Terug naar het overzicht

Benodigd aantal deelnemers warmtenet Klapwijk niet behaald

Het benodigde deelnamepercentage van 50% in warmtenet fase A in Klapwijk is niet behaald. Dit stelde de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met HVC op 31 oktober vast. Dit percentage was nodig om het warmtenet technisch haalbaar te maken. Dit betekent dat HVC voorlopig niet start met de aanleg van het warmtenet in Klapwijk. Inwoners van de wijk worden hierover persoonlijk geïnformeerd en betrokken bij de evaluatie.

Evaluatie uitkomst en vervolg

Inwoners van fase A hadden in totaal bijna 6 maanden de tijd om een keuze te maken voor de
aansluiting op het warmtenet. In deze periode hebben zij de mogelijkheid gekregen om in een
keukentafelgesprek een persoonlijk aanbod te krijgen. Hierin werden zij ook meegenomen in alles
wat komt kijken bij het overstappen naar een aardgasvrije oplossing. Dit leidde niet tot het
benodigde deelnamepercentage van 50%, dat om technische redenen moest worden behaald. De
eerste indruk laat zien dat verlenging van de keuzetermijn niet tot een andere uitkomst leidt. Dat
betekent dat er op dit moment niet gestart kan worden met de aanleg van het warmtenet.

De gemeente en HVC zijn erg positief over de energie en tijd die inwoners van de wijk hebben
gestoken in dit proces. Er zijn meer dan 100 keukentafelgesprekken gevoerd om woningeigenaren te
informeren over de maatregelen en kosten en de informatiebijeenkomsten werden druk bezocht.
Het is belangrijk om de overgang naar een aardgasvrije energievoorziening samen te organiseren.

Nationale Programma Lokale Warmtetransitie

Het project Aardgasvrij Klapwijk is een onderdeel van het door het Rijk gesubsidieerde Nationale
Programma Lokale Warmtetransitie (voorheen Programma Aardgasvrije Wijken). Hier worden
ervaringen opgedaan in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De gemeente ziet het
warmtenet nog steeds als het meest kostenefficiënte alternatief voor aardgas voor de wijk Klapwijk.
Ook woningcorporatie Rondom Wonen ziet dit en heeft aangegeven te willen aansluiten op het
warmtenet.

Evaluatie

Voor het in kaart brengen en het oplossen van de eerste bezwaren is tijd nodig. De komende periode
gaan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en HVC samen met de bewoners het proces evalueren, het
resultaat onderzoeken en dit vertalen naar geleerde lessen. Hiermee kan de gemeente het Nationaal
Programma Lokale Warmtetransitie en de ministeries adviseren over de geleerde lessen en mogelijke
oplossingsrichtingen waarop de gebouwde omgeving wel aardgasvrij gemaakt kan worden.

Gevolgen Klimaatbestendig Klapwijk

De volgorde waarop de fases worden doorlopen bij de herinrichting van Klimaatbestending Klapwijk
is ongewijzigd. De planning zal wel worden herzien. De ruimtereservering voor het warmtenet in de
ondergrond zal worden gehandhaafd. De gemeente gaat verder met de aanleg van de bestrating en
vernieuwing van het groen.