Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college over het beleid op het gebied van

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • de Jeugdwet;
 • Werk en Inkomen.

De ASD bewaakt of de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de beleidsontwikkeling. En of de uitvoering goed geregeld is voor de mensen die het nodig hebben. De ASD is daarmee een belangrijke schakel tussen de gemeente en inwoners. Het gaat vooral om inwoners die ondersteuning van de gemeente krijgen of die zich inzetten voor de samenleving.

Foto leden Adviesraad.
Voorgrond: Ad van Winden. Staand vlnr: oud -lid Lisa Coronado Fernández, Ursila Soebhan, voorzitter Piet van Adrichem, Dorien Krom, Daniëlle van der Eerden, Sandra van Overveld, Coby de Koning, Monique Dekker en oud-lid Jos Arends. 
Ricardo Bronsgeest mist op deze foto.
Leden Adviesraad
Voorgrond: Ad van Winden. Staand vlnr: oud -lid Lisa Coronado Fernández, Ursila Soebhan, voorzitter Piet van Adrichem, Dorien Krom, Daniëlle van der Eerden, Sandra van Overveld, Coby de Koning, Monique Dekker en oud-lid Jos Arends. Ricardo Bronsgeest mist op deze foto.

Samenstelling

De ASD bestaat uit een voorzitter en 9 leden. De ASD wordt geholpen door mensen die veel ervaring hebben met een uitkering of voorziening. Of door mensen die extra veel weten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Werk en Inkomen. Een onafhankelijke secretaris ondersteunt de ASD.

Voorzitter : de heer P. van Adrichem
Secretaris : mevrouw S. van Overveld-Rensen

 • Mevrouw M.G.M. (Monique) Dekker-van der Maarel
 • Mevrouw D. (Daniëlle) van der Eerden
 • Mevrouw H.J.G. (Hetty) Harmse-Vis
 • Mevrouw C. (Coby) de Koning
 • Mevrouw U. (Ursila) Middelburg-Soebhan
 • De heer A.B.W. (Ad) van Winden
 • Mevrouw D. (Dorien) Krom
 • Mevrouw S. (Sandra) van Overveld
 • De heer R. (Ricardo) Bronsgeest

Contact

U kunt contact opnemen met de ASD via e-mail: adviesraadsociaaldomeinpn@gmail.com

Verslagen

Aanwezig:      

 • Piet van Adrichem (vz), Ricardo Bronsgeest, Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Dorien Krom, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
 • Aanwezig namens de gemeente: Hanneke van de Gevel en Marieke van Bijnen (19.30-20.30u), Lauren Hoogen Stoevenbeld (19.30-21.10u) en Wijnand Kort (19.30-21.30u)

  Afwezig
 •  Coby de Koning

1. Opening en aanvulling agenda

Piet heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Gesprek met de wethouders Marieke van Bijnen en Hanneke van de Gevel

De ASD heeft in de vergadering van 30 april jl. een aantal vragen geformuleerd waar we het met de wethouders over zullen hebben. Dit zijn:

 1. Hoe willen de wethouders de visie op het sociaal domein uit gaan voeren, mede gezien de financiële uitdagingen? Hoe willen de wethouders de punten uit de visie concreet amken?
 2. Samenwerking met zorgverzekeraar gezien het gezondheidsbeleid (beperkingen Zorgverzekeringswet). Welke rol kan de gemeente spelen om dit te doorbreken?
 3. Marieke van Bijnen is voorzitter van de GR GGD. Hoe ziet zij de rol van de GGD binnen onze gemeente?

Ad 1)

Op de vraag of de nieuwe visie bouwstenen oplevert voor de tweede helft van hun zittingsperiode antwoorden de wethouders

 • dat het opstellen van de nieuwe visie inzicht heeft gegeven dat we op de goede weg zijn. Er wordt geprobeerd mensen in hun kracht te zetten.
 • er door het takenpakket van de wethouders meer verbinding is met andere domeinen. Bv. Beheer groen: speelplekken, bankjes. Citymarketing: Orange the World.
 • het opzetten van de visie het slotstuk van een lang proces met enquêtes en gesprekken met burgers is. Het is een visie geworden van ons allemaal.

Er wordt heel breed gekeken naar het sociaal domein. Centraal staat het werken aan de veerkracht van bewoners.

Er wordt uitgegaan van drie pijlers:

 • Het versterken van de bestaanszekerheid.
 • Het vergroten van kansengelijkheid.
 • Positieve gezondheid.

Er komt een tweede interventieplan in het najaar, waarna er, als de cijfers bekend zijn, ook een uitgebreider uitvoeringsplan volgt. De gemeenteraad gaat bij de behandeling van de Kadernota bespreken waar de bezuinigingen plaats zouden moeten gaan vinden. 27 Mei is de meicirculaire gepubliceerd. De gemeente is nu aan het uitzoeken wat dit tot gevolg heeft voor de financiële situatie van onze gemeente. Verwacht tekort: 2 miljoen.

De kostenstijging in het sociaal domein maakt het noodzakelijk om naar de gemeentefinanciën te kijken. Vanaf 2026 heeft het Rijk extra bezuinigen gepland op gemeenten en dit heeft grote consequenties voor de begroting.

Ad 2)

Afgelopen jaren is ingezet op (voorschools) schoolmaatschappelijk werkers en op praktijkondersteuners. Maar ondanks dat is er steeds meer ondersteuning nodig voor jeugd. Er zijn veel kinderen met GGZ ondersteuning en lange trajecten. Ook de ambulant begeleiding in de GGZ neemt toe. Voor lichte zorg zijn er geen wachtlijsten in onze gemeente. Wel voor zware, complexere zorg.

Jeugdhulp wordt in H9 verband opgepakt.

Naar de toekomst toe hebben de ouderenzorg en de Wmo de grootste aandacht. Er zijn onvoldoende plaatsen voor intramurale zorg voor ouderen.

Vanuit de ziekenhuizen is de samenwerking met de kernteams goed. Ook de samenwerking met DSW is positief (w.o. het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord = RIGA) en ook de pilot Welzijnsondersteuner Ouderen (WOO) is een goed initiatief.

In onze gemeente is het duidelijk wat er allemaal gebeurt en er zijn goede contacten in de regio. Er wordt met veel partijen samengewerkt. Nu het financiële plaatje nog.  

 • De  preventieve inzet zal zorgkosten besparend werken.
 • De gemeente weet goed waar het geld in het sociaal domein naar toe gaat.
 • Eén van de actiepunten in de visie is om de resultaten duidelijk zichtbaar te maken en hoe we e.e.a. aan kunnen tonen (indicatoren). Van belang is om goed  te monitoren.

Ad 3)

Marieke van Bijnen is voorzitter Gemeenschappelijke Regeling van de GGD. De GGD is een belangrijke partner voor onze gemeente voor wat betreft het gezondheidsbeleid. Ze doet wettelijke taken voor ons, maar heeft ook een centrum voor seksuele gezondheid, coördineert de gezonde school aanpak, adviseert de gemeente (bv over luchtkwaliteit door glastuinbouw en verkeer), etc.

Ter informatie wordt de jeugdgezondheidsmonitor 2023 van de GGD met het verslag meegestuurd.

Vraag van de wethouders aan de ASD:

De gemeente gaat werken aan de lokale inclusie-agenda. Hoe ziet de ASD de mogelijkheid om ervaringsdeskundigheid meer te betrekken bij de discussies over inclusie? Hoe zou de ASD hierin een rol kunnen spelen? De wethouders horen graag hoe de ASD hierover denkt en wat zij de gemeente adviseert. Dit zullen we agenderen voor een volgende vergadering.

Ten slotte bedankt Piet de beide wethouders namens de ASD voor de fijne samenwerking, voor het feit dat onze adviezen serieus genomen worden en wenst hij hen succes voor de komende jaren.

3.    Beleidsregels bijzondere bijstand

Lauren informeert de ASD m.b.v. een presentatie. De ASD wordt verzocht advies uit te brengen over de wijzigingen in de beleidsregels.

De bijzondere bijstand is er om inwoners te ondersteunen die door onvoorziene omstandigheden kosten niet kunnen betalen. Het college stelt voorwaarden en regels op, alsmede de hoogte van de bijdragen.

Aanleiding:

Huidige beleidsregels uit 2017. Intussen zijn er wijzigingen ontstaan in:

 • Uitvoeringspraktijk (waaronder krapte op de woningmarkt, toename aantal statushouders)
 • Wetgeving en jurisprudentie
 • Maatschappelijke ontwikkelingen

In het nieuwe beleid is gezocht naar balans in het hoogstnoodzakelijke en het versterken van de bestaanszekerheid.

Grootste wijzigingen:

 • Leenbijstand voor kosten woninginrichting en duurzame gebruiksgoederen. Leenbijstand: bijstand niet als gift, maar als lening. Op dit moment leent de gemeente mensen 2/3 van de Nibudnorm. Aflossing: 10% van de bijstandsnorm. Nieuwe situatie: 40% van de Nibudnorm, aflossing 5% van de bijstandsnorm. De klantmanagers gaan goed monitoren of mensen uitkomen met het nieuwe bedrag. Er is nog een ‘escape’ naar 50% van de Nibudnorm, maar dat moet de klant dan goed beargumenteren.
 • Draagkracht duurzame gebruiksgoederen. Wat is precies ‘weinig vermogen’? Nieuw is om een andere berekening te hanteren: 1,5 x toepasselijke bijstandsnorm = 1,5 x € 1.283,83 =  € 1.925,75. Als iemand bijvoorbeeld € 7.000,00 op een spaarrekening heeft staan, dan kan hij de aanschaf van een wasmachine à € 240,00 zelf betalen. Heeft hij een spaarrekening van € 1.500,00, dan wordt het niet (direct) afgewezen.
 • Artikel toegevoegd voor kosten voor vrijwillig budgetbeheer.
 1. Hulp bij administratie van vrijwilligers (gratis)
 2. (vrijwillig) budgetbeheer (via schuldhulpverlening (bij problematische schulden))
 3. Bewind en curatele (in bijzondere omstandigheden via bijz. bijstand)

De gemeente wil meer mensen via budgetbeheer helpen. Kost de gemeente ook minder geld.

 • Mogelijkheid verlenging bijzondere bijstand voor woonkosten.

Door krapte op de woningmarkt is 12 maanden een te korte periode om een nieuwe woning te vinden.  Als iemand dan nog geen nieuwe woning heeft gevonden, kan de periode met 3 maanden verlengd worden. Door maatwerk kan in bijzondere gevallen deze periode nog verlengd worden.

 • Kosten voor het aanhouden van de woning.

Nu: maximaal 6 maanden detentie of 12 maanden instelling.

De gemeente vergoedt de kosten als niemand anders dit kan doen, zodat iemand terug kan keren in zijn/haar woning. In bijzondere gevallen en met een goede motivatie kan hiervan afgeweken worden en kan de termijn verlengd worden.

 • Aanvulling levensonderhoud jongeren.

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar die geen ondersteuning krijgen van ouders, krijgen minder ondersteuning van de gemeente dan jongeren van 21+. Dit gaat gelijk getrokken worden i.v.m. versterking van hun bestaanszekerheid.

Lauren ontvangt het advies van ASD graag uiterlijk 28 juni. Op 16 juli wordt het in het college besproken. Ingangsdatum gewijzigde beleidsregels: eind juli-begin augustus.

Vraag van de ASD:
Voor wat betreft artikel 16 (kosten van deelname aan het maatschappelijk verkeer): hoe zit het met de verantwoording?
Lauren geeft aan dat mensen het geld van te voren kunnen aanvragen en, als men voldoet aan de inkomenseisen, het geld ontvangen. Ze moeten bonnetjes bewaren; er vindt geen controle op voorhand plaats.
Maatwerk moet mogelijk blijven. Klantmanagers bespreken met collega’s verschillende casuïstiek. Zo kunnen ze uit ervaring en door kennis goed situaties inschatten en bepalen of er gebruik gemaakt moet worden van een hardheidsclausule. De klantmanagers werken met werkinstructies en stemmen af met collega’s.

4. Mededelingen

 • Massaal Digitaal: dit betreft de digitale dienstverlening van de gemeente. Op dit moment wordt een startnotitie met een nieuwe visie op de dienstverlening in de gehele breedte opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Afgesproken wordt dat de projectleider digitale dienstverlening zal worden uitgenodigd voor een ASD vergadering.
 • Orange the World: de campagne vindt altijd plaats in november. In 2023 waren er veel partners uit de gemeente bij betrokken (scholen, sportverenigingen, horeca). De voorbereiding voor de campagne in 2024 is gestart, samen met Midden-Delfland en Delft. Op het Raadhuisplein zal weer een infostand komen.

De ASD wil graag weten:

 • of er meldingen/cijfers bekend zijn;
 • wat het nieuwe convenant heeft opgeleverd. Heeft de nieuwe methode van werken effect?

Wijnand zal het navragen.

 • Leerlingenvervoer: Nico kan in de vergadering van juli aanschuiven voor een toelichting.
 • Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA): de ASD wordt in juni bijgepraat.
 • Klankbordgroep 18 juni, 20.00-22.00 uur. Thema: ouderen en ouderenzorg in onze gemeente. Locatie: Josephschool in Nootdorp.
 • Reactie college op ons advies m.b.t. de visie op het sociaal domein: dit is vanochtend toegestuurd. Als er nog vragen zijn, kunnen we die aan Wijnand doorgeven. De reactie wordt voor de volgende vergadering meegenomen bij de ingekomen correspondentie.
 • 30 Mei hebben Sandra en Wijnand telefonisch contact over de moeizame verzending van de vergaderstukken van de ASD.
 • Het Dashboard Werk & Inkomen Q1 2024 zal worden geagendeerd voor de volgende vergadering. Wijnand zal het toesturen.
 • Wijnand gaat na of de vergadering van 23 juli kan vervallen. Hij zal hiervoor moeten afstemmen met Alexander Mullenders.

5. Advieskalender

Ter kennisgeving aangenomen.

6. Concept verslag 30 april 2024 + A&A lijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Actiepunten:

1, 2 en 6 kunnen eraf.

3.  We kunnen Jeanine Kruse uitnodiging tijdens een scholingsdag van de ASD

4.  Piet heeft nog geen contact gehad met Carol Houtman

a.   De Klankbordgroep in juni gaat over dit onderwerp. Ursila, Dorien, Ricardo en Piet gaan erheen.

c.   Inclusie in z’n algemeenheid verplaatsen naar de actiepunten. Wat kan de ASD hierin betekenen. Aanjager?

7. Vacature

Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen.

8. Bespreken presentaties Klankbordgroep 19 maart 2024

 • Uitvoering Wet Inburgering: positieve indruk. Men probeert inburgeraars adequaat via gerichte aanpak zo goed en snel mogelijk wegwijs te maken en te laten integreren in onze gemeenschap. Het proces is behoorlijk uitgelijnd en de betrokken ambtenaren geven blijk van voldoende kennis op dit gebied en hun motivatie om er een succes van te maken.
 • JIM = jouw ingebrachte mentor. Dit is iemand die een jongere op een procesmatige manier begeleid. De ASD hoopt dat de meeste jongeren bij hun ouders terecht kunnen, maar is zich ervan bewust dat dit niet voor iedere jongere geldt. Dan is het goed dat er mentoren beschikbaar zijn.

9. Uitgaande correspondentie

Geen aanvullingen.

10. Ingekomen correspondentie

Aanvulling: 280524 via e-mail: Reactie van het college op het advies van de ASD inz. de visie op het sociaal domein.

11. Rondvraag en sluiting

 • Het magazine ‘Vitaal ouder worden’ wordt ter vergadering uitgedeeld. Ellen Boszhard heeft aangegeven dat ze niet langer deel uit wil maken van de schil van de ASD. Piet zal op haar mail reageren.
 • LSA (= Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners): in oktober zal Sandra het lidmaatschap per 1-1-2025 opzeggen.
 • De Delfgauwdag is op 31-8-2024. Deze wordt gehouden in Emerald en heeft verbinding als doel.

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Aanwezig:      

 • Daniëlle van der Eerden (plv vz), Hetty Harmse, Dorien Krom, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
  Aanwezig namens de gemeente: Miryam Kaaboun (19.30-20.10 uur)
  Aanwezig als toehoorder vanuit de schil: Dries Beukers

  Afwezig
 •  Piet van Adrichem, Ricardo Bronsgeest, Monique Dekker, Coby de Koning, Ursila Soebhan en Wijnand Kort)

1. Opening en aanvulling agenda

In verband met afwezigheid van Piet zit Daniëlle deze vergadering voor en heet alle aanwezigen welkom. Er volgt een voorstelrondje voor en door Miryam en Dries.

2. Voortgang pilot welzijnsondersteuner ouderen

Miryam geeft een uitgebreide toelichting op de pilot die net 4 maanden is gestart. Zij kan de ASD nog geen cijfers geven van de resultaten en wil hier later graag nog een keer voor terugkomen.

Aanleiding van de pilot:

 • Aantal ouderen neemt toe (en hierdoor ook de vraag binnen de Wmo).
 • Inzet overheid: zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
 • De druk op huisartsen neemt toe.
 • Pilot praktijkondersteuner jeugd. Door hoge druk op huisartsen werd de jeugd vaak naar jeugdzorg verwezen. De praktijkondersteuner jeugd is laagdrempelig en heeft meer tijd en zicht op het aanbod voor jeugdigen, waardoor in een deel van de gevallen geen inzet van jeugdzorg nodig is. De POJ is succesvol gebleken en dit wil de gemeente nu ook toepassen voor ouderen.

Doel van de pilot:

 • Ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
 • Tijd hebben voor het verhaal.
 • De druk bij huisartsen wegnemen.
 • Indien nodig doorverwijzen naar laagdrempelige voorzieningen.
 • Preventief karakter, besparen kosten.

Belanghebbenden zijn inwoners, huisartsen, de zorgverzekeraar (DSW is co-financierder van de pilot), de gemeente en het voorliggend veld (een belangrijke rol in het bieden van aanbod in activering en ondersteuning).

Vorm van de pilot:

 • Doelgroep: kwetsbare, thuiswonende ouderen > 70 jaar en mantelzorgers.
 • In een huisartsenpraktijk binnen elke kern (er is ook contact met een 4e huisartsenpraktijk. Deze heeft al een PO Ouderen rondlopen). Deze 3 huisartsenpraktijken zijn gekozen, omdat zij hun praktijk dichtbij veel ouderen hebben.
 • Voor de duur van 2 jaar; na anderhalf jaar evaluatie.

Wat zien we nu al?

 • Positieve ervaring vanuit huisarts en WOO
  • huisarts weet WOO te vinden;
  • warme overdracht (concrete vraag) naar Welzijn/Wmo;
  • terugkoppeling aan huisarts.
 • Kwaliteit zorg is beter:
  • WOO doet brede intake (wat voor hulp is er nodig)  en de inwoner is beter te verwijzen en beter in beeld;
  • er is een klantvolgsysteem. De WOO houdt contact.

Veel voorkomende casuïstiek die de WOO nu tegenkomt:

 • mogelijkheden voor overbelaste mantelzorgers
 • eenzaamheid à waar kunnen we naar toe?
 • verslechtering gezondheidssituatie (bv door wegvallen partner)
 • algemene zorgen vanuit huisarts

Vervolg:

De eerste evaluatie staat gepland in september

 • Wat is de beste methode om mee te werken en hoe kan het beste teruggekoppeld worden?
 • Hoe verwijst de huisarts door naar de WOO-er?
 • Standaardprotocol opstellen n.a.v. de evaluaties.

Na deze evaluatie wil Miryam weer langskomen bij de ASD met de cijfers die dan bekend zijn. Dit kan in een vergadering in het najaar.

Naar aanleiding van de presentatie merkt de ASD het volgende op:

 • Het effect van deze pilot op het medisch domein en op de Wmo zal ook interessant zijn. Miryam denkt dat dit pas op langere termijn bekend zal zijn. De gemeente houdt bij waar de inwoners naartoe worden doorverwezen. Daling van zorgkosten zal stijging van kosten in het voorliggend veld betekenen. Hier zal de gemeente een oplossing voor moeten vinden.
 • Zijn de WOO mensen die bij een welzijnsorganisatie werken of zijn het consulenten van de gemeente? De welzijnsondersteuners zijn Wmo consulenten die bij de gemeente in dienst zijn en die met een brede blik naar de inwoners kijken. Zij zitten één dag per week bij de huisartsenpraktijk en de gemeente streeft naar capaciteitsuitbreiding als er meer huisartsenpraktijken gebruik gaan maken van WOO-ers.
 • Hoe werkt het in een praktijk waar ook een PO Ouderen werkt? Waar schuurt het of overlapt het? Een PO Ouderen kijkt óók breder dan alleen de gezondheid bij ouderen. Dit zal uit de evaluaties blijken.

3.    Mededelingen

Op 22 april is er een RIGA bijeenkomst geweest, gericht op hoe we de participatie vorm kunnen geven rondom het RIGA. De ASD wordt graag meegenomen in de ontwikkelingen van de gemeente t.a.v. het RIGA. Zij wordt hier graag over geïnformeerd en wil weten wat zij hierin kan betekenen en hoe zij hierover kan adviseren. Het zou fijn zijn als dit nog vóór de zomervakantie kan. Miryam zal dit voorleggen aan Wijnand.

4. Advieskalender

De ASD zou graag door Nico Brandts bijgepraat willen worden over het leerlingenvervoer. Sandra zal Wijnand vragen naar de stand van zaken ‘Orange the World’ en ‘Massaal Digitaal’. Ook hiervan wil de ASD graag de stand van zaken weten. Het is goed om deze drie punten op te nemen op de advieskalender van de gemeente.

5. Verslag ASD vergadering 2 april 2024 & A+A-lijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

A&A-lijst

Actiepunten 1 en 2 zal Sandra voorleggen aan Wijnand (zie agendapunt 4).

Aandachtspunten:

 1. Informatieavond ‘mensen voorbereiden op het ouder worden’ is te combineren met de resultaten van de pilot WOO.
 2. Pilot scootmobiels: voorjaar 2024 wijzigen in najaar 2024.
 3. Pijnacker is een dementievriendelijke gemeente en heeft hier een aantal jaar geleden een certificaat voor gekregen. Hoe staat het er nu mee? Wat doet de gemeente er nog voor?
 4. Inclusie: na de bestuurlijke vaststelling van de visie op het sociaal domein nog een keer bespreken.

6. Advies Visie op het sociaal domein

Daniëlle licht kort haar aanvullingen op het concept advies toe, waarna het ongewijzigd wordt vastgesteld. Daniëlle zal het vanavond nog naar Miranda sturen en Sandra zal het naar het college, de ASD-leden en de mensen die vanuit de schil gereageerd hebben sturen.

7. Gesprekspunten bezoek wethouders 28 mei a.s.

 • Hoe willen de wethouders de visie op het sociaal domein uit gaan voeren, mede gezien de financiële uitdagingen? Concretiseringsslag? Hoe gaan de wethouders de punten uit de visie realiseren?
 • Samenwerking met zorgverzekeraar gezien het gezondheidsbeleid (beperkingen Zorgverzekeringswet). Welke rol kan de gemeente spelen om dit te doorbreken?
 • Eén van de wethouders is voorzitter van de GR GGD. Hoe ziet zij de rol van de GGD binnen onze gemeente?
 • De ASD zal haar waardering voor de wethouders uitspreken dat ze zo serieus met onze adviezen omgaan.

8. Bespreken presentaties Klankbordgroep 19 maart 2024

Dit schuiven we door naar een volgende vergadering. Als Ursila bij deze Klankbordbijeenkomst is geweest, kunnen we haar vragen een toelichting te geven.

9. Uitgaande correspondentie

Geen aanvullingen.

10. Ingekomen correspondentie

De ASD gaat reageren op de reactie van het college op ons advies m.b.t. visie op het sociaal domein.

 • Waarom zijn de sociaal raadslieden gebonden aan de locatie in Delft?
 • De gemeente zou steviger moeten formuleren dat de sociaal raadslieden zich moeten oriënteren op de situatie in onze gemeente.
 • De gemeente streeft ernaar dat het contact na een klacht met een goed gevoel aan beide kanten wordt afgesloten. Wat gaat de gemeente concreet doen om dit te realiseren?

Daniëlle maakt een concept reactie die ze naar Sandra stuurt. Zij zal deze verspreiden naar de ASD leden ter becommentariëring.

11. Rondvraag

 • Sandra zal een app-groep maken voor de ASD en iedereen hiervoor uitnodigen (voor correspondentie of als er iets is met de leden). Zij zal ook een NAW-lijst van de ASD maken.
 • Na de zomervakantie komt er een themamiddag voor ouderen over veiligheid. De uitnodiging wordt ook naar de ASD gestuurd.
 • Sandra zal aan Wijnand vragen of er kannen water op tafel kunnen komen tijdens de vergaderingen.

Ten slotte sluit Daniëlle de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Aanwezig:      

 • Piet van Adrichem (vz), Ricardo Bronsgeest, Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Coby de Koning, Dorien Krom, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
 • Aanwezig namens de gemeente: Wijnand Kort (19.30-21.00 uur), Gregor Goedhart (19.30-21.00 uur) en Miranda Hartland (19.30-20.20 uur)

1. Opening en vaststelling agenda

Piet heet alle aanwezigen welkom. Aanvulling op de agenda: het betrekken van de schil bij vergaderingen en activiteiten van de ASD.

2. Kennismaking met Ricardo Bronsgeest en Gregor Goedhart

We beginnen met een uitgebreid voorstelrondje, waarbij we kennismaken met Gregor Goedhart, het nieuwe afdelingshoofd sociaal domein en met Ricardo Bronsgeest, ons nieuwe ASD-lid.

3.    Visie op het sociaal domein

Het advies van de ASD moet uiterlijk 1 mei binnen zijn. Omdat de ASD nog op 30 april vergadert en het advies hierin wil bespreken, zal Piet Miranda tijdig laten weten hoe omvangrijk ons advies zal worden.

 Uitgangspunten visie:

 • Er is een uitgebreid participatietraject geweest en de opbrengst daarvan vormt de basis van de visie.
 • Vanaf 2026 gaan alle gemeenten op een andere manier hun inkomsten ontvangen van het gemeentefonds. Dit leidt tot financiële onzekerheid voor veel gemeenten. Verwacht wordt dat er voor het sociaal domein een nieuw interventieplan geschreven moet worden (vervolg op ‘Grip op het sociaal domein’).

Met deze kennis is de nieuwe visie opgesteld.

Vervolgens bespreken we de inhoud van de concept visie:

 • Het stuk is duidelijk geschreven, goed leesbaar.
 • Omdat onze gemeente een groeigemeente is, blijft het een uitdaging.
 • In het advies kunnen we aangeven dat de ASD de visie als kader ziet en dat we in de uitvoeringsagenda aandacht vragen voor de volgende punten (en dan noemen wat de ASD belangrijk vindt).
 • Eén van de leidraden is kostenbeheersing. Maar er is ook een beweging van medisch domein naar sociaal domein. De visie is gericht op preventie binnen meerdere domeinen. Dit kan ertoe leiden dat preventie in het sociaal domein leidt tot besparing in het medisch domein. Dit is een mogelijk effect dat genoemd zou moeten worden in het voorwoord.
 • Als je het voorwoord van de visie leest, lijkt de nadruk te liggen op het financiële aspect, de kostenbeheersing. Dit roept de volgende vraag op: bepaalt de gemeente eerst de ambitie waarna er binnen deze ambitie financiële beperkingen zijn óf gaat zij uit van de financiële beperkingen en kijk ze welke ambitie nog mogelijk is.
 • Wat is nou leidend: we hebben de hand op de knip en dat bepaalt de uitvoering óf dít willen we graag uitvoeren en we houden de financiën in de gaten?
 • Punt 2.2: we missen de mogelijkheid dat de gemeente ook in kan gaan op burger- of bewonersinitiatieven.
 • Hoofdstuk 5: Beweging naar de voorkant van de sociale basis. Hoe bereik je de groepen die niet in het vizier zijn? Dit moet voor de gemeente een uitdaging zijn. Deze mensen melden zich niet snel om mee te doen. In het kader van de ‘samenredzaamheid’ ligt hier ook een taak voor de maatschappij.
 • Dit is de groep mensen waar veel winst te behalen is. Maar de maakbaarheid van de samenleving is beperkt. Ook met de generatie van nu, die het erg druk heeft en minder betrokken lijkt.
 • Welzijnsondersteuners (zoals POH-ers) helpen met de beweging naar de voorkant. POH is een goed initiatief geweest. Ook goed voor professionals om daar naartoe door te kunnen verwijzen.
 • Punt 9.3: De ASD zou graag willen dat het woord ‘doorontwikkelen’ beter gespecificeerd wordt. Het lijkt nu te gaan om doorontwikkelen op sturing; het registreren van de input in het systeem. Door snel informatie uit monitormomenten te kunnen halen, kan men zien of iets werkt.
 • Pijnacker-Nootdorp is een dementievriendelijke gemeente. Wat is de visie van de gemeente op het dementievriendelijk zijn? In 2021 heeft onze gemeente dit predicaat gekregen; na 4 jaar moet  opnieuw getoetst worden om het weer te krijgen (bijgevoegd is de ‘Dementiescan voor gemeenten’ van Alzheimer Nederland die daarvoor wordt gebruikt). Wat doet de gemeente daarvoor?
 • Hoofdstuk 9: er zijn al ‘knoppen’ gedefinieerd, maar hoe weet de gemeente al dat juist deze knoppen nodig zijn om de juiste cijfers/informatie te verkrijgen? Waar zijn deze knoppen op gebaseerd? Neem dit mee als onderliggende documentatie.
 • Zou je niet eerst meer over de monitoring moeten weten, voordat je de knoppen bepaalt? En omschrijf waar de keuze voor deze knoppen op gebaseerd is.
 • Terminologie ‘kwetsbaren’ en ‘achterstandswijk’ zien te ontwijken (ook aan de orde geweest bij de presentatie van Eric Dannenberg).
 • Houd er rekening mee dat je te maken hebt met korte, middellange en lange termijn. Maak tussenrapportages.
 • Uit monitoring kunnen gegevens bekend worden m.b.t. het medisch domein, het sociale domein en op financieel terrein (als je investeert in preventie, waar zit dan je winst? En kijk uit voor dubbele bekostiging (vanuit de Wmo en vanuit de zorgverzekering)).
 • We zijn benieuwd naar de uitvoeringsagenda.

