Herinrichting Katwijkerlaan en omgeving

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de Katwijkerlaan en omgeving herinrichten. De aanleiding is de slechte technische staat van beschoeiing en keerwanden langs de Katwijkerlaan.

Wat gaan we doen met deze herinrichting? 

We vernieuwen de Katwijkerlaan tussen de Vlielandseweg en de S-bocht. Ook pakken we een aantal aansluitende wegen aan. Dit alles met oog op verkeersveiligheid. De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen die we per deelproject oppakken. Soms tegelijkertijd en soms na elkaar. 

Kaart met projectgebied Katwijkerlaan tussen kruispunt Vlielandseweg-Nieuwkoopseweg en S-bocht bij de Reesloot

Het project start met deelprojecten Verbinding Reesloot en Kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg. Voor deze onderdelen is een conceptontwerp gemaakt. Reacties van bewoners op het conceptontwerp zijn inmiddels verzameld, beantwoord en verwerkt in een nader uitgewerkt ontwerp. Tijdens de inloopavond op 30 mei 2022 zijn deze ontwerpen gepresenteerd en was er gelegenheid om vragen te stellen.

Klik voor meer informatie op de projecten hieronder.

Reageer op de ontwerpen!

Tot 21 juni 2022 bent u in de gelegenheid om te reageren op de gepresenteerde ontwerpen tijdens de gehouden informatieavond van 30 mei 2022. U kunt uw reactie naar het projectteam mailen naar katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch doorgeven aan projectleider P. Bol of verkeersdeskundige J. Rasing via tel. 14015.

Na de reactietermijn worden de ontwerpen aangepast, waarover terugkoppeling wordt gegeven. Vervolgens worden de ontwerpen vastgesteld en kunnen ze dienen als basis voor de werkvoorbereiding en de uitvoering.

Deelprojecten

Bij dit projectonderdeel gaan we de verbindingsweg Reesloot herinrichten. Daarbij houden we rekening met de recreatieve fietsverbinding en de ecologische verbinding. Ook wordt de brug over de Katwijkervaart vervangen.

Fietsverbinding

Vanuit de Groenzoom sluit een fietspad aan op de Reesloot, waarna u via de brug over de Katwijkervaart richting het Balijgebied kan fietsen (en andersom). De toename van (recreatieve) fietsers geeft een veiligheidsrisico in relatie tot het (vracht)autoverkeer dat ook van de verbindingsweg naar de brug gebruikt maakt. Dit veiligheidsrisico willen we zoveel mogelijk wegnemen. Dit doet we door de verbindingsweg in te richten als fietsstraat en de fietsoversteek op de Katwijkerlaan te verbeteren.

Ecologische verbinding

Niet alleen fietsers willen van de Groenzoom naar het Balijgebied kunnen komen. Ook voor dieren betekent een goede verbinding tussen de twee groengebieden een verbetering van hun leefgebied. De nieuwe ecologische verbinding is een grote verrijking voor flora en fauna in beide gebieden.

Ontwerp verbinding Reesloot

De gemeente heeft de fiets- en ecologische verbinding nader uitgewerkt in een ontwerp. Hierin is ook het ontwerp van een nieuwe brug over de Katwijkervaart opgenomen. De huidige brug is in slechte staat. Dit blijven we tot de sloop monitoren.

Voor de verbreding van de verbindingsweg Reesloot wordt een stuk weiland naast de Reesloot voorbelast met zand. Door dit zand klinkt de bodem in, zodat we hierop een weg kunnen aanleggen. Na overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat de brug eerst gesloopt moet worden, waarmee er ruimte vrijkomt voor een damwand. Deze is nodig om de kade voldoende te stabiliseren tijdens de voorbelasting.

Waar de Katwijkerlaan over gaat in de Vlielandseweg kruist deze de Nieuwkoopseweg in een bocht. Voor dit kruispunt bestaat de wens om dit overzichtelijker en veiliger te maken.

