Sportplatform

Het sportplatform adviseert het college op het gebied van sport. De leden van het platform komen vijf á zes keer per jaar bij elkaar. Door het platform is de betrokkenheid bij het gemeentelijk sportbeleid gegarandeerd.

Samenstelling

Het sportplatform bestaat uit negen leden en een onafhankelijk voorzitter. Alle vertegenwoordigers hebben hun specifieke kennis van de sport.

Leden

 • dhr. H. Keizer (onafhankelijk voorzitter)
 • dhr. P. Boerefijn
 • mw. I. Buijs
 • dhr. M. van der Kraan
 • dhr. E. Kout
 • dhr. M. Marée
 • dhr. K. Pels
 • dhr. H. Slootweg
 • mevr. S. Snel
 • mw. A. van der Werff

Het sportplatform wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsmedewerker Sport, Sjoerd van der Sluis, bereikbaar via tel. 14 015 of per e-mail: s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl.

Verslagen vergaderingen Sportplatform

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor mevrouw Wientjens van Synarchis en de heer Hennevanger. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren Boerefijn, Marée en Slootweg. Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Terugkoppeling advies Sportplatform m.b.t. het beheerplan sportvelden 2024-2027

Het door het Sportplatform geformuleerde advies is door het college overgenomen en in de aanbiedingsnota aan de raad opgenomen. De heer Hennevanger geeft aan dat het college blij is met de adviezen van het Sportplatform en is van mening dat het de gemeenteraad ook comfort geeft wanneer zij lezen dat relevante stukken voor advies zijn voorgelegd aan het Sportplatform.

Stand van zaken nieuwbouw Jan Janssenhal

De nieuwbouw verloopt voorspoeding. De nieuwe sporthal wordt op 21 maart opgeleverd en op 2 april in gebruik genomen. De officiële opening is later in verband met het inrichten van de openbare ruimte.

3. Verslag van de bijeenkomst van 15 januari 2024

 • N.a.v.: geen opmerkingen.
 • Redactioneel: geen opmerkingen.
 • Actiepunten: de acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.
 • N.a.v. actiepunt 231115-01 wordt het onderwerp ‘PR & communicatie Sportplatform’ op de actielijst gezet. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Rapport capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties (concept)

De heer Van der Sluis geeft aan dat in de uitvoeringsagenda 2022-2026 van het college staat dat het accommodatieplan binnensport 2018 wordt geactualiseerd. Daarop vooruitlopend is een capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties gestart en uitgevoerd. Met dit onderzoek zijn knelpunten, wensen en behoeften in beeld gebracht. De uitkomsten van het capaciteitsonderzoek dienen als basis voor het opstellen van het (nieuwe) accommodatieplan binnensport 2024. Het concept accommodatieplan binnensport 2024 zal naar verwachting in de vergadering van mei voor advies aan het Sportplatform worden aangeboden. De voorliggende concept rapportage is opgesteld door mevrouw Wientjens van adviesbureau Synarchis. Mevrouw Wientjens is aanwezig om het onderzoek en de rapportage toe te lichten en vragen te beantwoorden. Van de heren Boerefijn en Slootweg zijn schriftelijke reacties ontvangen. Deze worden bij de bespreking betrokken. De heer Boerefijn krijgt een schriftelijke reactie op zijn vragen. Deze wordt gedeeld met alle leden.

Mevrouw Wientjens stelt zich voor en beantwoordt diverse vragen.

Na bespreking van de rapportage zijn de volgende aandachtspunten voor het accommodatieplan binnensport 2024 genoteerd:

 • Bewegingsonderwijs
  • Loopafstanden (minimaliseren)
  • Capaciteit, buitengymzaal, gebruik verenigingssporthallen, 3e beweegmoment
  • Akoestiek binnensportvoorzieningen
 • Maak onderscheid tussen knelpunten (‘need to have’) en aandachtspunten (‘nice to have’).
 • Houd rekening met landelijke ontwikkelingen en trends: “Wat betekenen die voor de lokale situatie?”
 • Zwembad De Viergang ontbreekt in het onderzoek: wel meenemen in het accommodatieplan.

5. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

6. Sluiting

De heer Keizer bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op maandag 13 mei.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
240313-01Agenderen PR & Communicatie SportplatformS. v/d Sluis10-07-2024
240313-02Uitnodigen leden Sportplatform opening Jan JanssenhalS. v/d Sluis10-07-2024

Vergaderdata 2024

 • Maandag 13 mei
 • Woensdag 10 juli
 • Maandag 2 september
 • Woensdag 13 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de dames Snel en Van der Werff en van de heer Boerefijn. Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties en accommodatieplan binnensport 2024

In de uitvoeringsagenda 2022-2026 van het college staat dat het accommodatieplan binnensport 2018 wordt geactualiseerd. Daarop vooruitlopend is gestart met een capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties. Met dit onderzoek worden knelpunten, wensen en behoeften in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten van het capaciteitsonderzoek wordt het (nieuwe) accommodatieplan binnensport 2024 opgesteld. De resultaten van het capaciteitsonderzoek kunnen vermoedelijk in de vergadering van maart met het sportplatform worden gedeeld. Het concept accommodatieplan binnensport 2024 zal naar verwachting in de vergadering van mei voor advies aan het sportplatform worden aangeboden.

Nieuwjaarsreceptie gemeente 12 januari en sportraad 17 januari

Verschillende leden hebben de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bezocht. De heren Keizer en Van der Sluis gaan naar de nieuwjaarsreceptie van de sportraad.

3. Verslag van de bijeenkomst van 15 november 2023

 • N.a.v.: geen opmerkingen.
 • Redactioneel: geen opmerkingen.
 • Actiepunten: actie 231115-01 blijft staan, de overige acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.
 • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Beheerplan sportvelden 2024-2027

De heer Van der Sluis geeft aan dat het voorliggende beheerplan sportvelden 2024-2027 het beheerplan 2020-2023 vervangt. De planning is dat het college in februari een besluit neemt over het beheerplan sportvelden 2024-2027, waarna het naar de raad gestuurd wordt voor behandeling in de raadscyclus van maart. De heer Van der Sluis legt het beheerplan voor advies voor aan het sportplatform.

De leden zijn van mening dat het concept beheerplan er goed uit ziet. Er wordt aandacht gevraagd voor ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, kunstgras, beheer en onderhoud natuurgrasvelden en waterbeheer. Na bespreking is het volgende advies opgesteld:

Het beheerplan sportvelden 2024-2027 ziet er goed uit. Het Sportplatform adviseert het college om de komende jaren aandacht te besteden aan en zich actief voor te bereiden op de ontwikkelingen die in het beheerplan worden beschreven in hoofdstuk 6 Duurzaamheid en hoofdstuk 7 Ontwikkelingen kunstgras. Met name daar waar het gaat om technische ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer (opvang en hergebruik) en beheer en onderhoud van natuurgrasvelden (o.a. toepassen van miniklaver als gevolg waarvan meer CO2 kan worden opgeslagen en minder kunstmest nodig is).”

De heer Van der Sluis zorgt voor terugkoppeling aan de wethouder sport en opname van bovengenoemde tekst in het advies aan het college. Actie: dhr. Van der Sluis.

5. Rondvraag

 • Er zijn geen vragen.
 • De heer Slootweg meldt zich af voor de vergadering van 13 maart.

6. Sluiting

De heer Keizer bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 13 maart.

Actielijst

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
231115-01Maakt de gemeente gebruik van sociale media kanalen van maatschappelijke partners (en vice versa)?S. v/d Sluis13-03-2024
240115-01Wethouder sport uitnodigen voor een (volgende) vergaderingS. v/d Sluis13-03-2024

Vergaderdata 2024

 • Woensdag 13 maart
 • Maandag 13 mei
 • Woensdag 10 juli
 • Maandag 2 september
 • Woensdag 13 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Kout (na de vergadering is een afmelding ontvangen van de heer Boerefijn). Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Analyse vitaliteitsscan sport

De heer Van der Sluis meldt dat de analyse via het college naar de gemeenteraad is gestuurd. In het advies aan het college zijn de door het sportplatform benoemde aandachtspunten opgenomen. De heer Van der Sluis geeft aan dat elf verenigingen in de scan hadden aangeven met de gemeente en de verenigingsondersteuner sport van Team4Talent in gesprek te willen. Inmiddels is er met een vijftal verenigingen gesproken. Ondanks verschillende reminders hebben de overige zes verenigingen niet (meer) gereageerd op het verzoek om een afspraak te plannen. Met de vijf verenigingen waarmee gesproken is, is dieper ingegaan op de beantwoording van de vragen. Daar komen geen nieuwe en/of verrassende zaken uit naar voren. De beweegcoaches, de verenigingsondersteuning en de sportservices van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden zijn onder de aandacht gebracht tijdens de gesprekken. Met verschillende verenigingen is gesproken over de zaalcapaciteit gedurende de wintermaanden en met de handbalvereniging is gesproken over de bestuursvacatures en eventuele ondersteuning daarbij door externe partijen.

Capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties t.b.v. het actualiseren accommodatieplan binnensport 2018

In de uitvoeringsagenda 2022-2026 van het college staat dat het accommodatieplan binnensport 2018 wordt geactualiseerd. Daarop vooruitlopend is gestart met een capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties. Met dit onderzoek worden knelpunten, wensen en behoeften in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten van het capaciteitsonderzoek wordt het (nieuwe) accommodatieplan binnensport 2024 opgesteld. De resultaten van het capaciteitsonderzoek worden met het sportplatform gedeeld. Het concept accommodatieplan binnensport 2024 zal voor advies aan het sportplatform worden aangeboden (medio eerste helft 2024).