4. Mededelingen gemeente

 • De ASD heeft een verzoek om aandacht ontvangen voor de contractverlenging van het Huis van Rie (HvR). Hoewel de Adviesraad zich niet bezighoudt met individuele zaken, vraagt het belang van de cliënten van het HvR wel dat zij op dit punt mee wil kijken en in ieder geval geïnformeerd wil worden. Dan kunnen we als Adviesraad altijd besluiten om daar een advies aan het college over uit te brengen.
  Wijnand deelt mee dat met het HvR een overbruggingsjaar is  afgesproken om in dat jaar (2024) te zoeken naar een oplossing voor de langere termijn. In februari heeft het HvR de gemeente gevraagd om meer jaren als overbrugging, om alles in orde te kunnen krijgen en meer inwoners zorg te kunnen bieden. Na uitgebreide interne bespreking heeft de gemeente besloten de bestaande afspraak niet te veranderen, mede omdat zij van mening is dat alle zorgaanbieders gelijk behandeld moeten worden. Wordt het HvR alsnog in 2025 door de H5 niet toegelaten als zorgaanbieder, dan moet voor de huidige 31 klanten een alternatief gevonden worden. Wijnand geeft aan dat er voldoende alternatieven zijn binnen onze gemeente.
  Op de kwaliteit van zorg door het HvR is nog niet getoetst. Er is een team van regionaal toezicht dat de kwaliteit van zorg gaat beoordelen. Belangrijk voor als mensen met een pgb straks wèl terecht kunnen bij het HvR. De ASD vraagt zich af of de kwaliteit van de zorg bij de toekenning van een pgb voldoende gewaarborgd is in de verordening. De cliënten van het HvR zijn op tijd geïnformeerd over wat het overbruggingsjaar (voor hen) betekent.
 • Wijnand heeft contact opgenomen met Monique van Waardenberg om te vragen naar de startnotitie ‘Actualisatie visie op de digitale dienstverlening’. Het blijkt dat deze is uitgesteld. Niet alleen de digitale, maar de gehele dienstverlening van de gemeente gaat bekeken worden. In september moet de brede visie op de dienstverlening klaar zijn. Hiervoor is extern iemand aangenomen. De ASD is bezorgd dat het digitale component onder gaat sneeuwen t.o.v. de andere onderdelen, maar ziet ook dat het de samenhang kan verbeteren.
 • Is het verzuim van kinderen die buiten onze gemeente naar school gaan bekend bij de leerplichtambtenaar? Wijnand antwoordt op deze vraag dat, ook al zit het kind in een andere gemeente op school, het verzuim door de school wordt doorgegeven aan de afdeling leerplicht van de gemeente waarin het kind woont.
 • Yvonne zal deze week de reactie van het college op ons advies sociaal raadslieden naar ons toesturen.
 • Collega Miryam Kaaboun vervangt Wijnand volgende vergadering en zal de mededelingen doen.
 • De wethouders sociaal domein willen graag weer eens een vergadering bijwonen van de ASD. Voorgesteld wordt de vergadering van 28 mei, ná ons advies op de visie op het sociaal domein en de reactie van het college daarop. Gesprekspunten zullen we voorbereiden tijdens de vergadering van 30 april.
 • Op verzoek van Piet stuurt Wijnand twee presentaties van de Klankbordgroep van 19 maart jl. naar Sandra.

5. Advieskalender

Geen aanvullingen.

6. Concept verslag ASD vergadering 2024 + A&A-lijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

–     Pag. 1, punt 2, spiegelgesprek met gebruikers Kersten Hulpmiddelen: Piet heeft Arjan Koerts een mail gestuurd, maar nog geen reactie ontvangen.

A&A-lijst:

3.  Piet zal met Wijnand overleggen wanneer het past om de klachtenfunctionaris een keer uit te nodigen voor een vergadering.
Sandra zal kijken wat er met het punt over het doelgroepenvervoer is gebeurd dat Nico Brandts zou beantwoorden.

7. Invulling nog openstaande vacature ASD

We zijn blij met de aanstelling van Ricardo als nieuw ASD lid. Coby en Ad worden bedankt voor hun inspanningen. Op 4 maart heeft Piet met Carol Houtman gesproken over een jongere in de ASD. Zij heeft contact met Young Connection en misschien hebben zij één of meer kandidaten. Piet neemt contact met Carol op en Ad en Coby zullen eventuele gesprekken weer voor hun rekening nemen.

Betrekken van de schil bij de ASD

We hebben via Ursila een signaal ontvangen van een lid van de schil, die enkele voorstellen heeft gedaan om de leden van de schil meer te betrekken bij onze activiteiten. Zo zouden leden van de schil met een bepaalde specialisatie bij de vergadering uitgenodigd kunnen worden als er een onderwerp aan de orde komt op hun terrein. We gaan de mensen uit de schil vragen wie er prijs op stelt om de agenda te ontvangen. Daar zal Sandra een speciale verzendgroep voor maken.
Ook de visie op het sociaal domein zal aan de schil voorgelegd worden.

8. Uitgaande correspondentie

We hebben enkele positieve reacties ontvangen op het publieksjaarverslag in de Telstar/Eendracht.

9. Ingekomen correspondentie

De presentaties van de Klankbordgroep, die door Wijnand nog toegestuurd worden, zullen voor de volgende vergadering geagendeerd worden.

10. Rondvraag en sluiting

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Aanwezig:      

 • Piet van Adrichem (vz), Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Coby de Koning, Dorien Krom, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
 • Aanwezig namens de gemeente: Wijnand Kort (19.30-20.40 uur) en Lauren Hoogen Stoevenbeld  (19.30-20.25 uur)

Afwezig m.k.:

Hetty Harmse

1. Opening en vaststelling agenda

Vóór de vergadering maken we een foto voor het jaarverslag en nemen we afscheid van Jos Arends. Piet spreekt waardering en dank uit voor zijn jarenlange bijdrage, zijn kennis en de informatie die hij inbracht in de ASD en wenst hem veel succes bij zijn werk voor de gemeenteraad.

Vervolgens begint de vergadering en wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Vraag over spiegelgesprek met gebruikers Kersten Hulpmiddelen

Kersten Hulpmiddelen vindt het belangrijk om te luisteren naar de mensen die hun hulpmiddelen gebruiken. Door met hen in gesprek te gaan, wordt Kersten een spiegel voorgehouden. Zo horen ze wat goed gaat en aan de verwachtingen voldoet, maar ook wat beter kan en waar zij de verwachtingen (nog) niet waarmaken. Op die manier kunnen ze hun dienstverlening verbeteren. Zij vragen hoe de ASD hierin een rol kan spelen.

De ASD is van mening dat zij als toehoorder aanwezig kan zijn bij het spiegelgesprek, maar niet als deelnemer. De gemeente krijgt van Kester verslag van het gesprek en zal dit doorsturen naar de ASD. De uitkomsten van het spiegelgesprek kan de ASD in de toekomst meenemen in haar bespreking en advisering over dit onderwerp.

De gemeente vindt het belangrijk dat het initiatief bij Kester ligt om het spiegelgesprek te organiseren. Zo nodig wil de gemeente wel een ruimte beschikbaar stellen. Daarbij moet gelet worden op de bereikbaarheid voor mensen met een beperking. Mogelijke ruimtes: De Acker, De Kiezel. Voorkeur van de ASD: overdag en ná de zomervakantie.

Het is belangrijk dat er breed mensen worden uitgenodigd. Dit zullen we als aandachtspunt doorgeven aan Kersten.

3. Monitor Sociaal Domein 2022

Lauren licht de presentatie toe.

 • Hoofdonderwerpen (op gemeenteniveau):
  • Opbouw en kenmerken van de bevolking
  • Woonomstandigheden
  • Jeugdhulp
  • Werk, inkomen en armoede
  • Maatschappelijke ondersteuning en zorg. Laag aantal inwoners met Wmo voorziening vergeleken met landelijke cijfers, omdat Pijnacker-Nootdorp een vrij jonge gemeente is.
  • Onderwijs

Daniëlle vraagt zich af of van de kinderen die buiten Pijnacker naar school gaan, de verzuimcijfers bekend zijn. Veel kinderen uit onze gemeente zitten, zeker voor wat betreft het voortgezet onderwijs, buiten Pijnacker-Nootdorp op school. Lauren antwoordt dat bij langdurig verzuim de leerplichtambtenaar daar bericht van krijgt, dus dat die kinderen bekend zijn. Hij/zij krijgt geen bericht van kinderen die af en toe eens verzuimen. Wijnand zal navragen waar de cijfers op gebaseerd zijn. Op alle kinderen uit Pijnacker-Nootdorp of op de kinderen uit Pijnacker-Nootdorp die in onze eigen gemeente op school zitten?

Belangrijkste conclusies, ontwikkelingen en aandachtspunten

 • Belangrijkste conclusies:
  • Pijnacker-Nootdorp is een relatief jonge gemeente met relatief:
   • Veel (huishoudens met) kinderen;
   • Weinig ouderen en ouderenzorg (Wmo).
  • Pijnacker-Nootdorp is een relatief rijke gemeente met relatief:
   • Hoge arbeidsparticipatie en weinig bijstandsuitkeringen;
   • Hoog gemiddeld inkomen en weinig huishoudens met lage inkomens;
   • Veel koopwoningen met een hoge woningwaarde
 • Belangrijkste ontwikkelingen:
  • Pijnacker-Nootdorp is een relatief jonge gemeente, maar veroudert en vergrijst ook. Zowel het aandeel kinderen als het aandeel 65-plussers ten opzichte van de totale bevolking neemt toe;
  • Het gebruik van jeugdhulp neemt af, de gemiddelde kosten per cliënt nemen af.
 • Belangrijkste aandachtspunten:
  • Huurwoningen en goedkopere koopwoningen zijn relatief schaars. Daarmee is het moeilijk voor starters om de woningmarkt te betreden, vooral in Nootdorp en Delfgauw.
  • Relatief grote inkomensverschillen in Nootdorp (ten opzichte van andere kernen)

Doorontwikkeling monitor sociaal domein

 1. In hoeverre helpt de monitor sociaal domein de ASD? En waarmee
 2. Wat kan beter of anders?
 3. Kennen jullie goede voorbeelden?

Ad. 1 en 2)

Het is lastig om conclusies te trekken n.a.v. de genoemde cijfers, waardoor advisering ook moeilijk wordt. Het zou fijn zijn als de cijfers van een paar jaar naast elkaar genoemd kunnen worden, zodat je ze met elkaar kan vergelijken. Dan zie je de trends.

De ASD vraagt bij wie de monitor op de agenda staat. Het blijkt dat het bij beleidsoverleg en als achtergrondinformatie voor beleidsstukken wordt gebruikt. Omdat de cijfers redelijk hetzelfde blijven is er weinig noodzaak om het beleid aan te passen. De ASD is echter van mening dat je in je beleid streeft naar bepaalde effecten van dat beleid. Daar zou de gemeente haar monitor meer op in kunnen richten. Je wilt controleren of je beleid leidt tot het effect wat je wilt en daar kunnen de cijfers uit de monitor voor gebruikt worden. Het zou mooi zijn als je trends kan koppelen aan ingezet beleid.

De gemeente monitort nu per kern, maar zou nog verder in kunnen zoomen. Bijvoorbeeld per buurt(en) in een kern. Koppeling van cijfers aan andere domeinen is ook interessant.

Ad 3

Voorbeeld: Zoetermeer, de inzet van Gala gelden.

4. Dashboard Werk & Inkomen Q4 2023

Vergeleken bij omliggende gemeenten vallen de cijfers in onze gemeente mee. De ASD neemt het Dashboard voor kennisgeving aan.

5. Mededelingen gemeente

 • De oorzaak van de stijging van de uitgaven van de gemeente komt toch door de indexering die plaatsvond in 2023. Coby had het verkeerd begrepen.
 • 19 maart is er weer een Klankbordgroep Sociaal Domein: onderwerpen zijn de aanpak van eenzaamheid, de voortgangsrapportage inburgering (als we het breder gepresenteerd willen hebben, kan dat nog een keer in een vergadering) en JIM = jouw ingebrachte mentor.

6. Advieskalender

 • F.  Visie op het sociaal domein: de ASD wordt om advies gevraagd en kan het nog extra bespreken in de vergadering van 28-4.
 • G. Voortgang pilot welzijnsondersteuner ouderen: wordt ook nog geagendeerd voor een Klankbordgroep vóór de zomervakantie.

7. Concept verslag ASD vergadering 6 februari 2024 + A&A-lijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

8. Advies ASD m.b.t. sociaal raadslieden

Hoe kunnen de sociaal raadslieden uit Delft een binding krijgen met P-N? Hoe kunnen we hun inzet lokaal goed verankeren?

 • Laat in ieder geval de eerste gesprekken op een locatie in de eigen woonkern plaatsvinden. Dat mensen naar Delft moeten, werkt drempelverhogend.  
 • Het eerste contact moet fysiek zijn. Daarna kan gekeken worden wat het handigst is (bv. beeldbellen of op een andere locatie). Zéker als mensen een ondersteuner meenemen.
 • De sociaal raadslieden moeten weten wie ze binnen de gemeente kunnen benaderen voor bepaalde informatie. Soms heeft een sociaal raadsman/-vrouw een soort mediator functie, dat hij/zij de cliënt en de ‘tegenpartij’ bij elkaar brengt en een gesprek tussen hen begeleidt. De raadslieden zullen in dat geval ook contact zoeken met ambtenaren, kernteam e.d.
 • Ze zullen thuis moeten raken in de organisatie van onze gemeente.
 • Inwoners moeten weten bij wie ze met een klacht terecht kunnen. De zorg- en welzijns- en vrijwilligersorganisaties moeten de weg naar sociale raadslieden weten. En het moet op de site van de gemeente goed te vinden zijn.
 • We willen graag reageren op het concept communicatieplan.

9. Invulling vacature ASD

 • Morgen gaat Ad de twee sollicitanten benaderen. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken kijken we of we nog verder moeten zoeken.
 • Jos heeft afscheid genomen; Daniëlle is vanaf nu plaatsvervangend voorzitter.
 • Piet zal contact opnemen met Hetty om te vragen hoe het met haar gaat. 

10. Jaarverslag en publieksjaarverslag

Het jaarverslag wordt verstuurd naar de gemeente, de schil en collega-raden. Het publieksjaarverslag wordt geplaatst in de Telstar/Eendracht.

Financieel overzicht 2023:

Studiedag ASD€ 439,45
Themapagina ASD€ 525,40
Vormgeving jaarverslag Telstar€ 130,00
Landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners €    50,00
Training aan de slag € 110,00
Bloemen studiedag €    16,50
Samen gereed voor de toekomst €   13,60
Reiskosten S. van Overveld €    25,00
Lidmaatschap Koepel Adviesraden € 585,00
Presentiegelden € 18.908,66

11. Terugblik regiobijeenkomst ASD’s H10 4 maart 2024

Op Ad na was de hele ASD aanwezig en ook Carol Houtman, directeur van de SWOP. Ellen Boszhardt had zich afgemeld.

 • Eric Dannenberg had een goed, maar voor degenen die de Conferentie over de Visie op het Sociaal Domein hadden bijgewoond een al bekend, verhaal;
 • Opvallend was hoe verschillend de diverse adviesraden functioneren. Dit was erg leerzaam. Andere gemeenten werden enthousiast over de manier waarop het bij ons gaat. Met ambtenaren die aanwezig zijn bij de vergadering en presentaties geven, de toegankelijkheid bij de gemeente, etc.
 • Je kunt meer aan elkaars ervaringen hebben en een bredere kijk krijgen door een soort Kennisbank voor alle gemeenten in te richten of aan te sluiten bij de landelijke Kennisbank. Of een soort platform creëren waarin je met elkaar, van te voren, spart over bepaalde adviesaanvragen. Zie Home | 1Sociaaldomein.nl
 • Op inhoud kan je elkaar verder helpen. Maak een agenda met gezamenlijke onderwerpen waarbij we elkaar kunnen helpen (ook al zijn de processen per gemeente verschillend). Vanuit het Rijk wordt ook steeds meer om een regionale benadering gevraagd.

12. Studiedag 2024

We stellen de studiedag nog even uit tot we weer compleet zijn. We kunnen ’s ochtends iemand uitnodigen van de Koepel Adviesraden en voor het middagdeel iemand van een organisatie, die actief is in onze gemeente.

13. Uitgaande correspondentie

Geen aanvullingen

14. Ingekomen correspondentie

 • Uitnodiging LEA: dit ligt niet echt op het pad van de ASD, maar als iemand wil gaan is dit natuurlijk prima.
 • Dank voor de samenvatting van Daniëlle met de essentie van het RVS rapport ‘Met de stroom mee’. Ook wijst Piet nogmaals op een stuk in AD Delft van 6 februari jl. over de samenwerking tussen Reinier de Graaf, de H6 gemeenten en DSW over sociale ondersteuning die geboden wordt rondom en na de medische zorg. Ingevuld door een team van transmuraal maatschappelijk werkers.

15. Rondvraag en sluiting

Voor de volgende vergadering:
De mail van Monique van Waardenburg d.d. 23 juni 2023 waarin zij schrijft: “Het college heeft de Raad toegezegd eind 2023 een startnotitie voor te leggen over het actualiseren van de visie op de digitale dienstverlening waarvan de ASD op de hoogte zal worden gehouden.” Hoe staat het hier mee?

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Aanwezig:      

 • Piet van Adrichem (vz), Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan en Sandra van Overveld (verslag)
 • Aanwezig namens de gemeente: Wijnand Kort (19.30-20.40 uur) en Yvonne Post  (19.30-20.25 uur)

Afwezig m.k.:

Jos Arends, Monique Dekker, Dorien Krom en Ad van Winden

1. Opening en vaststelling agenda

Piet heet iedereen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

2. Onderzoek lokale ombudsman

Yvonne Post licht met een presentatie het onderzoek en de daaruit volgende pilot toe. Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagenaffaire heeft de gemeenteraad in 2022 een motie ingediend waarin gevraagd werd binnen onze gemeente een ombudsman aan te stellen, betaald vanuit de POK-middelen.

Doel van het onderzoek:

 • Inzicht geven in de huidige klachtenprocedure
 • Verschil eerste- en tweedelijns klachtenbehandeling
 • Nationale Ombudsman vs. Lokale ombudsfunctie
 • Aandacht voor aspecten: onafhankelijkheid, positie, omvang en kosten

Iedereen kan bij de gemeente een klacht indienen (een klacht is een uiting van ongenoegen over de manier waarop een bestuursorgaan of een ambtenaar in dienst van de gemeente zich tegenover een natuurlijk persoon of rechtspersoon gedragen heeft (Awb, hoofdstuk 9)). Een klacht gaat over het handelen of het nalaten te handelen (gedrag).

Er worden 4 rubrieken gehanteerd. Klachten over:

 • Reactietermijnen
 • Informatievoorziening
 • Dienstverlening
 • Bejegening

Eerstelijns klachtenprocedure:

Als een burger ontevreden is over gedrag of handelen, kan er mondeling of schriftelijk een klacht worden ingediend. Dat gaat via de klachtenregeling die in onze gemeente gecoördineerd wordt door Jeanine Kruse, de klachtenfunctionaris. Zij kan helpen om op de juiste manier een klacht in te dienen en weet op welke termijn er gereageerd moet worden. Voorgesteld wordt haar een keer uit te nodigen voor een ASD vergadering.

Als een cliënt niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de gemeente, dan gaat de tweedelijns (externe) klachtenprocedure in. Dan kan iemand de Nationale Ombudsman raadplegen. Vaak weten inwoners niet waar ze met hun klacht/probleem terecht kunnen en worden zij door de Nationale Ombudsman naar de juiste instantie verwezen.

De gemeente constateert een toename van het aantal klachten de afgelopen jaren bij de eerstelijns klachtenprocedure (ca. 133 per jaar). Maar het gemiddeld aantal klachten dat bij de Nationale Ombudsman terechtkomt blijft rond de 20, dus er worden al veel klachten in de eerstelijns klachtenprocedure opgelost.

Op basis van het onderzoek concludeert de gemeente dat het verbeteren van de dienstverlening het beste aan de voorkant kan gebeuren. Omdat het vooral om kleine interventies gaat, is voorgesteld te starten met een pilot van 2024 t/m 2026 met sociaal raadslieden. Om te kijken of hier behoefte aan is. Hiermee is de gemeenteraad akkoord gegaan.

Sociaal raadslieden zijn onafhankelijke, sociaal juridische adviseurs die adviseren, informatie en hulp bieden op breed sociaaljuridisch terrein (hulp in de eerste lijn). Zij hebben ook een signaalfunctie. Zij signaleren leemten in voorzieningen, wetten, regelingen en in de uitvoering daarvan en rapporteren dat aan de gemeente via een jaarverslag. Zij zijn onafhankelijk, dus ‘hangen’ niet aan een gemeente.

Sociaal Raadslieden Delft heeft aangegeven geen spreekuur te willen houden in Pijnacker-Nootdorp. Wel komt er iemand in Delft bij het team die zich specifiek gaat richten op onze gemeente. Ook kan het zijn dat teamleden eigen specialisaties hebben en op die manier ingezet worden.

Het is gratis en men mag er meerdere keren per jaar gebruik van maken.

Uitkomsten raadsbehandeling op 1-2-2024:

 • De gemeenteraad kan zich vinden in het verbeteren van de dienstverlening aan de voorkant: vóórdat inwoners een klacht indienen.
 • Besloten is dat we aangesloten blijven bij de Nationale Ombudsman en starten met een pilot voor de jaren 2024 t/m 2026 met sociaal raadslieden, om te ervaren of hier een behoefte ligt bij inwoners.
 • Voor de pilot wordt aangesloten bij het Instituut Sociaal Raadslieden in Delft. Zij zullen 0,5 tot 1 fte werven hiervoor.
 • De pilot wordt bekostigd uit POK-middelen, deze waren al gereserveerd voor de lokale ombudsman t/m 2026.

De communicatie hierover is een uitdaging. Vooral voor de doelgroep die niet zo van lezen houdt. Er is nog niet over een communicatieplan nagedacht. De ASD vindt het belangrijk dat er veel bekendheid aan wordt gegeven.

De ASD is gevraagd te adviseren over de volgende punten:

 • Hoe zorgen we ervoor dat de sociale raadslieden uit Delft een binding krijgen met onze gemeente? Hoe kunnen we hun inzet lokaal goed verankeren?
 • Welke aandachtspunten wil de ASD meegeven voor de inrichting van de pilot?
 • Welke rol wil de ASD zelf spelen t.a.v. de sociaal raadslieden en hun signaleringsfunctie?

Bijv. signaleren n.a.v. het jaarverslag.

We kunnen het concept advies nog bespreken in de vergadering van 5 maart. Daarna sturen we het advies z.s.m. naar Yvonne.

3. Mededelingen gemeente

 • De betaling van het vacatiegeld van januari moet nog plaatsvinden. Wijnand heeft het nagevraagd en als het goed is wordt het snel overgemaakt.
 • ‘Helden om de hoek’: nog onbekend hoe de structurele financiering er na 2027 uit gaat zien.

De financiering op langere termijn is zo wie zo een spannend punt, ook voor succesvolle pilots die nu plaatsvinden.

 • Uit Dashboard Q3 van 2023 bleek dat de uitgaven van de gemeente waren gestegen met 1,3 miljoen euro. Wijnand is verteld dat dit werd veroorzaakt door de flinke verhoging van het wettelijk minimum loon per 1-1-2023. Coby geeft aan dat de verhoging pas in januari 2024 plaats heeft gevonden, dus dat deze redenering niet klopt. Wijnand zal het nogmaals navragen.
 • Dashboard Q4 2023 komt in februari, dus deze kan in maart besproken worden.

4. Advieskalender

 • Enkele wijzigingen verwacht in de komende Advieskalender. Allebei de punten voor maart worden vooruit geschoven. Lauren kan in maart een toelichting geven op de Monitor Sociaal Domein.
 • Volgens de spreidingswet zouden maximaal 397 asielzoekers in P-N geplaatst kunnen worden. Verder is er nog niet veel bekend.

5. Concept verslag 9 januari 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. verslag:

 • Pag. 1, punt 2: Het netwerkoverleg Actieplan Eenzaamheid zal vooral gaan over de uitvoering van het plan en daar spelen we als ASD geen rol in. Onze rol ligt meer in het adviseren over het beleid en geïnformeerd worden over de uitvoering en opbrengsten. Kortom, op enige afstand van de uitvoeringspraktijk. De ASD volgt het project met belangstelling en wordt er graag over geïnformeerd. Piet zal Alexander hiervan op de hoogte stellen.
 • Pag. 3, punt 3: Klankbordgroep Sociaal Domein op 19 maart a.s.: Ursila en Piet gaan.

A&A-lijst:

 • Punt 3, ‘Helden om de hoek’: kan eraf (zie mededelingen, 2e streepje).
 • Punt 4, vraag aan de schil: wordt binnenkort verzonden.
 • Punt 5, vraag n.a.v. Dashboard Q2 en Q3: kan eraf (zie mededelingen, 3e streepje).
 • Punt 6, vraag over het doorverwijzen: kan eraf.

Voorstel agendapunten voor een volgende vergadering:

 • Arjan Koerts van Kersten Hulpmiddelen uitnodigen voor een toelichting over de verstrekking van hulpmiddelen in onze gemeente.
 • Nico Brandts vragen naar de stand van zaken m.b.t. het leerlingenvervoer.

6. Vacature

We hebben drie reacties ontvangen. Piet zal Monique vragen of zij nog iemand uit haar netwerk weet die geïnteresseerd zou kunnen zijn.

4 Maart is de gezamenlijke bijeenkomst met de H10-adviesraden sociaal domein. Piet, Daniëlle, Ursila, Coby en Hetty gaan. Piet zal Monique en Dorien vragen of ze ook aan willen schuiven.

Daniëlle zal, ter voorbereiding op de gezamenlijke bijeenkomst, de essentie van het RVS rapport ‘Met de stroom mee’ proberen samen te vatten.

7. Monitor Sociaal Domein

We zullen Wijnand vragen om Lauren voor de volgende vergadering uit te nodigen voor een toelichting op de monitor. De ASD vraagt zich o.a. af hoe de gemeente de cijfers gebruikt. Worden er prognoses op gemaakt? Hoe moeten wij de cijfers duiden?       

8. Jaarverslag en publieksjaarverslag

Dit proberen we in maart af te ronden.

9. Advies lokalen ombudsman

 • De ASD is geïnformeerd over de klachtenprocedure. Deze lijkt goed in elkaar te zitten.
 • We constateren dat er weinig klachten zijn. Het kan zijn dat mensen een drempel ervaren (angst, schroom, weinig vertrouwen in de overheid, etc.). Of het kan komen door onbekendheid of moeilijke vindbaarheid.
 • De ASD vindt het positief om aangesloten te blijven bij de Nationale Ombudsman (i.v.m. expertise).
 • Sociaal raadslieden ondersteunen mensen die een klacht in willen dienen ‘aan de voorkant’. Zij helpen vooral bij juridische ondersteuning (wet- en regelgeving). Deze kennis hebben lokale organisaties (zoals bijvoorbeeld de SWOP, Humanitas of Schuldhulpmaatje) niet in huis.
 • Aansluiting bij Delft tweeledig:
 • uit kwaliteitsoogpunt onderschrijven we de aansluiting bij Delft;
 • de afstand tot Delft zou drempelverhogend kunnen werken. Kan daar een oplossing voor worden gevonden (laagdrempelige ingang binnen de gemeente of via een andere weg)? Fysieke bereikbaarheid is belangrijk.
 • Proberen e.e.a. zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het kan het gebruik stimuleren als er in de kernen van Pijnacker-Nootdorp een spreekuur komt waar mensen op een laagdrempelige wijze advies kunnen krijgen. Ook uit kostenoogpunt is dit voor een bepaalde doelgroep beter (reiskosten kunnen belemmerend werken voor mensen met een kleine beurs).
 • Een goed communicatieplan is erg belangrijk. De ASD zou t.z.t. graag willen reageren op het concept communicatieplan.

10. Uitgaande correspondentie

Geen

11. Ingekomen correspondentie

Piet heeft ooit meegedaan met een onderzoek over cliëntenraden. Onlangs is hierover een rapport verschenen. Sandra zal dit ter info doorsturen.

12. Rondvraag en sluiting

Agenderen voor de volgende vergadering: studiedag 2024. Voorstel thema: de ketenaanpak medisch en sociaal domein. Hiervoor zouden een gemeenteambtenaar (bv Yvonne) en iemand van DSW uitgenodigd kunnen worden.

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Aanwezig:

 • Piet van Adrichem (vz), Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
 • Aanwezig namens de gemeente: Wijnand Kort (19.30 – 21.10 uur) en Alexander Mullenders (19.30 – 20.55 uur)

Afwezig m.k.:

Jos Arends en Dorien Krom

1. Opening en vaststelling agenda

Piet heet iedereen welkom en wenst alle aanwezigen een goed 2024. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

2. Presentatie aanpak eenzaamheid

Alexander Mullenders geeft een presentatie over het actieprogramma en uitvoeringsplan eenzaamheid ‘Samen naar verbinding’.

 • Er zijn twee soorten eenzaamheid:
  • Sociaal eenzaam: het aantal contacten met anderen is minder dan je wenst.
  • Emotioneel eenzaam: de kwaliteit van je contacten is minder dan je wenst.

