Terug naar het overzicht

Panorama Pijnacker-Nootdorp 2050

Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dit toekomstbeeld beschrijft de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. De visie is vastgesteld op 25 november 2021. U kunt de visie ook bekijken in het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Zo kunt u zien welk toekomstbeeld we voor ogen hebben.

De Omgevingsvisie is gemaakt samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Zij konden informatie en ideeën aanleveren voor de Omgevingsvisie en het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Alle reacties zijn en ideeën zijn bekeken, afgewogen en waar nodig verwerkt in de Omgevingsvisie.  

Wat is ons toekomstbeeld?

Het Panorama 2050 is een inspiratie voor de toekomst. Het laat zien hoe onze gemeente kan worden. In het panorama is onze gemeente opgedeeld in tien verschillende soorten gebieden.

De kaart met legenda vind u op pagina 44 van de Omgevingsvisie

De 10 gebieden uit de Omgevingsvisie

Levendige ontmoetingscentra

De centra in onze dorpskernen zijn in 2050 niet alleen meer een plek om te winkelen. Naast winkels, is er ruimte voor horeca en voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport en ontspanning. Daardoor is het centrum een levendige, prettige en veilige plek waar mensen graag en vaak komen.

Parkachtige werklocaties

Een deel van de bedrijventerreinen ligt dicht bij de kernen waar we wonen. We willen graag dat deze bedrijventerreinen groener, toegankelijker en duurzamer worden en meer in verbinding staan met de kernen. Het blijven plekken voor kleinschalige, gemengde bedrijven, maar in 2050 is er meer ruimte voor andere bedrijven. Bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes voor ZZP’ers, praktijkonderwijs of bedrijven rondom de digitale economie. Het is er niet alleen fijn werken, maar ook fijn verblijven.

Moderne bedrijvenparken

Op deze bedrijventerreinen vinden we naast lokale ondernemers ook meer regionale bedrijven. De bedrijventerreinen zijn optimaal bereikbaar met de auto en voor vrachtverkeer, maar vooral ook via het openbaar vervoer of de fiets. De bedrijfsgebouwen zelf zijn duurzaam en de ruimtes eromheen zijn efficiënt en mooi ingericht. Door een prettige en groene uitstraling willen bedrijven zich hier graag vestigen en willen mensen er graag werken.

Moderne en innovatieve (glas)tuinbouwgebieden

Met drie moderne en innovatieve gebieden in onze gemeente blijft de glastuinbouw in 2050 belangrijk voor onze identiteit. De gebieden zijn efficiënter ingericht en er is ruimte voor verduurzaming en groei van glastuinbouwbedrijven. Het glas in Pijnacker-Nootdorp blijft daardoor een toonaangevende internationale speler. Daarnaast is de glastuinbouw meer verbonden met de samenleving: producten uit de kassen zijn steeds vaker lokaal te koop. Groene wegen vergroten de biodiversiteit en samen met fietspaden zorgen zij ervoor dat het aantrekkelijk is om door deze gebieden heen te fietsen.

Dorpse gemengde woonwijken

Rondom de oude kernen willen we het unieke dorpse woonmilieu in Pijnacker-Nootdorp behouden en uitbreiden. De dorpse woonwijken zijn relatief kleinschalig met veel ruimte voor groen en ontmoeting. Het gemengd karakter is te zien aan bijvoorbeeld de bakker op de hoek, de kapper in de straat en de woon-zorgvoorziening in de wijk. Inwoners kennen elkaar en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Er zijn verschillende soorten woningen, zodat iedereen die dat wil een plek kan vinden om te wonen.

Rustige woonwijken

In de rustige woonwijken staan vooral eengezinswoningen afgewisseld met appartementengebouwen. De wijken hebben een ruime en groene opzet en liggen op korte afstand van voorzieningen als winkels en scholen en de groene buitengebieden. Bovendien is er een goede verbinding met de regio. Met het openbaar vervoer, de fiets of de auto is de stad nooit ver weg. Dit maakt deze wijken een prettige en veilige woonomgeving voor inwoners die die werken, winkelen en uitgaan in de regio.