Programmabegroting 2024 Pijnacker-Nootdorp

Bij de behandeling van de programmabegroting 2024 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de gemeenteraad één amendement en twee moties betreffende de sport aangenomen. Deze zijn te vinden op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl onder het kopje Moties en amendementen.

3. Verslag van de bijeenkomst van 28 augustus 2023

 • N.a.v.: geen opmerkingen.
 • Redactioneel: geen opmerkingen.
 • Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.
 • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Programmabegroting PN 2024

De heer Van der Sluis meldt dat de gemeenteraad dinsdag 7 november jl. de Programmabegroting 2024 heeft behandeld en vastgesteld. Voor wat betreft sport en bewegen staan de volgende acties op de planning (pag. 81):

 • Uitvoeren accommodatieplan binnensport
 • Uitvoeren beheerplan sportvelden 2024-2027
 • Uitvoeren Lokaal Sportakkoord PN 2023-2026
 • Realiseren (nieuwe) Jan Janssenhal (verwachte oplevering eind eerste kwartaal 2024)
 • Realiseren gymlokaal Pijnacker Noord (verwachte oplevering vierde kwartaal 2024)

Het beheerplan sportvelden 2024-2027 wordt momenteel opgesteld.

De programmabegroting is te vinden op: pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.

5. Vergaderdata 2024

De aanwezigen stemmen in met het voorstel.

6. Rondvraag

 • De heer Marée vraagt of de gemeente in voorkomende gevallen gebruik maakt van de sociale media kanalen van haar maatschappelijk partners om bepaalde doelgroepen (bijv. jeugd) te bereiken? De heer Van der Sluis vraagt dit na. Actie: dhr. Van der Sluis.
 • De heer Slootweg wijst de heer Van der Sluis op grote veranderingen die er aan zitten te komen als het gaat om de toekomstige vervanging en realisatie van kunstgrasvelden. Als gevolg van Europese regelgeving is de toepassing van alle polymere infill zoals rubber of TPE-korrels in kunstgrasvelden over acht jaar niet meer toegestaan. De EU wil met deze restrictie de verspreiding van microplastics in het milieu terugdringen. Er is sprake van een overgangstermijn van acht jaar. De verkoop én koop van polymere infill na deze termijn is niet meer toegestaan. Deze overgangstermijn loopt tot oktober 2031. Het gebruik van kunstgrasvelden met polymere infill blijft na deze termijn nog wel toegestaan. Ook op het gebied van watervelden voor de hockeysport komen er veranderingen aan. Niet alle landen zijn in de gelegenheid om deze watervelden aan te leggen. De Olympische Spelen in Parijs 2024 zijn het laatste mondiale toernooi waar hockey gespeeld wordt op watervelden. De wereldhockeybond stapt na 2024 definitief over op een nieuw type kunstgras waarvoor geen irrigatiesysteem meer nodig is. De nieuw te ontwikkelen hockeymat moet qua eigenschappen het hockeyspel op een waterveld zo dicht mogelijk benaderen. De heer Van der Sluis dankt de heer Slootweg voor zijn alertheid. De ontwikkelingen zijn bekend. Er wordt al zoveel mogelijk rekening mee gehouden bij de gemeentelijke plannen.
 • De heer Slootweg vraagt of de wethouder sport uitgenodigd kan worden om over (o.a. bovenstaande) ontwikkelingen ten aanzien van sport en bewegen van gedachten te wisselen. De heer Keizer neemt dit als actiepunt mee voor een overleg met de wethouder. Actie: dhr. Keizer.
 • Mevrouw Buijs is door de projectleider van de SWOP benaderd om belangeloos mee te helpen bij de fitheidstest voor het project Sociaal Vitaal in Delfgauw. Mevrouw Buijs adviseert de heer Van der Sluis om in de begroting voortaan rekening te houden met een geringe onkostenvergoeding voor personen en organisaties die benaderd worden om te komen helpen.
 • De heer Keizer heeft contact gehad met de voorzitter van de Sportraad PN. Ondanks dat het sportplatform en de sportraad verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben, delen zij ook een gezamenlijk belang. Namelijk het belang van een goed sport- en beweegklimaat in Pijnacker-Nootdorp. In de gemeente Delft fungeert de Sportraad zowel als adviesorgaan van het college, als belangenbehartiger van de sportaanbieders in Delft. De heer Keizer heeft hierover gesproken met de wethouder sport en gaat in gesprek met de voorzitter van de Sportraad Delft om te vernemen hoe dit in Delft is georganiseerd. Actie: dhr. Keizer.
 • Voorts nodigt de heer Keizer alle leden uit voor een eindejaarsborrel. De heer Van der Sluis zet een datumprikker uit. Actie: dhr. V/d Sluis.

7. Sluiting

De heer Keizer bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op maandag 15 januari in het nieuwe jaar.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
231115-01Maakt de gemeente gebruik van sociale media kanalen van maatschappelijke partners (en vice versa)?S. v/d Sluis15-01-2024
231115-02Wethouder sport uitnodigen voor een (volgende) vergaderingH. Keizer15-01-2024
231115-03In gesprek met Sportraad Delft. Hoe is e.e.a. in Delft geregeld?H. Keizer15-01-2024
231115-04Eindejaarsborrel plannenS. v/d Sluis15-01-2024

Vergaderdata 2024

 • Maandag 15 januari
 • Woensdag 13 maart
 • Maandag 13 mei
 • Woensdag 10 juli
 • Maandag 2 september
 • Woensdag 13 november

1.       Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Snel, Van der Kraan, Marée en Pels. Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld..

2.       Mededelingen

 • Sportakkoord PN 2023-2026

De heer Van der Sluis meldt dat de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) akkoord is gegaan met het Sportakkoord. De heer Van der Sluis is, samen met diverse uitvoeringspartners, bezig met uitvoering van de verschillende actiepunten.

 • Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS)

De heer Van der Sluis geeft aan dat de gemeente alle amateursportorganisaties in de gemeente met een eigen accommodatie (clubhuis en/of sporthal) heeft geïnformeerd over de SPUK NEAS. Vooralsnog zijn er twee aanvragen ontvangen. De deadline voor het indienen van een aanvraag bij de rijksoverheid is 15 september.

 • Overlijden mw. C. de Hoog

De heer Keizer meldt dat de vrouw van voormalig voorzitter J. de Hoog onlangs is overleden. De heer Keizer heeft namens het Sportplatform een condoleancekaart gestuurd

3.       Verslag van de bijeenkomst van 17 mei 2023

N.a.v.: Nationale Sportweek (onderaan p. 1). De heer Van der Sluis vertelt dat er op woensdag 13 september, voorafgaande aan de Nationale Sportweek (vr 15 – zo 24 september), een themapagina verschijnt in Telstar/Eendracht. Daarin opgenomen zijn diverse acties van sportaanbieders, de opening op vrijdag 15 september op het Raadhuisplein door T4T, een oproep voor de themabijeenkomst over een sociaal veilige sportomgeving op maandag 18 september en een interview met sportverenigingsondersteuner T4T Doris van der Plas en de dhr. R. van der Beek, voorzitter van de TTVP. Daarnaast opnieuw een stukje over de beweegcoaches om de bekendheid te vergroten. De heer Boerefijn vraagt of er nagedacht is over manieren om de acties van de sportaanbieders onder de aandacht van de jeugd te brengen? De jeugd leest de Telstar/Eendracht niet of nauwelijks. De heer Keizer stelt voor om hiervoor gebruik te maken van de sociale media. Daarnaast stelt de heer Keizer voor om de deelnemende sportorganisaties te vragen om de acties via hun eigen sociale media kanalen te delen met hun achterban.
Actie: dhr. S. van der Sluis.

Redactioneel: geen opmerkingen.
Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.       Vitaliteitsscan sportverenigingen PN 2023

De heer Van der Sluis licht de vitaliteitsscan en de analyse toe. Aanleiding voor het uitvoeren van de vitaliteitsscan was de sportnota uit 2017 (en later het Sportakkoord PN 2020-2022) waarin de vitaliteitsscan als actiepunt was opgenomen. Om diverse redenen is de scan verschillende keren uitgesteld. De scan is bedoeld om een beeld te krijgen van de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen in Pijnacker-Nootdorp. De uitkomsten van de scan en de analyse worden ter kennisname aan het college aangeboden, inclusief eventuele actiepunten. De raad wordt hierover geïnformeerd. De heer Keizer is van mening dat het goed is dat de scan is uitgevoerd. Het Sportplatform wordt in de gelegenheid gesteld om eveneens kennis te nemen van de uitkomsten van de scan en de analyse. Er wordt geen advies van het Sportplatform verwacht, maar er kunnen wel aandachtspunten worden benoemd die door de heer Van der Sluis worden meegenomen in het advies aan het college en bij een eventuele volgende editie van de vitaliteitsscan. Zie hieronder.

Respons

Ondanks een score van 52% had de respons hoger kunnen uitpakken bij een pro-actievere houding van de gemeente. Een gerichte benadering per sportorganisatie had kunnen bijdragen aan meer (volledig) ingevulde vragenlijsten.