In de bocht van de Vlielandseweg-Katwijkerlaan en langs een stukje Vlielandseweg staat een betonnen damwand. Deze verkeert in een slechte staat en wordt vervangen, waarschijnlijk door een stalen damwand. De gewenste nieuwe Vlielandseweg is breder dan nu. Daarom wordt de stalen damwand waarschijnlijk in het huidige water geplaatst, vóór de bestaande betonnen damwand. Bij de herinrichting nemen we daarom ook een deel van de Vlielandseweg mee. 

Ook willen we een deel van de kade aan de Nieuwkoopseweg ophogen volgens de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit nemen we mee bij de herinrichting van het kruispunt.

Ontwerp kruispunt

De gemeente heeft een verkeerskundig ontwerp voor het kruispunt Vlielandseweg, Nieuwkoopseweg, Katwijkerlaan nader uitgewerkt.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg’ ligt vanaf donderdag 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022 ter inzage. U kunt hierop reageren. Bekijk het plan en lees er alles over via de pagina Plannen ter inzage.

De keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan heeft onderhoud nodig. Met het aanbrengen van een steunberm van grond kan deze keerwand worden verstevigd. De waterleiding in het fietspad is gemaakt van kwetsbaar materiaal. Waterbedrijf Dunea legt daarom een tijdelijke noodwaterleiding van flexibel materiaal aan en stelt de huidige waterleiding buiten werking.

Dunea bekijkt nog twee opties voor de noodwaterleiding: een leiding in het fietspad of in de polder langs de keerwand. Nadat de noodwaterleiding is aangelegd kan er een steunberm van grond tegen de keerwand worden aangebracht.

De bestaande houten beschoeiingen en stalen damwanden langs het water moeten we vervangen. Daarnaast moet de kade, en dus ook de weg, opgehoogd worden naar een veilige hoogte volgens de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Op sommige plekken zal dit ruim een halve meter zijn.

Er is een studie gedaan naar twee manieren waarop dit werk gedaan kan worden:

  1. vervanging van de bestaande beschoeiingen door nieuwe houten beschoeiingen;
  2. vervanging van de bestaande beschoeiingen door een stalen damwandscherm.

Bij de eerste optie blijft de weg onderdeel van de waterkering en moet er worden voldaan aan huidige normen, richtlijnen en wensen. Dit vraagt om het verleggen en verbreden van het wegprofielrichting de polder aan de noordzijde van de Katwijkerlaan. Hiervoor is ruimte nodig bij particuliere percelen, voor een fietspad en de voorbelasting daarvan.

Bij de tweede optie werkt het damwandscherm zelfstandig als waterkering. Het damwandscherm wordt tot in de vaste zandlaag gebracht en hoeft tijdens zijn lange levensduur niet meer te worden opgehoogd. In deze variant maakt het weglichaam Katwijkerlaan géén onderdeel meer uit van de waterkering. Fietspad en rijbaan blijven ongeveer op dezelfde plek liggen. Wel is er in deze variant nog steeds een steunberm nodig tegen de keerwand.

De variant met het stalen damwandscherm (optie 2) lijkt de meest toekomstgerichte oplossing waarbinnen ook de nodige verkeerstechnische verbeteringen worden geboden. We verwachten na overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland in het derde kwartaal 2022 tot een definitieve keuze voor een optie te komen. Daarna kan er een inrichtingsontwerp voor de Katwijkerlaan worden gemaakt, welke we uiteraard weer aan belanghebbenden gaan voorleggen.

Wat is de planning? 

  • Tweede helft 2022 – uitwerken ontwerp kruispunt naar bestek.
  • Najaar 2022 – aanbrengen voorbelasting voor de Reesloot.
  • Najaar 2022 – aanbrengen steunberm voor de keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan en aanleggen tijdelijke waterleiding. 
  • Voorjaar 2023 – uitvoering herinrichting kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg. Dat is na de vaststelling van het bestemmingsplan.
  • Voorjaar 2023 – uitvoering herinrichting verbindingsweg Reesloot, inclusief inrichting ecozone en vervanging brug.
  • Eind 2022- begin 2023 – start ontwerp herinrichting Katwijkerlaan.

Dit is al gecommuniceerd:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bekijk hieronder de vragen en antwoorden naar aanleiding van de informatieavond van juli 2021.

Meer informatie nodig? Neem contact op met het projectteam via katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.