Herinrichting Katwijkerlaan en omgeving

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de Katwijkerlaan en omgeving herinrichten. De aanleiding is de slechte technische staat van beschoeiing en keerwanden langs de Katwijkerlaan.

Wat gaan we doen met deze herinrichting? 

We vernieuwen de Katwijkerlaan tussen de Vlielandseweg en de S-bocht. Ook pakken we een aantal aansluitende wegen aan om de verkeersveiligheid te vergroten. De herinrichting bestaat uit verschillende deelprojecten met elk een eigen planning voor ontwerp en uitvoering. 

Kaart met projectgebied Katwijkerlaan tussen kruispunt Vlielandseweg-Nieuwkoopseweg en S-bocht bij de Reesloot

Het project start met het verstevigen van de keerwand langs het fietspad Katwijkerlaan en met de aanleg van de fiets- en ecologische verbinding Reesloot, inclusief brug naar de Reesloot. Daarna volgen de reconstructie van het Kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg en vervanging beschoeiing en ophoging kade Katwijkerlaan, in combinatie met de reconstructie van de Katwijkerlaan.

Reacties op conceptontwerpen

Voor de eerste drie onderdelen zijn reacties van belanghebbenden verzameld op basis van een conceptontwerp. Tijdens een inloopavond op 30 mei 2022 zijn de aangepaste ontwerpen gepresenteerd, inclusief het ontwerp-bestemmingsplan voor de kruising Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg. Daarbij was er opnieuw gelegenheid om te reageren of zienswijzen in te dienen. Aan de beantwoording van de  reacties, waar soms ook flinke technische uitdagingen* aan hangen, wordt op dit moment nog gewerkt.

Voor alle deelprojecten geldt een verhoging van technische complexiteit vanwege een aantal factoren:

 • De Katwijkerlaan, de verbindingsweg Reesloot en de Nieuwkoopseweg maken onderdeel uit van een waterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland.
 • De waterkering van de Katwijkervaart betreft een zogenaamde ‘veenkade’, met daarom extra veiligheidseisen en risico’s
 • De algemene slechte bodemgesteldheid
 • De aanwezigheid van een breukgevoelige waterleiding in een veenkade

Hoe verder?

Na de beantwoording worden de ontwerpen aangepast. Daarover wordt terugkoppeling gegeven. Ook worden de ontwerpen vastgesteld en kunnen ze vervolgens dienen als basis voor de werkvoorbereiding en de uitvoering.

Klik voor meer informatie op de projecten hieronder.

Deelprojecten

Bij dit projectonderdeel gaan we de verbindingsweg Reesloot herinrichten. Daarbij houden we rekening met de recreatieve fietsverbinding en de ecologische verbinding. Ook wordt de brug over de Katwijkervaart vervangen.

Fietsverbinding

Vanuit de Groenzoom sluit een fietspad aan op de Reesloot, waarna u via de brug over de Katwijkervaart richting het Balijgebied kan fietsen (en andersom). De toename van (recreatieve) fietsers geeft een veiligheidsrisico in relatie tot het (vracht)autoverkeer dat ook van de verbindingsweg naar de brug gebruikt maakt. Dit veiligheidsrisico willen we zoveel mogelijk wegnemen. Dit doet we door de verbindingsweg in te richten als fietsstraat. Bij de herinrichting van de Katwijkerlaan wordt ook de fietsoversteek bij de brug verbeterd.

Ecologische verbinding

Niet alleen fietsers willen van de Groenzoom naar het Balijgebied kunnen komen. Ook voor dieren betekent een goede verbinding tussen de twee groengebieden een verbetering van hun leefgebied. De nieuwe ecologische verbinding is een grote verrijking voor flora en fauna in beide gebieden.

Ontwerp verbinding Reesloot

De gemeente heeft de fiets- en ecologische verbinding nader uitgewerkt in een ontwerp. Hierin is ook het ontwerp van een nieuwe brug over de Katwijkervaart opgenomen. De huidige brug is inmiddels in zodanige slechte staat dat deze is afgesloten voor auto’s. De Reesloot is nu tijdelijk alleen via de aansluiting op de Hankweg ontsloten. Op de Reesloot zijn daarom veiligheidsmaatregelen getroffen voor voetgangers en fietsers.

Voor de verbreding van de verbindingsweg Reesloot wordt een stuk weiland naast de Reesloot voorbelast met zand. Door dit zand klinkt de bodem in, zodat de nieuwe weg na de aanleg niet meer verzakt. De voorbelasting ligt deels op de waterkering Katwijkervaart, wat tot extra uitdagingen leidt. Met het aanbrengen van stalen damwanden moet de stabiliteit van de waterkering verzekerd worden. Daarvoor moet de bestaande brug eerst gesloopt worden. De technische uitdagingen hebben geleid tot vertraging in de planning.

Waar de Katwijkerlaan over gaat in de Vlielandseweg kruist deze de Nieuwkoopseweg in een bocht. We willen dit kruispunt overzichtelijker en veiliger maken.

In de bocht van de Vlielandseweg-Katwijkerlaan en langs een stukje Vlielandseweg staat een betonnen damwand. Deze verkeert in een slechte staat en wordt vervangen, waarschijnlijk door een stalen damwand. Daarom is dit deel niet in de reconstructie Vlielandseweg van 2021 meegenomen.