Onderzoek en analyse

Onderzoek naar de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van sportverenigingen, inclusief analyse, in de toekomst (bijv.) als afstudeeropdracht aanbieden aan (sport)opleidingen in de regio.

Sociaal veilige sportomgeving

Een 100% score op de vraag of er sprake is van een veilig sportklimaat is ongeloofwaardig. 40% heeft geen vertrouwens(contact)persoon. De vraag over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is ook een kwestie van interpretatie (is een VOG alleen van toepassing wanneer er uitsluitend contact is met jongeren?). Hoe bereik je verbetering bij dit onderwerp? En, kun je dit afdwingen?

Inclusie en diversiteit

Wat wordt hieronder verstaan? Hoe waarborg en stimuleer je inclusie (en diversiteit) en op welke wijze ga je hierover in gesprek met de sportverenigingen? Bij dit onderwerp ligt een relatie met de (nieuw te ontwikkelen) Visie op het sociaal domein: laaggeletterdheid, inkomensproblematiek, geaardheid, afkomst, etc. Inclusie en diversiteit lenen zich goed als onderwerpen voor een themabijeenkomst.

Relatie beleid en groeiambitie?

Veel verenigingen hebben geen beleidsplan én veel verenigingen geven aan niet te kunnen groeien, omdat er onvoldoende ruimte is om te groeien in ledenaantal. Ligt hier een relatie tussen het ontbreken van een beleidsplan (visie) en de ambitie om te groeien? Hoe ga je als club om met de groei van het aantal inwoners? Dit is niet meegenomen in de vragenlijst.

Positief

Ondanks de coronaperiode is bij veel verenigingen het aantal leden niet of nauwelijks gedaald, maar gelijk gebleven of zelfs gestegen. Verenigingen zijn ook positief over de kwaliteit van de sportvoorzieningen en de materialen. Er is een divers aanbod aan sportverenigingen en -activiteiten.

Het Sportplatform wordt graag op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de gesprekken met de verenigingen. Actie: dhr. S. v/d Sluis.

5.       Motie verbeteren infrastructuur ongeorganiseerd sporten

De heer Keizer geeft aan dat de raad bij de behandeling van de Kadernota 2023 een motie heeft aangenomen m.b.t. het verbeteren van de infrastructuur voor het ongeorganiseerd sporten. Op verzoek van de heer Boerefijn is de motie geagendeerd. Het initiatief van de raad wordt door de leden van het Sportplatform breed ondersteund.

6.       Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7.       Sluiting

De heer Keizer bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 15 november.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
230828-01Sportverenigingen vragen hun acties in de Nat. Sportweek te delen op hun sociale media kanalenS. v/d Sluis15-11-2023
230828-02Sportplatform informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de verenigingen n.a.v. de vitaliteitsscanS. v/d Sluis15-11-2023

Vergaderdata 2023

 • Woensdag 15 november

1.       Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Buijs en Marée. Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Gielen stelt zich voor en licht zijn aanwezigheid toe.

2.       Mededelingen

 • (Her)benoeming leden/ rooster van aftreden

De heer Keizer meldt dat alle kandidaat-leden op 18 april jl. door het college zijn benoemd tot lid van het Sportplatform voor een termijn van vier jaar. De heer Van der Kraan is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. De voorzitter feliciteert de (her)benoemde leden.

 • S.v.z. vragenlijst vitaliteit sportverenigingen

De heer Van der Sluis geeft aan dat de vragenlijst 12 mei is uitgezet. Gedurende een periode van vier weken hebben 46 sportverenigingen de gelegenheid om de (online) vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is 10 mei aangekondigd in een speciale ‘sport & bewegen’ Themapagina in Telstar / Eendracht. De uitkomsten van de vragenlijst worden in de tweede helft van juni verwacht en worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het Sportplatform. Actie: S. van der Sluis.

 • Rapport Toekomstbestendigheid sportverenigingen (RVVB)

Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) heeft een rapport opgesteld over de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen. Het rapport is opgesteld op basis van informatie die is verkregen vanuit de verenigingsbesturen. De leden herkennen de signalen uit het rapport. De RVVB schetst echter een erg eenzijdig beeld in het rapport. De heer Slootweg is wel van mening dat de sportclubs voor grote uitdagingen staan waar het gaat over duurzaamheidsmaatregelen. De heer Van der Kraan vraagt of er begeleiding is vanuit de gemeente richting subsidies en dergelijke? De heer Van der Sluis antwoordt dat de gemeente op verzoek sportverenigingen ondersteunt en adviseert. Daarnaast worden sportverenigingen door de gemeente geïnformeerd over initiatieven die namens de overheid gratis advies en ondersteuning aanbieden. Ook sportbonden (waaronder de voetbalbond) bieden ondersteuning.

 • Themapagina sport & bewegen Telstar / Eendracht 10 mei

De heer Van der Sluis refereert aan de Themapagina in Telstar / Eendracht waarin de beweegcoaches zich voorstellen, evenals de verenigingsondersteuner van Team4Talent en de JOGG-regisseur. Voorafgaand aan de Nationale Sportweek (15 tot en met 24 september) verschijnt er opnieuw een themapagina over sport & bewegen.

3.       Verslag van de bijeenkomst van 15 maart 2023

Redactioneel: geen opmerkingen.
N.a.v.: geen opmerkingen.
Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.       Visie op het sociaal domein

De heer Van der Sluis licht toe dat de gemeente een nieuwe visie op het sociaal domein opstelt. In deze visie wordt beschreven hoe de gemeente kijkt naar onze inwoners, onze voorzieningen en de rol die de gemeente daarbij heeft. Met de nieuwe visie wil de gemeente (nog) meer in samenhang antwoord geven op (toekomstige) maatschappelijke vraagstukken en opgaven, zoals de demografische ontwikkeling, de kostenontwikkeling, extra taken voor de gemeente en de veranderingen in onze samenleving. Mede door de corona- en energiecrisis is duidelijk geworden dat er grote verschillen bestaan in de samenleving en dat deze verschillen groeien. Het gaat hierbij niet alleen om sociaaleconomische ongelijkheid, maar ook om een toenemende kansenongelijkheid, zeker ook wat betreft gezondheid, levensverwachting en gezonde levensjaren.

De heer Gielen neemt aan de hand van de gespreksleidraad de vragen door. Deze vragen gaan specifiek over de thema’s bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. De reacties worden verzameld door de heer Gielen. In een later stadium worden de verzamelde reacties voor feedback aan de leden voorgelegd.
Actie: dhr. S. Gielen.

5.       Sportakkoord PN 2023-2026

De heer Keizer memoreert aan de aanwezigheid van de leden Boerefijn, Buijs en Van der Kraan bij de informatiebijeenkomsten die in het kader van het Sportakkoord zijn georganiseerd. De heer Keizer vraagt of zij in het concept Sportakkoord herkennen wat er tijdens de bijeenkomsten is besproken en ingebracht. De heer Boerefijn geeft aan dat hij (samen met de heer Van der Kraan) bij één van de bijeenkomsten aanwezig is geweest. Voor die bijeenkomst leest de heer Boerefijn terug wat er die avond is besproken. De heer Van der Kraan sluit zich hierbij aan. De heer Boerefijn vond de opkomst vrij laag. De heer Boerefijn mist concrete doelstellingen in het Sportakkoord. Wat wil de gemeente met het Sportakkoord bereiken? Daarnaast wordt in het Sportakkoord geen rekening gehouden met de uitkomsten van de vragenlijst vitaliteit sportverenigingen. Mevrouw Snel vraagt of de verenigingsondersteuner met een beschikbaarheid van acht uur per week het verschil gaat maken? De heer Van der Sluis antwoordt dat dit een begin is. Mocht later blijken dat er behoefte is aan meer ureninzet, dan zal dat bij het maken van afspraken voor 2024 en verder besproken moeten worden.

De heer Keizer formuleert het advies van het Sportplatform als volgt:

 • Geef in het Sportakkoord nadrukkelijk aan wat het college / de gemeente met het Sportakkoord wil bereiken.
 • Creëer ruimte voor financiële flexibiliteit, zodat met de uitkomsten van de vitaliteitsscan verbinding gemaakt kan worden met het Sportakkoord.

De heer Van der Sluis verwerkt de adviezen in het Sportakkoord PN 2023-2026.
Actie: dhr. S. van der Sluis.

6.       Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7.       Sluiting

De heer Keizer geeft aan dat de heer Van der Sluis tijdens de (volgende) vergadering op 5 juli afwezig is. Wanneer er geen agendapunten zijn die om advies van het Sportplatform vragen, dan komt deze vergadering te vervallen. De leden worden hier tijdig over geïnformeerd.
Actie: dhr. S. van der Sluis.  
De heer Keizer bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 5 juli of maandag 28 augustus.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
230517-01Agenderen uitkomst vitaliteitsscan sportverenigingenS. v/d Sluis05-07-2023
230517-02Verzamelde reacties Sportplatform m.b.t. visie op het Sociaal Domein voor feedback terugleggenS. Gielen05-07-2023
230517-03Verwerken advies Sportplatform in Sportakkoord PN 2023-2026S. v/d Sluis05-07-2023
230517-04Leden informeren over wel/niet doorgaan vergadering 5 juliS. v/d Sluis05-07-2023

Vergaderdata 2023

 • Woensdag 5 juli
 • Maandag 28 augustus
 • Woensdag 15 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder mevrouw Van der Plas en de heren Grasman en Duivelshof. Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Snel en Slootweg. Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er volgt een korte kennismakingsronde in verband met de aanwezigheid van de genodigden.

