Terug naar het overzicht

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023

In het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ zijn (bouw)plannen opgenomen waar het college van B&W in principe akkoord mee is, maar die niet passen in de huidige bestemmingsplannen. We maken deze ontwikkelingen juridisch mogelijk met een aangepaste bestemming in één  verzamelplan. Dit plan is vanaf donderdag 14 juli ter inzage.

Door nieuwe (bouw)plannen te bundelen in een verzamelplan worden de kosten door de initiatiefnemers gedeeld. Daardoor zijn zij goedkoper uit dan bij het los verlenen van een vrijstelling op een bestemmingsplan of voor het maken van een apart bestemmingsplan. Naast het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen kan de gemeente in dit verzamelplan ook een paar kleine wijzigingen in bestemmingsplannen doorvoeren, bijvoorbeeld door foutjes te herstellen. Net als bij elk bestemmingsplan kunt u ook dit verzamelplan inzien en uw reactie geven.  

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor elke bestemming, bijvoorbeeld een locatie of een gebied, aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Als een bestemmingsplan verouderd is, moet het worden herzien. De gemeente kan een bestemmingsplan ook herzien om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken.

Grenzen van het bestemmingsplan

Het Verzamelplan ‘Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ bestaat uit de volgende locaties:

  1. Boezemweg 18 (Pijnacker): ontwikkeling bedrijfsvestiging;
  2. Delftsestraatweg 21 (Delfgauw): omzetten bedrijfswoning in burgerwoning;
  3. Wilgenweg 82 (Pijnacker): legaliseren paddocks en gebruik verharding;
  4. Zuideindseweg 78 (Delfgauw): verplaatsen woning;
  5. Stationsstraat 64 t/m 98 (Pijnacker): dakopbouwen;
  6. Stoomweg/Heronpad (Nootdorp): aanpassen bouwregels;
  7. Geerweg 13, 19 en 21 (Nootdorp): bouwen woningen; en
  8. Industrieweg 12 (Nootdorp): omzetten bedrijfswoning in burgerwoning.

verzamelplan 2022/2023

Procedure van bestemmingsplan

Een nieuw bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de omgeving. Bewoners en belanghebbenden hebben daarom inspraak in de verschillende fasen van de bestemmingsplanprocedure. Voor dit bestemmingsplan start nu een eerste fase, met daarin een inspraaktraject voor inwoners en andere belanghebbenden. De formele, juridische publicatie hiervan staat in het Gemeenteblad.

Bestemmingsplan inzien en reageren

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken vanaf donderdag 14 juli 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 op www.pijnacker-nootdorp.nl/ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens deze zes weken kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage, per brief of telefonisch. U krijgt altijd schriftelijk een antwoord op uw inspraakreactie.

Wie het bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. Met u wordt dat naar een passende oplossing gezocht. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Inloopbijeenkomst

Op 25 juli 2022 is er van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in het Bestuurscentrum van de gemeente, Emmastraat 165 in Pijnacker. Tijdens deze gelegenheid kunt u uw vragen stellen en geven onze medewerkers u graag uitleg. U bent van harte welkom.