Herinrichting Katwijkerlaan en omgeving

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de Katwijkerlaan en omgeving herinrichten. De aanleiding is de slechte technische staat van beschoeiing en keerwanden langs de Katwijkerlaan.

Wat gaan we doen met deze herinrichting? 

We vernieuwen de Katwijkerlaan tussen de Vlielandseweg en de S-bocht. Ook pakken we een aantal aansluitende wegen aan. Dit alles met oog op verkeersveiligheid. De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen die we per deelproject oppakken. Soms tegelijkertijd en soms na elkaar. 

Kaart met projectgebied Katwijkerlaan tussen kruispunt Vlielandseweg-Nieuwkoopseweg en S-bocht bij de Reesloot

Het project start met deelprojecten Verbinding Reesloot en Kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg. Voor deze onderdelen is een conceptontwerp gemaakt. Reacties van bewoners op het conceptontwerp zijn inmiddels verzameld, beantwoord en verwerkt. Klik voor meer informatie op de projecten hieronder.

Deelprojecten

Bij dit projectonderdeel gaan we de verbindingsweg Reesloot herinrichten. Daarbij houden we rekening met de recreatieve fietsverbinding en de ecologische verbinding. Ook wordt de brug over de Katwijkervaart vervangen.

Fietsverbinding

Vanuit de Groenzoom sluit een fietspad aan op de Reesloot, waarna je via de brug over de Katwijkervaart richting het Balijgebied kan fietsen (en andersom). De toename van (recreatieve) fietsers geeft een veiligheidsrisico in relatie tot het (vracht)autoverkeer dat ook van de verbindingsweg naar de brug gebruikt maakt. Dit veiligheidsrisico willen we zoveel mogelijk wegnemen. Dit doet we door de verbindingsweg in te richten als fietsstraat en de fietsoversteek op de Katwijkerlaan te verbeteren.

Ecologische verbinding

Niet alleen fietsers willen van de Groenzoom naar het Balijgebied kunnen komen. Ook voor dieren betekent een goede verbinding tussen de twee groengebieden een verbetering van hun leefgebied. De nieuwe ecologische verbinding is een grote verrijking voor flora en fauna in beide gebieden.

Conceptontwerp verbinding Reesloot

De gemeente heeft een verkeerskundig conceptontwerp opgesteld voor de recreatieve fietsverbinding. Aan een ecologisch ontwerp wordt nog gewerkt. 

Tot 10 september 2021 kon iedereen een reactie geven op het verkeerskundige conceptontwerp. Alle reacties zijn verzameld, beantwoord en verwerkt in het document Beantwoording reacties ontwerp Reesloot.

Hoe nu verder?

Uitwerking verkeerskundig ontwerp

Begin 2022 start een ingenieursbureau de verdere uitwerking van het verkeerskundig conceptontwerp. Ook hierbij worden belanghebbenden meegenomen via een informatie- en reactieronde. Deze wordt gepland voor de zomervakantie. Daarna wordt het ontwerp vastgesteld en omgezet in een uitvoeringsbestek.

Uitwerking ecologisch ontwerp

Begin 2022 start een ingenieursbureau de uitwerking van het ecologisch ontwerp. Ook hierbij worden belanghebbenden meegenomen via een informatie- en reactieronde. Deze wordt gepland voor de zomervakantie. Daarna wordt het ontwerp vastgesteld en omgezet in een uitvoeringsbestek.

Nieuwe brug

Een ingenieursbureau maakt het ontwerp van de nieuwe brug over de Katwijkervaart. Ook hierbij worden belanghebbenden meegenomen via een informatie- en reactieronde. Deze wordt gepland voor de zomervakantie. De uitvoering is gepland in het vierde kwartaal van 2022. Tot aan de nieuwe brug blijven we de toestand van de bestaande brug monitoren.

Voorbelasting verbindingsweg Reesloot

Voor de verbreding van de verbindingsweg Reesloot wordt een stuk weiland naast de Reesloot voorbelast met zand. Door dit zand klinkt de bodem in, zodat we hierop een weg kunnen aanleggen. De voorbelasting is gepland voor april 2022. Het zand dat we hiervoor gebruiken, wordt vervoerd via de Reesloot en de Hankweg. De vrachtwagens met zand kunnen namelijk niet over de brug, vanwege de slechte staat ervan. Uiteraard is er aandacht voor overlast en veiligheid.

Waar de Katwijkerlaan over gaat in de Vlielandseweg kruist deze de Nieuwkoopseweg in een bocht. Voor dit kruispunt bestaat de wens om dit overzichtelijker en veiliger te maken. De herinrichting rijkt tot ongeveer het trafostation van Stedin.