Het lastige is dat je niet aan iemand kan zien dat hij/zij eenzaam is. Bovendien is het lastig om uitslagen van enquêtes te duiden, omdat bepalend is in welke omstandigheden deze worden ingevuld. Wat is de gemoedstoestand op dat moment? Dat kan heel verschillende uitslagen geven.

Coby geeft aan dat mensen ook eenzaam kunnen worden omdat zij door beperkte financiële middelen niet aan kunnen sluiten bij activiteiten.

Hoofddoelstelling van het actieprogramma:

 • eenzaamheid onder de inwoners van Pijnacker-Nootdorp te voorkomen of te verminderen.

Subdoelstellingen:

 1. In 2030 voelen minder inwoners zich eenzaam. De verwachting is dat dit niet gehaald gaat worden.
 2. Inwoners die zich eenzaam voelen weten de weg te vinden naar activiteiten en hulp als zij dit wensen.
 3. De deelnemersaantallen van activiteiten gericht op ontmoeting en het voorkomen of verminderen van eenzaamheid zijn gestegen.
 4. Professionals en vrijwilligers zijn bekend met de signalen van eenzaamheid en weten daarnaar te handelen en/of door te verwijzen.

In het eerste jaar ligt de nadruk op:

 • het opleiden van de vrijwilligers. Inhoudelijk weet Alexander nog niet precies hoe deze opleiding aangeboden wordt. Wel zal belangrijk worden hoe je signalen van eenzaamheid herkent en hoe je mensen kan motiveren om naar de activiteiten te gaan.
 • communicatie, dat mensen gewezen worden op wat er voor activiteiten zijn.

De uitgangspunten op basis waarvan de activiteiten worden ingestoken en hoe het actieprogramma is opgebouwd zijn:

 • Samen: we moeten het als samenleving aanpakken. Wat kan ik doen als inwoner/vrijwilliger/vanuit mijn werk?
 • Positief: je houdt zelf de regie. Je hoeft niet iets te doen waar je geen zin in hebt.
 • Duurzaam: het is een dynamisch document, dus het kan zijn dat er inzichten veranderen. In principe is het voor een periode van 4 jaar.
 • Integraal: we richten ons op alle burgers, niet op een specifieke leeftijdsgroep. .

Bouwstenen:

 • Weten: hoe herken ik eenzaamheid en waar kan ik iemand naar doorverwijzen?
 • Vinden: wat voor activiteiten moeten we doen om de mensen te vinden?
 • Ondersteunen: de gemeente moet het maatschappelijk veld dat het aanbod doet gaan ondersteunen. De gemeente heeft een faciliterende rol.
 • Kwaliteit: datgene wat je aanbiedt moet voldoen aan bepaalde eisen.
 • Samenwerken: er waren 33 organisaties bij de netwerkbijeenkomst, dus het leeft. De gemeente gaat komend jaar weer 4-6 netwerkbijeenkomsten organiseren, samen met SBJ-Samen Sterk. Deze laatste begeleidt de bijeenkomsten.
 • Informeren: waar kan je naar toe, wat kan je doen?

Op de website van de gemeente komt een aparte pagina over eenzaamheid waarop alle betrokken organisaties vermeld worden met links naar de organisaties. De ASD geeft aan dat zij liever een ander woord zou gebruiken voor ‘eenzaam(heid)’.

Aandachtspunten ASD:

 • De scholing van professionals en vrijwilligers gaat de ASD aan het hart. Geef de mensen iets mee, maar laat ze ook intuïtief en spontaan contact maken.
 • We moeten niet alles problematiseren, maar het is wel belangrijk dat wij op dit terrein gaan kijken wat er aan te doen is.

Vervolg:

De wethouder heeft de intentieverklaring ondertekend en het actieprogramma en uitvoeringsplan worden in werking gesteld. Binnenkort worden de acties voor 2024 ingepland en uitgezet. De ASD wordt geïnformeerd als er iets verandert.

De ASD vraagt of er nog een rol voor de ASD is weggelegd bij de netwerkbijeenkomsten. Alexander antwoordt daarop dat we zullen worden uitgenodigd: de eerste bijeenkomst is op dinsdag 23 januari van 14.15-15.15 uur (evaluatie en vooruitkijken). Coby gaat namens de ASD.

3. Mededelingen gemeente

 • Vrijwilligersbeleid gemeente:
  • Uit de informatienota aan de raad blijkt dat het vrijwilligerswerk in de gemeente is veranderd; vrijwilligers zoeken meer naar flexibiliteit dan naar vaste activiteiten. De gemeente ondersteunt zoveel mogelijk.
  • ‘Helden om de hoek’ wordt gefinancierd vanuit de SPUK-middelen. De ASD vraagt zich af wat er gebeurt als de SPUK stopt, hoe wordt het dan gefinancierd? Wijnand zal het navragen.
  • Het aantal vrijwilligers in onze gemeente ligt boven het landelijk gemiddelde, maar verhoudingsgewijs is het aantal oudere vrijwilligers laag. We hebben dus veel jonge vrijwilligers. Suggestie van de ASD: misschien kunnen ouderen die zich eenzaam voelen meer betrokken en ingezet worden bij vrijwilligerswerk.
  • De ASD vindt het positief dat er vanuit de gemeente is beleid en aandacht voor vrijwilligers.
 • Overbrugging Huis van Rie
  • Onze gemeente is overgegaan naar de H5 en er is een nieuwe inkoopprocedure gestart. Hiervoor is in 2023 een tussentijdse toetredingsronde geweest. Toen kon de H5 niet vaststellen dat het Huis van Rie een financieel gezonde organisatie was. Het huis van Rie heeft nu een overbruggingscontract gekregen van een half jaar en moet in die tijd aan kunnen aantonen dat de financiën beter in orde zijn. Als dit het geval is, kan het Huis van Rie meedoen met de tussentijdse toetredingsronde voor 2024. Voor de mensen die het betreft is het een grote opluchting dat er een overbruggingscontract is opgesteld.
  • Als er nieuwe info is, komt Wijnand erop terug.
 • Dashboards Q2 en Q3 2023
  • De Rijksbijdrage blijft redelijk hetzelfde, terwijl de uitgaven sterkt toenemen. Misschien door de stijging van het minimumloon waar de uitgaven aan gerelateerd zijn. De ASD vraagt zich af of dit een landelijke trend is en of er meer gemeenten zijn die met tekorten kampen. Dan zou de VNG daar eigenlijk op in moeten spelen.
  • Wijnand zal navragen waar de stijging van 1,2 miljoen in de uitgaven (vergeleken met 2022) door veroorzaakt wordt.
 • Overige mededelingen:
  • De Klankbordgroep sociaal domein is op dinsdag 19 maart van 20.00-22.00 uur
  • De Monitor sociaal domein 2022 is vastgesteld en gedeeld. Lauren kan deze toelichten als de ASD hier behoefte aan heeft. We laten het Wijnand weten.

4. Advieskalender

Geen wijzigingen of aanvullingen.

5. Concept verslag ASD vergadering 28 november 2023 + A&A-lijst

 • Redactioneel:
  • Pag. 5, 1e aandachtsstreepje: ‘Josephschool’ moet zijn ‘Jozefschool in Nootdorp’.
  • Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
 • Naar aanleiding van:
  • Pag. 4, laatste alinea: Piet is op 30 november naar de informatieavond geweest over positieve gezondheid. Het was een goede bijeenkomst.
 • A&A-lijst:
  • Vacature ASD: binnenkort komt de advertentie in de Telstar/Eendracht. Ad zal de mensen in portefeuille bellen. Er zijn meerdere vacatures binnen de ASD: naast Lisa mogelijk ook Jos, Monique en/of Coby.
  • Coalitieakkoord Eenzaamheid: kan eraf

De ASD zou graag weten waar mensen naar doorverwezen kunnen worden die het gevoel hebben dat hen onrecht wordt aangedaan. We zullen dit een keer bespreken met een gemeenteambtenaar.

6. Invulling vacature ASD

Zie A&A-lijst punt 1. In verband met de (tijdelijke) afwezigheid van Jos neemt Daniëlle het plaatsvervangend voorzitterschap van hem over gedurende het eerste kwartaal van 2024.

7. Actieplan bestaanszekerheid

Het actieplan is bepaald door het kabinet en afhankelijk van de overheid, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar het plan dat nu voorligt is voor onze gemeente en ziet er erg goed uit. Het is een gedegen stuk met concrete maatregelen.

We zullen het actieplan doorsturen naar onze schil met de vraag of mensen zien of ervaren dat bepaalde punten wel/niet werken. Met de vraag om de ASD te voeden met hun ervaringen.

Vragen Rob IJsselmuiden:

Een deel van de vragen is inmiddels opgelost, maar zijn laatste vraag is nog interessant: wat te doen met het huisartsentekort in onze gemeente? Dit is echter ‘medisch domein’ en geen ‘sociaal domein’ en moet door de zorgverzekeraars opgepakt worden en niet door een ASD. Piet zal Rob een reactie sturen.

8.Uitgaande correspondentie

Geen aanvullingen.

9. Ingekomen correspondentie

 • Bijeenkomst gezamenlijke adviesraden op 4 maart a.s.: Daniëlle en Piet gaan en misschien Coby en Hetty. Piet gaat de schil nog vragen of er iemand interesse heeft om mee te gaan.
 • Uitnodiging inspiratiebijeenkomst ‘Omgaan met psychopathologie’: fijn dat we deze gekregen hebben, maar we zullen er niet aan deelnemen. De bijeenkomst is meer voor de professionals dan voor ons.

10. Rondvraag

 • Monique is 6 februari verhinderd voor de vergadering.
 • Traktatierooster: Daniëlle en Ursila ruilen.

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein
28 november 2023

Aanwezig:

 • Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Lisa Coronado Fernández, Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Dorien Krom, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
 • Namens de gemeente: Wijnand Kort (19.30-20.35 uur), Lauren Hoogen Stoevenbeld (19.30-20.25 uur) en Alexander Mullenders (19.30-20.35 uur)

Afwezig m.k.:

 • Coby de Koning

1. Opening en vaststelling agenda        

Piet heet de aanwezigen welkom, waarna Alexander zich kort voorstelt. Hij is onlangs begonnen als beleidsadviseur binnen het sociaal domein, met name voor het Wmo-deel en het nieuwe project eenzaamheid.

Aan de agenda wordt punt 8b toegevoegd: de jaarlijkse nieuwsbrief van de ASD voor de schil.

2. Voortgangsrapportage actieplan bestaanszekerheid

Lauren presenteert de voortgangsrapportage actieplan bestaanszekerheid. Het actieplan is begin dit jaar gestart en Jennifer Stegehuis is de projectleider. De voortgangsrapportage moet volgende week dinsdag vastgesteld worden door het college. Als deze is vastgesteld, ontvangt de ASD rapportage.

Aanleiding

Het actieplan is vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2023. Aanleiding waren de hoge energieprijzen, hoge inflatie en de onduidelijke maatregelen van de rijksoverheid. Naast en samen met maatschappelijke partners zijn er twintig maatregelen opgesteld, deels concreet, deels beleidsmatig. Lauren licht kort de verschillende maatregelen toe.

Aanvullende opmerkingen bij de maatregelen:

 • Maatregel 2 t/m 5, hulp bij financiële problemen: hierbij hebben we te maken met schuldhulpverlening en vroegsignalering. Dit loopt, maar met enige vertraging. Per 1-1-2024 start er een extra kracht voor vroegsignalering; dit is later dan in het plan stond. Deze persoon zal veel op huisbezoek gaan. De begeleiding van ZZP-ers gaat de gemeente in 2024 zelf doen i.p.v. een extern bureau.
 • Maatregel 7, verhogen maatwerkbudget in 2023 en 2024: er is in 2023 vaker een beroep gedaan op het maatwerkbudget, maar voor lagere bedragen.
 • Maatregel 12, communicatie-offensief: hier wordt nog eens extra aandacht voor gevraagd; mensen moeten gewezen worden op het Informatiepunt bij Buurt&Zo.
 • Maatregel 13, energietoeslag 2023: deze kan aangevraagd worden. Het heeft lang geduurd voordat het Rijk hier duidelijk over was. Er komt geen energietoeslag 2024 meer. AIs mensen het nodig hebben, kan een beroep gedaan worden op het Noodfonds Energie van het Rijk. Als dit wordt afgewezen, kan nog een beroep gedaan worden op het maatwerkbudget.
 • Maatregel 14, schoolontbijt/-lunch: Scholen zijn er alert op, maar het komt weinig voor dat kinderen zonder ontbijt naar school komen. Daarom wordt het in onze gemeente niet aangeboden.
 • Maatregel 15, verbreden Jeugdfonds Sport & Cultuur: dit is verbreed met een volwassenenfonds. Inmiddels zijn er 25 aanvragen, dus een positieve start. Extra intermediairs moeten mensen op het fonds wijzen, evenals de SWOP.
 • Maatregel 18,  nazorg bij werkaanvaarding. Humanitas wil deze mensen helpen met alle toeslagen die dan gaan veranderen, maar weinig mensen maken er gebruik van.

 De huidige situatie is minder alarmerend dan in het najaar van 2022. De landelijke maatregelen lijken effect te hebben gehad. Maar zonder aanvullend beleid op landelijk niveau zal de armoede toenemen in 2024. Het energieplafond stopt en de zorgtoeslag daalt. De ontwikkelingen de komende jaren hangen ook af van het nieuwe kabinet.

Wat gaat de gemeente nog doen?

 • Herhaling communicatiecampagne, ook voor ondernemers
 • Onderzoek Jongerenperspectieffonds (schuldenaanpak waarbij jongeren met schulden geholpen worden mèt een tegenprestatie)
 • Beleidsregels herzien
 • Eindevaluatie, eind 2024 begin 2025.
  • Wat levert het op aan duurzaam herstel i.p.v. tijdelijk oplossing?
  • Wat zet je in als mensen met een hulpvraag komen. Welke maatregelen hebben effect?

De ASD vraagt of de communicatiecampagne ook in andere talen aangeboden wordt. Lauren antwoordt hierop dat:

 • de campagne op B1 niveau wordt geschreven;
 • mensen bij de SWOP in hun eigen taal geholpen kunnen worden.

De ASD vindt het belangrijk dat:

 • de ‘leraren’ van de inburgeringscursussen ook van de campagne informatie op de hoogte zijn. Lauren geeft dit door aan de coördinator inburgering.
 • de informatie gevisualiseerd wordt met volwassen iconen (zie voorbeelden op de website van Pharos).

Het actieplan bestaanszekerheid zal worden geagendeerd voor de vergadering in januari. Misschien wil de ASD hier nog over adviseren.

3. Mededelingen

 1. Vergaderschema 2024: dit wordt ongewijzigd vastgesteld.
 2. Vanmiddag is het uitvoeringsplan Brede SPUK gedeeld met de gemeenteraad. Wijnand zal het plan en de presentatie van a.s. donderdag toesturen naar Sandra en zij stuurt het door. Jos, Daniëlle en Piet gaan donderdag naar de presentatie.

De ASD is niet om advies gevraagd, omdat het plan van aanpak eind september naar het Rijk moest en dit onder grote druk in de zomervakantie gemaakt moest worden. Er is gebruik gemaakt van vastgestelde beleidskaders en daar heeft de ASD al over geadviseerd.

 • Vragen uit de vergadering van 31 oktober:
 • Beschut werk: stand van zaken wachtlijst:

Er is geen wachtlijst; er zijn wel 3 kandidaten in beeld. Dat zij nog niet aan het werk zijn, komt doordat er nog geen geschikte plek is gevonden.

 • Werkgeverscheque: de arbeidsovereenkomst moet ondertekend zijn, dus dit is aangepast in de beleidsregels.
 • Dashboards W&I Q2 en Q3: deze zijn door personele wisselingen een beetje uit het zicht geraakt. Op korte termijn wordt die van Q3 vastgesteld en daarna worden beide naar Sandra gestuurd. De dashboards worden geagendeerd voor de vergadering op 9 januari.
 • De Woonzorgvisie is vastgesteld en op de website van de gemeente geplaatst.
 • Agendapunt 10: wethouder Marieke van Beijnen heeft de raad een raadsinformatiebrief toegezegd over het vinden en binden van vrijwilligers en de knelpunten die de gemeente ervaart. Deze brief krijgt de ASD ook en deze zal worden geagendeerd voor de vergadering in januari.

Vervolgens spreekt Wijnand zijn waardering uit voor de ASD voor wat betreft het meedenken en haar advisering afgelopen jaar. Wederzijds is sprake van een fijne samenwerking en de ASD is content met Wijnand als opvolger van Miranda en ook met de attentie die zij krijgt namens de gemeente, waarvoor hartelijk dank.

4. Advieskalender

Geen wijzigingen of aanvullingen.

5. Verslag 31 oktober 2023 en A&A-lijst

 • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • Naar aanleiding van:
  • Pag. 4, Coalitieakkoord Eenzaamheid: iedere organisatie kreeg op de bijeenkomst van 14 november de gelegenheid iets te zeggen. Nu moeten we afwachten hoe het verder gaat lopen. ‘Stand van zaken Coalitieakkoord Eenzaamheid’ gaan we plaatsen bij de Actiepunten, zodat we het kunnen blijven volgen.
 • A&A-lijst:
  • Actiepunten:
   • Dementie en  eenzaamheid worden verplaatst naar de aandachtspunten. Wat wordt het beleid hierover in de visie op het sociaal domein? Als het o.i. steviger moet, kunnen we iemand eerst om toelichting vragen voordat we een advies geven.
   • De gemeente doet wel een aantal dingen, maar wat is hun visie en wat is het beleid dat erachter zit? De ASD constateert op dit moment dat samenhang ontbreekt.
   • Inclusie: wordt ook verplaatst naar de aandachtspunten om dezelfde reden als 1
   • Voorzittersoverleg ASD H10: kan eraf
   • Vragen n.a.v. de aanpassing beleidsregels re-integratie: zie punt 3c. Kan eraf
   • Dashboards W&I Q2 en Q3: deze worden geagendeerd voor 9 januari a.s. Kan eraf.
   • Zie 3b. Kan eraf.
   • Vacature ASD: Ad en Coby gaan er mee aan de slag.

Daniëlle, Lisa en Ursila zijn begin dit jaar naar een ‘Orange the World’-bijeenkomst geweest. Ursila is benieuwd of er al resultaten en cijfers bekend zijn waaruit blijkt dat de aanpak succesvol is.

De voorzitter van de ASD is door wethouder Hanneke van de Gevel geïnformeerd over problemen met betrekking tot de dagbesteding bij het Huis van Rie in Nootdorp. Vooral zorgelijk omdat daarmee de zorg aan 35 cliënten van deze dagbesteding gemoeid is. De gemeente zet zich actief in om eventuele gevolgen zo min mogelijk invloed te laten hebben op deze kwetsbare cliënten.

6. Bespreken advies over de beleidsregels re-integratie

 Het concept van Piet wordt kort besproken. De enige toevoeging die voorgesteld wordt, is dat de ASD de versoepeling reiskostenvergoeding positief waardeert. Het is een prima advies.

7. Onderzoek naar de digitale dienstverlening binnen onze gemeente

Opmerkingen ASD:

 • Reactie Rekenkamer pag. 2, één na laatste alinea: Wel is de rekenkamer benieuwd welke manieren de ASD voor zich ziet om de raad bij digitale dienstverlening betrokken te houden en hoe de ASD dit bij het college onder de aandacht wil brengen. Dit is geen taak van de ASD en zij vindt het dan ook bijzonder en niet terecht dat de Rekenkamer dit aan de ASD vraagt.
 • Reactie college, pag. 2, 3e antwoord, Het programma Anders Werken is in september 2020 afgesloten. Wij hebben niet terug kunnen vinden of er monitoring of evaluatie van het programma heeft plaatsgevonden. Omdat de programmamanager van dat traject een aantal jaren geleden naar een andere werkgever is overgestapt hebben wij die informatie ook niet bij die persoon op kunnen halen: de ASD vindt het vreemd dat de informatie niet is opgeslagen. Deze gegevens zouden bekend moeten zijn en zeker niet persoonsgebonden moeten zijn.
 • Reactie college, pag 2, 4e antwoord: de ASD wil graag geïnformeerd worden over Massaal Digitaal.
 • Pag. 3, reactie college: de ASD kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe visie op de (digitale) dienstverlening.

Overige aandachtspunten:

De ASD is benieuwd hoe er wordt gemonitord of de digitale dienstverlening naar tevredenheid functioneert.

8. Vacature ASD

 1. De ASD heeft nog een paar personen in portefeuille. Ad gaat hen bellen om te vragen of ze nog interesse hebben. En er zal een vacature worden geplaatst in de Nieuwsbrief W&I, in onze eigen nieuwsbrief en in de Telstar/Eendracht. In januari zullen de gesprekken plaatsvinden.

Als er meer geschikte kandidaten zijn, wil Monique ook graag haar plek beschikbaar stellen.

Het is belangrijk dat er van iedere kern iemand in de ASD komt, dus zullen we breed werven.

Ad en Coby zullen de sollicitatiegesprekken doen.

 • Nieuwsbrief ASD 2023:

Dorien en Ursila zullen een stukje schrijven. A.u.b. aanleveren voor 8 december.

9. Presentaties klankbordgroep sociaal domein van 11 oktober

Ter kennisgeving aangenomen. Geen opmerkingen.

10. Vrijwilligers

De ASD wacht de raadsbrief van Marieke van Bijnen af. Zie 3f.

11. Uitgaande correspondentie

 Geen aanvullingen.

12. Ingekomen correspondentie

Bijeenkomst ‘Wat is positieve gezondheid?’: Dorien is naar de bijeenkomst op 28 november in Nootdorp geweest. Positieve gezondheid geldt voor mensen van allerlei leeftijden en belangrijk is te kijken naar de vraag áchter de hulpvraag. Mensen waren open en kritisch tijdens de bijeenkomst, ook naar zichzelf toe. De aanwezigen konden goed aangeven wat ze van waarde vonden. Piet bezoekt de bijeenkomst op 30 november in Pijnacker.

Aandachtspunten n.a.v. de bijeenkomst:

 • Mobiliteit is vaak een probleem. Bv. de SWOP krijgt in de Jozefschool in Nootdorp drie lokalen, maar er is helemaal geen parkeergelegenheid.
 • Alle SPUK-plannen zijn op positieve gezondheid gebaseerd; de bewustwording van je eigen (positieve) gezondheid. Hoe kan je voorkomen dat je ziek wordt? De juiste hulp op de juiste plek. Wát helpt je verder?
 • Flyer ‘Hoe gaat het met je’? Meer info: www.mijnpositievegezondheid.nl

13. Rondvraag en sluiting

 • We nemen vanavond afscheid van Lisa Coronado Fernández als ASD-lid. Piet spreekt zijn waardering en dank uit voor haar bijdrage, kennis en de informatie die zij inbracht in de ASD. Lisa bedankt de ASD voor de fijne periode en geeft aan via de schil graag betrokken te willen blijven bij de ASD.
 • Ad geeft alvast aan dat hij is verhinderd voor de vergadering van 27 augustus.

Ten slotte bedankt Piet iedereen voor zijn/haar inzet en betrokkenheid afgelopen jaar en sluit hij de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Aanwezig:

 • Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Lisa Coronado Fernández, Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Coby de Koning, Dorien Krom, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
 • Namens de gemeente: Wijnand Kort (19.30-20.10u), Lauren Hoogen Stoevenbeld (19.30-21.00u), Sevinc Simsek (19.30-21.00u) en Samantha de Groot (19.30-21.00u)

Afwezig: 

Monique Dekker

1. Opening en vaststelling agenda        

Piet heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

2. Beleidsregels re-integratie

Lauren Hoogen Stoevenbeld licht de wijzigingen toe met behulp van een presentatie. De wijzigingen in de beleidsregels zijn vooral technisch van aard. De verordening re-integratie is in september vastgesteld; nu worden de beleidsregels aangepast.

Naar aanleiding van de presentatie heeft de ASD de volgende vragen:

 • Artikel 2: als het budget op is, kan de manager dan nog over vergoeding beslissen?

Dit zou mogelijk uit het maatwerkbudget kunnen. De ASD wil benadrukken dat, als de vraag binnen de regels valt, hier wel iets mee moet gebeuren.

 • Artikel 3, punt 2: de trajectbegeleider begeleidt de klant op de werkplek en is iemand van het bedrijf waar de klant werkt. Deze persoon is niet dezelfde als de klantmanager of de jobcoach.
 • Artikel 5, de diagnostische tijd is verlengd. Dit vindt de ASD een goede ontwikkeling.
 • Artikel 7: Lauren zal navragen of de arbeidsovereenkomst ondertekend moet zijn of dat een ongetekende concept arbeidsovereenkomst ook voldoet.
 • Artikel 10, 1a, fiets: hier gaat het om een tweedehandsfiets die door Ecoware beschikbaar wordt gesteld. De vergoeding is gebaseerd op het bedrag dat Ecoware rekent voor een tweedehands fiets.
 • Artikel 12: de inzet van de jobcoach wordt bepaald door de jobcoach en de klantmanager. Wie neemt het voortouw?

Lauren geeft aan dat de klantmanager met de klant bepaalt welke instrumenten geschikt zijn voor de klant en dat de klantmanager dit afstemt met de jobcoach.

 • De ASD vraagt aandacht voor het kostenplaatje.

De ASD is benieuwd wanneer het evaluatiemoment is en wil graag weten hoeveel mensen er aan het werk zijn gekomen. Lauren geeft aan dat de cijfers jaarlijks worden opgenomen in het participatieverslag.

Omdat de ASD graag wil weten hoe het staat met de wachtlijst beschut werk, zal zij navragen wat de stand van zaken is.

3. Mededelingen

 • De inclusie-agenda wordt onderdeel van de visie op het sociaal domein. De ASD wordt geïnformeerd als er om advies gevraagd gaat worden.
 • Pilot scootmobiels: deze is on hold gezet i.v.m. het aanbestedingstraject voor hulpmiddelen. De aanbesteding is geweest en Kersten blijft de aanbieder (voor 2 jaar met kans op verlenging tot 6 jaar), dus de pilot kan gestart worden. Kersten wordt bij de pilot betrokken omdat zij de scootmobiels moet leveren. Volgend jaar wordt door de gemeente onderzoek gedaan naar eigen beheer van hulpmiddelen.
 • Op 30 november om 19.00 uur wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de brede SPUK gelden. De ASD wordt ook uitgenodigd. Mogelijk krijgen we het uitvoeringsplan daarna, maar dit is nog niet zeker.
 • Wijnand vraagt na waar de Dashboards W&I Q2 en Q3 blijven.

4. Advieskalender

 • Beleidsregels terugvordering & verhaal schuift door naar volgend jaar.
 • Het vergaderschema 2024 wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

5. Transformatie beschermd wonen/beschermd thuis

Sevinc Simsek en Samantha de Groot informeren de ASD over de transformatie beschermd wonen/beschermd thuis. Beschermd wonen valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Er zijn nu 342 regiogemeenten.

Beschermd wonen:

 • Voor mensen met psychische of psychosociale problemen
 • 24 uur per dag hulp/toezicht nodig in de nabijheid
 • Intramurale setting
 • Vaak onplanbare zorg
 • Wakende wacht

Beschermd thuis (in onze gemeente zijn er twee organisaties die dit regelen: ‘Stichting Kopzorgen’   en ‘Verder in je leven’):

 • Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen
 • 24 uur per dag beschikbaarheid van zorg
 • Zowel intramuraal als extramurale setting mogelijk
 • Geplande zorg en zorg op afroep
 • Ambulante wacht

In het voorjaar van 2023 was het voorkeurs – en toekomstscenario vastgesteld, maar op 22 mei is de invoering van het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen en het daarmee samenhangend nieuw financieel verdeelmodel uitgesteld naar januari 2025. Dit heeft tot gevolg dat de regionale toegang wettelijk niet wordt ingevoerd per 2024.

In onze gemeente is daarna o.a. afgesproken:

 • dat er twee Housing First woningen gaan komen, voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn, begeleid door Limor en het Leger des Heils. Over de hele regio zijn 40 woningen nodig voor Housing First èn Flexwoningen. De planning van de drie Flexwoningen voor onze gemeente wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda van de woonzorgvisie.
 • dat er een pilot ‘Kamers met Aandacht’ komt. Voor jongeren van 18-23 jaar, incl. ambulante hulp.

Vervolgens licht Sevinc de stand van zaken toe m.b.t. de lokale uitvoeringsagenda. Wat er zoal is gerealiseerd, wat er loopt en wat er nog staat te gebeuren.

 • Gerealiseerd is o.a: mantelzorgondersteuning/inzet buddy, bijeenkomst maatschappelijke partners, samenwerking met GGZ-Delfland.
 • Lopend is o.a.: sociale ondersteuning in de wijken creëren, pilot informele netwerken is in de drie kernen gestart (doel: vergroten signaleringsfunctie en wat kan de gemeente betekenen) en jongerenpreventie.
 • Vervolg: inhoudelijke transformatie verder vormgeven (uitvoeringsagenda), voorbereiden op de doordecentralisatie in de DWO regio en blijvende samenwerking in de regio (ook na de decentralisatie)

Over alle ontwikkelingen is ambtelijk tweewekelijks overleg binnen de H5 (DWO regio).

