Herinrichting Katwijkerlaan en omgeving

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de Katwijkerlaan en omgeving herinrichten. De aanleiding is de slechte technische staat van beschoeiing en keerwanden langs de Katwijkerlaan en de kade langs de Katwijkervaart.

Wat gaan we doen met deze herinrichting? 

De herinrichting is redelijk groot. Het komt erop neer dat we de Katwijkerlaan tussen de Vlielandseweg en de S-bocht vernieuwen en veiliger inrichten. De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen die we per deelproject oppakken. Soms tegelijkertijd en soms na elkaar. 

Online informatieavond

Tijdens een online informatieavond op 8 juli hebben we de herinrichting toegelicht. Bekijk hier documenten van de avond:

Video-opname van de informatieavond Katwijkerlaan op 8 juli 2021

Conceptontwerpen bekijken

Het project start met deelprojecten Verbinding Reesloot en Kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg. Voor deze onderdelen kunt u de conceptontwerpen bekijken en hierop reageren. De reactietermijn is verlengd tot uiterlijk vrijdag 10 september 2021. Klik voor meer informatie op de projecten hieronder.

Deelprojecten

Bij dit projectonderdeel gaan we de brug over de Katwijkervaart vervangen. Daarbij houden we rekening met de recreatieve fietsverbinding en de ecologische verbinding.

Fietsverbinding

Vanuit de Groenzoom sluit een fietspad aan op de Reesloot, waarna je via de brug over de Katwijkervaart richting het Balijgebied kan fietsen (en andersom). De toename van (recreatieve) fietsers geeft een veiligheidsrisico in relatie tot het (vracht)autoverkeer dat ook van de verbindingsweg naar de brug gebruikt maakt. Dit veiligheidsrisico willen we zoveel mogelijk wegnemen.

Ecologische verbinding

Niet alleen fietsers willen van de Groenzoom naar het Balijgebied kunnen komen. Ook voor dieren betekent een goede verbinding tussen de twee groengebieden een verbetering van hun leefgebied. De nieuwe ecologische verbinding is een grote verrijking voor flora en fauna in beide gebieden.

Conceptontwerp verbinding Reesloot

De gemeente heeft een verkeerskundig conceptontwerp opgesteld voor de recreatieve fietsverbinding. Aan een ecologisch ontwerp wordt nog gewerkt. 

Bekijk hier het conceptontwerp voor de Reesloot:

U kunt hierop reageren tot 10 sepember 2021. Stuurt u hiervoor een e-mail naar katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl

Waar de Katwijkerlaan over gaat in de Vlielandseweg kruist deze de Nieuwkoopseweg in een bocht. Voor dit kruispunt bestaat de wens om dit overzichtelijker en veiliger te maken. De herinrichting rijkt tot ongeveer het trafostation van Stedin.

Bij de bocht aan de Vlielandseweg-Katwijkerlaan en een stukje Vlielandseweg staat langs het water een betonnen damwand. Deze verkeert in een slechte staat en wordt vervangen, waarschijnlijk door een stalen damwand. Bij de herinrichting nemen we daarom ook een deel van de Vlielandseweg mee. 

Ook willen we een deel van de kade aan de Nieuwkoopseweg ophogen volgens de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit nemen we mee bij de herinrichting van het kruispunt.

Conceptontwerp kruispunt

De gemeente heeft een verkeerskundig conceptontwerp opgesteld voor het kruispunt Vlielandseweg, Nieuwkoopseweg, Katwijkerlaan.

Bekijk hier het voorlopig ontwerp:

U kunt hierop reageren tot 10 september 2021. Stuurt u hiervoor een e-mail naar katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl

De keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan heeft onderhoud nodig. Middels het aanbrengen van een steunberm wordt de keerwand verstevigd. Een uitwerking van dit projectonderdeel volgt nog.

De bestaande houten beschoeiing langs het water moet worden vervangen. Daarna moet de kade, en dus ook de weg, opgehoogd worden naar een veilige hoogte volgens de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Een uitwerking van dit projectonderdeel volgt nog.

Kaart met projectgebied Katwijkerlaan tussen kruispunt Vlielandseweg-Nieuwkoopseweg en S-bocht bij de Reesloot

Wat is de planning? 

  • 8 juli 2021 – online informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden.
  • Tot 10 september kunt u reageren op de voorlopige ontwerpen Verbinding Reesloot en Kruising  Katwijkerlaan – Nieuwkoopseweg. De tweede helft van dit jaar werkt de gemeente de definitieve ontwerpen uit. 
  • Vanaf de tweede helft 2021 – uitwerken integraal ontwerp voor de herinrichting van de Katwijkerlaan. 
  • Vanaf 2022 – aanbrengen voorbelasting voor de Reesloot. Als de voorbelasting goed is ingeklonken, kan de gemeente de verbinding Reesloot vanaf het najaar herinrichten en de brug vervangen. 
  • Voorjaar van 2022  – aanbrengen steunberm voor de keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan. 
  • Halverwege 2022 – herinrichting kruispunt Katwijkerlaan – Nieuwkoopseweg – Vlielandseweg. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op met het projectteam via katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.