2. Mededelingen

 • Vragenlijst vitaliteitsscan sportverenigingen
  De heer Van der Sluis geeft aan dat de vitaliteitsscan sportverenigingen voor de zomerperiode wordt uitgezet onder alle sportverenigingen in de gemeente. Met behulp van de vitaliteitsscan wil de gemeente de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen in beeld brengen. De vitaliteitsscan bestaat uit een uitgebreide vragenlijst met voor de sportverenigingen relevante onderwerpen. Op basis van de uitkomsten van de vitaliteitsscan zal worden bepaald of verenigingsondersteuning gewenst is. En zo ja, op welke onderwerpen. De heer Van der Sluis vraagt of twee leden bereid zijn om de vragenlijst door te nemen en hierover advies uit te brengen. De leden Van der Werff, Boerefijn en Kout melden zich aan. De heer Van der Sluis stuurt hen de vragenlijst.
  – Actie: dhr. v/d Sluis.

3. Verslag van de bijeenkomst van 16 januari 2023

Redactioneel: geen opmerkingen.
N.a.v.: agendapunt 6. Procedure benoeming kandidaat-leden. De heer Van der Sluis heeft overleg gehad met de collega’s van het team communicatie (actie 230116-02). Het is geen probleem wanneer sociale media worden ingezet om te communiceren over (activiteiten van) het Sportplatform.

Actiepunten: actie 230116 (benoemingsprocedure kandidaat-leden) blijft staan. De overige acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Presentaties Team4Talent en beweegcoaches

De heer Duivelshof (beweegcoach senioren) verzorgt een presentatie over de inzet, de
werkzaamheden en de activiteiten van de beweegcoaches senioren en aangepast sporten/chronisch zieken. Mevrouw Van der Plas (verenigingsadviseur sport T4T) en de heer Grasman (sportconsulent T4T en JOGG-regisseur) verzorgen een presentatie over de inzet van de sportfunctionarissen van Team4Talent. De aanwezigen spreken hun dank en waardering uit voor de presentaties.
Aandachtspunt voor de beweegcoaches is en blijft de bekendheid en het genereren van publiciteit. Mevrouw Buijs adviseert de heer Duivelshof om hiervoor gebruik te maken van de Telstar. Tevens wijst zij de heer Duivelshof op de woongroep voor jongvolwassenen met een beperking in Delfgauw. De heer Van der Sluis deelt de presentaties en de jaarevaluatie 2022 van de beweegcoaches.
– Actie: dhr. S. van der Sluis.

5. Plan van aanpak Lokaal Sportakkoord 2023-2026

De heer van der Sluis geeft aan dat het Lokaal Sportakkoord 2020-2022 herijkt moet worden, zodat de gemeente ook de komende jaren aanspraak kan maken op financiële middelen vanuit het rijk. Er worden binnenkort twee bijeenkomsten gepland voor organisaties uit de sectoren sport, welzijn, jeugd, gezondheid, zorg en onderwijs om mee te denken over het nieuwe Sportakkoord 2023-2026. De heer Van der Sluis vraagt of er leden zijn die tijdens de bijeenkomsten willen aanschuiven. De heer Keizer vult aan dat dit nadrukkelijk gebeurt vanuit de rol als lid van het sportplatform. Dat houdt in: vooral luisteren naar wat er tijdens de bijeenkomsten ingebracht wordt. De leden Buijs, Boerefijn en Van der Kraan schuiven aan. De heer Van der Sluis stuurt hen de uitnodiging.
– Actie: S. van der Sluis. Het concept Sportakkoord 2023-2026 wordt in mei voor advies aan het sportplatform voorgelegd.

6. Voordracht benoeming kandidaat-leden

De heer Keizer geeft aan dat, in tegenstelling tot wat in de vergadering van januari is toegezegd, de benoemingsprocedure nog niet is gestart. Gelet op het feit dat er nog twee kandidaat-leden in aanmerking komen voor benoeming is er voor gekozen dit in één keer aan het college voor te leggen. Om die reden vraagt de heer Keizer aan de kandidaat-leden Van der Werff en Kout of zij lid willen worden van het sportplatform. Beiden reageren bevestigend. Voorts vraagt de heer Keizer aan de zittende leden of zij deze twee kandidaat-leden voor benoeming tot lid van het sportplatform aan het college willen voordragen? Het unanieme antwoord van de zittende leden hierop is eveneens bevestigend. De heer Van der Sluis zet de benoemingsprocedure in gang.
– Actie: dhr. S. van der Sluis.

7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8. Sluiting

De heer Keizer dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op maandag 15 mei.

Actielijst

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
23015-01Vragenlijst vitaliteitsscan sportverenigingen sturenS. v/d Sluis15-05-2023
23015-02Delen presentaties beweegcoaches en T4T en
jaarevaluatie 2022 van de beweegcoaches
S. v/d Sluis15-05-2023
23015-03Leden uitnodigen voor bijeenkomst Sportakkoord 2023-
2026
S. v/d Sluis15-05-2023
23015-04Benoemingsprocedure kandidaat-leden in gang zettenS. v/d Sluis15-05-2023

Vergaderdata 2023

 • Maandag 15 mei
 • Woendag 5 juli
 • Maandag 28 augustus
 • Woensdag 15 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van der Werff. Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Kennismakingsronde

Er volgt een korte kennismakingsronde in verband met de aanwezigheid van kandidaat-lid de heer Kout. De (kandidaat)leden stellen zich aan elkaar voor.

3. Mededelingen

 • Samenstelling sportplatform

De heer Keizer meldt dat de heer Bucx om gezondheidsredenen per direct is gestopt als lid van het sportplatform. Namens het sportplatform is een bloemetje gestuurd. Voor de opvolging van de heer Bucx is contact opgenomen met een kandidaat op de ‘wachtlijst’. Deze kandidaat heeft echter aangegeven momenteel niet beschikbaar te zijn. Gelet op de huidige samenstelling van het sportplatform wordt verder geen actie ondernomen om het aantal leden uit te breiden.

 • Voorstel presentatie T4T en beweegcoaches bijeenkomst 15 maart

De heer Keizer stelt voor om de volgende bijeenkomst sportfunctionarissen van T4T en één of twee beweegcoach(es) uit te nodigen en hen iets te laten vertellen over hun werkzaamheden en activiteiten in onze gemeente. Het voorstel wordt aangenomen. Mevrouw Buijs vraagt of het mogelijk is om de beweegcoaches van beide doelgroepen uit te nodigen. De heer Van der Sluis spant zich hiervoor in. Actie: dhr. v/d Sluis.

4. Verslag van de bijeenkomst van 16 november 2022

Redactioneel: er zijn geen opmerkingen.

N.a.v.: er volgt een discussie over de zwemvaardigheid. Kern van de discussie is: “Hoe vult het sportplatform de rol van adviesorgaan in, als het gaat om ‘ongevraagd advies’?”

Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Reactie college op advies sportplatform projectplan Iedereen in beweging

De heer Keizer is tevreden over en blij met de terugkoppeling vanuit het college en de wijze waarop het proces rondom de advisering op dit onderwerp is verlopen. Vanuit de leden zijn er verder geen vragen of opmerkingen.

6. Procedure benoeming kandidaat-leden

De heer Keizer licht de benoemingsprocedure toe en vraagt (na toelichting) of de aanwezige kandidaat-leden door de zittende leden willen worden voorgedragen voor benoeming door het college? De kandidaat-leden Bruinen, Buijs en Slootweg antwoorden bevestigend. Waarbij mevrouw Bruinen aangeeft nog zoekende te zijn naar haar rol en bijdrage. Met name op het vlak van communicatie. De heer Van der Sluis stelt voor om e.e.a. af te stemmen met de collega’s van het team communicatie en hierover in gesprek te willen met mevrouw Bruinen.
Actie: dhr. S. van der Sluis.

Voorts vraagt de heer Keizer aan de zittende leden of zij de kandidaat-leden voor benoeming tot lid van het sportplatform aan het college willen voordragen? Het unanieme antwoord hierop van de zittende leden is bevestigend. De heer Van der Sluis zet de benoemingsprocedure in gang.
Actie: dhr. S. van der Sluis. Voor de kandidaat-leden Van der Werff (niet aanwezig) en Kout (voor het eerst aanwezig) wordt de benoeming volgende bijeenkomst geagendeerd.

7. Rondvraag

De heer Slootweg heeft zich verbaasd over het feit dat in de uitvoeringsagenda van het college niet gesproken wordt over uitbreiding van de sportvoorzieningen. Met name, omdat er sprake is van groei van het aantal inwoners. De heer Boerefijn vult aan met de opmerking om ook aandacht te houden voor de ongeorganiseerde sport. De heer Van der Sluis wijst op het omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’ dat momenteel in ontwikkeling is en waarin aandacht besteed wordt aan ‘…goed toegankelijke beweegvriendelijke buitenruimten’. Daarnaast realiseert de gemeente in 2023/2024 een nieuwe Jan Janssen sporthal in Nootdorp ter vervanging van de oude Jan Janssenhal en een nieuwe binnensportvoorziening in Pijnacker noord (o.a.) voor het bewegingsonderwijs. In 2023 wordt het accommodatieplan binnensport geactualiseerd en komt er een nieuw beheerplan sportvelden 2024-2027. Op basis van objectieve capaciteitsnormen wordt de behoefte aan buitensportvoorzieningen gemonitord. In de zomer van 2023 worden de korfbalvelden van Avanti aangepast en uitgebreid. Daarnaast is de gemeente in gesprek met de hockeyclub en de voetbalverenigingen in Pijnacker over beheer, onderhoud en de capaciteit van de sportvoorzieningen.

