Bodembeheerbeleid

Bodem en ondergrond maken deel uit van het natuurlijk systeem en zijn onlosmakelijk onderdeel van duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente wil duurzaam bodembeheerbeleid voeren. Bij graafwerkzaamheden en bij het baggeren van watergangen komt grond en/of baggerspecie vrij. Dit wil de gemeente zoveel mogelijk hergebruiken. Zo wordt er minder materiaal gestort en worden minder primaire grondstoffen gewonnen.

In de Bodemkwaliteitskaart – inclusief bodemfunctieklassenkaart – en de Nota bodembeheer leest u over de algemene bodemkwaliteit en de mogelijkheden van het gebruik van grond of bagger binnen de gemeente.

In de Omgevingswet staan de regels over activiteiten waarbij stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem worden gebracht.

Milieubelastende activiteiten

Werkzaamheden in de bodem zoals graven, saneren, het opslaan of toepassen van grond worden onder de Omgevingswet gezien als milieubelastende activiteiten. De regels hoe hiermee moet worden omgegaan zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Kwaliteit bodem

Hoe moet worden omgegaan met de kwaliteit van de bodem, zijn kwaliteitseisen opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).