Naar aanleiding van de presentatie heeft de ASD de volgende opmerkingen:

 • Als mensen via beschermd thuis een woning krijgen, is het goed als de buurt ook geïnformeerd wordt. Sevinc zegt toe dat er ondersteuning in de wijk komt als het nodig is. Daar krijgt de gemeente extra budget voor. Dit geldt ook t.a.v. de ontwikkelingen met de Kruispuntkerk. Hier komen uiteindelijk ca. vijf Housing First woningen in, incl. professionele zorg en zorgvrijwilligers. Na een jaar zal het proces worden geëvalueerd en wordt gekeken of de zorg op hetzelfde niveau moet blijven of dat het aangepast moet worden/verminderd kan worden. Het contract loopt in principe voor 2 jaar en in die tijd kan de zorg minder intensief worden.
 • Beschermd wonen was er al, beschermd thuis is nieuw. De gemeente wil meer naar beschermd thuis. Eén van de redenen is dat er dan meer wijkgericht gewerkt kan worden met inzet van de buurt.
 • Belangrijk is om te kijken of ‘de woning – type klant’ wel een goede match is.
 • De woningcorporatie werkt mee in het toekennen van huizen, maar altijd in samenwerking met de gemeente en de zorgaanbieders. Er moet voldoende draagvlak zijn voor een klant.

6. Concept verslag ASD vergadering 3 oktober 2023 + A&A-lijst

 •  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • Naar aanleiding van:
  • Pag. 2, punt 2, laatste regel, presentatie brede SPUK: er is eind september door de gemeente een aanvraag brede SPUK middelen ingediend bij de VNG en voor 31 oktober moet dit ook binnen zijn bij DUS-I. Dit plan is niet langs de ASD gekomen, terwijl blijkt dat dit bij andere gemeenten wèl langs de adviesraad is gestuurd ter advisering. Waarom zijn wij niet om advies gevraagd?  
 • A&A-lijst:  
  • Actiepunten: 3 en 4 kunnen eraf.
 • Aandachtspunten:
  • a. Kan weg
  • b. De gemeente heeft een eigen energieplan voor de verschillende wijken. Dit punt kan eraf.
  • c. Dit punt kan weg. Een aantal regelingen geldt voor 120% en 130%. Er zijn veel zorgen over de ‘werkende armen’. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor.
  • e. Datum aanpassen naar voorjaar 2024.

Lisa gaat stoppen met haar werk voor de ASD omdat het niet meer te combineren is met haar werk en privésituatie. Ze vindt het erg jammer en wil graag via de schil betrokken blijven. In december is ze er voor de laatste keer bij.

In december zullen we de vacature agenderen. Ad kijkt of er nog iemand in de portefeuille zit. Zo niet, dan moeten we ons beraden welke expertise we nog missen.

7. Bespreken adviezen die de ASD uit moet brengen

a.  Advies m.b.t. beleidsregels Wmo

 • We gaan dit advies toetsen aan het advies dat we uitgebracht hebben bij de verordening.
 • 2024 wordt een overgangsjaar, dus verwacht wordt dat er geen grote wachtlijsten komen.
 • Mensen worden niet geïnformeerd over het aflopen van hun indicatie. Zes weken voordat de indicatie afloopt, moet een nieuwe indicatie aangevraagd worden. Maar veel mensen weten niet wanneer hun indicatie afloopt. Het blijkt dat de procedure niet voor iedereen helder is. De klant zou goed geïnformeerd moeten worden.
 • Hoe gaat de kwaliteit van de informele zorg getoetst worden? Het kost geld, dus mogen we een zekere mate van kwaliteit verwachten.

b. Beleidsregels re-integratie

Hier komen we in de volgende vergadering nog op terug. Piet heeft een voorzet gemaakt, afgestemd op ons advies t.a.v. de verordening.

8. Eindevaluatie interventieplan ‘Grip op het sociaal domein 2020-2022  

 • De ASD vindt het positief dat er gekozen is voor een kop en een staart aan het project.
 • Ondanks dat er signalen waren van mogelijke tekorten, wordt er toch positief afgerond. De kostenbeheersing is geslaagd en er is geen verslechtering van de dienstverlening geconstateerd.
 • Het is een positief verhaal, maar met winstwaarschuwingen naar de toekomst toe.

9. Coalitieakkoord Eenzaamheid

Ursila is naar drie bijeenkomsten geweest over eenzaamheid. Tijdens de eerste bijeenkomst in maart is aangegeven dat er gewerkt ging worden aan een gezamenlijk meerjarenplan om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Dit is gebeurd. Een werkgroep is aan de slag gegaan en de voortgang is gemonitord in het Netwerk Eenzaamheid. Eind september hebben de deelnemers aan het Netwerk Eenzaamheid akkoord gegeven op het Actieprogramma en Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024-2026.

De gemeente vindt een gezamenlijke aanpak om eenzaamheid te voorkomen en verminderen erg belangrijk en heeft de ASD gevraagd hieraan bij te dragen door op 14 november het Coalitieakkoord Eenzaamheid te ondertekenen. Om zodoende aandacht te vragen voor eenzaamheid en bekendheid te geven aan wat er allemaal georganiseerd wordt voor mensen die eenzaam zijn. Alle organisaties die voor deze doelgroep activiteiten aanbieden zijn verzocht om het coalitieakkoord te tekenen.

Ondanks dat het vreemd is dat de ASD niet al in een eerder stadium op de hoogte is gesteld van het uitvoeringsplan, ondersteunt zij het initiatief. Dáár zullen we voor tekenen en Ursila zal dit doen.

10. Onderzoek naar de digitale dienstverlening binnen onze gemeente

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

11. Uitgaande correspondentie

Geen

12. Ingekomen correspondentie

 • Thema-avond ‘(Dreigende) schuldenproblematiek bij jongeren’, georganiseerd door de ASD Lansingerland: het was een informatieve avond en plezierig contact met de buren. We zullen hen ook uitnodigen als wij iets gaan organiseren.
 • Viering 25 jaar Alzheimer DWO: dit was een goede bijeenkomst. De vereniging maakt een vitale indruk en er zijn veel vrijwilligers.
 • die 11 oktober gebruikt zijn tijdens de klankbord sociaal domein worden geagendeerd voor de volgende vergadering.

13. Rondvraag en sluiting

Wat vrijwilligers betreft ziet Jos de toekomst met zorg tegemoet. Zou de ASD de gemeente kunnen adviseren na te denken over hoe zij haar inwoners kan verleiden om vrijwilligerswerk te gaan doen? Het is een maatschappelijke plicht en welke rol kan de gemeente hierin spelen?

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Aanwezig:

 • Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Lisa Coronado Fernández, Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Coby de Koning, Dorien Krom, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
 • Namens de gemeente: Wijnand Kort (19.30-21.30u) en Lauren Hoogen Stoevenbeld (19.30-20.50u)
 • Ellen Boszhard, werkzaam bij GGD Haaglanden en lid van de schil van de ASD (19.30-20.15u)

Afwezig:

 • Hetty Harmse

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Piet heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

2. Vitaal Ouder Worden

Ellen Boszhard informeert de ASD over vitaal ouder worden en over valpreventie. Zij is werkzaam bij GGD Haaglanden, is adviseur gezondheid voor Rijswijk en Wassenaar en zit in het Team Vitaal Ouder Worden voor de hele regio.

Zij licht haar PPT toe en laat een filmpje zien over de ketenaanpak valpreventie. Verwacht wordt dat het aantal senioren verdubbelt richting 2050 ten opzichte van nu.

Het team Vitaal ouder worden adviseert en ondersteunt bij de uitvoering. Zij richt zich op:

 • Gemeenten en professionals in ouderenzorg en welzijn;
 • Vrijwilligers en  mantelzorgers;
 • Senioren, via:
 • het netwerk professionals
 • ouderenbonden
 • op incidenteel verzoek.

Vitaal ouder worden in lopende processen in gemeenten:

 • Sportakkoorden​
 • Preventieakkoorden​
 • Coalities eenzaamheid​
 • Campagne preventie dementie​
 • Lokale allianties financieel misbruik​
 • (lokale) hitteplannen​
 • Valpreventie

Valongevallen zijn bij 65-plussers de grootste oorzaak van bezoeken aan de spoedeisende hulp. De rol van de GGD hierin is de bewustwording en advisering van gemeenten, professionals, vrijwilligers en ouderen over gezonde leefstijl en het voorkomen van vallen.

De rol van de gemeente ten aanzien van valpreventie:

 • Inzet SPUK gelden (De SPUK-regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie. De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis).
 • Opzetten van een keten valpreventie. Nico Brandts zit voor onze gemeente in een sub-werkgroep.
 • Risico’s inventariseren + erkende interventies (in Pijnacker-Nootdorp bijvoorbeeld ‘Blijf Staan’, een cursus valpreventie).

De GGD geeft ook het magazine ‘Vitaal ouder worden’ uit. Extra exemplaren hiervan zijn aan te vragen bij Ellen.

Afgesproken wordt dat de ASD een keer voorlichting krijgt over IZA-, SPUK- en gala-gelden. Wijnand gaat hier voor zorgen.

3. Beleidsregels Wmo

Deze beleidsregels zijn de verdere uitwerking van de verordening Wmo waar wij in mei over geadviseerd hebben.

Ontwikkelingen sinds mei 2023:

 • Het advies van de VNG over resultaat gericht werken is uitgesteld tot november. Maar daar gaat de gemeente niet op wachten.
 • Het Rijk heeft aangekondigd dat de eigen bijdrage geïndexeerd gaat worden. Dit wordt nu € 20,60. Per 2026 komt er een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit gaat waarschijnlijk trapsgewijs plaatsvinden. Hogere inkomens betalen een hogere EB.
 • Daarnaast zijn er rechterlijke uitspraken gedaan over de hoogte van pgb-tarieven voor niet-professionele ondersteuning. Dit leidt tot een verhoging van de pgb-tarieven. Dit komt ten goede van de gebruikers, dus daar hoeft de ASD niet over te adviseren.
 • Bij de toegangsprocedure is de deskundige die de aanvraag beoordeelt de Wmo-consulent.
 • Bij resultaat gericht werken vallen cliënten in een bepaalde trede (zie voorbeeld resultaatmatrix in de presentatie) waar een bepaalde soort en mate van zorg bij hoort.
 • Op 1 januari 2024 treden de nieuwe verordening en beleidsregels in werking. In 2024 zou het kunnen dat er weer aanpassingen nodig zijn i.v.m. de transitie beschermd wonen, beschermd thuis. 2024 is een overgangsjaar en in 2025 moet iedereen op de nieuwe manier geïndiceerd zijn.
 • Lauren verwacht niet dat dit nog effect heeft op de wachtlijsten, omdat het meeloopt met de herbeoordeling van de huidige indicaties.
 • Coby vraagt zich af of mensen geïnformeerd worden over het aflopen van de indicatie. Omdat de gemeente weet  wanneer de indicatie afloopt, zou het wenselijk zijn dat de gemeente tijdig contact opneemt met die persoon voor een gesprek.  Lauren weet niet of dit de procedure is en gaat  dit navragen.
 • De reactie van het college op ons advies van mei kunnen we volgende week verwachten, zodat we deze mee kunnen nemen in ons advies over de beleidsregels Wmo.

4. Praktijkondersteuners ouderen

Er komt een pilot ‘Welzijnsondersteuner ouderen’. De ASD wordt uitgenodigd om mee te denken, zodat Wijnand de opmerkingen van de ASD mee kan nemen naar de projectleider.

Het aantal ouderen neemt toe en hierdoor ook de vraag binnen de Wmo. De inzet van de overheid is: zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit leidt tot een hoge druk op huisartsen. De ervaringen met de praktijkondersteuners jeugd zijn succesvol, dus de gemeente wil dit ook gaan toepassen voor ouderen in de vorm van een welzijnsondersteuner.

De pilot wordt samen gedaan met DSW (kosten 50/50 ) en gaat 2 jaar duren. Er wordt gestart bij  in een huisartsenpraktijk binnen elke kern van deze gemeente (de praktijken met de meeste ouderen). Na 1,5 jaar wordt er geëvalueerd en wordt er gekeken of het vervolgd wordt.

Evaluatie (na 1,5 jaar) en eventueel vervolg.

Planning: voorbereiding in het vierde kwartaal 2023, start in het eerste kwartaal van 2024.

De ASD wordt op de hoogte gehouden. Een welzijnsondersteuner kan een keer een presentatie komen geven.

De middelen zijn al beschikbaar gesteld door de raad in het voorjaar van 2023 (uit de reserve sociaal domein). Een pilot maakt gebruik van incidentele middelen, dus zullen er geen gevolgen te merken zijn van bezuinigingen. Als de pilot een succes blijkt en het wordt voortgezet, dan zal het gefinancierd moeten worden uit de continue middelen en zouden er problemen kunnen ontstaan bij bezuinigingen. In dat geval zou DSW haar bijdrage kunnen herzien, omdat zij waarschijnlijk zal merken dat zij door de inzet van welzijnsondersteuners geld bespaart. De besparing wordt wel opgemerkt door DSW, maar niet door de gemeente.

De ASD vindt het een mooie pilot en hoopt dat het een succes wordt.

5. Mededelingen

 • Energietoeslag: vandaag is er groen licht gegeven door de Tweede Kamer. De teams staan klaar om er mee aan de slag te gaan. Voor een grote groep wordt het geld in oktober uitbetaald, de anderen krijgen het in november.
 • Stand van zaken Woonzorgvisie en enquête:

De zienswijze van de ASD is opgenomen in het participatieverslag. De aanpassingen die, mede naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen, zijn gemaakt in de vast te stellen woonzorgvisie zijn eveneens opgenomen in het participatieverslag. Donderdag 28 september was de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad over de vaststelling van de woonzorgvisie. De stukken zijn te vinden via pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl. Het gaat om agendapunt 4c.

Er zijn 1700 enquêtes zijn ingevuld.

 • 11 oktober is de Klankbordgroep Sociaal Domein en de presentatie ‘Grip op sociaal domein’. De ASD kan met wat meer mensen dan gebruikelijk aanschuiven en kan ook naar één van de twee onderdelen gaan.
 • Complimenten voor de conferentie ‘Visie op het sociaal domein’. We krijgen van Wijnand nog de presentatie van de spreker.
 • Inclusie: aan Wijnand wordt gevraagd hoe de inclusie-agenda beleidsmatig wordt opgepakt. Wat kan de ASD hierin betekenen? We komen hier op terug.

6. Advieskalender

 • De presentatie ‘Grip op het sociaal domein’ die op 11 oktober wordt gebruikt zal naar de ASD worden gestuurd. Als er een grote delegatie 11 oktober naar de bijeenkomst gaat, is het misschien niet nodig om dit onderwerp nogmaals te agenderen voor de ASD vergadering van 31 oktober a.s.
 • Pilot scootmobiels: Wijnand zal Jeroen vragen hoe het er mee staat.
 • Concept verslag ASD vergadering 29 augustus 2023 + A&A-lijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

A&A-lijst:

2.  Uitnodiging 25-jaar Alzheimer DWO: Ursila en Piet gaan.            

8. Bespreken advies beleidsregels Wmo

 • Vernieuwing in aanscherpen regels:
 • reflecteren op uitspraken van rechters;
 • aansluiten bij H5.
 • Het pgb wordt soms niet eerlijk besteed. Mensen moeten pgb-vaardig zijn. Zorgaanbieders kunnen ‘rotzooien’, maar de mensen moeten daar zelf de zorgaanbieders op aanspreken.

Door de aanscherping worden frauduleuze praktijken beter voorkomen (professionele tarieven in vergelijking met niet-professionele tarieven).

Positief punt: onze gemeente geeft alleen een pgb aan mensen die pgb-vaardig zijn. Er is een uitgebreide toetsing op pgb-vaardigheid die de gemeente van te voren doet. Aan de 10 punten van de toetsing moet iemand voldoen. Als het dan mis gaat, is het niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de mensen zelf.      

 • In de Zvw en de Wlz wordt te weinig gekeken of mensen pgb-vaardig zijn.
 • Jammer dat er niet getoetst wordt op de kwaliteit van informele zorg. Dit is een gemis, maar we beseffen dat dat niet kan. De gemeente zou het wel kunnen monitoren d.m.v. gesprekken met casemanager/consulent.

Hoe wordt de kwaliteit bewaakt? Bij zorg in natura wordt dit wel gemonitord.

 • De wijzigingen zijn een positieve ontwikkeling, omdat er veel meer maatwerk geleverd kan worden. Er wordt gekeken wat er nodig is, wat leidt tot resultaatgerichte hulp.
 • Het ondersteuningsplan kan nu ook per e-mail worden ondertekend. De kans dat er misbruik van wordt gemaakt is aanwezig.

9. Uitgaande correspondentie

 • Geen aanvullingen.
 • De ASD ontvangt een grote hoeveelheid uitnodigingen voor allerlei bijeenkomsten en andere activiteiten. Hoe gaan we deze verdelen? Het is fijn als er iemand van de ASD gaat, maar we moeten elkaar niet te veel belasten. Iedereen wordt verzocht via de mail door te geven of je gaat of niet, zodat we weten of de ASD vertegenwoordigd is.
 • Naar de klankbordgroep op 11 oktober a.s. gaan Piet, Ursila en Jos

10. Ingekomen correspondentie

 • Reacties op ons advies inz. het onderzoek naar de digitale dienstverlening binnen onze gemeente:

De Rekenkamer èn het college hebben gereageerd op ons advies (de Rekenkamer is adviesorgaan voor de gemeenteraad). Voor de volgende vergadering zullen we zowel de reactie en vraag van de Rekenkamer, als de reactie van het college agenderen.

 • Verslag voorzitters ASD H10: Agendapunt 1, blz. 2, alinea’s 3 en 4: er wordt een gezamenlijke bijeenkomst voor de adviesraden uit de regio georganiseerd. Piet informeert de ASD als er meer bekend is.

11. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Aanwezig: Piet van Adrichem (vz), Lisa Coronado Fernández, Daniëlle van der Eerden, Coby de Koning, Dorien Krom, Ursila Soebhan en Sandra van Overveld (verslag)

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-20.50 uur) en Wijnand Kort (20.15 -20.50 uur)

Namens de Erasmus Universiteit: Robin Simonse (19.30-20.20 uur)

Afwezig: Jos Arends (tijdelijk niet-actief), Monique Dekker, Hetty Harmse en Ad van Winden

1. Opening en vaststelling agenda

Piet heet de aanwezigen welkom. Agendapunt 2 vervalt, omdat dit nog niet gereed is. Agendapunt 3 wordt de terugkoppeling van de enquête m.b.t. de nieuwe visie op het sociaal domein die door Miranda als test via de mail naar ons is toegezonden.

2. Voortgang onderzoek ‘Werken, werken aan en meedoen’

Aan de hand van een presentatie licht Robin Simonse, promovendus bij de Erasmus Universiteit, de voortgang van het onderzoek toe. In 2019 kwam de vraag uit onze gemeenteraad hoe we de uitstroom uit de bijstand kunnen stimuleren. De Erasmus Universiteit is gevraagd  om mee te denken, daarmee aan de slag te gaan en aanbevelingen te doen. Een korte samenvatting van het proces:

Men is gestart met een nulmeting: hoe gaan de bijstandsconsulenten te werk in onze gemeente en wat zijn de uitdagingen en problemen waar zij tegenaan lopen?

Als we naar de uitstroom kijken, doet onze gemeente het goed. Verbeterpunten waren:

 • De dienstverlening moet zoveel mogelijk hetzelfde zijn, zodat mensen weten waar ze op kunnen rekenen. Er was geen duidelijke systematiek in hoe de bijstandsconsulenten konden helpen, dus de bijstandsconsulenten moesten hierover met elkaar gaan afstemmen.
  • De route naar de arbeidsmarkt zou meer via onze eigen gemeente moeten gaan lopen i.p.v. via het werkgeversservicepunt in Zoetermeer. Er zijn nu twee accountmanagers actief binnen onze gemeente die zich richten op lokale werkgevers. Hier ziet de ASD ook kansen.
  • Aandacht voor de organisatie van de gemeente. Samenwerking met andere afdelingen werd door consulenten verschillend aangepakt.

Vervolgstappen:

 • Om een integraal en systematisch beeld van de werkzoekende te krijgen, moest een plan van aanpak en een planning opgesteld worden.
  • Het actieplan bestaanszekerheid moest aangevuld worden met input van bewoners. Men bleek zich zorgen te maken over financiën, vervoer, zorgkosten en woningonderhoud. Tevens moest aandacht worden besteed aan wensen en oplossingen, omdat het vaak niet duidelijk was waar men recht op had.

Wat is eruit gekomen en waar wordt nog naar gekeken:

 • Afstemming met de Voedselbank.
 • Overleg gemeentepolis (ziektekostenverzekering).
 • Overzicht hoe gemeenten mensen kunnen ondersteunen rondom zorgkosten.

Voorstel ASD: trek dit breder en kijk ook naar andere ondersteuningsmogelijkheden. Miranda geeft aan dat hier binnen de gemeente al onderzoek naar wordt gedaan. Zij verwacht halverwege 2024 een voorstel.

 • Mogelijkheden rondom vervoersvergoeding.
 • Inrichten informatiepunt dat mensen actief begeleidt naar de juiste partijen.
 • Sportpas en de mogelijkheid om zelf een sport kiezen.

Nog te doen:

Sessie inrichten met verschillende partijen om geschikte vacatures te creëren die aansluiten bij de vraag, en vacaturemarkten organiseren.

Op dit moment constateert de gemeente dat het aantal bijstandsgerechtigden aan het toenemen is (door o.a. meer sociale woningbouw en haar taakstelling voor vluchtelingen). Daarom is het plan van aanpak alleen maar actueler en belangrijker geworden. Aantal huishoudens in de bijstand op dit moment: 460.

Casus: hulp aan hoogopgeleide mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die op zoek zijn naar werk. Zij worden niet echt begeleid, omdat de gemeente ervan uitgaat dat deze mensen ‘het zelf wel redden’. Er wordt geen plan van aanpak voor hen gemaakt, terwijl daar juist veel behoefte aan is. Mensen raken gefrustreerd, omdat ze niet aan het werk komen op hun niveau en veelal doorverwezen worden naar vrijwilligerswerk. Hier wordt door de ASD aandacht voor gevraagd.

3. Enquête ‘Nieuwe visie op het sociaal domein’

Als onderdeel van de participatie van inwoners bij de nieuwe visie op het sociaal domein heeft de gemeente een enquête ontwikkeld welke huis-aan-huis wordt verspreid onder de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Hiernaast worden nog drie themabijeenkomsten georganiseerd voor inwoners (doelgroepgericht). De ASD is gevraagd de enquête te ‘testen’.

De reactie van de ASD op de enquête:

 • heel helder
 • de term ‘mensen in je omgeving’ moet goed gespecificeerd worden

Mensen krijgen een huis-aan-huis kaart met QR-code en URL. Op verzoek kan de enquête op papier verstrekt worden en deze wordt ook neergelegd bij de SWOP en de bibliotheek.

Aandachtspunten die opgemerkt worden door de ASD:

 • Kan je het lettertype zelf vergroten of kan de enquête voorgelezen worden? Miranda zal deze vraag doorgeven aan de ontwerpers van de enquête.
 • In de bibliotheek is iemand aanwezig die bij vragen kan helpen.
 • Aan het eind staat een vraag of je mee wilt denken. Het is beter om het invulvlak daar weg te halen en een contactadres te vermelden waar mensen hun interesse aan door kunnen geven.
 • Er zijn veel keuzemogelijkheden. Geef als tip om te kiezen wat het eerste in je opkomt.

4. Mededelingen gemeente

 • Er valt nog niets te melden over de energietoeslag. De gemeente is wel begonnen met het opstellen van de concept beleidsregels, maar de overheid blijft oorverdovend stil. De beleidsregels treden in werking zodra er info van de overheid komt. Dit wordt nauwlettend gevolgd. Mensen die in 2023 in aanmerking kwamen voor de energietoeslag, krijgen deze ook in 2024.
 • Er wordt een klankbordgroep sociaal domein georganiseerd op woensdagavond 11 oktober. De inhoud is nog niet bekend. De ASD wordt verzocht de datum vrij te houden.

5. Advieskalender

Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op de advieskalender.

Vervolgens neemt de ASD afscheid van Miranda en bedankt haar voor de fijne en open samenwerking. We zullen haar nog gaan zien in onze vergaderingen, omdat ze betrokken blijft bij het interventieplan en de visie op het sociaal domein. Daarna is er een woord van welkom voor Wijnand Kort, haar opvolger en een bekend gezicht voor de ASD.

6. Concept verslag 4 juli 2023 en actiepuntenlijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

A&A-lijst:

 1. Projectresultaten ‘Werken, werken aan en meedoen’ is deze vergadering toegelicht bij agendapunt 2 kan weg.
 2. Piet heeft een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst ter gelegenheid van 25-jaar Alzheimer DWO. Hij zal deze doorsturen.

7. Inclusie Pijnacker-Nootdorp

Voor het H10 voorzittersoverleg van 21 juni jl. had Piet input over inclusie verzameld van de meeste H10 adviesraden en dit verwerkt in een presentatie. Piet gebruikt deze presentatie en licht deze toe. Het blijkt dat Delft het verst is met inclusie.

Wat zou de rol van de ASD kunnen zijn in het proces naar een inclusieve gemeente, waarbij we ons richten op zowel fysieke als mentale beperkingen?

Het gaat niet alleen om toegankelijkheid in bijvoorbeeld gebouwen, maar ook voor wat betreft werk. In Zoetermeer is een toegankelijkheidsraad en in Den Haag is Stichting Voorall betrokken bij het toetsen/testen van de toegankelijkheid van gebouwen e.d.

We kunnen onze schil raadplegen of een (kleine sub-)schil oprichten die gespecialiseerd is in toegankelijkheid. Ook kunnen we een oproep via de Telstar/Eendracht doen met de vraag of er mensen zijn die mee willen denken. Eventueel kunnen we zelf mensen benaderen.

Conclusie:

 • We zullen Wijnand vragen of hij ons kan informeren over wat de gemeente van plan is en hoe zij het proces in wil richten.
 • Naar aanleiding van de ingediende en aangenomen motie kunnen we de wethouder uitnodigen met de vraag hoe de gemeente nu verder gaat.
 • In een later stadium kunnen we Stichting Voorall een keer uitnodigen voor een vergadering.

8. Vergoeding adviesraadleden

Geen aanvullende opmerkingen meer.

9. Uitgaande correspondentie

Het advies van de ASD m.b.t. de Woonzorgvisie is op 9 augustus verzonden, met dank aan Daniëlle voor het opstellen van het advies.

10. Ingekomen correspondentie

 • Tegenwoordig kan je voor kinderen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur een bijdrage krijgen voor sport èn cultuur (vroeger was dit voor één van de twee). Voor volwassenen is het nog steeds voor één van de twee. De ASD vindt zulk calculerend gedrag niet wenselijk en vraagt zich dan ook af waarom het voor volwassenen ook niet èn èn is. Voor een deel van de mensen in de bijstand is het lastig om leuke activiteiten te doen (bv vakantie), omdat ze nèt overal naast vissen en financieel nauwelijks geholpen worden. Hier vraagt de ASD aandacht voor.
 • In september komt de volgende Nieuwsbrief Werk & Inkomen uit.
 • Lisa, Ursila, Daniëlle, Coby, Dorien en Piet zijn van plan om 27 september naar de inspiratiebijeenkomst te gaan.

11. Rondvraag

 • Op 18 oktober organiseert Ursila in het Multicultureel Ontmoetingscentrum, Teniersstraat 17 in Den Haag een bijeenkomst waarin o.a. een film over een Syrische vluchteling met PTSS wordt vertoond.
 • Sandra stuurt Hetty een kaartje na de operatie aan haar heup.

De voorzitter sluit de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein
4 juli 2023

Aanwezig: Piet van Adrichem (vz), Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-20.35 uur) en Brenda Verhoek (20.15 -21.30 uur)

Afwezig: Jos Arends, Monique Dekker, Lisa Coronado Fernández en Dorien Krom

1. Opening en vaststelling agenda

Piet heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Mededelingen gemeente

 • Vergoeding adviesraadleden:
  • Er is een inspraakregeling door het college opgesteld waarin de beloning is geregeld. Daar staan alle vergoedingen in. Als de ASD het anders geregeld wil hebben, moet de hele inspraakregeling veranderd worden en voor alle commissies gelijk getrokken worden. We bespreken in de volgende vergadering of we nog actie ondernemen op dit punt.
  • De keuze is gemaakt op basis van het bestaande beleid.
  • Na ruim 5 jaar zal Miranda stoppen als contactpersoon voor de ASD. Zij wordt in onze gemeente strategisch adviseur, aandachtsgebied sociaal domein. Zij weet nog niet wie haar opvolger wordt. De ASD feliciteert haar met haar nieuwe baan en zal in de vergadering van 29 augustus afscheid van haar nemen.
  • Stand van zaken Woonzorgvisie: de ASD vindt het vreemd dat de adviestermijn precies in de zomervakantie valt. We verwachten dat dit tot gevolg heeft dat veel mensen niet kunnen reageren, omdat ze op vakantie zijn. Dit zullen we verder bespreken bij agendapunt 7 en afhankelijk van de uitkomst zullen we Miranda laten weten of we meer tijd willen voor raadpleging van onze schil en het opstellen van ons advies. Miranda legt het dan voor in het projectteam.
  • Stand van zaken visie op het sociaal domein: de datum van de conferentie is woensdag 27 september, aan het eind van de dag. Eén van de sprekers is lid van het bestuur van Divosa, Erik Dannenberg.

3. Advieskalender

Geen aanvullingen. Miranda zal 29 augustus voor de laatste keer bij de ASD vergadering zijn.

4. Actualisatie re-integratieverordening

 • Omdat het hele proces van ‘Breed offensief’ lang duurde, zijn allerlei andere zaken de afgelopen jaren al in wetgeving verwerkt.
 • Nu moet alles per gemeente geregeld worden. Maar dan kan het gebeuren dat er werknemers zijn die met verschillende gemeenten te dealen hebben.

Voorgesteld wordt om de artikelen waar het kan (in het rood) te harmoniseren met omliggende gemeenten. Dus om dit regionaal hetzelfde te regelen. Hier kan de ASD iets over zeggen in haar advies. Eigenlijk zouden de betreffende gemeenten hierover ook met elkaar moeten afstemmen.