Buurtschappen

Langs de historische linten zijn clusters van woningen ontstaan: buurtschappen met hun eigen identiteit die ook in de toekomst behouden blijft. Deze woningen staan in het buitengebied, echt een landelijke omgeving. Nieuwe woningen komen hier alleen wanneer er veel gebouwen gesloopt worden. Kenmerk van elk buurtschap is de hechte gemeenschap, de groene woonomgeving en winkels en voorzieningen in de woonkern vlakbij.

Agrarisch veenweidelandschap

De veenweidelandschappen blijven kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp. Daarbij behouden we wat waardevol is, zoals het patroon van sloten door het landschap, een molen en een eendenkooi. Door natuurgericht beheer van boeren is het aantal weidevogels gegroeid. Het veenweidegebied is nog waardevoller vanwege de rol bij het opvangen van klimaatverandering. Daarnaast is het gebied belangrijk voor inwoners vanwege de vele fiets- en wandelpaden en de verschillende streekproducten, waarmee je het gebied kunt beleven.

Natuur- en Recreatielandschap

De buitengebieden zijn uitgegroeid tot een volwassen natuur-en recreatielandschap. Het maakt deel uit van een regionaal en provinciaal netwerk van groene gebieden. Er zijn bosrijke gebieden, open weidegebieden en moerasgebieden met kleinere en grotere sloten en af en toe een waterplas. De verschillende landschappen zijn met elkaar verbonden, waardoor er een groot leefgebied is voor verschillende planten en dieren. Als bezoeker kun je de gebieden beleven dankzij de vele fiets-, wandel- en ruiterpaden.

Natuurlandschap

In 2050 heeft Pijnacker-Nootdorp maar liefst drie verschillende natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland: de Ackerdijkse Plassen, het Krekengebied en een deel van de polder bij Oude Leede. Ieder natuurgebied is verschillend, maar centraal staat de kwaliteit en de verschillende planten en dieren. De gebieden zijn rustig en ruim en niet of beperkt toegankelijk. Bezoekers kunnen de gebieden vanaf de randen beleven.

Hoe krijgt de Omgevingsvisie verder vorm?

De Omgevingsvisie is een nieuw beleidsinstrument. We moeten dit maken voor de nieuwe Omgevingswet die 1 juli 2022 in gaat. Voor de nieuwe Omgevingswet vervangen we alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Daarmee wil de overheid de regels makkelijker maken en samenvoegen.

Voor de nieuwe Omgevingswet ontwikkelen we nieuwe instrumenten die de oude moeten gaan vervangen. De gemeente is druk bezig met het voorbereiden van alle instrumenten:

  • Omgevingsvisie – geeft een beeld van de toekomst en bevat de grote lijnen van ons beleid.
  • Omgevingsprogramma’s – hierin werken we de grote lijnen van de omgevingsvisie uit in uitvoeringsgericht beleid en maatregelen. Per thema komt er een apart omgevingsprogramma met alle beleid over dit onderwerp. Ook komen er gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s.
  • Omgevingsplan – legt alle regels en richtlijnen voor onze gemeente vast. Een omgevingsplan vervangt straks alle bestemmingsplannen en bijvoorbeeld ook de APV regels komen hierin te staan.
  • Omgevingsvergunning – deze heeft u nodig als u iets wilt doen in de openbare ruimte. Straks kunt u in het Digitaal Omgevingsloket zien waar u een vergunning voor nodig heeft en hoe dit werkt.

Meer informatie over de nieuwe Omgevingswet leest u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Uitwerking Omgevingsvisie in Omgevingsprogramma’s

De gemeente vervangt de bestaande beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving nu stap voor stap door omgevingsprogramma’s. Hier nemen we 5 jaar de tijd voor. We beginnen met een Omgevingsprogramma voor het thema groen in en om de kernen (natuur en recreatie). Ook voor het maken van een Omgevingsplan hebben we nog even de tijd. We starten door per gebied een omgevingsplan te maken. Deze voegen we uiteindelijk samen tot één Omgevingsplan.