Het stukje Vlielandseweg bij de damwand moet worden verbreed ten gunste van een breder fietspad. Daarvoor wordt de nieuwe stalen damwand wat verder in het huidige water geplaatst, vóór de bestaande betonnen damwand. Met de stalen damwand worden belangen van het Hoogheemraadschap van Delfland en van de omgeving geraakt. Hierover wordt nog nagedacht en overlegd. 

De Nieuwkoopseweg en Katwijkerlaan maken onderdeel uit van waterkeringen. Ter plaatse van de herinrichting gaan we die waterkeringen ophogen volgens de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook hierbij zijn belangen van de omgeving aan de orde.

Inmiddels is wel het pand Katwijkerlaan 3 gesloopt en is op betreffend terrein ook een bodemsanering uitgevoerd. Dit terrein wordt betrokken bij de herinrichting van het kruispunt.

Ontwerp kruispunt

De gemeente heeft een verkeerskundig ontwerp voor het kruispunt Vlielandseweg, Nieuwkoopseweg, Katwijkerlaan nader uitgewerkt.

Ontwerpbestemmingsplan

Om de herinrichting van het kruispunt mogelijk te maken is een Ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. De reactietermijn is inmiddels gesloten. De reacties worden op dit moment verwerkt en van antwoorden voorzien.

De keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan heeft onderhoud nodig. Met het aanbrengen van een steunberm van grond kan deze keerwand worden verstevigd.

De bestaande waterleiding in het fietspad is gemaakt van kwetsbaar materiaal. De aanleg van een volledige steunberm kan daar door grondzettingen een negatieve invloed op hebben. Waterleidingbedrijf Dunea legt daarom eerst een tijdelijke noodwaterleiding van flexibel materiaal aan in het fietspad en stelt de huidige kwetsbare waterleiding buiten werking. Tegelijkertijd wordt een ministeunberm aangelegd tegen de keerwand, als tijdelijke maatregel voor de slechte toestand daarvan.

De definitieve maatregelen worden genomen bij de voorgenomen reconstructie van de Katwijkerlaan. Met de noodwaterleiding en de ministeunberm kunnen die reconstructiewerkzaamheden ook waterkering-veilig uitgevoerd worden.

Ook hier geldt dat de werkzaamheden in een waterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland plaatsvinden, waarbij de veiligheidsbelangen van de waterkering invloed hebben op de werkzaamheden en de voorbereiding daarvan.

De bestaande houten beschoeiingen en stalen damwanden langs het water moeten worden vervangen. De Katwijkerlaan maakt onderdeel uit van een waterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze waterkering moet ook  opgehoogd worden naar een veilige hoogte volgens geldende eisen. Op sommige plekken gaat het dan om ruim een halve meter.

Er is een studie gedaan naar twee manieren waarop dit werk gedaan kan worden:

 1. vervanging van de bestaande beschoeiingen door nieuwe houten beschoeiingen;
 2. vervanging van de bestaande beschoeiingen door een stalen damwandscherm.

Bij de eerste optie blijft de Katwijkerlaan onderdeel van de waterkering en moet er toch worden voldaan aan huidige normen, richtlijnen en wensen. Dit vraagt om het verleggen en verbreden van het wegprofiel, richting de polder aan de noordzijde van de Katwijkerlaan. Hiervoor is ruimte nodig bij particuliere percelen, voor een fietspad en de voorbelasting daarvan.

Bij de tweede optie werkt het damwandscherm zelfstandig als waterkering. Het damwandscherm wordt tot in de vaste zandlaag gebracht en hoeft tijdens zijn lange levensduur niet meer te worden opgehoogd. In deze variant maakt het weglichaam Katwijkerlaan géén onderdeel meer uit van de waterkering. Fietspad en rijbaan blijven ongeveer op dezelfde plek liggen. Wel is er in deze variant nog steeds een steunberm nodig tegen de keerwand, omdat die ook in slechte staat verkeert.

De variant met het stalen damwandscherm (optie 2) lijkt de meest toekomstgerichte oplossing waarbinnen ook de nodige verkeerstechnische verbeteringen kunnen worden geboden. Met het Hoogheemraadschap van Delfland wordt overleg gevoerd over de samenwerking en kosten, om uiteindelijk tot een definitieve keuze voor optie 2 te komen. Daarna kan er een inrichtingsontwerp voor de Katwijkerlaan worden gemaakt, die we uiteraard weer aan belanghebbenden gaan voorleggen.

Wat is de planning? 

 • Tot en met eerste kwartaal 2023- verder uitwerken gepresenteerde ontwerpen.
 • Voorjaar 2023 – aanbrengen voorbelasting voor de Reesloot.
 • Voorjaar 2023 – aanbrengen steunberm voor de keerwand langs het fietspad aan de Katwijkerlaan en aanleggen tijdelijke waterleiding. 
 • Najaar 2023 – uitvoering herinrichting kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg. Dat is na de vaststelling van het bestemmingsplan.
 • Najaar 2023 – uitvoering herinrichting verbindingsweg Reesloot, inclusief inrichting ecozone en vervanging brug.
 • Medio 2023 – start ontwerp herinrichting Katwijkerlaan.

Dit is al gedaan:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bekijk hieronder de vragen en antwoorden naar aanleiding van de informatieavond van juli 2021.

Meer informatie nodig? Neem contact op met het projectteam via katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.