Bij de bocht aan de Vlielandseweg-Katwijkerlaan en een stukje Vlielandseweg staat langs het water een betonnen damwand. Deze verkeert in een slechte staat en wordt vervangen, waarschijnlijk door een stalen damwand. De gewenste nieuwe Vlielandseweg is breder dan nu. Daarom wordt de stalen damwand waarschijnlijk in het huidige water geplaatst, vóór de bestaande betonnen damwand. Bij de herinrichting nemen we daarom ook een deel van de Vlielandseweg mee. 

Ook willen we een deel van de kade aan de Nieuwkoopseweg ophogen volgens de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit nemen we mee bij de herinrichting van het kruispunt.

De uitvoering van de reconstructie is gepland in het vierde kwartaal van 2022.

Conceptontwerp kruispunt

De gemeente heeft een verkeerskundig conceptontwerp opgesteld voor het kruispunt Vlielandseweg, Nieuwkoopseweg, Katwijkerlaan. Alle reacties zijn verzameld, beantwoord en verwerkt in het document Reacties ontwerpen Katwijkerlaan.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage en inloopavond

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg’ ligt vanaf donderdag 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022 ter inzage. U kunt hierop reageren. Bekijk het plan en lees er alles over via de pagina Plannen ter inzage. U bent ook welkom tijdens de inloopavond op maandag 30 mei 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker

Overige aandachtspunten

Bij de toekomstige werkzaamheden wordt rekening gehouden met een omleiding van verkeer, bus en hulpdiensten en werkzaamheden aan kabels- en leidingen. Ook bodem verontreinigingen zijn een aandachtspunt.

De keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan heeft onderhoud nodig. Met het aanbrengen van een steunberm van grond kan deze keerwand worden verstevigd. De waterleiding in het fietspad is gemaakt van kwetsbaar materiaal. Waterbedrijf Dunea legt daarom een tijdelijke noodwaterleiding van flexibel materiaal aan en stelt de huidige waterleiding buiten werking.

Dunea bekijkt nog twee opties voor de noodwaterleiding: een leiding in het fietspad of in de polder langs de keerwand. Na de noodwaterleiding kan er een steunberm tegen de keerwand worden aangelegd. We verwachten dat de noodwaterleiding en steunberm in het voorjaar van 2022 worden aangelegd.

De bestaande houten beschoeiingen en stalen damwanden langs het water moeten we vervangen. Daarnaast moet de kade, en dus ook de weg, opgehoogd worden naar een veilige hoogte volgens de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Op sommige plekken zal dit ruim een halve meter zijn.

Er is een studie gedaan naar twee manieren waarop dit werk gedaan kan worden:

  1. vervanging van de bestaande beschoeiingen door nieuwe houten beschoeiingen;
  2. vervanging van de bestaande beschoeiingen door een stalen damwandscherm.

De eerste optie is een vervanging op basis van huidige normen, richtlijnen en wensen. Dit vraagt om het verleggen van de weg en het fietspad richting de polder aan de noordzijde van de Katwijkerlaan. Hiervoor is ruimte nodig bij particuliere percelen voor een fietspad en de voorbelasting daarvan.

De tweede optie werkt ook als waterkering. Het damwandscherm wordt tot in de vaste zandlaag gebracht en hoeft tijdens zijn lange levensduur niet meer te worden opgehoogd. In deze variant maakt het weglichaam Katwijkerlaan ook géén onderdeel meer uit van de kade. Fietspad en rijbaan blijven ongeveer op dezelfde plek liggen. Wel is er in deze variant nog steeds een steunberm nodig tegen de keerwand.

De variant met het stalen damwandscherm (optie 2) lijkt de meeste voordelen te bieden als je kijkt naar zaken als verkeer, stedenbouw, geotechniek, grondverwerving en kosten. Halverwege 2022 maakt de gemeente een keuze.

Wat is de planning? 

  • Eerste helft 2022 – uitwerken ontwerp kruispunt Katwijkerlaan – Nieuwkoopseweg en de Verbinding Reesloot. Daarnaast wordt gestart met een voorlopig herinrichtingsontwerp van de Katwijkerlaan. 
  • Voorjaar 2022 – aanbrengen voorbelasting voor de Reesloot.
  • Voorjaar 2022 – aanbrengen steunberm voor de keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan en aanleggen tijdelijke waterleiding. 
  • Laatste kwartaal 2022 – herinrichting kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg. Dat is direct na de vaststelling van het bestemmingsplan.
  • Laatste kwartaal 2022 – herinrichting verbindingsweg Reesloot, inclusief inrichting ecozone en vervanging brug.
  • 2023 start uitvoering herinrichting Katwijkerlaan.

Dit is al gebeurd:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bekijk hieronder de vragen en antwoorden naar aanleiding van de informatieavond van juli 2021.

Meer informatie nodig? Neem contact op met het projectteam via katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.