 • Instrumentengids: dit zijn de regionale beleidsregels. ‘Dennis’ wil de gemeente ook regionaal geharmoniseerd en gearrangeerd hebben (de AMR-ZHC bestaat uit: Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en (vooralsnog) Voorschoten). Onze gemeente stemt met deze gemeenten af hoe ver ze zijn. Zoetermeer is net zo ver als Pijnacker-Nootdorp, de andere gemeenten nog niet.
 • De jobcoach wordt voor mensen met een arbeidsbeperking èn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (artikel 29). De jobcoach wordt ingezet als iemand begint met werken, als begeleider en om de kans op succes te vergroten. Werknemer en werkgever worden door de jobcoach begeleid. Tot maximaal 6 maanden, omdat de persoon het dan zelfstandig moet kunnen en het op die manier voor meer mensen toepasbaar is.

We moeten ervaren hoe het werkt, omdat andere gemeenten dit nog niet doen.

 • Proefplaats = een soort proeftijd bij een werkgever die de intentie heeft om jou aan te nemen. Wettelijk 2 maanden. Gemeenteraden moeten hier regels voor op gaan stellen.

Pijnacker-Nootdorp wil niet dat deze termijn verlengd wordt naar 6 maanden en is van mening dat werkgevers na 2 maanden iemand gewoon aan moeten nemen, omdat het anders begint te lijken op uitbuiting. 6 Maanden is te lang om mensen onbetaald op proef te laten werken. Alleen in zeer, zeer dringende gevallen.

Veel van de rode tekst in de concept re-integratieverordening is in onze gemeente al geregeld in onze toolbox; dit moet nu opgenomen worden in de verordening. Het is belangrijk dat de verschillende gemeenten met elkaar afstemmen en proberen zoveel mogelijk één lijn te trekken. Onze verordening ziet er nu anders uit dan die van andere gemeenten; er zijn veel lokale innovaties in opgenomen. De andere gemeenten hebben vooral de modelverordening gevolgd.

5. Regiomonitor jeugdhulp, Uitvoeringsplan jeugdhulp + evaluatie GR H-10 servicebureau, Regionaal onderzoek snijvlak onderwijs-jeugdhulp

Brenda geeft een korte toelichting over de ontwikkelingen in de jeugdhulp van de afgelopen jaren. Jeugdhulp wordt vooral regionaal aangepakt. Er zijn twee takken: Haaglanden voor de inkoop en het servicebureau voor de technische kant. Brenda is zelf actief in het netwerk; ervaringen uitwisselen en afwisselend de kar trekken. Waar het onze gemeente echt raakt, sluit het team aan in werkgroepen.

 • Haags Toekomstperspectief: Den Haag gaat op een andere manier inkopen (Den Haag is in vier gebieden opgedeeld en gaat de zorg aan aanbieders overlaten (geeft hen een budgetplafond)). De overige 8 gemeenten (H10 – Den Haag en Voorschoten) blijven gezamenlijk inkopen. De vraag is hoe dit zal gaan, vinden ze elkaar? Onze gemeente maakt zich nog niet echt zorgen dat Den Haag de aanbieders ‘weg zal kapen’.
 • De wachttijden lopen enorm op. Zeker bij gespecialiseerde GGZ en KDC’s.
 • Pijnacker-Nootdorp heeft goede contacten met haar, veelal lokale, aanbieders en een goed kernteam, dus zij verwacht niet veel problemen door het terugtrekken van Den Haag.

Regiovisie monitor 2022

De Regiovisie laat o.a. het volgende zien:

 • Toename van specialistische GGZ. De wachttijden voor KDC’s zijn enorm en er wordt individuele begeleiding ingezet ter overbrugging.
 • Basis GGZ en opvoedhulp is afgenomen.
 • Meer kinderen zijn ambulant geholpen en minder kinderen in een instelling.
 • Er is een gebrek aan pleeggezinnen.
 • De wachttijden zijn regionaal en lokaal een probleem. Dit verhoogt ook de werkdruk.
 • Bij onderwijs en zorg is er veel aandacht voor grensverkeer. Kinderen die voor speciaal onderwijs buiten onze gemeente naar school moeten, maar voor zorg aangewezen zijn op hun woonplaats. Er wordt gestreefd naar zorg die beschikbaar is ín de klas, waardoor ook ingesprongen kan worden op het groepsproces en het minder individueel wordt.
 • De gemeente wil naar een toekomst die qua financiering minder complex is door te kijken hoe de verhouding is van leerlingen die vallen onder/gebruik maken van het grensverkeer. Is dit gelijkwaardig verdeeld over de verschillende gemeenten, dan zou er niet altijd een rekening gestuurd hoeven worden. De gemeente probeert hier lokaal beweging in te krijgen. 
 • Dit vraagt om regionale samenwerking en dat is behoorlijk weerbarstig (de regionale samenwerkingsverbanden proberen te laten samenwerken).
 • Er is een groot personeelstekort.

Reacties van de ASD:

 • Personeelstekort is al jarenlang een probleem in bijna alle sectoren. Dit komt ook door een hoog ziekteverzuim.
  • Het is goed om preventiever te werken (IZA-normen)
  • Opmerking Brenda: de voorkeur gaat er naar uit om bij jeugdhulp niet alles in de zorg op te willen lossen. Eerst kijken naar andere facetten: positieve gezondheid, woonomstandigheden, kansengelijkheid, etc.
  • De gemeente wil graag jeugdhulp in lokaal verband oppakken, waarbij normaliseren belangrijk is en ‘samenredzaamheid’ gestimuleerd moet worden. Dit gebeurt veel te weinig tegenwoordig. Vooral de ouders moeten er bij betrokken worden.

Voortgangsrapportage Jeugdzorg 2018-2022

 • Deze rapportage is op onze gemeente van toepassing.
 • Pag. 9: de toelichting erboven sluit niet aan bij de staatjes die eronder staan.

Van 2018-2020 was het redelijk stabiel, daarna absoluut niet meer.

 • Basis GGZ wordt tegenwoordig meer door POH’s gedaan.

De ASD blijft het onderwerp met belangstelling volgen. Bij vragen kunnen we contact opnemen met Brenda .

6. Concept verslag ASD vergadering 6 juni 2023 + A&A-lijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

A&A-lijst:

4.  Is geregeld en kan er af.

7. Bespreking aandachtspunten voor advies m.b.t. ‘Actualisatie re-integratieverordening’

Positief:

 • Fijn dat deze verordening de mogelijkheden tot het herintreden op de arbeidsmarkt makkelijker en kansrijker maakt
 • Harmonisatie in de regio is goed.
 • Voor de werkgever wordt het makkelijker om mensen aan te nemen en dit is goed.
 • Aanvulling ‘Dennis’ is goed (zie agendapunt 4).
 • Als mensen niet aan het werk kunnen, kan er meer aan de hand zijn. Dus is een integrale benadering is nodig.
 • Goed dat maatregelen die al eerder genomen zijn inderdaad geleid hebben tot het makkelijker leiden van mensen naar werk.
 • Pijnacker-Nootdorp heeft al veel goede inspanningen geleverd en dat zien we nu terug in de verordening.

Advisering m.b.t. de Woonzorgvisie Pijnacker-Nootdorp 2023-2030

 • De ASD vindt de termijn te kort om onze schil te kunnen raadplegen. Dit vinden we een gemiste kans.
 • Piet zal Miranda vragen om de termijn te verlengen, zodat we toch even de tijd hebben om onze schil te bevragen.
 • We zullen aan de schil vragen dat, als ze reageren op de link in de toelichting, ze ook een c.c. naar de ASD (Daniëlle) willen sturen.

8. Uitgaande correspondentie

Het ongevraagd advies ASD m.b.t. Rekenkameronderzoek Digitale Dienstverlening wordt ook gestuurd naar de voorzitters Adviesraden Sociaal Domein H10.

9. Ingekomen correspondentie

 • Beschermd wonen: is nu alleen in Delft. Er wordt een pilot gestart in Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast wil men meer gaan doen aan deskundigheidsbevordering.
 • Bij de bijeenkomst ‘Omgaan met GGZ-problematiek’ zijn we niet geweest.
 • In het verslag van het overleg tussen de voorzitters ASD H10 wordt uitgebreid ingegaan op  inclusie. Piet stelt voor om dit onderwerp op de agenda van augustus te zetten. Op welke manier kunnen wij de gemeente daarbij op weg helpen? Hoe breed willen we dit oppakken en hoe kunnen we de gemeente een voorzet geven?
 • 280623: Reactie Monique van Waardenberg op ons advies m.b.t. de digitale dienstverlening:

Zij zijn het met de ASD eens dat de ontwikkelingen op het vlak van digitalisering snel gaan. Het advies van de rekenkamercommissie en het advies van de ASD wordt meegenomen in de procedure om te komen tot een geactualiseerde visie op de digitale dienstverlening. Het college heeft de gemeenteraad toegezegd eind 2023 een startnotitie voor te leggen over de aanpak van deze actualisatie. De ASD wordt hiervan op de hoogte gehouden.

 • 300623: Reactie Lauren Hoogen Stoevenbeld op ons advies inz. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning: ontvangstbevestiging en de verwachting dat het college over ca. twee weken zal reageren.

10.     Rondvraag en sluiting

 • Ellen Boszhard komt in de vergadering in oktober iets vertellen over vitaal ouder worden.

De voorzitter sluit de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein
6 juni 2023

Aanwezig: Piet van Adrichem (vz), Lisa Coronado Fernández, Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Dorien Krom, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.40 uur), Monique van Waardenberg (19.30-21.40 uur), Lauren Hoogen Stoevenbeld (19.30-20.50 uur), Leone Verweij (19.30-20.15 uur), Menno Fenger (19.30-20.15 uur) en Leo Suijker (20.30-21.30 uur)

Afwezig: Jos Arends, Coby de Koning en Ursila Soebhan

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Piet heet alle aanwezigen welkom. Jos Arends is tijdelijk toegetreden tot de gemeenteraad als lid van Eerlijk Alternatief en zal hierdoor tot (minimaal) september geen deel meer uitmaken van de ASD. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

2. Onderzoeksproject Laaggeletterdheid als barrière voor participatie

Leone Verweij en Menno Fenger van de Erasmus Universiteit geven een toelichting m.b.v. bijgevoegde presentatie.

2,5 Miljoen mensen in Nederland hebben moeite met de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen). Omdat dit in verhouding vaak voorkomt bij mensen in de bijstand zit, wordt gezocht naar een verbinding met Werk & Inkomen. De onderzoekers zien een spanningsveld tussen de repressieve aanpak Participatiewet vs. de vrijblijvende aanpak laaggeletterdheid.

De ASD herkent de spanning tussen dwang en vrijblijvendheid. Dwang levert meestal niets op, maar niets doen ook niet. Veel mensen die moeite hebben met de basisvaardigheden vinden hun situatie prima en zien het niet als probleem, omdat ze geholpen worden door anderen. Maar als deze ‘helpers’ wegvallen, dan kunnen ze het niet zelf. Veel mensen schamen zich ook.

Maatwerk is hierbij heel belangrijk. Er zijn verschillende oorzaken waarom mensen laaggeletterd kunnen zijn. Met hulp kunnen zij beter hun weg vinden in de maatschappij en kunnen ze beter meedoen. Gebruik makend van expertise van deskundigen en van ervaringsdeskundigen.

De gemeente biedt ook van alles aan om deze mensen te helpen, maar het is nog niet voldoende onder de aandacht gebracht bij de doelgroep. Er moet beter en waarschijnlijk anders over gecommuniceerd worden.

Er is gekozen voor de groep van mensen die in de bijstand zitten, omdat:

 • ze goed bereikbaar zijn;
 • de kans 3x zo groot is dat in deze groep iemand laaggeletterd is;

Leone en Menno vragen de ASD hoe zij denkt mensen te kunnen vinden die moeite hebben met de basisvaardigheden. De ASD doet de volgende suggesties:

 • Sportverenigingen benaderen.
 • Vragen aan klantmanagers.
 • Alert zijn bij vroegsignalering.
 • Bodes van de gemeente of mensen van het KCC kunnen mensen ook ‘herkennen’.
 • Mensen in de bijstand bied je een traject naar werk. Onderdeel van dat traject zou een taaltest kunnen zijn, zodat het niet vrijblijvend is. Mensen kunnen op allerlei gebieden getest worden, waarvan de taaltest er één is. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Drechtsteden.
 • Stichting Lezen en Schrijven heeft allerlei vragenlijsten om mensen te kunnen bevragen.

Hoe motiveer je mensen om aan hun vaardigheden te werken? Dit zou kunnen door hen een ‘beloning’ in het vooruitzicht stellen.

De ASD wordt graag op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek.

3. Beleidsregels Wmo

Lauren Hoogen Stoevenbeld licht de wijziging toe.

In eerste instantie zag de gemeente geen mogelijkheid af te wijken van haar planning om de implementatie van resultaatgericht werken dit jaar in te voeren, daarom is er in april een advies over de conceptverordening Wmo gevraagd aan de ASD. In de weken na de adviesaanvraag is zij echter tot nieuwe inzichten gekomen. Ze heeft juridisch en contractueel de mogelijkheid gevonden om met een overgangsjaar te gaan werken. Op deze manier kan de gemeente in 2024 geleidelijk overgaan van inputgericht naar resultaatgericht werken en kan zij het nieuwe advies van de VNG over resultaatgericht werken afwachten.

Wijziging beleidsregels Wmo:

Met deze wijziging wordt een nieuw normenkader voor hulp bij het huishouden ingevoerd. Dit is een nieuwe maatregel uit het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’. Het nieuwe normenkader zou eerst opgepakt worden samen met de wijzigingen die nodig zijn voor het implementeren van resultaatgericht werken, maar dit is dus uitgesteld. Omdat de gemeente wel graag in de zomer wil starten met het nieuwe normenkader voor hulp bij het huishouden, heeft ze besloten de

wijziging van het normenkader los te knippen. Het nieuwe normenkader kan gevolgen hebben voor inwoners. Niet voor inwoners met een lopende indicatie voor hulp bij het huishouden, maar wel voor inwoners die voor het eerst hulp bij het huishouden aanvragen of wiens indicatie verlengd wordt.

Het normenkader gaat uit van een basis-cliënt situatie (125 minuten voor huishoudelijke hulp). Vanuit die situatie gaat gekeken worden of iemand meer of minder hulp nodig heeft dan die 125 minuten. Consulenten worden binnenkort geschoold in het bepalen van het aantal minuten.

Veel gemeenten gebruiken het normenkader al.

Per 1 augustus wordt hiermee gestart voor nieuwe mensen die voor het eerst hulp bij het huishouden aanvragen of wiens indicatie verlengd wordt. Alle lopende afspraken gaan gewoon door en worden pas herzien als de indicatie gaat verlopen. Inwoners worden van te voren geïnformeerd dat hun indicatie kan veranderen en er wordt hen een gewenningstermijn geboden.

De ASD moet hier uiterlijk 30 juni a.s. over adviseren.

4. Jaarverslag Participatie

Leo licht het jaarverslag toe.

Het bestand bijstandsgerechtigden is aan het groeien door:

 • de groei van de gemeente. Dit doet het aantal inwoners groeien en daarbij ook het aantal mensen dat afhankelijk is van inkomensondersteuning.
 • toename van het aantal statushouders (dit geldt vooral voor de eerste jaren dat ze hier zijn). De meeste statushouders hebben toch een aantal jaar nodig om in te burgeren in onze gemeente. Pas daarna kunnen ze echt aan het werk. Via bv de SWOP kunnen ze al wel eerder vrijwilligerswerk gaan doen (vaak onder landgenoten).
 • toename van het aantal mensen met een arbeidsbeperking.

Omdat er een aantal woningbouwprojecten op de planning staan met sociale huurwoningen, verwachten we dat hierdoor het aantal bijstandsgerechtigden ook de komende jaren zal toenemen.

De ASD constateert dat er wederom niets over de resultaten van het flankerend onderzoek door de Erasmus Universiteit bij ‘Werken, werken aan en meedoen’ in het jaarverslag staat. Het zou goed zijn als de effecten van het onderzoek opgenomen worden in het verslag. Dan kan men de ontwikkeling zien.

Er blijkt een aanbestedingstraject gaande te zijn om een breder aanbod te kunnen doen voor re-integratie, waarbij aangesloten wordt aan de behoeftes van de doelgroep en maatwerk geboden kan worden.

De gemeente zal moeten blijven doorontwikkelen, ook omdat zij volgend jaar een behoorlijk tekort verwacht (door o.a. een lagere Rijksbijdrage). De gemeente gaat haar kosten analyseren en verwacht dat de kosten voor re-integratie te verlagen zijn. Bijvoorbeeld door leerarbeidsplaatsen of een follow-up voor het werkfitprogramma.

5. Mededelingen gemeente

 • Commissievergoeding adviesraadsleden. Zie agendapunt 7, A&A-lijst punt 3.
 • Miranda zal navragen of de ASD formeel moet melden dat Jos tijdelijk geen lid meer is van de ASD. Zij zal Piet laten weten of er actie nodig is. Sandra zal Jos laten weten dat hij geen stukken meer zal ontvangen van de ASD. We houden de vacature nog even aan en wachten het af tot september. Daniëlle is voorlopig plaatsvervangend voorzitter.
 • Het wetsvoorstel voor de energietoeslag 2023 is uitgesteld. De gemeente is blij dat zij de betrokkenen toch al tegemoet heeft kunnen komen.
 • : men is volop bezig met het Participatiedeel. Er wordt een themabijeenkomst en een conferentie georganiseerd in het najaar. Sven Gielen is een document aan het opstellen met alle rode draden uit de verschillende gesprekken, waaronder die met de ASD op 2 mei jl.

6. Advieskalender

Geen aanvullingen.

7. Concept verslag ASD vergadering 2 mei 2023 + A&A-lijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

A&A-lijst:

3.  De commissievergoeding aan adviesraadsleden kan niet omgezet worden in een vrijwilligersvergoeding, om ongelijkheid met andere (advies)commissies en onbegrip te voorkomen.

De ASD vraagt zich af om welke andere (advies)commissies het gaat. Dan kunnen we die benaderen en vragen hoe zij dit het liefst zouden willen. Dit zullen we volgende vergadering aan Miranda vragen.

Sandra zal de reactie van Miranda doorsturen naar de ASD leden en voor de volgende vergadering agenderen.

Ook blijkt opnieuw dat de vergoeding niet aan de ASD leden is overgemaakt in de maand waarin de vergadering plaatsvond.

8. Bespreking onderzoek Rekenkamercommissie Digitale Dienstverlening

Daniëlle heeft haar opmerkingen en een concept ongevraagd advies naar de ASD leden verstuurd, waarvoor dank.

Opmerking t.a.v. het advies:

 • Bij ‘Verhelderende vragen’: de zin ‘Graag zouden we zicht krijgen …’ veranderen in de vraag ‘Heeft de gemeente zicht op de veranderingen …’

Sandra zal dit veranderen en het concept nog even langs Piet en Daniëlle sturen. Daarna kan het als ongevraagd advies naar het college èn naar de gemeenteraad worden gestuurd.

9. Advies normenkader

Aandachtspunten voor het advies:

 • Het is een concretere aanzet dan dat van het CIZ
 • Blij dat er nog maatwerk mogelijk is als het nodig is (hardheidsclausule)
 • Er is goed over nagedacht.
 • Belangrijk dat er oog blijft voor de situatie en dat de consulent daar rekening mee houdt.
 • Het belang van monitoren, cliëntervaringsonderzoek
 • Er mag geen ruis ontstaan in de wijze waarop de consulenten indiceren. Scholing belangrijk.
 • Als mensen minder zorg krijgen en zelf meer moeten gaan doen, kost dat hen meer energie en blijft er minder energie over voor sociale activiteiten en deelname (participeren in) aan de samenleving.
 • Goed communiceren. Zeker omdat de kans bestaat dat het bij veel mensen om minder minuten zal gaan.
 • Eens in de twee weken wassen is onzin. Er moet ruimte zijn om daar van af te wijken. Belangrijk om met de zorgaanbieder af te kunnen spreken hoe de tijd ingevuld gaat worden.

10. Uitgaande correspondentie

Geen aanvullingen.

11. Ingekomen correspondentie

 • 040523: Uitnodiging Klankbordgroep Sociaal Domein d.d. 16 mei.
  De aanwezigen werden geïnformeerd over het normenkader (zie agendapunt 3) en over de stand van zaken statushouders. Het was een bijeenkomst samen met raadsleden en het was interessant om te horen hoe zij er over dachten.
 • 230523: Uitnodiging bijeenkomst deskundigheidsbevordering ‘Omgaan met GGZ-problematiek’ op 15 juni a.s. Gaan we niets mee doen.
 • Mail ‘Verkennend onderzoek naar cliëntenparticipatie in het domein Werk en Inkomen’. Sandra zal deze mail doorsturen zodat iedereen het kan lezen en zelf kan bepalen of ze de enquête invullen of niet.

12. Rondvraag en sluiting

 • Jubileumjaar SWOP: het feest heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de ASD heeft geen uitnodiging daarvoor ontvangen.
 • Agenderen voor de volgende vergadering: terugkoppeling door Ursila van de bijeenkomst ‘Samen op weg naar een beschermd thuis’ op 9 mei jl.

De voorzitter sluit de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein
2 mei 2023

Aanwezig: Piet van Adrichem (vz), Lisa Coronado Fernández, Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Coby de Koning, Dorien Krom, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.00 uur), Sven Gielen (19.30-21.00 uur)

Afwezig m.k.: Jos Arends

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

2. Gespreksleidraad visie op het sociaal domein

Miranda leidt de discussie en Sven Gielen,  LAP-student (LeerArbeidsPlaats) bij de gemeente, maakt het verslag. De discussie vindt plaats op basis van de vragen uit de gespreksleidraad.

Begin oktober wordt een conferentie georganiseerd. Hier presenteert de gemeente de rode draden die uit de ca. 50 gesprekken met inwoners, medewerkers, (maatschappelijke) partners en aanbieders naar voren kwamen en vervolgens gaan de aanwezigen hierover met elkaar in gesprek. De input uit de conferentie gebruikt de gemeente om de visie op het sociaal domein uit te werken.

3. Mededelingen gemeente

 • Visie op het sociaal domein: Miranda, Sven en twee gemeenteambtenaren hebben met Lisa, Daniëlle, Coby en Jos gebrainstormd over mogelijkheden om input op te halen bij burgers. Dit was een vruchtbare en leuke bijeenkomst. De ideeën zijn voorgelegd aan de afdelingshoofden en Miranda hoopt daar over een paar weken reactie op te krijgen.
 • Op 16 mei is er weer een klankbordbijeenkomst bij de nieuwe locatie van de SWOP, van 20.00-22.00 uur.
 • Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 wordt uitgevoerd. Rond de zomer worden de resultaten verwacht.
 • De Woonzorgvisie mag nog niet naar onze schil. Deze wordt op enig moment ter inzage gelegd en dan mag er ook een exemplaar naar de schil worden gestuurd.
 • Er worden door de gemeente geen jaaropgaven verstrekt.
 • De vraag of het vacatiegeld voor de ASD ook in de vorm van een vrijwilligersvergoeding gegeven kan worden heeft Miranda intern voorgelegd. Zodra ze meer weet, horen we hierover.

4. Advieskalender

De Advieskalender wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Concept verslag ASD vergadering 4 april 2023 + A&A-lijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

A&A-lijst:

De gemeente heeft er geen bezwaar tegen dat Piet met Arjan Koerts van Kersten Hulpmiddelen spreekt. De gemeente is met een nieuw aanbestedingstraject voor de levering van hulpmiddelen bezig. Daar is Piet over geïnformeerd.

6. Bespreking advies actualisatie verordening Wmo

Piet heeft al een eerste opzet gemaakt. Hierbij heeft hij gekeken naar wat we al eerder hebben geadviseerd.

 • De voucher staat er niet meer in en ook niet de voorwaarden en mogelijkheden van mantelzorg(ondersteuning). Dit is niet toegelicht richting de ASD.
 • De ASD vraagt zich af wat de overwegingen zijn geweest om eerst over de concept verordening te moeten adviseren en later nog eens over de definitieve versie. Hierover heeft Piet al iets gezet in de opzet, maar het is beter dit te verwoorden als vraag.
 • Ook een vraag maken over de mantelzorg(ondersteuning). Spanning beschikbaarheid en belastbaarheid. Waarom is hier niets over opgenomen?
 • Hoofdstuk 2, toegang: is ‘opschorten van behandeling totdat er wèl gereageerd wordt’ niet beter dan helemaal ‘buiten behandeling zetten’? (zie opmerkingen Daniëlle)
 • Herindicatie brengt wachttijden met zich mee, maar ook grotere belasting van de medewerkers.
 • Grotere belasting van de kernteams door resultaatgericht werken en herindicatie. Het kernteam bepaalt de intensiteit van een pgb. Waar moet het pgb toe leiden? Verschillend tarief voor professionals en informele zorg.
 • Beter om de hoogte van de kosten voor huishoudelijke hulp te bepalen aan de hand van de financiële draagkracht van de aanvrager.

Daniëlle zal haar opmerkingen bij het conceptadvies naar Piet sturen.

7. Acties na studiedag ASD

Op dit moment zijn er geen acties nodig. We bewaren de aantekeningen.

‘Aan de slag’ is een leuke en goede online workshop van de Koepel Adviesraden voor nieuwe ASD leden. Lisa heeft er aan deelgenomen.

8. Dementie

Pijnacker-Nootdorp is een vergrijzende gemeente, dus het is goed om dit onderwerp een keer met de gemeente te bespreken tijdens een vergadering. De ASD vindt dat we nog geen dementie-vriendelijke gemeenschap zijn. Het is interessant om te weten hoe de gemeente hierin staat. Is de gemeente, in navolging op de themabijeenkomst in de Ontmoetingskerk, van plan om hierover beleid te ontwikkelen? We zullen dit eerst informatief aan Miranda vragen, zodat zij het intern na kan vragen.

Wel ziet de ASD in onze gemeente preventieve maatregelen, zoals de beweegcoaches en –activiteiten voor ouderen.

9. Overzicht aandachtsgebieden actualiseren

Wijziging aandachtsgebieden:

 • aanvullend onderwerp: Inclusie à Lisa en Ursila
  • Dit wordt ook uitgewerkt in het Overleg voorzitters ASD: wat gebeurt er al in de verschillende gemeenten m.b.t. inclusiviteit?. Er is bv. een toegankelijkheidsraad in andere steden (o.a. in Den Haag).
 • aanvullend ASD-lid bij het onderwerp ouderen: Ursila
 • Inburgering vervalt

10. Uitgaande correspondentie

Geen aanvullingen.

11. Ingekomen correspondentie

 • Rapport Rekenkameronderzoek digitale dienstverlening:
  • In de conclusies staat niets over de problemen die mensen ervaren met de (slechte) bereikbaarheid van de gemeente. Mede hierdoor krijgt de ASD niet de indruk dat met dit rapport de bereikbaarheid en de uitvoering van de gemeente verbeterd zal worden.

   De ASD vraagt zich ook af wat er gaat gebeuren met de aanbevelingen. Zij zou n.a.v. de aanbevelingen een aantal vragen kunnen stellen aan het college. Daniëlle en Coby gaan zich hierover buigen en maken een eerste opzet. Dit wordt rondgestuurd en zullen we bespreken in de volgende vergadering.

   Het is ook onduidelijk wanneer het rapport in de gemeenteraad wordt behandeld.
 • Uitnodiging ‘Samen op weg naar een beschermd thuis’: Ursila gaat namens de ASD.

12. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein
4 april 2023

Aanwezig: Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Lisa Coronado Fernández, Monique Dekker, Daniëlle
van der Eerden, Coby de Koning, Dorien Krom, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra
van Overveld (verslag)

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.45 uur), Lauren Hoogen Stoevenbeld
(19.30- 21.30 uur), Sharon van Belzen (19.30-20.20 uur), Ruben Hendriks en Annemarieke
Wamsteker (20.00-21.30 uur)
Afwezig m.k.: Hetty Harmse

 1. Opening en vaststelling agenda
  • De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
 2. Conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp
  • De gemeente is sinds 01-01-2023 aangesloten bij het samenwerkingsverband H5 (Delft, Westland, Midden Delfland, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp). Ze doet dit jaar dus al als volwaardig lid mee aan alle bestuurlijke en ambtelijke overleggen. Vanaf 01-01-2024 doet ze echter pas mee met het inkoopcontract van de H5. Vanaf die datum gaat de gemeente dus ook pas resultaatgericht werken (welk resultaat willen we bereiken met de hulp en op welke manier we dit gaan aanpakken?). Dit, om cliënten meer zelfredzaam te maken en meer de regie in eigen handen te geven. De mensen die nu hulp krijgen worden opnieuw geïndiceerd om ze de juiste hulp te kunnen geven. In juli wil de gemeente starten met de herindicaties. Deze zullen voor een deel schriftelijk kunnen, als de aanbieder, de uren en het gebodene hetzelfde blijft.

   Bij een aanvraag om ondersteuning kan de klant gebruik maken van onafhankelijke clientondersteuning of kan de casemanager of een mantelzorger aanschuiven bij de gesprekken rondom het opstellen van het zorgplan. De aanvraag bestaat uit het ondersteuningsplan + het zorgplan. De aanbieder wordt in overleg met de klant gekozen. Hierbij kan het ook om een pgb gaan (leidend is het pgb bestedingsplan: hoe wil de klant het pgb gaan besteden? Er wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de zorgaanbieder). Als de klant het aan het eind niet eens is met het zorgplan, kan een bezwaarschriftenprocedure gestart worden.

   In de verordening staat nu nog niets over beschermd wonen en beschermd thuis, omdat er voor deze voorzieningen nog een inkooptraject loopt. Daardoor is er nog niet genoeg duidelijk over de criteria en doelgroepen om die in de verordening op te nemen. Rond de zomer zal hier meer duidelijkheid over zijn. Lauren zal in het najaar dit deel van de verordening toe komen lichten. In het kernteam komt hiervoor een nieuwe medewerker die kennis heeft van beschermd wonen, omdat dit nieuw is voor de gemeente.