8. Sluiting (aansluitend Nieuwjaarsborrel)

De heer Keizer dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering en nodigt alle leden uit voor een Nieuwjaarsdrankje. De volgende vergadering is op woensdag 15 maart.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
230116-01Uitnodigen T4T en beweegcoaches voor bijeenkomst van 15 maartS. v/d Sluis15-03-2023
230116-02Overleg en afstemming met team communicatie over mogelijkheden m.b.t. het sportplatformS. v/d Sluis15-03-2023
230116-03Benoemingsprocedure kandidaat-leden in gang zettenS. v/d Sluis15-03-2023

Vergaderdata 2023

 • Woensdag 15 maart
 • Maandag 15 mei
 • Woensdag 5 juli
 • Maandag 28 augustus
 • Woensdag 15 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Kennismaking

Er volgt een korte kennismakingsronde; de kandidaat-leden stellen zich voor.

3. Mededelingen

 • Vitaliteitsscan sportverenigingen

Eén van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord (en voorheen de Sportnota) is het uitvoeren van een vitaliteitsscan onder de sportaanbieders. Sinds het vertrek van de verenigingsadviseur sport in het voorjaar is deze functie vacant. Het uitvoeren van de vitaliteitsscan wordt in 2023 opnieuw opgepakt.

 • Aangepast reglement Sportplatform

De gemeente kent verschillende adviesorganen (vergelijkbaar met het Sportplatform) elk met een eigen reglement. In verband met een uniforme werkwijze zijn de verschillende reglementen op elkaar afgestemd. De wijzigingen in het reglement Sportplatform worden doorgenomen.

4. Verslag van de bijeenkomst van 29 augustus 2022

Redactioneel: de heer Boerefijn meldt dat hij geen opmerking heeft gemaakt ten aanzien van de publieke raadpleging, genoemd bij agendapunt 5. De opmerking wordt aangepast.

N.a.v.: de heer Van der Sluis geeft aan dat op basis van de evaluatierapportage van het project ‘Iedereen in beweging’ een nieuw projectplan is opgesteld voor de periode 2023-2026. Normaliter wordt dit projectplan ruim voor besluitvorming door het college geagendeerd en voor advies aan het Sportplatform voorgelegd. Gelet op de korte doorlooptijd en de vereiste besluitvorming door het college voor 31 december 2022 wordt nu van de gebruikelijke procedure afgeweken.

De voorzitter vraagt of er twee leden zijn die het voortouw willen nemen om het projectplan te bestuderen en namens het Sportplatform een concept advies op willen stellen. Om het concept advies vervolgens te delen met de overige leden, met het verzoek om aanvulling. De leden Snel en Marée dienen zich hiervoor aan.
Actie: mw. Snel en dhr. Marée. De heer Van der Sluis stuurt hen het (concept) projectplan Iedereen in beweging 2023-2026. De heer Van der Sluis ontvangt het advies van het Sportplatform op het projectplan graag uiterlijk 27 november. Actie: dhr. Van der Sluis.

Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.

Het verslag wordt gewijzigd (zie hierboven) vastgesteld.

5. Bewegingsonderwijs in Pijnacker-Nootdorp: “Hoe is het geregeld?”

Op verzoek van het Sportplatform heeft de heer Van der Sluis in beeld gebracht hoe het bewegingsonderwijs in Pijnacker-Nootdorp is geregeld. Uit de notitie blijkt dat de gemeente voldoet aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden. In de praktijk ervaren enkele scholen knelpunten bij de verdeling van de ruimte, mede in relatie tot de afstand die kinderen moet afleggen naar een voorziening.

De heer Zandijk noemt als praktisch voorbeeld leerlingen van groep 3/4 van de Mariaschool die gebruik maken van de sportvoorziening bij het Dalton kindcentrum in Ackerswoude. Inclusief omkleden is de school 40 minuten extra kwijt aan een les bewegingsonderwijs. Als alternatief wijst de heer Zandijk op de buitengymzaal van de firma Nijha, waarmee je kunt voldoen aan de beweegrichtlijnen. De heer Zandijk adviseert om de knelpunten nadrukkelijker in beeld te brengen.

De heer Van der Kraan vraagt of de tijdelijke Jan Janssenhal qua capaciteit en ruimte vergelijkbaar is met de huidige (oude) Jan Janssenhal? De heer Van der Sluis bevestigt dat dit het geval is.

De heer Van der Kraan vraagt of de gemeente inzicht heeft in het aantal kinderen dat geen zwemdiploma heeft? De heer Van der Sluis doet hiervoor een uitvraag binnen de gemeentelijke organisatie en komt hierop terug.
Actie: dhr. Van der Sluis.

6. Uitvoeringsagenda 2022-2026 college

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het college voor de periode 2022-2026 een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin alle ambities uit het raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 zijn uitgewerkt tot acties en activiteiten, inclusief planning. De voorzitter neemt de acties en activiteiten uit de Uitvoeringsagenda door waarbij (mogelijk) een rol van het Sportplatform verlangd wordt:

 • pag. 20 – omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’; beweegvriendelijke buitenruimten;
 • pag. 27 – up-to-date houden van het Lokaal Sportakkoord;
 • pag. 27 – actualiseren accommodatieplan binnensport;
 • pag. 29 – verbreden Jeugdfonds sport & cultuur.

7. Vergaderdata 2023

De voorgestelde vergaderdata zijn akkoord.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Afscheid van de leden De Vroome en Zandijk

In verband met de (verlate) komst van de wethouder sport, de heer Hennevanger, heeft het afscheid na sluiting van de vergadering plaats gevonden. De wethouder heeft beide leden middels een korte en persoonlijke toespraak bedankt voor hun inzet voor de sport in zijn algemeenheid en voor het Sportplatform in het bijzonder.

10. Sluiting

De heer Keizer dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op maandag 16 januari.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
221116-01Opstellen advies concept projectplan Iedereen in beweging 2023-2026 en delen met de overige ledenS. Snel en M. Maréé27-11-2022
221116-02Verspreiden concept projectplan Iedereen in beweging 2023-2023, inclusief advies Sportplatform op de evaluatieS. v/d Sluis17-11-2022
221116-03Uitvraag gemeentelijke organisatie of bekend is hoeveel kinderen geen zwemdiploma hebbenS. v/d Sluis16-01-2023

Vergaderdata 2023

 • Maandag 16 januari
 • Woensdag 15 maart
 • Maandag 15 mei
 • Woensdag 5 juli
 • Maandag 28 augustus
 • Woensdag 15 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Keizer is voornemens om zijn rol als voorzitter vooral als technisch voorzitter in te vullen. Dat betekent dat hij de inhoudelijke discussies over de onderwerpen zoveel mogelijk overlaat aan de leden. De heer Keizer meldt dat mevrouw De Vroome afwezig is. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

 • Vitaliteitsscan sportverenigingen

Eén van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord (en voorheen de Sportnota) is het uitvoeren van een vitaliteitsscan onder de sportaanbieders. Sinds het vertrek van de verenigingsadviseur sport in het voorjaar is deze functie vacant. Wanneer het invullen van de vacature te lang duurt overweegt de heer Van der Sluis zelf een rol te spelen bij het uitvoeren van de vitaliteitsscan.

 • Uitbreiding sportplatform

De heer Keizer geeft aan dat er een shortlist is samengesteld met potentiële kandidaten. Deze kandidaten worden persoonlijk benaderd met het verzoek om te reageren op de wervingscampagne. De wervingscampagne start tegelijk met een (nog te plannen) interview met de nieuwe voorzitter in de Telstar/Eendracht. Het interview wordt gepland vanaf de tweede helft van september.

 • Terugkoppeling kennismakingsgesprek voorzitter met de wethouder sport

De heer Keizer meldt dat hij 24 augustus jl. een kennismakingsgesprek heeft gehad met de wethouder sport, de heer Hennevanger. De heer Keizer heeft aangegeven dat het sportplatform zich meer wil profileren. Om die reden is het ook wenselijk dat het sportplatform wordt uitgebreid met iemand die kennis en affiniteit heeft met PR, communicatie en sociale media. Tevens is de voorzitter van plan om in gesprek te gaan met de sportraad. De sportraad vertegenwoordigt een grote achterban. Sportplatform en sportraad streven beide naar een positief sportklimaat in onze gemeente.

3. Verslag van de bijeenkomst van 6 juli 2022

Redactioneel: geen opmerkingen.

N.a.v.:

– 4b. Aanbod binnensportaccommodaties. De heer Zandijk vraagt of bekend is of scholen bij het invullen van de verplichting tot het geven van 1,5 klokuur bewegingsonderwijs per schooljaar 2023/2024 over voldoende, gekwalificeerd personeel beschikken? De heer Van der Sluis geeft aan dat dit de verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. De gemeente heeft hierbij geen rol. Verschillende leden geven aan een volgende vergadering met elkaar van gedachten te willen wisselen over het bewegingsonderwijs in Pijnacker-Nootdorp.
Actie: de heer Van der Sluis.

