Herinrichting Katwijkerlaan en omgeving

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de Katwijkerlaan en omgeving herinrichten. De aanleiding is de slechte technische staat van beschoeiing en keerwanden langs de Katwijkerlaan.

Wat gaan we doen tijdens deze herinrichting? 

We vernieuwen de Katwijkerlaan tussen de Vlielandseweg en de S-bocht. Ook pakken we een aantal aansluitende wegen aan om de verkeersveiligheid te vergroten. De herinrichting bestaat uit verschillende deelprojecten met elk een eigen planning voor ontwerp en uitvoering. 

Kaart met projectgebied Katwijkerlaan tussen kruispunt Vlielandseweg-Nieuwkoopseweg en S-bocht bij de Reesloot

Het project start met het verstevigen van de keerwand langs het fietspad Katwijkerlaan en met de aanleg van de fiets- en ecologische verbinding Reesloot. Daarna volgen de reconstructie van het Kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg en vervanging beschoeiing en ophoging kade Katwijkerlaan, in combinatie met de reconstructie van de Katwijkerlaan.

Reacties op conceptontwerpen

Voor de eerste drie onderdelen zijn reacties van belanghebbenden verzameld op basis van een conceptontwerp. Tijdens een inloopavond op 30 mei 2022 zijn de aangepaste ontwerpen gepresenteerd, inclusief het ontwerp-bestemmingsplan voor de kruising Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg. Daarbij was er opnieuw gelegenheid om te reageren of zienswijzen in te dienen. De beantwoording van de reacties is via onderstaande link terug te vinden.

Hoe verder?

Mede op basis van de reacties en beantwoordingen zijn de ontwerpen aangepast en verder uitgewerkt. De definitieve ontwerpen worden tijdens een inloopavond op 21 juni 2023 getoond. Daarna worden de ontwerpen vastgesteld en daarna uitgevoerd.

Klik voor meer informatie op de projecten hieronder.

Deelprojecten

Bij dit projectonderdeel gaan we de verbindingsweg Reesloot herinrichten. Daarbij houden we rekening met de recreatieve fietsverbinding en de ecologische verbinding. De brug over de Katwijkervaart wordt later ook vervangen. Dat doen we gelijktijdig met de reconstructie van de Katwijkerlaan. Tussentijds wordt een tijdelijke weg via een dam in de Katwijkervaart aangelegd voor het verkeer dat gebruik maakt van deze weg.

Fietsverbinding

Vanuit de Groenzoom sluit een fietspad aan op de Reesloot, welke doorloopt via de brug over de Katwijkervaart richting het Balijgebied. Doordat steeds meer fietsers gebruik maken van deze route en ook het (vracht)autoverkeer deze verbindingsweg gebruikt, is het belangrijk dat dit punt overzichtelijk is voor alle weggebruikers. Dit doet we door de verbindingsweg in te richten als fietsstraat. Bij de herinrichting van de Katwijkerlaan wordt ook de fietsoversteek verbeterd en een nieuwe brug aangelegd.

Ecologische verbinding

Niet alleen fietsers willen van de Groenzoom naar het Balijgebied kunnen komen. Ook voor dieren betekent een goede verbinding tussen de twee groengebieden een verbetering van hun leefgebied. De nieuwe ecologische verbinding is een grote verrijking voor flora en fauna in beide gebieden. De beoogde faunapassages over het water van de Katwijkervaart en over de weg Katwijkerlaan worden meegenomen in de reconstructie Katwijkerlaan ter plaatse.

Ontwerp verbinding Reesloot

Ontwerp verbinding Reesloot

De gemeente heeft de fiets- en ecologische verbinding uitgewerkt in een ontwerp. Hierin was ook het ontwerp van een nieuwe brug over de Katwijkervaart opgenomen, maar dat is daar nu uitgehaald. De huidige brug is al een tijd in slechte staat en afgesloten voor autoverkeer. De Reesloot is nu bereikbaar via de aansluiting op de Hankweg. Op de Reesloot zijn daarom veiligheidsmaatregelen getroffen voor voetgangers en fietsers.

Voor de verbreding van de verbindingsweg Reesloot wordt een stuk weiland naast de Reesloot voorbelast met zand. Door dit zand klinkt de bodem in, zodat de nieuwe weg na de aanleg niet meer verzakt. De voorbelasting ligt deels op de waterkering Katwijkervaart, wat tot extra uitdagingen leidt. Met het aanbrengen van stalen damwanden moet de stabiliteit van de waterkering verzekerd worden. Daarvoor moet de bestaande brug eerst gesloopt worden. Deze technische uitdagingen leiden tot vertraging in de planning.

Tijdens de presentatie van 21-6-2023 is onderstaande tekening getoond:

Waar de Katwijkerlaan over gaat in de Vlielandseweg kruist deze weg de Nieuwkoopseweg in een bocht. We willen dit kruispunt overzichtelijker en veiliger maken.

In de bocht van de Vlielandseweg-Katwijkerlaan en langs een stukje Vlielandseweg staat een betonnen damwand. Deze is in een slechte staat en wordt vervangen, door waarschijnlijk een stalen damwand. Daarom is dit deel niet in de reconstructie Vlielandseweg van 2021 meegenomen.