   Artikel 2.5
   De ASD constateert dat zeven dagen reactietijd erg kort is. Hierop wordt geantwoord dat, in overleg met de cliënt of cliëntondersteuner (bv. mantelzorger), een hersteltermijn afgesproken kan worden waardoor deze periode verlengd kan worden.

   Punten van aandacht voor het advies van de ASD:
  • Leidt herindicatie tot wachttijden?
  • Leidt de andere manier van werken tot grotere belasting van de kernteam?
  • Meer duidelijkheid rond inzet pgb.

   Lauren gaat akkoord met het voorstel van de ASD het advies uiterlijk 4 mei naar haar toe te sturen. Hierdoor kan de ASD het in de vergadering van 2 mei nog een keer bespreken.
 3. Woon-zorgvisie
  Annemarieke Wamsteker en Ruben Hendriks lichten de woon-zorgvisie toe m.b.v. een presentatie. Enkele aandachtspunten uit de presentatie:
  • Deze visie gaat niet over de spreiding van de doelgroepen over de regio (dat is de regionale woon-zorgvisie), maar over de woonruimten binnen onze gemeente.
  • De gemeente heeft nog een aantal te ontwikkelen nieuwbouwlocaties op het oog waarvoor een programmering gemaakt moet worden. Dit is voor in de toekomst te bouwen woningen; ca. 4.000.
  • De woon-zorgvisie wordt nu al toegepast op de nieuwe locaties die gebouwd worden.
  • Het woningaanbod voor jongeren hangt samen met de nieuwe woningen/appartementen die voor ouderen gebouwd worden streven naar doorstroom. In onze gemeente is sprake van een grote toename van het aantal senioren.
  • De seniorenmakelaar/doorstroommakelaar kan mensen helpen een kostenplaatje te maken. Er zijn seniorenmakelaars in Leidschendam, Zoetermeer en Delft. Pijnacker wil daar graag bij aansluiten. Hier moet goed over worden gecommuniceerd naar de burgers.
  • De afspraak is dat maximaal 30% van het woningaanbod bestemd is voor bijzondere doelgroepen (maar niet iedereen die tot één van deze doelgroepen behoort, heeft een indicatie).
  • Er zijn trainingswoningen voor mensen met een verstandelijke beperking, maar dit soort woningen zijn ook zeer gewenst voor 18+-jongeren die onder de jeugdhulp vallen.
  • Als woningen aangeboden worden op buurtniveau zal dit mensen stimuleren om te verhuizen, omdat ze dan in hun oude buurtje kunnen blijven.
 4. Mededelingen gemeente
  • Het rapport van het onderzoek door de Rekenkamer naar de digitale dienstverlening van de gemeente is door de gemeenteraad vastgesteld. Het zal de volgende vergadering geagendeerd worden.
  • De binnengekomen signalen n.a.v. de oproep tijdens de lezing Orange the World worden voor kennisgeving aangenomen.
  • Visie op het sociaal domein: de gemeente is op dit moment bezig met het uitwerken van fase 2, het participatiedeel. Sven Gielen heeft gevraagd wie van de ASD mee wil denken over hoe we het ophalen van input bij de burgers vorm kunnen geven. Wat zijn goede vragen, welke mogelijkheden zijn er (bv. digitale vragenlijst)? 3-4 Gesprekken met een groepje om e.e.a. voor te bereiden. Danielle, Lisa, Jos en Coby willen graag meedoen.
 5. Advieskalender
  • De ASD wordt gevraagd te adviseren over de woonzorgvisie, dus die moet nog toegevoegd worden aan de advieskalender. Miranda zal vragen en ons laten weten of we de woonzorgvisie al voor mogen leggen aan onze schil.

   Overig
   • Miranda wil met o.a. Sven Gielen bij stakeholders een diepte-interview afnemen. Deze procedure zullen we agenderen voor de vergadering van 2 mei a.s. Jos zal de vragen digitaal krijgen, omdat hij niet aanwezig is bij deze vergadering.
   • Arjan Koerts van Kersten Hulpmiddelen wil graag kennismaken met de ASD en horen hoe wij denken over het uitleveren van hulpmiddelen die zij beschikbaar stellen. Miranda zal dit eerst intern afstemmen en Piet laten weten hoe hierover wordt gedacht. De heer Koerts kan ook één op één met iemand van de ASD spreken. Pas als er iets uitgebreider besproken moet worden, zouden we hem uit kunnen nodigen tijdens een vergadering.
   • De nabetaling van de energietoeslag heeft vorige week plaatsgevonden. Iedereen van wie de aanvraag vorig jaar is toegekend, heeft het geld gekregen
 6. Concept verslag
  • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

   Actie- en aandachtspunten:
   • Hier is nog geen duidelijkheid over. De ASD krijgt antwoord gelijk met het antwoord op de vraag over de jaaropgaaf.
 7. Bespreking advies actualisatie verordening Wmo
  • Piet maakt een voorzet wat we gaan bespreken op de vergadering van 2 mei.
 8. Visie op het sociaal domein
  • Verzoek Sven Gielen: zie punt 4, 3e bullet.
  • ”Acties n.a.v. de studiedag’ wordt verschoven naar een volgende vergadering.
 9. Dementie
  • Wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
 10. Overzicht aandachtsgebieden actualiseren
  • Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 11. Uitgaande correspondentie
  • Geen aanvullingen.
 12. Ingekomen correspondentie
  • Bijeenkomsten Eenzaamheid:
   • Thema 1e bijeenkomst: Eenzaamheid: een breed verbreid verschijnsel.
   • Thema 2e bijeenkomst: Welke mogelijkheden zijn er binnen onze gemeente om mensen ergens bij te betrekken? Van elke kern is het bestaande aanbod in kaart gebracht.

    Het waren indrukwekkende en informatieve bijeenkomsten. Conclusie: de aanwezigen namens de ASD zouden niet weten wat de gemeente en de ASD meer kunnen doen dan dat wat nu al gebeurt. Wij zien hierin geen taak voor de ASD. Als er meer gedaan moet worden, moet dit gedaan worden door specialisten en niet door ‘leken’. Gemeenten kunnen gezamenlijk aandacht vragen voor eenzaamheid. Mensen moeten oog krijgen voor het feit dat mensen eenzaam kunnen zijn.

    De rol van de ASD is om de gemeente te vragen óf ze iets gaat doen met de ervaringen en informatie uit de bijeenkomsten en zo ja, wát ze er dan mee gaan doen. Welk vervolg gaat de gemeente geven aan de bijeenkomsten? Wordt er op lange termijn structureel aandacht aan eenzaamheid besteed? Ursila geeft aan dat er een werkgroepje is gevormd dat hiermee aan de slag gaat. De ASD heeft de bijeenkomsten als positief ervaren en wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.
 13. Rondvraag
  • Jos is verhinderd voor de vergadering van 2 mei.
  • Er is een nieuwe voorzitter bij SchuldHulpMaatje Pijnacker-Nootdorp. Jos zal hem uitnodigen voor onze schil.
  • Coby is bij een bijeenkomst geweest die georganiseerd werd door de Erasmusuniversiteit. Zij doen onderzoek naar de consequenties van deze dure tijden voor uitkeringsgerechtigden. Waar is behoefte aan?

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein
28 februari 2023

Aanwezig: Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Monique Dekker, Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan, Saskia Wiegman, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30 – 21.00 uur) en Yvonne Post (19.30 uur20.25 uur)
Afwezig m.k.: Lisa Coronado Fernández en Daniëlle van der Eerden

 1. Opening en vaststelling agenda
  • De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
 2. Plan versterken dienstverlening aan kwetsbare inwoners (POK-plan)
  • Er worden structurele middelen door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld en er wordt in 2027 geëvalueerd over de eerste 5 jaar. Voor P-N is € 200.000,00 per jaar beschikbaar. Dit geld is verdeeld over 8 actielijnen en de gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze het geld inzetten. Ook al staat een actielijn niet als actie voor de gemeente, mag zij daar tòch ook iets mee doen en geld voor gebruiken. Het geld kan ook besteed worden aan pilots om situaties te verbeteren. 2025 is het eerste monitoringsmoment van de maatregelen. Veel maatregelen gaan pas in 2024 in en ook de maatwerkfunctionaris begint in 2024, dus dan is daar minstens een jaar ervaring mee opgedaan.

   De gemeente gaat een werkbudget opstellen t.b.v. het verbeteren van de digitale dienstverlening n.a.v. het rapport van de Rekenkamercommissie. Miranda gaat navragen of het rapport ook naar de ASD gestuurd kan worden. Dit is een actielijn die loopt via het Rijk, maar onze gemeente gaat hier dus ook budget voor beschikbaar stellen.

   Er komt een onderzoek naar het aansluiten bij een lokale ombudsman i.p.v. bij de nationale. Dit zou de ombudsman uit Den Haag kunnen worden. De vraag is hoe onafhankelijk een lokale ombudsman is. Ook de sociale raadslieden worden in dit onderzoek meegenomen; wat kunnen zij voor onze gemeente betekenen?

   De WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein; het wetsvoorstel voor de WAMS is op 30 januari 2023 bij de Tweede Kamer ingediend) is belangrijk voor het hele plan. Door de WAMS kan de gemeente een integraler plan opstellen, wat tot meer effect zou kunnen leiden.

   Waar moet de gemeente extra op letten:
  • 1. Focus op maatwerk. Als je in de wijken datagericht wilt werken, moet je waken dat er geen hokjes ontstaan. En niet iedereen over één kam scheren of gaan stigmatiseren. Goed letten op privacy.
  • 2. We zijn al enkele jaren bezig met het werken op maat. De kans bestaat dat, als je een maatwerkfunctionaris aanstelt, de rest van het kernteam weer volgens de regeltjes gaat werken. Je geeft één iemand de mogelijkheid om van de regeltjes af te wijken en de beste oplossingen te zoeken. Het is belangrijk dat ook de andere leden van de kernteams de best mogelijke oplossing zoeken, zo nodig buiten de gebaande paden.

   De gemeente moet zoeken naar samenwerking in de regio en proberen van elkaar te leren. Maar we moeten niet opnieuw het wiel uit willen vinden. Het is goed om zelf door te pakken, ook al zijn andere gemeenten nog afwachtend. Pijnacker-Nootdorp is voor omliggende gemeenten een inspiratievoorbeeld, omdat we werken met de hele 0-100 jaar groep en niet werken in verschillende leeftijdszuilen.

   De ASD zal uiterlijk 28 maart een advies toesturen. Dit zal meegenomen worden in het collegeadvies.
 3. Startnotitie Visie op het Sociaal Domein
  • De visie op het sociaal domein wordt ontwikkeld aan de hand van deze startnotitie die vooral het proces beschrijft. De ASD gaat een advies geven over het proces.
  • 5.1: Als er meer mensen met pensioen gaan, neemt het aantal mantelzorgers en vrijwilligers toch toe? Antwoord: door het arbeidstekort blijven mensen langer doorwerken, waardoor het potentieel aan mantelzorgers en vrijwilligers tóch afneemt. Er is een onderliggend schema dat dit onderbouwt. Meer mensen (moeten) werken en het gebeurt steeds meer dat ook de vrouwen moeten werken om rond te kunnen komen of door krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn er minder mensen ‘beschikbaar’ voor mantelzorg. Het verlenen van zorg zal steeds moeilijker worden, omdat de verhouding ouderen-jongeren steeds schever gaat worden. Bovendien zijn de gezinnen kleiner dan voorheen, waardoor er minder handen zijn om te helpen. De vergrijzing is een heel belangrijk thema in de visie.

   De ASD constateert dat in de visie gesproken wordt over de wens dat onze gemeente in 2050 een inclusieve gemeente is. Dat duurt nog wel heel lang. Antwoord van Miranda: 2050 is een gegeven dat geïmporteerd is uit een ander beleidsstuk, de Omgevingsvisie. Deze is vastgesteld tot 2050 en hierin is ook de inclusiviteit opgenomen. De ASD kan altijd adviseren om hierin eerst een paar grote stappen te zetten en daarna pas de kleinere. Maar dat kan ook nog in het advies dat zij gaat geven naar aanleiding van het actieplan dat nog gaat volgen.
 4. Mededelingen gemeente
  • Orange the world: alle input (signalen en knelpunten) is nu binnen. Hier is een concept reactie op geschreven door Yvonne Post en deze ligt nu bij de wethouder. Zodra de reactie akkoord is bevonden, komt deze naar de ASD.
  • Energietoeslag: geëindigd met 1.355 uitbetalingen, waarvan ongeveer 16% aan de groep met een inkomen van 120-130 procent.
   De nieuwe energietoeslag voor 2023 is € 1.300,00 per aanvraag. De gemeente mag van het Rijk niet vooruitlopen met het uitkeren van de toeslag. Waarschijnlijk kan er pas vanaf 1 juli aangevraagd worden. De gemeente verwacht dat er een verloop van 10% is t.o.v. 2022 en streeft naar harmonisatie van de regeling met omliggende gemeenten.
 5. Advieskalender
  • Geen aanvullingen.
 6. Concept verslag ASD vergadering 7 februari 2023 + A&A-lijst
  • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

   A&A-lijst, aanvulling:
   De resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de digitale bereikbaarheid van de gemeente naar de ASD sturen. Miranda gaat hier achteraan.
 7. Vacature ASD
  • Er zijn vier reacties binnengekomen. Ad heeft met hen contact opgenomen.
 8. Jaarverslag ASD
  • Het jaarverslag wordt voor het eerst breed verspreid. Op de gemeentepagina’s in de Telstar/Eendracht zal een hele pagina ingeruimd worden voor ons jaarverslag. De kosten van het ontwerp zijn voor de ASD, de kosten van plaatsing voor de communicatie afdeling van de gemeente.

   Door de gemeente gedane uitgaven ten laste van de ASD in 2022:
  • 30-05-2022 Studiedag ASD Koepel ASD € 668,75
  • 21-02-2022 Contributie lidmaatschap Koepel ASD € 520,00
  • 23-02-2022 Boeketten afscheid 2 leden ASD € 40,00
  • 24-06-2022 Abonnement Office 365 laptop € 120,00

   Presentiegelden € 18.554,46
 9. Studiedag ASD 2023
  • De studiedag vindt plaats op woensdag 29 maart. De eindtijd is rond 15.30 uur. Piet zal de uitnodiging nog rondsturen.
 10. Bespreking adviezen die we uit moeten brengen
  Aandachtspunten t.b.v. het advies op de startnotitie visie op het sociaal domein:
  • Het proces is prima, de startnotitie zegt nog niets over de visie. De ASD is benieuwd hoe zij hierin gaat participeren;
  • Helder stuk waar de ASD zich goed in kan vinden;
  • Wat is de rol van de ASD in dit proces/het ophalen van de input?
   • We willen graag met de projectorganisatie overleggen hoe we input (in de wijken) op kunnen halen. We kunnen de resultaten gebruiken voor onze advisering.
   • We moeten zoeken naar een vorm waarin je mensen spreekt die het aangaat en naar een vorm die uitvoerbaar is.
   • De manier van ophalen van input doen we onafhankelijk.

    Tijdens de studiedag zullen we het met Wilma Kuiper hebben over de visie op het sociaal domein. Wat kunnen we haar vragen?

    1. Wat is de rol van de ASD in dit proces?
    2. Zien wij een speerpunt of een probleem waar we over door willen praten? Bijv. op langere termijn: de vergrijzing en de gevolgen daarvan (w.o. mantelzorg).
    3. De rol van normaliseren in de visie (bij jongeren èn ouderen). Wat is nog acceptabel?

    Aandachtspunten t.b.v. het advies op het POK-plan:
   • De gemeente heeft al veel zaken op de rails. Nu komt er veel geld en dit gaat ingezet worden om dingen nóg beter te maken.
   • De gemeente streeft naar normaliseren. Ook de gemeente zelf moet binnen het sociaal domein normaliseren (ze moet ook naar zichzelf kijken).
   • De gemeente doet al zoveel goed. Nu wordt er een extra functie gecreëerd (maatwerkfunctionaris). Moet je daar nu weer een extra specialisme van maken, waardoor de mensen die het al die jaren al prima doen, worden ‘ondergewaardeerd’? Voor het geld van die extra functionaris kunnen andere mensen betaald worden om activiteiten te doen met mensen die het nodig hebben.
   • Ombudsfunctie: de ASD zou liever zien dat de gemeente hierin gaat samenwerken met een gelijksoortige gemeente als de onze, zoals Lansingerland, dan dat ze dat gaat doen met zo’n grote stad als Den Haag.
   • De ASD benadrukt het belang van Sociale Raadslieden: mensen die personen/gezinnen die vastlopen in het systeem kunnen helpen met bv. het schrijven van bezwaren. Ze hebben een onafhankelijke positie binnen de gemeente.
   • Is het raar dat het POK-plan er ligt terwijl de visie van de gemeente nog niet rond is? Als er in 2025 geëvalueerd wordt kunnen we kijken of dat, naar aanleiding van de dan vastgestelde visie op het sociaal domein, o.i. het geld op een andere manier besteed zou moeten worden.
   • De gemeente moet zich niet alleen en te veel focussen op de kleine groep van probleemgezinnen. Het is maar een kleine doelgroep, wat levert de inspanning op? Het moet geen bodemloze put zijn. Resultaat vs. inspanning. Er wordt meer geld gestoken in de beleidskant, terwijl het harder nodig is aan de uitvoeringskant.
 11. Uitgaande correspondentie
  • Geen aanvullingen.
 12. Ingekomen correspondentie
  • Geen aanvullingen.
 13. Rondvraag
  • We nemen vanavond afscheid van Saskia Wiegman die vier jaar actief is geweest in en voor de ASD. Piet spreekt zijn waardering en dank uit voor haar bijdrage, kennis en de informatie die zij inbracht in de ASD. Saskia bedankt de ASD voor de fijne jaren. Ze heeft het met veel plezier gedaan en wil graag deel uit gaan maken van de schil van de ASD.
  • Overige punten:
   • Monique, Ursila en Jos gaan op 7 maart naar de inspiratiebijeenkomst met als thema eenzaamheid;
   • Ursila is verhinderd voor de vergadering in juni.
    Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Concept verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein
7 februari 2023

Aanwezig: Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Lisa Coronado Fernández, Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag)
Namens de gemeente: –
Afwezig: Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden en Saskia Wiegman

 1. Opening en vaststelling agenda
  • De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
 2. Voortgangsrapportage schuldhulpverlening
  • De sheets worden doorgenomen. De bijeenkomst is als erg positief ervaren.
  • Opmerkingen n.a.v. de sheets en de bijeenkomst:
   • Naast praktijkondersteuning bij huisartsen voor jongeren wordt een pilot gestart met een maatschappelijk hulpverlener voor 75+-ers bij twee huisartspraktijken in onze gemeente. Er zijn veel sociale problemen bij 75+-ers die mogelijk kunnen leiden tot lichamelijke klachten.
   • Als de grote nutsbedrijven en corporaties signalen krijgen van betalingsachterstand, dan wordt door de gemeente hulp aangeboden. Als mensen die hulp niet willen, houdt het op. Postorderbedrijven of online warenhuizen zouden informatie door kunnen geven in welke straten/wijken er meer incasso’s zijn dan gemiddeld. Op zulke plekken zou je bij alle huishoudens flyers in de bus kunnen doen met de boodschap dat er schuldhulp bestaat.
   • Blz. 5 Netwerk Preventie, Schuldhulpverlening en Nazorg:
    • Schuldhulpmaatje: er is een goede samenwerking tussen de gemeente en de schuldhulpmaatjes. 8 Februari is er bijvoorbeeld een training voor de schuldhulpmaatjes over stress-sensitief werken.
    • Kerk & Zorg: is voortgekomen uit de diaconieën/PCI-en. Helpt mensen daar waar de overheid in gebreke blijft.
    • De SWOP organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de betrokken organisaties.
   • Normaliseren kennen we op het terrein van medicaliseren, maar het kan op meer gebieden, bv. woningbouw. De ASD verwacht dat de ervaringen die nu opgedaan worden met de mensen uit Oekraïne straks ook gevolgen zullen hebben voor het beleid t.a.v. de statushouders.

    Vroegsignalering
    De ASD krijgt de indruk dat dit vooral plaatsvindt onder mensen die in sociale huurwoningen wonen (signalering door corporaties). Onder de werkende armen blijken steeds meer problemen te ontstaan en de ASD vraagt zich af of zij ook onder de vroegsignalering vallen.

    Hersteloperatie kindertoeslagaffaire
    Bij de Kindregeling hebben kinderen tussen de 0 en 5 jaar ook recht op een geldbedrag. Gaat de besteding van dit geld gemonitord worden? Het geld is ter ondersteuning van het kind, maar wordt het daar ook voor gebruikt? Waarschijnlijk kan dit, i.v.m. de AVG, niet gemonitord en niet door de gemeente gestuurd worden, omdat het een regeling van de overheid is.
 3. Mededelingen gemeente
  • Er is geen vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig, dus er zijn ook geen mededelingen.
 4. Advieskalender
  • Piet gaat navragen hoe het zit met de adviestermijn op de Startnotitie Visie op het Sociaal Domein. We vergaderen op 28-2 en het advies wordt op 7-3 verwacht. Dat is te kort voor zo’n breed onderwerp. Hiervoor moet de ASD meer tijd krijgen.
 5. Concept verslag ASD vergadering 10 januari 2023
  • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
  • Naar aanleiding van het verslag: Pagina 4, punt 10:
   • Sandra zal Daniëlle vragen of zij een kort verslagje rond kan sturen over de bijeenkomst van Jong Perspectief.
   • Jos heeft binnenkort een gesprek met Lies Rutten, bestuurslid van Alzheimer Nederland, over een mogelijke bijdrage tijdens de studiedag en deelname aan de ASD of de schil.
   • Inspiratiebijeenkomst op 7 februari in Cultura: deze was erg inspirerend. Strekking van het verhaal van Damiaan Denys: Nederland is één van de gelukkigste landen van Europa, maar een kwart van de bevolking heeft een psychische aandoening. Hoe kan dat? Waarna hij verschillende oorzaken daarvan besprak (waaronder de individualisering en het ‘labelen’ van mensen).
  • Actielijst: Contact opnemen met Lies Rutten: dit gaat binnenkort gebeuren. Kan eraf.
 6. Vacature ASD
  • Volgende week wordt de vacature geplaatst. Coby en Ad vormen de sollicitatiecommissie. Uiterlijke reactiedatum: eind februari.
 7. Studiedag ASD
  • Wilma Kuiper van Stimulansz zal een studieochtend verzorgen. Lies Rutten kan ’s middags iets vertellen over de Alzheimerstichting. Jos vraagt haar of ze dit wil doen.
  • Wat zou Wilma Kuiper met ons kunnen behandelen?
   • In het kader van de Visie op het sociaal domein kunnen we Wilma vragen waar de gemeente zich op moet focussen? Gaat ze alles zelf doen, gaat ze samenwerken of besteed ze het uit? Als ze alles zelf wil gaan doen, kan dit leiden tot een grote toename van het aantal werknemers bij de gemeente. Is dit een duurzame oplossing?We vragen haar om bouwstenen voor onze visie op het sociaal domein en om een beeld hoe het zich mogelijk gaat ontwikkelen.
  • Andere suggesties zijn:
   • De integrale aanpak van stress-sensitief werken, waarbij rekening wordt gehouden met mensen met stress en/of een trauma.
   • Dubbele vergrijzing en normaliseren (meer beleidsmatig). Normaliseren: hoe breed kunnen we dit hanteren binnen het sociaal domein? En hoe kan het zich ontwikkelen? Gaat het zich meer richting de jongeren ontwikkelen of meer naar de ouderen? Piet gaat over het eerste punt afstemmen met Wilma Kuiper. Voorstel datum studiedag: 29 maart in de Smulhoeve.
 8. Jaarverslag ASD 2022
  • Er zijn geen aanvullingen. Piet gaat het verder afronden.
 9. Uitgaande correspondentie
  • De reactie op het actieplan bestaanszekerheid 2023-2024 is een advies aan de gemeente.
 10. Ingekomen correspondentie
  • Klankbordgroep op 31-1: dit was een positieve bijeenkomst met een grote betrokkenheid van de raadsleden.
  • Inspiratiebijeenkomst: zie agendapunt 5, naar aanleiding van, 3e aandachtstreepje.
 11. Rondvraag en sluiting
  • De leden van de ASD worden door de gemeente niet beschouwd als vrijwilligers, maar als burgers die participeren in het gemeentebeleid. Daarom krijgen zij geen vrijwilligersvergoeding, maar vacatiegeld. Een vrijwilligersvergoeding zou financieel interessanter zijn. In verschillende omliggende gemeenten krijgen ASD leden wel een vrijwilligersvergoeding in plaats van vacatiegeld. Piet gaat dit met Miranda bespreken en als het nodig is, met de wethouder.
  • SWOP: dit is een vrijwilligersorganisatie die welzijnsondersteunend werk doet voor alle burgers binnen onze gemeente die dit nodig hebben. De gemeente subsidieert de SWOP voor 100%. In alle kernen is een locatie van de SWOP te vinden.
  • Piet zal navragen of de kosten van de studiedag passen binnen de begroting van de gemeente, maar verwacht geen problemen.
  • Sandra heeft van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) 5 inspiratiegidsen ‘Warm aanbevolen’ ontvangen, ook te downloaden via https://www.lsabewoners.nl/energietransitie-en-duurzaamheid/warm-aanbevolen-tips-voor-warme-ontmoetingsplekken/
  • Op 7 maart is er van 14.00-17.30 uur een inspiratiebijeenkomst met als thema eenzaamheid. Sandra zal de uitnodiging doorsturen.

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Concept verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein
10 januari 2023

Aanwezig: Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Lisa Coronado
Fernández, Coby de Koning, Ursila Soebhan, Saskia Wiegman, Ad van Winden en Sandra van
Overveld (verslag)
Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30- 21.20u), Iris Sterkenburg (19.30-20.40u) en
Sarah van der Heide (19.30-21.20u)
Afwezig: Hetty Harmse

 1. Opening
  • De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
 2. Maatregel interventieplan Grip op het sociaal domein
  • Sarah is communicatieadviseur voor het sociaal domein en werkzaam voor het normaliseren-traject. Zij werkt o.a. aan de campagne en het filmpje. Wat is de kernboodschap die de gemeente wil overbrengen en hoe kan deze boodschap zo goed mogelijk bekend worden gemaakt aan de burgers? Het filmpje komt op de website van de gemeente, wordt aan scholen aangeboden, aan partnerorganisaties, e.d. Onderdeel van de campagne.

   Inmiddels gedaan:
  • Er is een filmpje gemaakt dat ook opgenomen wordt in de campagne (de kernteams zijn betrokken bij het maken van het filmpje, denken mee en hebben feedback gegeven op het filmpje). Ze zijn nu bezig met het doel van de campagne, hoe kunnen we die het beste opzetten.
  • Er is met JGZ gesproken, omdat zij veel vragenlijsten hebben; andere vragenlijsten dan bij de GGD. N.a.v. daarvan zijn de vragen aangepast. Wat kunnen we van elkaar leren? JGZ heeft nu ook contact met het Stanislas en stemt daarmee af.
  • Men is met de vernieuwing van de website bezig, waarin ook normaliseren een plek krijgt. Eind januari moet de verandering te zien zijn. De ASD wordt gevraagd hier op te letten.
  • Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met het onderwijs om de zorgstructuur in de scholen te verbeteren (waarbij ook het kernteam wordt betrokken) en te vragen wat de gemeente kan betekenen voor het onderwijs. Er zijn veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
  • Er komen voorleesochtenden in de bieb met aandacht voor opvoedondersteuning.
  • Samen met JGZ gaat de gemeente een pilot uitzetten om mensen meer met elkaar in verbinding/contact te brengen (op vrijwillige basis). Gedacht wordt aan o.a. consultatiebureaus: gesprekken met groepen ouders voeren i.p.v. individueel, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
  • Er wordt een gids uitgebracht: ‘Saar is niet gek’. Een magazine voor scholen voor leerlingen in groep 7 en 8 over allerlei sociale problemen. Deze gaat aan scholen aangeboden worden als lesmateriaal. Hiermee kan je in gesprek gaan met de jeugd.
   In januari gaan ze rond de tafel hoe de campagne vormgegeven zal gaan worden. Waar ga je de GGZ pilot uitzetten? Waar ga je de voorleesochtenden organiseren?

   Vraag en opmerkingen vanuit de ASD
  • Wordt het filmpje ook in andere talen aangeboden? Antwoord: dit wordt nog uitgewerkt.
  • Een deel van de ASD vindt het filmpje enigszins belerend, maar begrijpt ook dat de doelgroep waarschijnlijk heel breed is en geprobeerd is om het voor deze brede doelgroep begrijpelijk te maken èn voor ouders van kinderen van allerlei leeftijden.
  • De gemeente moet goed nadenken waar zij het filmpje laat zien. Ook professionals zijn er bij gebaat. Ook zou het gepresenteerd kunnen worden in de Klankbordgroep. Iris gaat dit laatste bespreken.

   Iris en Marieke zijn al een paar keer uitgenodigd om over dit traject een presentatie te geven (voor bv Kennisnetwerk Leren, andere gemeenten, VNG e.d.). Er is veel interesse voor. Het zou mooi zijn als het landelijk wordt opgepakt en uitgerold. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zal Iris ons weer komen bijpraten.
 3. Actieplan bestaanszekerheid 2023-2024
  • Het is een concept-plan. De gemeenteraad besluit er eind januari over. Het effect van de landelijke maatregelen is nog niet helemaal bekend, waardoor er nog wel wat risico’s zijn. Het plan is sterk op preventie gericht en biedt maatregelen om grote problemen voor te zijn. De rijksoverheidsmaatregelen, de regelingen van de gemeente en wat extern nog aangeboden wordt staat uitgebreid uitgewerkt in het stuk. Het is een duidelijk totaaloverzicht. Meer kan de gemeente op dit moment niet doen.

