Terug naar het overzicht

Belangrijke financiële keuzes

Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag 23 mei de Jaarstukken 2023, Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. “In de Jaarstukken 2023 leggen wij als college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën van het afgelopen jaar. In de Voorjaarsnota 2024 presenteren we een tussenstand over van het lopende jaar en in de Kadernota 2025-2028 geven we een doorkijk voor de komende jaren”, zegt wethouder Financiën, Peter Hennevanger. Donderdag 4 juli en donderdag 11 juli worden de financiële stukken besproken in de vergadering van de gemeenteraad.

Uit de jaarstukken van 2023 blijkt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp meer geld heeft overgehouden dan gedacht. In de loop van 2023 werd gedacht aan een overschot van zeven miljoen euro, maar dat werd gedurende het jaar meer, namelijk vijftien miljoen euro. Dit komt vooral door eenmalige meevallers en geld dat in 2023 is ontvangen, maar pas in 2024 wordt uitgegeven. Dit bedrag is alles bij elkaar zo’n zeven miljoen en wordt dus in de begroting 2024 weer herverdeeld. De rest van het overschot wordt gestopt in de Algemene Reserve. Met dit geld kan de gemeente toekomstige investeringen doen en eventuele tegenvallers opvangen.

In de Voorjaarsnota geeft het college inzicht in de tussenstand van 2024 na de eerste maanden. Hierin is te zien de gemeente het jaar nog met een positief financieel resultaat denkt af te sluiten.

Voorbereiden op moeilijke tijden

In de Kadernota 2025-2028 geeft de gemeenteraad richting mee aan het college voor het maken van de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 in het najaar. Dit is vooral nu belangrijk omdat de gemeente vanaf 2026, zonder veranderingen, niet genoeg geld heeft om alle taken uit te voeren en plannen te realiseren. Het Rijk heeft al een paar jaar geleden gezegd dat ze de wijze waarop het gemeentefonds financieel wordt gevuld gaat veranderen, wat voor alle gemeenten minder gunstig is. “Dit betekent dat de gemeente met ingang van 2026 veel minder geld krijgt. Daarom heeft het college plannen gemaakt om onze gemeente financieel gezond te houden. Ons doel is om nog steeds zoveel mogelijk van onze eerder bepaalde plannen uit te voeren en te behouden wat we al hebben opgebouwd. Maar we zullen sommige dingen efficiënter moeten doen of versoberen en onze inwoners zullen zelf meer moeten bijdragen. Daar gaan we keuzes in maken”, aldus wethouder Hennevanger.

In de Kadernota staat te lezen dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp vanaf 2026 zo’n vijf miljoen euro structureel (ieder jaar) tekort gaat komen. “Met de Gemeenteraad is afgesproken dat het college alvast een bedrag van zo’n drie miljoen euro aan maatregelen voorstelt en dat na we bij de Begroting van 2025 nog een tekort van zo’n twee miljoen vanaf 2026 in de meerjarenraming meenemen”, zegt wethouder Hennevanger. De gemeenten zijn nog in gesprek met het Rijk en de wethouder hoopt dat er begin deze zomer meer duidelijk is over de uitkomst van die gesprekken. “Hopelijk helpt het Rijk ons door toch wat meer geld in het gemeentefonds te doen, alhoewel ik daar ook niet erg optimistisch over ben.”