Door de verkeersverbeteringen van het kruispunt moet de nieuwe stalen damwand wat verder in het huidige water worden geplaatst, vóór de bestaande betonnen damwand. Met het aanbrengen van de stalen damwand worden belangen van het Hoogheemraadschap van Delfland en van de omgeving geraakt. De gemeente overlegt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en de betrokken bewoners.

De Nieuwkoopseweg en Katwijkerlaan maken onderdeel uit van waterkeringen. Ter plaatse van de herinrichting gaan we die waterkeringen ophogen volgens de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook hierbij zijn belangen van de omgeving aan de orde, waar ook overleg over plaatsvindt met de betrokkenen.

Inmiddels zijn de panden Katwijkerlaan 3 e 9 gesloopt en zijn daar ook bodemsaneringen uitgevoerd. Het perceel van de Katwijkerlaan 3 wordt betrokken bij de herinrichting van het kruispunt.

Ontwerp kruispunt

De gemeente heeft het ontwerp voor het kruispunt Vlielandseweg, Nieuwkoopseweg, Katwijkerlaan nader uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Ontwerpbestemmingsplan

Om de herinrichting van het kruispunt mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De ingekomen zienswijzen zijn beantwoord.

Tijdens de presentatie van 21-6-2023 zijn onderstaande tekeningen getoond:

De keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan heeft onderhoud nodig. Met het aanbrengen van een steunberm van grond kan deze keerwand worden verstevigd.

De bestaande waterleiding in het fietspad is gemaakt van kwetsbaar materiaal. De aanleg van een volledige steunberm kan daardoor grondzettingen een negatieve invloed op hebben. Waterleidingbedrijf Dunea legt daarom eerst een tijdelijke noodwaterleiding van flexibel materiaal aan onder het fietspad en stelt de huidige kwetsbare waterleiding buiten werking.

De definitieve waterleiding wordt aangelegd tijdens de voorgenomen reconstructie van de Katwijkerlaan. Met de noodwaterleiding en de steunberm kunnen die reconstructiewerkzaamheden ook waterkering-veilig uitgevoerd worden.

Ook hier geldt dat de werkzaamheden in een waterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland plaatsvinden, waarbij de veiligheidsbelangen van de waterkering invloed hebben gehad op de werkzaamheden en de voorbereiding daarvan. Inmiddels is voor het werk opdracht en vergunning verleend.

Tijdens de presentatie van 21-6-2023 is onderstaande tekening getoond:

De bestaande houten beschoeiingen en stalen damwanden langs het water moeten worden vervangen. De Katwijkerlaan maakt onderdeel uit van een waterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze waterkering moet ook opgehoogd worden naar een veilige hoogte volgens geldende eisen. Op sommige plekken gaat het om ruim een halve meter.

Inmiddels is duidelijk dat langs het water een stalen damwand geplaatst wordt als vervangende waterkering. Het damwandscherm werkt zelfstandig als waterkering. Het damwandscherm wordt tot in de vaste zandlaag gebracht en hoeft tijdens zijn lange levensduur niet meer te worden opgehoogd. In deze variant maakt het weglichaam Katwijkerlaan géén onderdeel meer uit van de waterkering. Het fietspad en de rijbaan blijven ongeveer op dezelfde plek liggen. Wel is er in dit ontwerp nog steeds een steunberm nodig tegen de keerwand, omdat die ook in slechte staat verkeert.

Nu de beschoeiingsconstructie langs het water is gekozen kan er een inrichtingsontwerp voor de Katwijkerlaan worden gemaakt, die we aan belanghebbenden gaan voorleggen. We verwachten in september 2023 te kunnen starten met het opstellen van een inrichtingsontwerp.

Wat is de planning? 

 • Tweede kwartaal 2024 – start ontwerptraject Katwijkerlaan, inclusief fietsoversteek en vervolgontwerp brug Reesloot.
 • Tweede kwartaal 2024 –  realisatie verbrede verbindingsweg Reesloot.
 • Derde kwartaal 2024 – realisatie ecologische zone Reesloot.
 • Tweede kwartaal 2025 – Start uitvoering herinrichting kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg.
 • Vierde kwartaal 2025 –  Start uitvoering reconstructie Katwijkerlaan.

Dit is al gedaan:

 • Najaar 2023 – aanbrengen voorbelasting voor de Reesloot.
 • Najaar 2023 – aanbrengen steunberm voor de keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan en aanleggen tijdelijke waterleiding.
 • Tweede kwartaal 2023 – presentatie en vaststellen definitieve ontwerpen “verbindingsweg Reesloot met ecologische zone” en “kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg”.
 • 8 juli 2021 – online informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden.
 • 30 mei 2022 – informatieavond presentatie ontwerpen deelprojecten.
 • 2022-2023 – Opstellen definitieve ontwerpen deelprojecten.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Tijdens de werkzaamheden geldt er een omleidingsroute voor fietsers. Het autoverkeer kan enige hinder ondervinden maar de weg blijft gewoon open.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op met het projectteam via katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14 015.