5. Raadsakkoord op hoofdlijnen. Het sportplatform wil graag de Uitvoeringsagenda 2022-2026 van het college agenderen.
Actie: de heer Van der Sluis.

Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Concept evaluatierapportage project ‘Iedereen in beweging’

De heer Van der Sluis geeft aan dat het project ‘Iedereen in beweging’ de inzet van de beweegcoaches voor de doelgroepen senioren, aangepast sporten en mensen met een chronische aandoening, regelt. Het project is in 2017 van start gegaan. De evaluatie heeft betrekking op de periode 2020-2022. De intentie van het college is om, met inachtneming van de uitkomsten van de evaluatie, het project na 2022 te continueren. De evaluatierapportage wordt op 20 september door de stuurgroep besproken. In de stuurgroep zijn de werkgevers IpsedeBruggen, Pieter van Foreest en MEE VTV vertegenwoordigd. Ook welzijnsorganisatie SWOP maakt onderdeel uit van de stuurgroep, evenals de gemeente. Na bespreking van het evaluatierapport door de stuurgroep zal het college later dit jaar een besluit nemen over continuering van dit project voor 2023 en verder. Aan het sportplatform wordt gevraagd om een advies op te stellen, zodat het college dit kan betrekken bij de besluitvorming.

De heer Boerefijn merkt op dat de doelgroepen niet betrokken zijn bij de evaluatie en vindt dat een gemiste kans. De heer Keizer mist samenhang en samenwerking in de uitvoering. De heer Zandijk geeft aan dat er ook nadelen kleven aan het onderbrengen van de beweegcoaches bij één organisatie (één werkgever). Nu loopt er een beweegcoach bij Ipse rond. Dus bij de doelgroep. Wat gebeurt er wanneer je deze daar weg haalt? Tevens is de heer Zandijk van mening dat de vindbaarheid van de beweegcoaches te wensen over laat en beter moet. Is de eerstelijnszorg op de hoogte en/of geïnformeerd? De heer Pels heeft geconstateerd dat de website van de beweegcoaches niet in de lucht is. Is de website van de beweegcoaches gekoppeld aan of te vinden via de website van de gemeente? De heer Van der Sluis antwoordt dat dit niet het geval is. De heer Keizer merkt op dat de huidige omvang (1,5 fte) te beperkt is om aan alles te kunnen voldoen. De organisaties moeten beter samenwerken en daar tijd aan besteden. De coördinatie ontbreekt en de samenhang is ver te zoeken. Investeer in de coördinatie zodat samenhang en samenwerking verbeteren.

Overeengekomen wordt dat de heer Boerefijn een eerste opzet maakt voor een advies (namens het Sportplatform) aan het college en dit deelt met de overige leden voor aanvullingen.
Actie: de heer Boerefijn. De heer Van der Sluis deelt het projectplan 2020-2022 en het werkplan 2022. Actie: de heer Van der Sluis.

5. Publieke raadpleging onder de inwoners van P-N over lokaal sporten

Via een publieke raadpleging, georganiseerd door Telstar Uitgeverij en Toponderzoek, hebben inwoners via het panel TipPijnackerNootdorp.nl hun mening kenbaar kunnen maken over sporten in Pijnacker-Nootdorp.

Opgemerkt wordt dat er veel tegenstrijdigheden in de rapportage staan.

Het sportplatform neemt kennis van de uitkomsten van de raadpleging.

6. Vergaderfrequentie / zomerreces

De heer Keizer wil de volgende keer bij het vaststellen van de vergaderdata voor 2023 rekening houden met het zomerreces. De wethouder sport heeft toegezegd dat het Sportplatform geïnformeerd wordt voor wat betreft de planning van college- en raadstukken betreffende sport en bewegen.

7. Rondvraag

De heer Zandijk vraagt naar het tijdspad en het proces ten aanzien van de werving van nieuwe leden? De heer Keizer antwoordt dat in september een interview met hem volgt in Telstar gekoppeld aan de wervingstekst. Na het verschijnen zal de heer Van der Sluis de kandidaten die op de shortlist staan actief benaderen en hen vragen om te reageren op de oproep. Bij meerdere kandidaten zullen er gesprekken gevoerd worden en kan er geselecteerd worden.

8. Sluiting

De heer Keizer dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 16 november.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
220829-01Agenderen bewegingsonderwijs in PN. Hoe is het geregeld?S. v/d Sluis06-11-2022
220829-02Agenderen Uitvoeringsagenda 2022-2026 collegeS. v/d Sluis06-11-2022
220829-03Eerste opzet advies college m.b.t. evaluatierapport Iedereen in bewegingP. Boerefijn06-11-2022
220829-04Rondsturen projectplan Iedereen in beweging 2020-2022 en het werkplan 2022S. v/d Sluis06-11-2022

Vergaderdata 2022

 • Woensdag 16 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Keizer is blij met de benoeming door het college tot voorzitter van het sportplatform. De heer Keizer spreekt de wens uit om er met de leden wat moois van te maken. De leden Bucx, Pels, Snel, De Vroome en Zandijk zijn verhinderd.

De heer Boerefijn wil graag twee onderwerpen aan de agenda toevoegen:

 • Aangepast sporten in Pijnacker-Nootdorp;
 • Aanbod aan binnensportaccommodaties in relatie tot 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs per schooljaar 2023-2024.

De onderwerpen worden als agendapunten 4a en 4b aan de agenda toegevoegd. Met in achtneming van deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld. Overeengekomen wordt dat de heer Van der Sluis voorafgaande aan de vergaderingen de concept agenda aan de leden voorlegt met het verzoek om deze eventueel aan te vullen met onderwerpen.
Actie: de heer Van der Sluis.

2. Mededelingen

Vitaliteitsscan sportverenigingen

Eén van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord (en voorheen de Sportnota) is het uitvoeren van een vitaliteitsscan onder de sportaanbieders. De scan is bedoeld om een beeld te krijgen van de vitaliteit van de sportverenigingen, zowel op bestuurlijk, als op maatschappelijk niveau. Op basis van de uitkomsten van de scan kunnen verenigingen ondersteund worden d.m.v. gericht aanbod. Als gevolg van het vertrek van de verenigingsadviseur sport, heeft de heer Van der Sluis het uitvoeren van de vitaliteitsscan voorlopig ‘on hold’ gezet. De heer Van der Sluis is in afwachting van een nieuwe verenigingsadviseur sport. Wanneer het invullen van de vacature te lang duurt overweegt de heer Van der Sluis zelf een rol te spelen bij het uitvoeren van de vitaliteitsscan. Data Collect Advies doet de verwerking van de respons.

3. Verslag van de bijeenkomst van 16 mei 2022

Redactioneel: geen opmerkingen.

N.a.v.: geen opmerkingen.

Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Uitbreiding sportplatform

De heer Keizer geeft aan dat de lijst is aangevuld met mogelijke kandidaten uit de kernen Nootdorp en Delfgauw. Samen met de heer Van der Sluis is de lijst nagelopen en beoordeeld. Er is gekeken naar de huidige samenstelling van het Sportplatform en naar de expertise die op dit moment in het Sportplatform ontbreekt, maar wel wenselijk is. Dit heeft geleid tot het voorliggende voorstel met te benaderen kandidaten. De aanwezige leden stemmen in met het voorstel. Er wordt ingezet op twee sporen. Enerzijds worden kandidaten die op de shortlist staan, persoonlijk benaderd en nadrukkelijk gevraagd om te reageren op de oproep. Anderzijds zal via de Telstar en de sportaanbieders een wervingscampagne uitgezet worden met behulp van de flyer/poster. Het streven is om de wervingscampagne te starten door middel van een interview in de Telstar met de nieuwe voorzitter. In verband met de naderende zomervakantie start de werving na de vakantie.  
Actie: de heren Keizer en Van der Sluis.

4a. Aangepast sporten in Pijnacker-Nootdorp

De heer Boerefijn verwijst naar de beweeggids (on)beperkt sporten van de gemeente Delft. Heeft Pijnacker-Nootdorp ook een beweeggids of overzicht met de mogelijkheden voor aangepast sporten en bewegen? Of is het een idee om dat te ontwikkelen? De heer Van der Sluis antwoordt dat er geen ‘papieren’ gids of overzicht bestaat. Dat is een bewuste keuze, omdat de informatie snel verouderd en daarmee niet meer actueel is. Daarnaast blijkt dat veel mensen gebruik maken van google om te zoeken naar het gewenste aanbod. Voor wat betreft het aanbod aangepast sporten in Pijnacker-Nootdorp (en omgeving) is aangesloten bij www.unieksporten.nl. Hierop is zowel het gemeentelijk, als het regionaal aanbod te vinden. Sinds 2021 maakt Pijnacker-Nootdorp onderdeel uit van het regionaal samenwerkingsverband ‘Inclusief sporten en bewegen Haaglanden’. Een samenwerking tussen de negen Haaglanden gemeenten op het gebied van inclusief sporten en bewegen. Eén van de ambities van dit samenwerkingsverband is het verbreden van het aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden in de regio. Daarnaast gaat het om samenwerking, informatie-uitwisseling en kennisoverdracht tussen de beweegcoaches aangepast sporten in de regio. Pijnacker-Nootdorp heeft ook beweegcoaches aangepast sporten. Zij maken onderdeel uit van het project ‘Iedereen in beweging’. Dit project loopt van 2020 tot en met 2022. Momenteel wordt het project geëvalueerd. Indien mogelijk wordt de (concept) evaluatierapportage voor de vergadering van september geagendeerd.
Actie: de heer Van der Sluis.

