidelijk zichtbaar blijven;
 • De gemeente behoudt het recht om werkzaamheden in het adoptiegroen uit te (laten) voeren, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan riolering, kabels en leidingen, of de adoptie beëindigen, bijvoorbeeld bij een eventuele herinrichting. De gemeente en nutsbedrijven zijn niet aansprakelijk voor schade aan beplanting veroorzaakt door deze werkzaamheden;
 • De gemeente behoudt het recht om de bewonersgroen te beëindigen, bijvoorbeeld bij een eventuele herinrichting, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden;
 • De gemeente kan in overleg zorgen voor een prettige startsituatie. Denk hierbij aan het ophalen van grof snoeiafval of het rooien van plantvakken;
 • Bij de aanvang van de adoptie kunnen de bewoners eenmalig de kosten van de door hen aangeschafte beplanting declareren tot een maximum van € 2,50 per m2. Alle overige kosten zijn voor eigen rekening van de bewoners;
 • Bij het adoptiegroen wordt een markering aangebracht om duidelijk zichtbaar te maken dat het groen door bewoners wordt onderhouden;
 • Als bewoners de spelregels niet naleven, neemt de gemeente het adoptiegroen weer terug in beheer;
 • Bij beëindiging van de bewonersgroen kunnen bewoners geen aanspraak maken op de aangebrachte beplanting/materialen of vergoeding van gemaakte kosten.

Voor de aankoop van andere beplanting krijgt u van de gemeente een eenmalige bijdrage van € 2,50 per vierkante meter.

 1. De bewoners bespreken hun plannen met de andere buurtbewoners, zodat omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte zijn;
 2. De bewoners dienen een aanvraag bewonersgroen in bij de gemeente.
 3. De bewoners bespreken hun aanvraag met de coördinerend medewerker van de afdeling Wijkbeheer.
 4. Wanneer het betreffende groen in aanmerking komt voor bewonersgroen, ondertekenen de bewoners en de gemeente de spelregels, voert de gemeente de afgesproken startwerkzaamheden uit en wordt het onderhoud van het adoptiegroen aan de bewoners overgedragen.