   Aanvullende informatie op het plan:
  • De doelgroepen die vaker een beroep doen op de gemeente zijn goed in beeld.
  • De regelingen voor zelfstandigen zijn nog niet helemaal bekend. Deze worden nog verder uitgezocht en uitgewerkt.
  • Schuldhulpverlening was lang niet toegankelijk voor zelfstandig ondernemers. Dit is veranderd en financiële dienstverlening is nu ook een taak voor de gemeente. Voor hulp bij schulden kan ook een beroep worden gedaan op schuldhulpmaatjes. Voor specialistische vragen werkt de gemeente samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen
   (RBZ). In 2023 wordt gekeken of de gemeente zelf iemand hiervoor aan kan nemen of dat er samengewerkt kan worden met een of meer andere gemeenten.
  • Scholen die niet gereageerd hebben op de vraag om een ontbijt aan te bieden op school, worden nog nagebeld.
  • Energietoeslag 2023: er is nog veel onduidelijk over de € 500,00 die mensen in 2023 krijgen als toevoeging op de energietoeslag 2022. Ondanks dat de gemeente haar doelgroep heeft vergroot en er nog geen financiële zekerheid is, zal zij waarschijnlijk toch al een voorschot uit gaan betalen vóórdat alles duidelijk is.
  • Voor de begeleiding van mensen die uit de bijstand komen en naar werk uitstromen wordt een informatieve folder gemaakt.
  • Het jongerenperspectieffonds is een goede ontwikkeling, maar er moet nog veel voor geregeld worden.
  • Beleidsmaatregelen: zijn niet incidenteel, maar blijven ook na deze periode bestaan. De financiële consequenties komen uiteindelijk in de Kadernota. De concrete maatregelen worden betaald uit de extra prijscompensatie die de gemeente van het Rijk gaat ontvangen.
  • De gemeente heeft gesprekken gevoerd met Stichting Urgente Noden voor extra ondersteuning, maar vanuit andere gemeenten blijkt dat er weinig behoefte aan is. De gemeente neemt zelf geen initiatief om haar burgers te vragen de € 190,00 energiecompensatie te doneren.

   De ASD vindt het een goed actieplan en herkent veel punten die zij ingebracht heeft via eerdere adviezen. Miranda zal nog gaan bedenken of ze input van de ASD wil voor de bespreking in de raad van a.s. donderdag. Op verzoek van Miranda heeft Piet woensdag nog een mail met enkele adviezen gestuurd (bijlage).
 4. Mededelingen gemeente
  • Tijdens de Klankbordgroep op 31 januari komt o.a. de regionale Wmo samenwerking en normaliseren en de-medicaliseren aan de orde: Ursila, Jos en misschien Hetty gaan. Piet is verhinderd.
  • De bijeenkomst op 7 februari is in Cultura. Er zijn o.a. twee lezingen (van Damiaan Denys en van Menno Fenger). Waarschijnlijk van 14.00-17.00 uur. Coby, Ursila, Lisa en Piet gaan.
  • Voortgang opvang vluchtelingen: de informatienota geeft een goed beeld. De gemeente is in 2021 geëindigd met een achterstand, in 2022 is deze helemaal ingehaald en in 2023 is gestart met een kleine plus.
  • Onderzoek laaggeletterdheid: in maart worden door Menno Fenger thematafels georganiseerd. Daarom staat dit onderwerp gepland voor de juni-vergadering, zodat de ervaringen van deze thematafels meegenomen kunnen worden in het gesprek met de ASD.
  • Vervolgtraject ‘Orange the world’-lezing: er is aan professionals gevraagd signalen aan de gemeente door te geven. Binnenkort is er een gesprek met de JGZ over diens ervaringen. Daarna heeft Yvonne een gesprek met Marieke over hoe verder. Yvonne zal de ASD informeren over welke signalen zijn doorgekomen. Dit punt zal de volgende vergadering opnieuw geagendeerd worden bij de mededelingen van de gemeente.
  • De visie op het sociaal domein gaat herijkt worden. De startnotitie wordt op 28 februari bij de ASD toegelicht. De gemeente vraagt de ASD hoe zij bewoners kan betrekken bij het opstellen van de visie op het sociaal domein; in het meedenken en het toetsen van de concept visie. Wat willen de burgers dat de gemeente gaat doen?
   Mogelijkheden om burgers te bevragen:
  • Ophalen kernwoorden/-waarden via Telstar Online. Aantal stellingen presenteren.
  • Digitale raadpleging door de gemeente (wordt via de mail naar een grote groep mensen verzonden).
  • Burgerberaad, mensen worden ad-random uitgenodigd.
  • De vragen doorzetten naar onze schil.
  • Een formulier maken voor mensen die zitten te wachten in het gemeentekantoor. Kunnen ze al wachtend invullen en inleveren. Idem bij de bieb.
  • Via de Nieuwsbrief Werk & Inkomen.
  • Belangenbehartigers betrekken zoals bv. het Platform Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden.

   Rol van de ASD hierin:
  • De ASD kan in een vroeg stadium meedenken en aanschuiven bij de nog te organiseren conferentie.
  • De ASD zou met mensen in gesprek kunnen gaan bij de winkelcentra. Wel met gerichte vragen van de gemeente.
 5. Advieskalender
  • Muhammad Ali, Coördinator Inburgering Z-route Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, post regelmatig iets over inburgering. Hij zal t.z.t. uitgenodigd worden voor de Klankbordgroep als inburgering aan de orde is.
 6. Concept verslag 6 december 2022 + A&A-lijst
  • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Op de A&A-lijst kunnen de punten 1 en 5 er af.
 7. Vacature ASD
  • Sollicitatiecommissie: Ad en Coby. De vacature wordt binnenkort uitgezet. Piet neemt het initiatief.
 8. Jaarverslag ASD 2022
  • Sandra en Piet gaan zich hierover buigen. We willen voor het eerst ook een schematische samenvatting in Telstar/Eendracht plaatsen. We doen dit in overleg met de afdeling Communicatie van de gemeente.
 9. Uitgaande correspondentie
  • Geen aanvullingen.
 10. Ingekomen correspondentie
  • Op 19 januari is er een bijeenkomst van Jong Perspectief in Zoetermeer: Daniëlle wil gaan.
  • Op 7 maart is er een bijeenkomst eenzaamheidspreventie bij de gemeente, Jos is uitgenodigd.
  • Lies Rutten, bestuurslid van Alzheimer Nederland, wil graag een keer iets komen vertellen in de ASD. We kunnen haar uitnodigen voor een studiedag. Misschien zou ze kandidaat kunnen zijn voor de ASD of voor de schil van de ASD. Piet zal haar melden dat Jos contact met haar zal opnemen.
 11. Rondvraag en sluiting
  • Voor de volgende vergaderingen gaan we vragen om kannen water.
  • Agendapunten voor de vergadering van 7 februari: het jaarverslag 2022 en de studiedag.

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

Adviezen van ASD en reactie van het college daarop:

Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

Visie op het sociaal domein 2024
nadere informatie M. Hartland
verzenddatum ​14 mei 2024
zaaknummer 1507945
briefnummer 1359802
uw brief van ​1mei 2024

 

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 1 mei jl. hebben wij uw advies ontvangen over de visie op een veerkrachtig sociaal domein ‘Samen gereed voor de toekomst’. Wij danken u voor uw inhoudelijke en gedetailleerde advies en geven in deze brief onze reactie.

Wij zijn verheugd te lezen dat uw adviesraad een positief advies uitbrengt over de visie op een veerkrachtig sociaal domein. Volgens u ligt er een helder en duidelijk geschreven document waarbij de terminologie zorgvuldig is gekozen en niet stigmatiserend is. Uw adviesraad heeft bij het opstellen van de startnotitie de hoop uitgesproken dat het proces zou leiden tot een visie die richtinggevend wordt voor de langere termijn. Tegelijkertijd hoopte uw adviesraad dat uit die visie ambitie spreekt en niet alleen voor de heel lange termijn. Het is goed te horen dat u van mening bent dat, zoals de titel ‘Samen gereed voor de toekomst’ illustreert, ambitie spreekt uit de visie. Verlaten wordt het idee om te denken vanuit de wetten, maar wordt gekozen voor een integrale benadering, waarbij alle beleidsterreinen betrokken worden. U vindt dit een sterke keuze.

U ondersteunt de visie welke door u als volgt wordt samengevat:

“De visie van Pijnacker-Nootdorp richt zich op het creëren van een hechte, inclusieve, en veerkrachtige samenleving waarin het welzijn van de inwoners centraal staat. Dit omvat het streven naar zelfredzaamheid en verbondenheid, waarbij de gemeente zorgt voor een doelmatig vangnet voor wie het echt nodig heeft. De nadruk ligt op het vergroten van verbondenheid en samenredzaamheid om de eigen kracht en veerkracht van inwoners te versterken. Het versterken van de sociale basis, met focus op ontmoetingen en het stimuleren van gemeenschapsinitiatieven, staat centraal. Mantelzorgers en vrijwilligers nemen in de visie een bijzondere plaats in en vanuit de visie wordt het belang gezien van het ondersteunen en waarderen van deze groepen.”

U concludeert terecht dat deze visie op hoofdlijnen om nadere uitwerking vraagt. Er bestaat bij uw adviesraad dan ook behoefte aan inzicht hoe de visie tot uitvoering gaat worden gebracht. Zoals u in de visie heeft kunnen lezen beschrijven we met de visie het wensbeeld, de nieuwe stip aan de horizon. De komende periode werken we de visie stap voor stap uit tot concrete beleidsplannen, inclusief financiële afspraken en kaders. Dit gebeurt op basis van een meerjarige uitvoeringsagenda.

We begrijpen uw behoefte aan inzicht. We hebben echter meer tijd nodig om een gedegen uitvoeringsagenda op te stellen. Zoals u in hoofdstuk 11 van de visie heeft kunnen lezen wordt de uitvoeringsagenda na het vaststellen van de Kadernota 2025 opgesteld. Dit gebeurt in samenhang met het nog te ontwikkelen interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein, omdat ook het interventieplan tijd en capaciteit zal vragen van medewerkers in het sociaal domein.

We vinden het belangrijk mee te geven dat uw adviesraad, zoals u dat van ons gewend bent, wordt betrokken bij de uitwerking van deze visie tot concrete beleidsplannen en uitvoeringsprogramma.

Bij de hoofdstukken die verder worden uitgewerkt geeft u een aantal kanttekeningen en/of aanbevelingen mee. Hieronder reageren we hierop:
U geeft aan dat in het voorwoord en in hoofdstuk 11 enkele waarschuwende teksten staan over de beschikbaarheid van voldoende beschikbare middelen. U vraagt zich af wat leidend is, het realiseren van ambities of de hand op de knip? Net als u maken wij ons zorgen over de beschikbaarheid van voldoende middelen in het sociaal domein en capaciteit in de uitvoering. Deze visie heeft een hoge ambitie. We vinden het daarom belangrijk om als betrouwbare overheid eerlijk te zijn over de (financiële) grenzen in het sociaal domein. Zoals u van ons gewend bent zorgen we altijd voor doelmatige inzet in het sociaal domein. Financiën en kwaliteit -zo hebben we ook bewezen bij de uitvoering van het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’- gaan hierbij hand in hand. Wij zijn u erkentelijk voor uw suggestie. Op basis van uw advies hebben we de volgorde in het voorwoord aangepast.

In hoofdstuk 2 mist u de mogelijkheid om aan te haken bij initiatieven van bewoners, bijvoorbeeld op wijk of buurtniveau. Dit is zeker de bedoeling dat we aanhaken bij initiatieven van bewoners, daarom is dit opgenomen in paragraaf 5.4 die gaat over de sociale basis en de kracht van wijken.

Bij hoofdstuk 3 stelt u de vraag of wordt verwacht dat het positieve beeld dat wordt geschetst op een aantal terreinen zo blijft of verandert. Alhoewel dit lastig te voorspellen is, verwachten we dat de dit beeld globaal zo blijft, omdat de samenstelling van de bevolking niet aan grote verandering onderhevig is. Wel zien we aan aantal grote opgaven voor ons zoals de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt.

In hoofdstuk 5 stelt u de vraag hoe we inwoners hoe we inwoners willen bereiken die zich niet zelf melden?’ Groepen die liever onder de radar blijven, weinig vertrouwen hebben in de overheid of niet weten hoe ze aandacht voor hun problemen kunnen vragen. Of dit niet durven. Helaas is hier geen eenvoudige oplossing voor. We doen hier al jaren ons uiterste best voor. We hebben goede ervaringen met het bereiken van moeilijk(er) bereikbare doelgroepen door middel van aandacht en creativiteit van onze maatschappelijke partners en ons vroegsignaleringsbeleid. Een deel van de oplossing ligt juist in het versterken van de sociale basis (samenredzaam), integrale samenwerking (bijvoorbeeld met huisartsen), wijkgericht werken en stevige ontschotte dienstverlening. Bij de nadere uitwerking van de visie hebben we aandacht voor het bereiken van doelgroepen in een kwetsbare positie.

U adviseert ons in de professioneel ondersteunende sociale basis alle ontmoetingsplekken en dienstverlening vanuit de SWOP te noemen. Wij hebben de visie door het noemen van een aantal voorbeelden ‘lokale inkleuring’ willen geven. U heeft uiteraard gelijk dat de SWOP meerdere diensten verleend. Op basis van uw advies hebben we het woord ‘vrijwilligersinformatiepunt’ van de SWOP vervangen door het woord ‘aanbod’ van de SWOP.

U merkt op dat lokale verenigingen ontbreken in bijlage 3 als netwerkpartners. Bijlage 3 is echter een weergave van alle regionale overlegstructuren waarin bestuurders, managers en beleidsadviseurs participeren op regionaal niveau vanuit de verschillende (gedecentraliseerde) wetten binnen het sociaal domein. Vandaar dat deze belangrijke lokale partners niet worden genoemd in dit overzicht. Dit wordt toegelicht in paragraaf 8.6 van de visie.

Onze ambities ten aanzien van het vinden en inzetbaar maken van nieuw mantelzorgpotentieel en de ontwikkeling van beleid dat erop gericht is vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen op het gebied van werving, behoud en ontwikkeling wordt verder uitgewerkt via de uitvoeringsagenda. Wij zijn voornemens een specifiek uitvoeringsprogramma op te stellen voor het versterken van de sociale basis. Met dit uitvoeringsprogramma maken we activiteiten concreet die nodig zijn om de sociale basis te stimuleren en versterken. Hierin wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen het sociaal domein, het fysieke domein, veiligheid en economie.

U vraagt in paragraaf 7.1 aandacht voor andere aandachtsgroepen naast de door ons genoemde doelgroepen die speciale aandacht vragen, namelijk inwoners met een arbeidsbeperking, nieuwkomers en alleenstaande ouders. De door ons genoemde prioritaire doelgroepen zijn als zodanig benoemd in het plan van aanpak ‘Werken, werken aan en meedoen’. Bij deze aandachtsgroepen is een eventuele bijstandssituatie vaak niet direct het gevolg van werkloosheid. U heeft gelijk dat ook andere groepen inwoners onze aandacht hebben (en krijgen). Omdat wij niet volledig kunnen zijn in de opsomming hebben wij op basis van uw advies besloten geen aandachtsgroepen in de visie te benoemen.

Ten aanzien van uw aanbeveling dat, nu het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie niet is aangenomen, hier op gemeentelijk niveau aandacht aan moet worden besteed willen wij
meegeven dat we hier- op dit moment- als lokale overheid geen rol in hebben.

We zijn blij dat u uw inbreng in paragraaf 7.2 en 7.3 herkent.

In hoofdstuk 8 stelt u de vraag wie beoordeelt of inwoners problemen wel of niet of gedeeltelijk op eigen kracht kunnen oplossen, en hoe wordt omgegaan met verschillen van inzicht of onduidelijkheid. Uw adviesraad verwijst in dit verband op het belang van onafhankelijke clientondersteuning wat ook wordt onderstreept in de visie. Uw adviesraad stelt dat nog een stap te zetten is in de bekendheid van deze vorm van ondersteuning.

De beoordeling of inwoners problemen wel of niet of gedeeltelijk op eigen kracht kunnen oplossen is niet nieuw. Dit is dagelijkse praktijk. Deze beoordeling gebeurt altijd in samenspraak met degene die een hulpvraag stelt. Onze medewerkers zijn hiervoor getraind. In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het vergroten van de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. En met succes! Uit het Wmo-cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning in onze gemeente 40% bedraagt. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 35%. Dit betekent een flinke stijging van 21% in 2016 naar 40% in 2022. Echter is nog steeds minder dan de helft van de Wmo-gebruikers hier niet mee bekend, dat benadrukt de urgentie om de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning blijvende aandacht te geven.

Zoals in paragraaf 8.2 staat beschreven geeft de WAMS gemeenten de wettelijke mogelijkheid om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor inwoners of gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden. De WAMS stelt ons in staat het integraal werken verder te versterken. Ook biedt de WAMS de mogelijkheid inwoners (voorzichtig) te benaderen die uit zichzelf geen hulp vragen of accepteren maar deze wel nodig hebben. De zogenaamde bemoeizorg aanpak. Uw adviesraad dringt aan op voorzichtigheid en zorgvuldigheid bij het gebruik van de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling, veelal gericht op inwoners in kwetsbare omstandigheden. Wij nemen deze aanbeveling ter harte.

U stelt dat de ambitie om normaliseren te verbreden naar ouderen, zoals beschreven in paragraaf 8.3, een belangrijke beleidswijziging is en u vraagt wat deze beleidswijziging gaat betekenen voor de ouderen in onze gemeente. Het gedachtegoed van normaliseren gaat over een zo passend mogelijk ondersteuningsaanbod, de hulpvraag zo normaal en dichtbij als mogelijk beantwoorden. Immers niet iedere hulpvraag is een zorgvraag. We hebben al ervaring met normaliseren bij opvoeden en opgroeien. Het verbreden van normaliseren bij ouder worden, en de consequenties voor beleid, vraagt om nadere uitwerking en besluitvorming. Dit gebeurt via de uitvoeringsagenda. Uiteraard wordt uw adviesraad hierbij betrokken.
In de woonzorgvisie is de relatie gelegd tussen ouderen, langer (passend) thuis wonen en eenzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt voor de doelgroep ouderen vanuit de woonzorgvisie is de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van voorzieningen. Hierbij gaat het niet alleen om voorzieningen voor zorg zoals een zorgpost, maar ook kan gedacht worden aan een locatie voor ontmoeten zoals een huiskamer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente wordt, waar mogelijk en noodzakelijk, rekening gehouden met voorzieningen voor zorg en het creëren van nieuwe- en het versterken van bestaande ontmoetingsplekken. Daarnaast vindt verdere uitwerking hiervan plaats in de omgevingsprogramma’s groen in en om de kernen (P4), onderwijs, opvang en sport (P5) en hechte samenleving (P6 en P7).

Uw adviesraad ziet dat paragraaf 8.5 kansen biedt om administratieve lasten te verlichten voor zowel cliënten als de gemeente door overbodige regels en procedures te schrappen. Als voorbeeld noemt uw adviesraad dat de procedure voor een Wmo indicatie vereenvoudigd kan worden in geval van chronische aandoeningen en een ongewijzigde situatie. Wij danken u voor uw suggestie. Met paragraaf 8.5 uit de visie onderschrijven wij dit. Wij hebben de afgelopen jaren dan ook een aantal stappen gezet om de aanvraagprocedure voor de Wmo te vereenvoudigen. Wij zien daarnaast kansen op andere beleidsterreinen.

In paragraaf 9.1 worden een aantal ‘knoppen’ gedefinieerd, waaraan de gemeente kan draaien om de kosten te beheersen. Uw adviesraad vraagt zich af hoe de gemeente weet dat dit de juiste knoppen zijn. Data en monitoring zijn niet nieuw. Op basis van de huidige inzichten en de opgedane ervaring met het succesvolle interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’ hebben wij deze knoppen kunnen definiëren.
Paragraaf 9.1 vraagt om verdere uitwerking in een nieuw te ontwikkelen interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein. Wij zijn voornemens hierbij dezelfde route te bewandelen als bij het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’. Hierbij is uw adviesraad nauw bij betrokken geweest. Uw adviesraad heeft geadviseerd over het plan en over diverse politieke maatregelen. Tevens bent u geïnformeerd over de monitoring van de maatregelen via de tussenrapportages en de eindrapportage.

Verder geeft uw adviesraad aan dat effectief beleid gericht op preventie kan leiden tot kostenbesparing in een ander domein, zoals het medisch domein. Dit verdient volgens u aandacht. Wij zijn ons daarvan bewust. Wij zien de visie en de verschillende zorgakkoorden zoals het IZA/RIGA en GALA als vehicle om de beweging van zorg naar gezondheid verder vorm te geven. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het zorgkantoor DSW.
Ten aanzien van de uitvoeringsagenda vraagt uw adviesraad aandacht om naast de ontwikkeling van nieuwe initiatieven de continuïteit van personele inzet zeker te stellen. U denkt hierbij aan de kernteams, de praktijkondersteuners bij de huisartsen gericht op jeugd en ouderen, maar ook aan de professionals, die werkzaam zijn bij de SWOP. Het wijkgericht werken, de huiskamers voor de buurt, de
ondersteuning van de vele vrijwilligers die actief zijn in het sociaal domein, zijn volgens u ook belangrijke voorzieningen die we zeker in stand moeten houden. Dit staat wat ons betreft niet ter discussie. Deze inzet en voorzieningen zijn immers juist de essentie van de visie op een veerkrachtig sociaal domein.
Als laatst pleit u ervoor om op basis van de destijds ingevulde dementiescan een beleidsnotitie over dit onderwerp op te stellen. Net als u delen wij de zorg over de groeiende groep mensen met dementie. Wij zijn voornemens ook het onderwerp dementie op te nemen in een nog te ontwikkelen uitvoeringsprogramma versterken van de sociale basis. Hierin wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen het sociaal domein, het fysieke domein, veiligheid en economie.

1 (1) We hebben het mogelijk gemaakt om langere indicaties af te geven in situaties waarin dat passend is. (2) Het verlengen van een maatwerkvoorziening is sinds een paar jaar ook telefonisch (mondeling) mogelijk. Een schriftelijke aanvraag en huisbezoek zijn dan niet meer nodig. (3) Inwoners kunnen nu ook via een online formulier een Wmo-indicatie aanvragen. (4) We hebben de brieven en beschikkingen herschreven om ze beter leesbaar te maken. (5) Er loopt een pilot waarbij we van het ontmoetingscentrum (dagbesteding voor mensen met dementie) een algemene voorziening hebben gemaakt. Dat houdt in dat mensen geen indicatie hoeven aan te vragen bij de gemeente, maar zich rechtstreeks bij de aanbieder kunnen melden.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp
secretaris

Björn Lugthart
burgemeester

Aan het college van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker  

Pijnacker, 1 mei 2024
Betreft:

Geachte college,

Recent ontvingen wij uw Visie op het sociaal domein. U vraagt ons over deze visie advies uit te brengen.

Tijdens ons overleg op 2 april heeft Miranda Hartland de notitie toegelicht. Aansluitend hebben wij de visie intern besproken op 2 en 30 april. In die periode hebben wij de visie ook voorgelegd aan de leden van ons netwerk. Van meerdere leden is daarop een korte of langere reactie ontvangen. Hun inbreng is meegenomen in het volgende advies.

Algemeen

Gezien het belang van het sociaal domein voor de inwoners en de rol die de gemeentelijke overheid is toebedeeld in de uitvoering, is het een verstandig besluit geweest om een visie op te stellen. In ons advies bij de Startnotitie heeft de ASD destijds de hoop uitgesproken dat het totstandkomingsproces zou leiden tot een visie die richtinggevend wordt voor de langere termijn. Tegelijkertijd hoopten we dat uit die visie ambitie spreekt en niet alleen voor de heel lange termijn.
Zoals de titel ‘Samen gereed voor de toekomst’ illustreert, spreekt ambitie uit de visie. Verlaten wordt het idee om te denken vanuit de wetten, maar wordt gekozen voor een integrale benadering, waarbij alle beleidsterreinen betrokken worden.
Tegelijkertijd is het de vraag hoe al die mooie vergezichten in de visie om te zetten in concrete acties. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de Uitvoeringsagenda. Hoewel in hoofdstuk 11 wordt vermeld dat deze als bijlage 4 aan de visie is toegevoegd, ontbreekt deze. Zonder de hoofdlijnen van de uitvoeringsagenda te kennen wordt een evenwichtige beoordeling van de conceptvisie lastig.

Samenvatting advies

 • Allereerst onze complimenten voor de leesbaarheid van de visie. Helder en duidelijk geschreven. Ook de gekozen terminologie is zorgvuldig en niet stigmatiserend.
 • De visie benoemt de ambitie, maar is zonder uitvoeringsagenda niet compleet. Zeker in relatie met de genoemde financiële onzekerheid is niet duidelijk wat gerealiseerd kan worden en hoe de gemeente dit wil realiseren.
 • Het vinden van inwoners die zich niet zelf melden met problemen vraagt om een gerichte aanpak. Dat punt vraagt nadere uitwerking.
 • Mantelzorgers spelen vaak een belangrijke rol als eerste ‘reddingsboei’. De ASD vraagt om een nadere uitwerking van het ‘vinden en inzetbaar maken’ van mantelzorgers.
 • De ambitie om een inclusieve gemeenschap tot stand te brengen spreekt ons aan. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de lokale inclusie agenda.
 • De omslag in denken bij de ondersteuning van ouderen, van zorgvraagstuk naar normaliseren, vraagt om een nadere uitwerking.
 • De samenhang tussen Woonzorgvisie en de Visie op het sociaal domein vraagt om een nadere uitwerking op de zorgthema’s.
 • Kijk kritisch naar het nut van regels en procedures en probeer deze zo eenvoudig mogelijk te maken.
 • Het is belangrijk om de effecten van het bestaande en nieuwe beleid zorgvuldig te monitoren. Deze ‘checks’ zijn van groot belang om de koers zo nodig bij te stellen.
 • Behoud wat goed is en kijk toekomstgericht naar problematiek die zich aandient. Wat de adviesraad betreft hoort daar zeker gerichte aandacht voor de groeiende groep inwoners met dementie bij.

De visie

Samengevat vertalen wij de visie als volgt:
“De visie van Pijnacker-Nootdorp richt zich op het creëren van een hechte, inclusieve, en veerkrachtige samenleving waarin het welzijn van de inwoners centraal staat. Dit omvat het streven naar zelfredzaamheid en verbondenheid, waarbij de gemeente zorgt voor een doelmatig vangnet voor wie het echt nodig heeft. De nadruk ligt op het vergroten van verbondenheid en samenredzaamheid om de eigen kracht en veerkracht van inwoners te versterken. Het versterken van de sociale basis, met focus op ontmoetingen en het stimuleren van gemeenschapsinitiatieven, staat centraal. Mantelzorgers en vrijwilligers nemen in de visie een bijzondere plaats in en vanuit de visie wordt het belang gezien van het ondersteunen en waarderen van deze groepen.”

Deze visie kunnen wij ondersteunen. Tegelijkertijd zien we dit als een visie op hoofdlijnen, die om nadere uitwerking vraagt. Bij de hoofdstukken waar de visie verder wordt uitgewerkt, zullen we hieronder onze kanttekeningen aangeven.
Op deze plaats willen we eerst inzoomen op het doelmatige vangnet voor inwoners, die ondersteuning en zorg nodig hebben. Al meteen in het voorwoord en in hoofdstuk 11 staan enkele waarschuwende teksten over de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. Natuurlijk moet alles uiteindelijk betaald worden, maar in een visiestuk waar in de eerste plaats gesproken wordt over de ambities, zou de volgorde wat ons betreft anders moeten. Wat is leidend? Dit willen we uitvoeren en we houden de financiën goed in de gaten of de hand op de knip en dat bepaalt de uitvoering.
Eerst de ambitie beschrijven en daarna bij de uitvoering bekijken wat mogelijk is binnen welke financiële beperkingen.

Aandachtspunten per hoofdstuk

Hoofdstuk 2 Wat is het sociaal domein?

De adviesraad wil hier nogmaals benadrukken, wat we al in ons advies bij de Startnotitie benoemden, dat we de integrale benadering vanuit het perspectief van de inwoners een sterke keuze vinden.
Kijken vanuit het perspectief van de inwoner over grenzen van wetten en domeinen heen. Ontkokering en integrale samenhang plus inzet op de beweging van curatief naar preventief.
In hoofdstuk 2.2 missen we de mogelijkheid om als gemeente aan te haken bij initiatieven van bewoners, bijvoorbeeld op wijk- of buurtniveau. Daarvan zijn inmiddels vele voorbeelden in het land bekend. In die situaties kan de gemeente faciliteren, zonder meteen de regie te voeren. Een open oog voor deze initiatieven en het benoemen van die mogelijkheden zien wij graag als aanvulling opgenomen.

Hoofdstuk 3 Waar staan we nu?

Bij het positieve beeld dat geschetst wordt op een aantal terreinen, in vergelijking met de landelijke cijfers, ontbreekt een toekomstprognose. Blijft dat beeld zo, of verwacht de gemeente daar veranderingen in, bijvoorbeeld als gevolg van groei of stagnatie in groei met betrekking tot het inwonersaantallen en op basis van andere mogelijke ontwikkelingen? Dit naast de demografische ontwikkeling, zoals deze in hoofdstuk 4.1 wordt geschetst.

Hoofdstuk 5 Wat is onze visie: waar willen we naartoe?