4b. Aanbod aan binnensportaccommodaties.

De heer Boerefijn meldt dat scholen voor primair onderwijs met ingang van het schooljaar 2023-2034 verplicht worden om twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat een derde van de gemeenten problemen voorziet om dit te kunnen faciliteren. De heer Boerefijn vraagt of dit ook voor Pijnacker-Nootdorp geldt? De heer Van der Sluis antwoordt dat de scholen in de gemeente al beschikken over ruimte voor (minimaal) 1,5 klokuur (= 90 minuten) bewegingsonderwijs. Ondanks de groei van het aantal leerlingen in het primair onderwijs in de kern Pijnacker is er geen tekort aan binnensportfaciliteiten voor het bewegingsonderwijs. Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 is de nieuwe binnensportvoorziening bij het Dalton Kindcentrum Pijnacker in Ackerswoude in gebruik genomen. Daarnaast wordt voorzien in een nieuwe binnensportvoorziening in Pijnacker noord, als onderdeel van het onderwijscluster aan de Groen van Prinstererlaan, bestaande uit (vervangende) nieuwbouw van de Schatkaart en nieuwbouw van de Casaschool. Als de locatie het toestaat, mogen scholen meer dan de aan hen toegewezen uren gebruik maken van de sportaccommodatie.

5. Wat staat er in het nieuwe raadsakkoord op hoofdlijnen over sport en bewegen?

Recent heeft de nieuwe gemeenteraad het raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 vastgesteld. Het raadsakkoord wordt doorgenomen om te beoordelen wat hierin staat over sport en bewegen. Het is de ambitie van het Sportplatform om over relevante onderwerpen advies uit te brengen aan het college.

De heer Van der Kraan vraagt hoe het is gesteld met de uitvoering van het raadsakkoord? De heer Van der Sluis legt uit dat het college een uitvoeringsagenda opstelt, inclusief een planning. De verwachting is dat de uitvoeringsagenda 2022-2026 in het najaar klaar is.

Bij de volgende onderwerpen uit het raadsakkoord op hoofdlijnen ziet het Sportplatform een (advies)rol weggelegd:

 • Omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’ (p. 10). Het omgevingsprogramma wordt een nadere uitwerking van doelstellingen op het gebied van (o.a.) recreatie, gezondheid en spelen. Het omgevingsprogramma geeft richting aan (o.a.) goed toegankelijke beweegvriendelijke buitenruimten en biedt kaders waar binnen economische activiteiten op het gebied van sport worden afgewogen.
 • Faciliteren van culturele en sportieve voorzieningen en activiteiten en het investeren daarin (p. 14). Wat wordt hieronder verstaan?
 • Het sportakkoord en het preventieakkoord houden we, zo veel als mogelijk is, actueel (p. 15).
 • Stimuleren (ook ongeorganiseerde) deelname aan sport en bewegen, door vergroting van het sport- en cultuurfonds (p. 15).
 • Het accommodatieplan binnensport 2018 wordt geactualiseerd (p. 15).
 • Het beheerplan Sportvelden 2020-2023 (p. 15). Welke rol kan het Sportplatform hierbij hebben?

De heer Keizer wil met de wethouder sport over de genoemde onderwerpen in gesprek. De heer Keizer wil graag dat het Sportplatform aan de voorkant van het proces mee kan denken.
Actie: de heer Keizer. De heer Keizer geeft aan ook met de voorzitter van de sportraad in gesprek te willen.

6. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7. Sluiting

De heer Keizer dankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst iedereen een fijne zomer en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op maandag 29 augustus 2022.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
220706-01Concept agenda voorleggen aan de ledenS. v/d Sluis29-08-2022
220706-02Interview Telstar en starten wervingscampagne nieuwe ledenH. Keizer en S. v/d Sluis29-08-2022
220706-03Agenderen concept evaluatierapportage project ‘Iedereen in beweging’ voor vergadering van 29/08S. v/d Sluis29-08-2022
220706-04In gesprek met wethouder sport over relevante onderwerpen uit raadsakkoord en meedenken Sportplatform aan de voorkant van het procesH. Keizer29-08-2022

Vergaderdata 2022

 • Maandag 29 augustus
 • Woensdag 16 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer Boerefijn, die als kandidaat-lid aanwezig is. Omdat nog niet is voorzien in de vacature van de voorzitter, treedt de heer Van der Sluis opnieuw op als technisch voorzitter. Mevrouw De Vroome is afwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Kennismakingsronde

In verband met de aanwezigheid van de heer Boerefijn heeft een kennismakingsronde plaats.

3. Mededelingen

Er zijn twee mededelingen:

 • Vitaliteitsscan sportverenigingen

Eén van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord (en voorheen de Sportnota) is het uitvoeren van een vitaliteitsscan onder de sportaanbieders. De scan is bedoeld om een beeld te krijgen van de vitaliteit van de sportverenigingen, zowel op bestuurlijk, als op maatschappelijk niveau. Op basis van de uitkomsten van de scan kunnen verenigingen ondersteund worden d.m.v. gericht aanbod. De scan wordt uitgevoerd door Data Collect Advies in samenwerking met de verenigingsadviseur sport, Maroesjka van der Boog. De concept vragenlijst ligt ter beoordeling klaar en zal naar verwachting binnen een termijn van drie a vier weken naar de verenigingen gestuurd worden. Mevrouw Snel en de heer Zandijk zijn geïnteresseerd in de vragenlijst en kijken graag mee. De heer Van der Sluis stuurt hen de vragenlijst.
Actie: dhr. Van der Sluis.

 • Evaluatie openbaar karakter sportparken Nootdorp

Twee tweedejaars studenten van de HHS/Sportkunde voeren momenteel in opdracht van de gemeente een beleidsevaluatie uit naar de ervaringen van de (hoofd)gebruikers met het openbare karakter van de sportparken in Nootdorp. De heer Keizer vraagt waarom alleen de sportparken in Nootdorp? In zijn optiek zijn de sportparken in Pijnacker ook openbaar, omdat de velden overdag beschikbaar zijn en dan ook frequent gebruikt worden door derden. De heer Van der Sluis onderkent het gebruik overdag door derden van de velden in Pijnacker, maar deze sportparken worden als ‘gesloten’ beschouwd. Daar komt bij dat het hier gaat om een stageopdracht van (lerende) tweedejaars studenten voor een periode van tien weken. Dit betekent dat er slechts tijd is voor een beperkte opdracht. Er is ook nadrukkelijk gekozen voor het in beeld brengen van de ervaringen van de (hoofd)gebruikers van de sportparken. Om die reden worden omwonenden niet in de evaluatie meegenomen.

4. Verslag van de bijeenkomst van 23 maart 2022

Redactioneel: geen opmerkingen.

N.a.v.: geen opmerkingen.

Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Benoeming(sprocedure) nieuwe voorzitter

Naar aanleiding van de uitkomsten van de vergadering van 17 januari én het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe voorzitter in de vergadering van 23 maart, heeft de heer Van der Sluis contact gezocht met de leden om de heer Keizer te polsen voor de voorzittersvacature. Dit heeft geleid tot een gesprek met de heer Keizer. Uitkomst hiervan is dat de heer Keizer de taak van voorzitter graag invult. Alle leden geven aan dat zij hier positief over zijn en dragen de heer Keizer van harte voor om door het college te worden benoemd tot voorzitter. De heer Van der Sluis feliciteert de heer Keizer en zet de benoemingsprocedure in werking.
Actie: dhr. Van der Sluis.

6. Uitbreiding en samenstelling sportplatform

Een gerichte zoekopdracht heeft geleid tot een lijst met ruim twintig potentiële kandidaten om te benaderen/werven voor het lidmaatschap van het sportplatform. Kijkend naar de huidige samenstelling en het vertrek van één of (mogelijk) meer leden in verband met aflopende termijnen, gaat de voorkeur uit naar mensen die expertise hebben op het vlak van ‘aangepast sporten’, ‘breedtesport/sportbeleid/verenigingssport’, ‘communicatie/marketing’ en ‘maatschappelijk welzijn’ en ‘kinderopvang’. De lijst wordt doorgenomen; dit heeft geleid tot een shortlist bestaande uit potentiële kandidaten uit de kern Pijnacker. De heer Zandijk geeft aan dat in Gouda bij het samenstellen van de Goudse sportraad ervoor gekozen is om potentiële kandidaten actief te benaderen om hen vervolgens te wijzen op de wervingscampagne in de lokale media. Via een selectie- en sollicitatieprocedure heeft dit geleid tot het in Gouda gewenste resultaat. Overeengekomen wordt dat de heer Van der Sluis eerst nog een lijst samenstelt met kandidaten uit de kernen Nootdorp en Delfgauw. De heer Van der Sluis bereidt, samen met de heer Keizer, een voorstel voor om te voorzien in de werving/benadering van nieuwe leden dat in de vergadering van 6 juli wordt besproken.
Actie: de heren Van der Sluis en Keizer.

7. Rondvraag

De heer Van der Sluis vraagt aan de heer Boerefijn hoe hij deze eerste vergadering heeft ervaren en of de heer Boerefijn een lidmaatschap van het sportplatform ziet zitten? De heer Boerefijn antwoordt dat de bijeenkomst hem goed is bevallen en dat hij een goed beeld heeft gekregen wat het sportplatform doet en welke bijdrage hij kan leveren. De heer Boerefijn stelt zich graag kandidaat voor het lidmaatschap van het sportplatform. De aanwezige leden ondersteunen deze kandidatuur. De heer Van der Sluis dankt de heer Boerefijn en zet de benoemingsprocedure in werking.
Actie: dhr. Van der Sluis.

8. Sluiting

De heer Van der Sluis dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 6 juli 2022.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
220516-01Concept vragenlijst vitaliteitsscan sturen naar de leden Snel en ZandijkS. v/d Sluis06-07-2022
220516-02Benoemingsprocedure voorzitter startenS. v/d Sluis06-07-2022
220516-03Voorbereiden voorstel uitbreiding en samenstelling sportplatform t.b.v. vergadering van 6 juliS. v/d Sluis en H. Keizer06-07-2022
220516-04Benoemingsprocedure dhr. Boerefijn startenS. v/d Sluis06-07-2022

Vergaderdata 2022

 • Woensdag 6 juli
 • Maandag 12 september
 • Woensdag 16 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat nog niet is voorzien in de vacature van de voorzitter, treedt de heer Van der Sluis op als technisch voorzitter. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de leden Bucx, Snel en De Vroome. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag van de bijeenkomst van 17 januari 2022

Redactioneel: geen opmerkingen.

N.a.v.: geen opmerkingen.

Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

 • Benoeming van de heren Pels en Marée tot lid van het sportplatform

De heren Pels en Marée zijn op 1 februari 2022 door het college benoemd tot lid van het sportplatform. Van harte proficiat aan beiden.

 • Aanpassing reglement sportplatform

De bestaande reglementen van de verschillende adviesorganen van het college (waaronder het reglement van het sportplatform) worden tegen het licht gehouden. Het doel is om de inhoud te actualiseren en meer en beter op elkaar af te stemmen. De verwachting is dat het nieuwe reglement later dit jaar door het college wordt vastgesteld. De leden worden geïnformeerd wanneer er ontwikkelingen zijn.

4. Profielschets nieuwe voorzitter

De heer Van der Sluis heeft een concept profielschets voor de nieuwe voorzitter opgesteld. De aanwezige leden kunnen zich vinden in de profielschets. De heer Zandijk geeft aan dat een en ander mede afhankelijk is van de nieuwe groep waaruit het sportplatform straks dient te bestaan. Volgens de heer Zandijk is feitelijk sprake van een gelijk oplopend proces: we zoeken een nieuwe voorzitter en nieuwe leden. De profielschets wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Zandijk verwijst naar de aanpak die in Gouda is gehanteerd bij het zoeken naar nieuwe leden voor de Goudse sportraad. Hier is gekozen voor een wervingsactie in lokale media in combinatie met een flyer. Bij meer geschikte kandidaten kunnen sollicitatiegesprekken plaats vinden. De heer Zandijk stuurt de flyer ter inspiratie naar de heer Van der Sluis.
Actie: dhr. Zandijk.

5. Profielschets nieuwe leden

De leden stemmen in met de opgestelde profielschets. De heer Zandijk geeft aan dat googelen op ‘sport’ en ‘Pijnacker’ heel simpel en snel een uitgebreide lijst met potentiële kandidaten oplevert. De heer Zandijk stuurt de heer Van der Sluis een lijstje met namen.

Actie: dhr. Zandijk. Op basis van deze lijst maakt de heer Van der Sluis een ’shortlist’ met namen en de discipline waarin deze mensen actief zijn of hun expertise hebben.
Actie: dhr. Van der Sluis. De heer Pels vraagt of er ook een overzicht is van mensen die lid van het sportplatform zijn geweest. De heer Van der Sluis antwoordt dat dit overzicht er wel is.

6. Rondvraag

De heer Marée vraagt wat er de komende maanden op de agenda van het sportplatform staat? De heer Van der Sluis geeft aan dat er voor de rest van dit jaar niets op de raadsagenda staat voor wat betreft nota’s en/of plannen betreffende de sport. Er wordt binnenkort wel gestart met een evaluatie van de inzet van de beweegcoaches (project ‘Iedereen in beweging’). De uitkomsten worden te zijner tijd gedeeld met het sportplatform. Mogelijk dat er in een nieuw bestuursakkoord iets wordt opgenomen over het opstellen van een nieuwe sportnota.

7. Sluiting

De heer Van der Sluis dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op maandag 16 mei 2022.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
220323-01Sturen flyer werving leden Goudse sportraadR. Zandijk16-05-2022
220323-02Sturen lijst met namen potentiële kandidaat-ledenR. Zandijk16-05-2022
220323-03Opstellen ‘shortlist’ potentiële kandidaat-ledenS. v/d Sluis16-05-2022

Vergaderdata 2022

 • Maandag 16 mei
 • Woensdag 6 juli
 • Maandag 12 september
 • Woensdag 16 november

1. Opening, welkom en vaststelling agenda

De heer Van der Sluis (technisch voorzitter, omdat nog niet is voorzien in de vacature van de voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de leden Keizer, Marée en De Vroome. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag van de bijeenkomst van 10 november 2021

Redactioneel: geen opmerkingen.

N.a.v.: geen opmerkingen.

Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Van der Sluis deelt mee dat er een gesprek is geweest tussen de wethouder sport, de heer Hennevanger, de heer Van der Sluis en de directeur van SPORT.GOUDA, de heer Berteling en de heer Zandijk. Er is informatie uitgewisseld over het sportbeleid tussen beide gemeenten. Meer specifiek is gesproken over verenigingsondersteuning sport en de vitaliteitsscan voor sportverenigingen.

3. Nieuwe voorzitter Sportplatform

Als gevolg van het vertrek van de voorzitter, de heer De Hoog, moet een nieuwe voorzitter worden gevonden. Om tot invulling van de vacature te komen wordt de te volgen procedure besproken.

Mevrouw Snel ziet de nieuwe voorzitter wellicht uit de eigen gelederen komen, maar ziet deze taak niet voor zichzelf weggelegd. Mevrouw Snel vindt het belangrijk dat de voorzitter iemand is die het Sportplatform goed kan vertegenwoordigen. Iemand die zicht heeft op wat er speelt, een kritische blik heeft en een netwerk.

De heer Van der Kraan vult aan: iemand met een frisse blik, bestuurlijke ervaring en ‘know how’.

De heer Pels is eveneens van mening dat de nieuwe voorzitter een kritische blik heeft, scherp is en een goed spreker. De heer Pels ziet zichzelf niet als voorzitter van het Sportplatform.

De heer Bucx sluit aan bij de voorgaande sprekers. De nieuwe voorzitter mag iemand zijn met veel contacten. Wellicht de heer Keizer? De heer Keizer beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Mevrouw Snel is het met de heer Bucx eens.

De heer Zandijk vraagt of we als Sportplatform nog doen wat er in het reglement staat? Misschien daar nog eens goed naar kijken. Wat de heer Zandijk betreft heeft de nieuwe voorzitter een groot netwerk en is deze onafhankelijk. De heer Zandijk is van mening dat een onafhankelijk voorzitter beter in staat is de leden qua deskundigheid in hun kracht te zetten. Daarnaast acht de heer Zandijk het belangrijk dat de voorzitter inhoudelijk weet wat er speelt en weet heeft van wat er speelt bij de politieke partijen.

Alle leden zijn van mening dat het lastig wordt om iemand te vinden die aan alle eisen/wensen voldoet.

Overeengekomen wordt dat de heer Van der Sluis een profielschets opstelt en dat deze in de volgende vergadering wordt besproken.
Actie: dhr. Van der Sluis. In tweede instantie zou eventueel een oproep geplaatst kunnen worden. Wanneer de nieuwe voorzitter te lang op zich laat wachten, kan overwogen worden om een voorzitter ad interim te benoemen.

4. Uitbreiding en samenstelling Sportplatform

De heer Van der Sluis geeft aan dat het op dit moment aan de volgende disciplines in het Sportplatform ontbreekt:

 • niet gebonden buitensport/ongeorganiseerde sport;
 • reguliere verenigingssport (zowel binnen- als buitensport);
 • zorg, inclusief sporten en bewegen.

De heer Zandijk brengt een frisse start met eventueel een campagne ter sprake. Wellicht werkt het wanneer kandidaten uitgenodigd worden om vanuit hun beroepsprofiel mee te denken aan nieuw sportbeleid. Gericht op zoek naar aanvulling; naar mensen die lokaal actief zijn en actief in de sport (bijvoorbeeld bij een sportbond). Er worden diverse namen genoemd.

Overeengekomen wordt dat de heer Van der Sluis ook voor nieuwe leden van het Sportplatform een profielschets op stelt. Actie: de heer Van der Sluis.

5. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

6. Sluiting

De heer Van der Sluis dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 23 maart 2022.

NummerOmschrijvingEigenaarPlandatum
220117-01Opstellen profielschets nieuwe voorzitterS. v/d Sluis23-03-2022
220117-02Opstellen profielschets nieuwe ledenS. v/d Sluis23-03-2022

Vergaderdata 2022

 • Woensdag 23 maart
 • Maandag 16 mei
 • Woensdag 6 juli
 • Maandag 12 september
 • Woensdag 16 november