Het versterken van de sociale basis. De adviesraad kan zich vinden in de geschetste opzet, de beweging naar de voorkant. Maar stelt daarbij wel de vraag: ‘Hoe bereik je inwoners die zich niet zelf melden?’ Groepen die liever onder de radar blijven, weinig vertrouwen hebben in de overheid of niet weten hoe ze aandacht voor hun problemen kunnen vragen. Of dit niet durven. Juist deze groepen weten te bereiken is een uitdaging. Zeker in wijken waar de organisatiegraad laag is.
De in het kader op blz. 11 genoemde netwerken behoeven volgens ons aanvulling. In de professioneel ondersteunende sociale basis wordt het vrijwilligersinformatiepunt van de SWOP genoemd. Wij denken dat hier alle ontmoetingsplekken en dienstverlening vanuit de SWOP genoemd kunnen worden. Immers ook de mantelzorgondersteuning wordt door de SWOP uitgevoerd. Daarnaast kan ook de formulierenbrigade als preventieve ondersteuning gezien worden.
Terecht dat in dit kader ook vrijetijdsverenigingen, wijkverenigingen en wijk- en buurtcomités genoemd worden. Zij spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de sociale basis. In bijvoorbeeld het Lokaal Sportakkoord zijn afspraken gemaakt met sportverenigingen over hun maatschappelijke betrokkenheid en de gemeente ondersteunt hierin sportverenigingen en culturele organisaties door de inzet van Team4Talent.
Wij missen deze verenigingen echter wel in bijlage 3 als netwerkpartner.
Op blz. 13 wordt als ambitie omschreven ‘het vinden en inzetbaar maken van nieuw mantelzorgpotentieel’. Wij zouden graag weten hoe de gemeente dat voor zich ziet. Mantelzorg is meer iets wat je overkomt, door een zorgvraag in je omgeving, dan iets waar je actief naar op zoek gaat.
Op blz. 14 aan het einde van hoofdstuk 5 staat dat de gemeente ‘kansen ziet om vooral jongeren en ouderen te stimuleren vrijwilligerswerk te doen en het vrijwilligerswerk beter aan te passen aan de behoefte van de vrijwilligers.’ Onduidelijk is welke kansen de gemeente ziet. Hier vragen we om een nadere toelichting.

Hoofdstuk 7 Samenhangende opgaven

In paragraaf 7.1 staat dat de gemeente zich inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dat streven willen wij graag onderstrepen. Naast de genoemde aandachtsgroepen vragen ook de 50-plussers en mensen met een niet-Nederlandse achternaam en mensen van kleur extra aandacht. Nu het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ niet is aangenomen door de Eerste Kamer zou de visie hier op gemeentelijk niveau aandacht aan moeten besteden.
In paragraaf 7.2 zien wij de door ons eerder genoemde dwarsverbanden met organisaties/verenigingen die een rol spelen bij het creëren van een gezonde fysieke leefomgeving. Paragraaf 7.4 zoomt in op het tot stand brengen van een inclusieve gemeenschap. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de uitwerking in de lokale inclusie agenda, die naar wij aannemen deel zal uitmaken van de uitvoeringsagenda.

Hoofdstuk 8 Professionele en doelmatige ondersteuning

In paragraaf 8.1 wordt bij het bieden van ondersteuning en hulp uitgegaan van eigen kracht en die van de directe omgeving. De adviesraad kan zich vinden in de uitwerking van deze begrippen, zoals beschreven in deze paragraaf.
Maar wie beoordeelt of inwoners problemen wel of niet of gedeeltelijk op eigen kracht kunnen oplossen? Hoe wordt omgegaan met verschillen van inzicht of onduidelijkheid?
De ASD wil bij dit punt wijzen op het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning. In de visie wordt dat belang onderstreept op blz. 20. ‘in situaties die daarom vragen’. Er blijft overigens nog wel een stap te zetten in de bekendheid met deze vorm van ondersteuning. Die blijkt nog altijd vrij laag.
Op blz. 20 staat de Wet meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) genoemd. Die wet biedt de ruimte om in uitzonderlijke situaties zonder toestemming van betrokkenen informatie uit te wisselen om daarmee een gecoördineerde aanpak van problemen op meerdere leefgebieden mogelijk te maken.
De adviesraad dringt aan op voorzichtigheid en zorgvuldigheid bij het gebruik van deze mogelijkheid, veelal gericht op inwoners in kwetsbare omstandigheden. Informatie uitwisseling mag alleen als het in het belang van de inwoner is.
In paragraaf 8.3 wordt de ambitie beschreven om het normaliseren te verbreden naar de ondersteuning voor ouderen. Vanuit de ouderenorganisaties wordt naar ons aangegeven dat de omslag van ondersteuning als zorgvraagstuk naar normaliseren een belangrijke beleidswijziging is. Zo’n wijziging
vraagt om een nadere toelichting. Wat gaat deze beleidswijziging betekenen voor de ouderen in onze gemeente?
In dit verband wordt ons ook gewezen op de relatie met de woonzorgvisie. Bij het opstellen van de woonzorgvisie, die vooral gericht is op wonen en bouwen, is verwezen naar de in ontwikkeling zijnde visie op het sociaal domein voor de thema’s gericht op zorg. Dat zien we niet echt terug in deze visie.
De inhoudelijke samenhang tussen woonzorgvisie en de visie op het sociaal domein vraagt nog om nadere uitwerking.
In paragraaf 8.5 staat dat het streven gericht is op het verkleinen van de toenemende complexiteit van regels en systemen. De adviesraad vindt dit een onderwerp dat kansen biedt om administratieve lasten te verlichten voor zowel cliënten als gemeente door overbodige regels en procedures te schrappen. Zo zouden bijvoorbeeld procedures voor een Wmo indicatie vereenvoudigd kunnen worden in geval van chronische aandoeningen en een ongewijzigde situatie.

Hoofdstuk 9 Financiële beheersbaarheid, monitoren en cijfermatig inzicht.

In paragraaf 9.1 worden een aantal ‘knoppen’ gedefinieerd, waaraan de gemeente kan draaien om de kosten te beheersen. Vraag is hoe de gemeente weet dat dit de juiste knoppen zijn. Zou er niet eerst meer duidelijkheid moeten zijn over de monitoring die verderop in deze paragraaf aan de orde komt, voordat je de ‘knoppen’ kiest? Als ASD stellen we er prijs op geïnformeerd te worden hoe de gemeente deze monitoring in gaat richten.

Verder vragen de ‘knoppen’ nog om een nadere omschrijving. Zo wordt ‘het stellen van normen’ genoemd als knop. Maar wat wordt daarmee bedoeld?
In paragraaf 9.3 ziet de ASD mogelijkheden om informatie te vergaren die van belang kan zijn bij te maken keuzes. Als adviesraad vinden ook wij het belangrijk om regelmatig te worden geïnformeerd. We vragen u daarom om regelmatige tussenrapportages gebaseerd op de monitoring en data. Overigens zou effectief beleid gericht op preventie in het sociale domein kunnen leiden tot een kostenbesparing in bijvoorbeeld het medisch domein. De besparing wordt dan elders zichtbaar. Dat mogelijke effect en hoe daarmee om te gaan verdient aandacht.

De uitvoeringsagenda

Zoals eerder aangegeven is de ASD zeer benieuwd naar de Uitvoeringsagenda, omdat daar de keuzes gemaakt worden voor de korte termijn.
Voor die Uitvoeringsagenda wil de Adviesraad de volgende twee onderwerpen noemen. Allereerst is het belangrijk om naast de ontwikkeling van allerlei nieuwe initiatieven de continuïteit zeker te stellen voor de (personele) middelen die op dit moment ingezet worden. We denken daarbij aan de kernteams, de praktijkondersteuners bij de huisartsen gericht op jeugd en ouderen, maar ook aan de professionals, die werkzaam zijn bij de SWOP. Het wijkgericht werken, de huiskamers voor de buurt, de ondersteuning van de vele vrijwilligers die actief zijn in het sociaal domein, zijn belangrijke voorzieningen die we zeker in stand moeten houden.
Het tweede onderwerp betreft de groeiende groep mensen met dementie. Pijnacker-Nootdorp is een dementievriendelijke gemeente. Een predicaat dat de gemeente in 2021 heeft gekregen. Wij pleiten ervoor om op basis van de destijds ingevulde dementiescan een beleidsnotitie over dit onderwerp op te stellen.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp

Piet van Adrichem
voorzitter

Aan het college van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker  

Pijnacker, 21 mei 2024
Betreft:

Geachte college,

Hartelijk dank voor uw reactie op ons advies inzake pilot sociaal raadslieden. We zijn blij te lezen dat u in uw communicatieplan aandacht zult besteden aan moeilijk bereikbare groepen inwoners. Ook waarderen we het dat u ons over de pilot geïnformeerd zult houden.

In uw reactie geeft u aan dat het ISR heeft aangegeven locatie gebonden te zijn in Delft. U wilt nogmaals met hen de mogelijkheid bespreken om het eerste gesprek tussen inwoner en ISR altijd fysiek in de woonkern van de inwoner plaats te laten vinden. We vragen u in dit gesprek tevens te informeren naar de reden waarom ze aan de locatie in Delft gebonden zijn. Daarbij benadrukken we het belang dat de sociaal raadslieden zich goed oriënteren op de lokale situatie in onze gemeente en hun bereikbaarheid voor onze inwoners.

Verder geeft u aan ernaar te streven dat een inwoner die een klacht indient zich gezien en gehoord voelt en het contact daarover met een goed gevoel aan beide kanten wordt afgesloten. Hoewel wij waarderen dat u hiernaar streeft, zouden we graag concreet van u vernemen wat u gaat doen om dit te realiseren.

Zoals in ons advies aangegeven zijn we positief over de pilot sociaal raadslieden. We hopen dat u bovenstaande punten meeneemt en dat u concreet kunt maken op welke wijze u zich inzet om de pilot tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp

Piet van Adrichem
voorzitter

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Oranjeplein 1
2641EZ Pijnacker

Onderwerp: Reactie op advies ASD inzake pilot sociaal raadslieden
Nadere informatie: Y. Post
Verzenddatum:
Zaaknummer: 1496893
Briefnummer: 1348232
Uw brief van: 13 maart 2024
Uw kenmerk:

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 13 maart jl. hebben wij uw advies ontvangen over het besluit van de gemeenteraad om
dienstverlening van sociaal raadslieden beschikbaar te stellen aan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

U heeft geadviseerd over de wijze waarop wij uitvoering kunnen geven aan een pilot met het Instituut
Sociaal Raadslieden (ISR) in Delft. Wij danken u voor uw advies en geven in deze brief onze reactie.
Wij zijn blij te lezen dat u erg positief bent over het initiatief dat heeft geleid tot dit besluit. U geeft aandat het aangenomen voorstel naar uw inzien een goede invulling is van de wens om inwoners te
ondersteunen bij vragen en/of problemen op sociaal/juridisch terrein. Uit uw eigen ervaring is gebleken dat inwoners terughoudend kunnen zijn met het indienen van een klacht of het stellen van een vraag aan de gemeente, omdat zij bang zijn dat dat mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor hun uitkering of een andere aanvraag. Ook deelt u de ervaring van gemeenteraadsleden die door inwoners benaderd worden om hen te helpen, wanneer zij een probleem ervaren met de dienstverlening van de gemeente.

Tijdens uw overleg op 6 februari jl. hebben wij ook stilgestaan bij de klachtenprocedure van Pijnacker-Nootdorp. U heeft een uitleg gekregen over de eerste- en tweedelijns klachtenbehandeling, de klachtenregeling van Pijnacker-Nootdorp, de rol van de klachtenfunctionaris en u heeft cijfers gezien van het aantal klachten over de jaren, zowel in de eerstelijns als in de tweedelijns, die zijn behandeld door de Nationale Ombudsman. In uw brief geeft u aan dat op basis van de verkregen informatie u concludeert dat de klachtenprocedure goed geregeld is. U concludeert dat de gemeente serieus omgaat met ingediende klachten. Zoals ook ter sprake is gekomen op 6 februari vinden wij het belangrijk dat ingediende klachten snel, persoonlijk, oplossingsgericht en informeel afgehandeld worden. Wij streven ernaar dat een inwoner die een klacht indient zich gezien en gehoord voelt en het contact daarover met een goed gevoel aan beide kanten wordt afgesloten.

In de alinea’s hieronder gaan wij in op uw advies aan de hand van de gestelde vragen die wij vooraf aan u hebben toegezonden.

Hoe zorgen we ervoor dat de sociaal raadslieden uit Delft een binding krijgen met onze gemeente? Hoe kunnen we hun inzet lokaal goed verankeren?

U geeft aan dat de wijze waarop de uitvoering van de samenwerking met Delft wordt voorgesteld in uw ogen zowel voor- als nadelen heeft. Als voordelen benoemt u de operationele voordelen die gepaard gaan met het inkopen van een dienst die elders al georganiseerd is en de onafhankelijke positie van het ISR. Hierdoor is duidelijk dat het ISR buiten de gemeentelijke organisatie opereert. Als nadeel noemt u de fysieke bereikbaarheid. Hoewel Delft niet op grote afstand van Pijnacker-Nootdorp ligt, kan het ‘naar Delft moeten’ een belemmering zijn, drempelverhogend werken en het vereist dat inwoners (extra) reiskosten maken. U merkt hierbij op dat de afstand voor de inwoners vanuit de drie kernen heel verschillend kan wegen. Delft en Delfgauw liggen bijvoorbeeld dicht bij elkaar.

Wij herkennen ons in het nadeel dat u schetst en willen, net als u, dat inwoners een laagdrempelige
toegang ervaren om de sociaal raadslieden van het ISR te benaderen. U vindt dat het eerste gesprek
tussen inwoner en het ISR altijd fysiek moet plaatsvinden in de woonkern van de inwoner.
Deze wens begrijpen wij en wij zullen dit nogmaals bespreken met het ISR. Het ISR heeft echter
aangegeven locatie gebonden te zijn in Delft. Ook voor de inwoners van Delft zijn zij maar op één locatie bereikbaar, nabij het station, en niet in de andere wijken.

Omdat wij het net als u wenselijk vinden dat het eerste gesprek zoveel mogelijk fysiek plaatsvindt, willen wij gaan verkennen met het ISR of er een mogelijkheid is om eens per maand op een vast moment een fysiek spreekuur te houden in onze gemeente. Verder delen wij uw mening dat de sociaal raadslieden zich dienen te oriënteren op de situatie in onze gemeente.

Wij zullen er zorg voor dragen dat zij geïnformeerd worden over de voorzieningen in ons voorliggende
veld, dat de maatschappelijke organisaties op de hoogte zijn van de diensten van het ISR en onderling de contactgegevens uitgewisseld worden en dat de sociaal raadslieden van het ISR kennismaken met de interne afdelingen van de gemeente die veel inwonercontact hebben, zoals het KCC, de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris, de WMO- en participatieconsulenten, de
schuldhulpverleners en de kernteammedewerkers.

Welke aandachtspunten wil de ASD meegeven voor de inrichting van de pilot?

U benoemt dat de sociaal raadslieden kennis in huis hebben waar onze lokale organisaties niet over
beschikken. Lokaal kunnen de organisaties echter wel een rol spelen in de verwijzing naar de sociaal
raadslieden, wat ook helpt om de toegang laagdrempelig te maken wanneer er een warme overdracht plaatsvindt.

Wij zijn het met u eens dat een goede communicatie vooraf essentieel is voor een succesvolle
implementatie. U attendeert ons op groepen inwoners die moeilijk te bereiken zijn met communicatie, zoals laaggeletterde inwoners. In ons communicatieplan zullen wij hier aandacht aan besteden. Ook zeggen wij bij deze toe dat u de mogelijkheid krijgt te reageren op het concept communicatieplan.

Welke rol wil de ASD zelf spelen t.a.v. de sociaal raadslieden en hun signaleringsfunctie?

Het stemt ons positief dat u zich ook wilt inspannen om inwoners te attenderen op de dienstverlening van de sociaal raadslieden van het ISR. Verder geeft u aan graag geïnformeerd te worden over de voortgang van de pilot en toekomstige rapportages over het gebruik en de resultaten van de pilot. Met deze wens zullen wij rekening houden en ervoor zorgen dat u geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen met betrekking tot de pilot en de resultaten hiervan. De pilotperiode loopt tot en met 2026, evenals de incidentele middelen die vanuit het Bestedingsplan POK-middelen beschikbaar zijn voor de pilot.

Ook over het vervolg na de pilot zullen wij uw adviesraad op de hoogte houden en, indien relevant,
betrekken voor een advies.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart
secretaris burgemeester

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker 

Pijnacker, 12 maart 2024

Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein inz. het besluit van de gemeenteraad om dienstverlening van sociaal raadslieden beschikbaar te stellen aan de inwoners van de gemeente.

Geacht College,

Onlangs ontvingen wij uw verzoek om advies uit te brengen over de wijze waarop u uitvoering wilt geven aan het besluit om de aansluiting bij de Nationale ombudsman te continueren in combinatie met de inschakeling van het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) in Delft.

Met het betreffende voorstel uit december 2023 is tijdens de vergadering van 25 januari 2024 door de gemeenteraad ingestemd.

Tijdens ons overleg op 6 februari 2024 heeft Yvonne Post dit besluit toegelicht. Aansluitend hebben wij uw besluit en de daarbij gestelde vragen aan de Adviesraad intern besproken op 6 februari en 5 maart. Dat heeft geleid tot het volgende advies.

Vraagstelling

Na de toelichting op het besluit zijn ons de volgende vragen voorgelegd:

Inleiding

De Adviesraad is ronduit positief over het initiatief dat geleid heeft tot dit besluit. Het voorgelegde en door de gemeenteraad aangenomen voorstel geeft ons inziens een goede invulling van de wens om inwoners te ondersteunen bij vragen en/of problemen op sociaal/juridisch terrein.

Uit eigen waarneming en contacten is ons meermalen gebleken dat inwoners terughoudend zijn om klachten in te dienen. Klachten betreffen gedrag van functionarissen, waarvan zij veelal afhankelijk zijn. Dat geldt met name voor inwoners, die voor een uitkering afhankelijk zijn van de gemeente. Men durft geen klacht in te dienen, omdat de betrokken functionaris een beslissende stem kan hebben in het toekennen van aanvragen, dan wel het opleggen van sancties.

Het tweede signaal dat wij herkennen is de ervaring van gemeenteraadsleden die door inwoners met problemen benaderd worden. Ook adviesraadsleden worden soms benaderd door inwoners, die een probleem ervaren in de dienstverlening van de gemeente. “Kun jij daar niet iets aan doen?”

Klachtenprocedure

Uit de verkregen informatie trekken wij de conclusie dat de klachtenprocedure goed geregeld is. Hoewel het aantal klachten geleidelijk groeit is ons uit de rapportages in de loop der jaren steeds gebleken dat het aantal klachten en bezwaren relatief beperkt is. Het feit dat veel klachten voor deze bij de Nationale Ombudsman terecht kunnen komen, al zijn opgelost of afgehandeld, versterkt het beeld dat de gemeente serieus omgaat met ingediende klachten.

De ASD vindt het daarom een verstandig besluit om aangesloten te blijven bij het de Nationale Ombudsman. Zeker als het om complexe zaken gaat, lijkt ons daar vooral de noodzakelijke expertise aanwezig. Bovendien is zo de onafhankelijkheid gewaarborgd in situaties waarin klachten niet intern binnen de gemeente kunnen worden opgelost.

De keuze om in de klachtenprocedure ‘aan de voorkant’ te investeren in betere ondersteuning van de inwoners die een probleem signaleren, versterkt de procedure. In een materie die voor veel inwoners complex en lastig te ontrafelen is, is het verstandig om hen juist op dat moment de weg te wijzen en te ondersteunen.  

De vorm die daarvoor gekozen is, namelijk aansluiting bij het Instituut Sociaal Raadslieden in Delft, biedt ook in onze ogen die belangrijke ondersteuning.

Hoe zorgen we ervoor dat de sociaal raadslieden uit Delft een binding krijgen met onze gemeente? Hoe kunnen we hun inzet lokaal goed verankeren?

De wijze waarop de uitvoering van de samenwerking met Delft wordt voorgesteld heeft in onze ogen zowel voor- als nadelen.

Het opereren vanuit een centrale locatie met passende faciliteiten heeft absoluut operationele voordelen. Een tweede voordeel kan zijn, dat het ISR duidelijk zichtbaar buiten de gemeentelijke organisatie opereert. Dat versterkt de onafhankelijke positie.

Een nadeel kan de fysieke bereikbaarheid zijn. Hoewel niet op grote afstand kan ‘naar Delft moeten’ toch een belemmering zijn. Het zou drempelverhogend kunnen werken en extra reiskosten vereisen. Voor een bepaalde doelgroep toch ook een niet te onderschatten belemmering.

Daarbij kan wel opgemerkt worden dat de afstand voor de inwoners van de drie kernen heel verschillend kan wegen. Vanuit Delfgauw is Delft waarschijnlijk beter bereikbaar, dan bijvoorbeeld het gemeentekantoor in Pijnacker.

Voor de ASD is belangrijk de toegang tot het ISR zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Wij kunnen ons voorstellen dat een eerste contact telefonisch is, waarna een gesprek ingepland kan worden. Dat eerste gesprek zou ons inziens altijd fysiek moeten zijn, dus elkaar in de ogen kijken en optimale mogelijkheden bieden voor verbale en non-verbale communicatie.

Om de instap zo laagdrempelig mogelijk te maken vindt de ASD dat eerste gesprek ergens in de woonkern van de inwoner, die de klacht indient plaats moet vinden. Zeker als de inwoner zich wil laten vergezellen door een familielid of adviseur, is dit een absolute vereiste om een gevoel van tegemoetkomen,  vertrouwen geven en een zo laagdrempelig mogelijke instap te bieden.

Vervolgafspraken zouden daarna ook via (beeld)bellen of op een andere in overleg tussen beide partijen afgesproken locatie kunnen plaatsvinden.

Overigens is het ook in het belang van de sociaal raadslieden om zich te oriënteren op de situatie in onze gemeente. Wanneer een inwoner een klacht indient over behandeling door een functionaris, die optreedt namens de gemeente, kan er behoefte zijn aan een gesprek om ook de ‘andere kant’ van het verhaal te horen. De sociaal raadslieden zullen moeten weten wie ze kunnen benaderen voor bepaalde informatie. Wellicht is in de procedure ook een mediator gesprek zinvol.

Wij kunnen ons niet voorstellen, dat in al die gevallen gemeentelijke functionarissen ‘opgeroepen’ worden om in Delft te verschijnen. Kortom, praktisch lijkt er veel voor te pleiten om gesprekken te plannen waar dit gewoon het meest handig en toegankelijk is.

Welke aandachtspunten wil de ASD meegeven voor de inrichting van de pilot?

De sociaal raadslieden kunnen vooral juridische ondersteuning bieden t.a.v. wet- en regelgeving. Deze kennis hebben lokale organisaties (zoals bijvoorbeeld de SWOP, Humanitas of Schuldhulpmaatje) niet in huis. Maar deze organisaties/vrijwilligers kunnen wel een rol spelen in de verwijzing naar de sociaal raadslieden. Dat helpt ook om de toegang laagdrempelig te maken. Deze organisaties en hun vrijwilligers zullen meegenomen moeten worden in de communicatie over de implementatie.

Voor een succesvolle implementatie is goede communicatie vooraf essentieel. Dat is nog wel een uitdaging, zeker richting inwoners die weinig lezen of kunnen lezen. De ASD zou graag de mogelijkheid krijgen om te reageren op het concept communicatieplan.

Welke rol wil de ASD zelf spelen t.a.v. de sociaal raadslieden en hun signaleringsfunctie?

Zoals in de inleiding aangegeven zullen leden van de ASD zeker gebruik maken van de mogelijkheid om inwoners, die hen benaderen met een klacht of vraag te verwijzen naar de sociaal raadslieden.

Verder wordt de ASD graag geïnformeerd over de voortgang en stelt er prijs op toekomstige rapportages over gebruik en resultaten van de pilot te ontvangen.

Tenslotte

Het is goed dat een pilotperiode tot en met 2026 is afgesproken. Het is daarna wel belangrijk, dat bij een positieve evaluatie structureel geld beschikbaar zal zijn voor continuering.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp
Piet van Adrichem
voorzitter

c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw Y. Post

Adviesraad Sociaal Domein
Oranjeplein 1
2641EZ Pijnacker

Onderwerp: Reactie college advies ASD Beleidsregels re-integratie Participatiewet 2024
Nadere informatie: L.H. Hoogen Stoevenbeld
Verzenddatum:
Zaaknummer: 1463530
Briefnummer: 1326578
Uw brief van: 1 december 2023
Uw kenmerk:

Geachte heer Van Adrichem, geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 1 december ontvingen wij uw advies over de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024, in vervolg op onze vraag van 31 oktober 2023. Hartelijk dank voor uw advies.

Wij zijn blij om te lezen dat u in algemene zin positief tegenover deze beleidsregels staat. U geeft aan
dat u de mogelijkheid ondersteunt om de diagnosetrajecten te verlengen indien noodzakelijk. Ook vindt u het een goede keuze om de mogelijkheid in te bouwen voor een forfaitaire toekenning van een loonkostensubsidie. Verder adviseert u positief over de versoepeling van de reiskostenregeling. Wel geeft u enkele aandachtspunten mee. Hieronder treft u onze reactie daarop aan:

 • Artikel 2.3: U benadrukt dat er geen sprake mag zijn van het niet toekennen van een vergoeding voor een re-integratievoorziening bij uitputting van het budget. Bij het voorstel aan de raad om de re-integratieverordening vast te stellen, in augustus 2023, hebben wij het re-integratie budget uitgebreid. We verwachten dat dit budget voldoende zal zijn. We zullen echter de komende jaren monitoren of dit budget inderdaad toereikend is, om situaties zoals u beschrijft te voorkomen.
 • Artikel 10: U adviseert om een reëel bedrag vast te stelen waarmee een goede fiets te koop is bij de lokale fietsenwinkels. Wij baseren het bedrag op de tarieven van Ecoware, waarmee wij werkafspraken hebben over het vergoeden van fietsen. Op die manier is dus altijd minimaal één winkel waar een inwoner tegen de geboden vergoeding een fiets kan kopen.
 • Deskundigheid klantmanager: U wil de aandacht vestigen op een goede aansturing, begeleiding en professionalisering van de klantmanagers. Dit heeft zeker onze aandacht. Daarom vindt er regelmatig bijscholing plaats. Ook is er in de werkoverleggen ruimte voor intervisie en wordt er intensief samengewerkt met andere disciplines binnen het sociaal domein om vanuit verschillende invalshoeken mogelijk te maken dat inwoners (weer) op een zinvolle manier meedoen in de samenleving. We blijven alert op mogelijkheden om de deskundigheid van onze klantmanagers en daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Bij het Jaarverslag Participatie 2024 hopen wij u meer inzicht te kunnen geven in de resultaten van de maatregelen die we hebben opgenomen in de nieuwe verordening en beleidsregels re-integratie om onze inwoners nog beter richting werk te kunnen begeleiden. Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart
secretaris burgemeester

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker    

Pijnacker, 1 december 2023

Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein inz. Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024.

Geacht College,

Recent ontvingen wij uw verzoek om over de hier boven genoemde beleidsregels advies uit te brengen.

Tijdens ons overleg op 31 oktober 2023 heeft Lauren Hoogen Stoevenbeld de beleidsregels toegelicht. Aansluitend hebben wij de beleidsregels intern besproken op 31 oktober en 28 november. Dat heeft geleid tot het volgende advies.

Relatie met eerdere adviezen

In ons advies bij eerder dit jaar voorgelegde verordening hebben wij de volgende punten benadrukt:

 • Positief om (her)intreden op de arbeidsmarkt makkelijker en kansrijker te maken.
 • Belangrijk om regelingen zoveel mogelijk te harmoniseren in de arbeidsmarktregio.
 • Het is goed dat de gemeente gericht inzet op de toegankelijkheid van werk voor mensen met een handicap.
 • Houd oog voor de vaak complexe problematiek waarmee cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te maken kunnen hebben.

De nu voorliggende beleidsregels, die uitvoering geven aan de verordening hebben wij dan ook getoetst aan de hier boven genoemde punten.

Beleidsregels

Artikel 2.3 Uit de mondelinge toelichting hebben wij begrepen, dat bij uitputting van het budget er mogelijk een aanvulling plaatsvindt, dan wel dat een beroep gedaan zou kunnen worden op het maatwerkbudget. De ASD wil benadrukken, dat als het verzoek om een vergoeding binnen deze beleidsregels past, er geen sprake mag zijn van het niet toekennen van die vergoeding.

Artikel 5.3 Mogelijke verlenging van de trajectperiode.

De ASD ondersteunt de mogelijkheid om de trajectperiode indien noodzakelijk eenmalig te verlengen.

Artikel 8.3 Forfaitaire loonkostensubsidie

De Adviesraad vindt het een goede keuze om de mogelijkheid in te bouwen voor een forfaitaire toekenning van een loonkostensubsidie. Daardoor kan ook in geval van onduidelijkheid over de loonwaarde toch gestart worden met een dienstverband.

Artikel 10, 1en 1a, Reiskosten regulier vervoer

De Adviesraad adviseert positief over de versoepeling van de reiskostenregeling. De verlaging van de afstand om in aanmerking te komen voor een reiskostenvergoeding van 9 naar 6 km. vinden wij een verbetering.

Uit de mondelinge toelichting bij artikel 10.1a is ons gebleken dat het gaat om de vergoeding voor de aanschaf van een tweedehands fiets.

De ASD ondersteunt de keuzevrijheid die hier aan de klant wordt gegeven om zelf te kiezen waar deze een fiets aanschaft. De vergoeding is – terecht – wel aan een maximum gebonden.

De Adviesraad adviseert u om een reëel bedrag vast te stellen, waarvoor een goede fiets te koop is bij de lokale fietsenwinkels.

Deskundigheid klantmanager

Ook bij dit advies wil de ASD de aandacht vestigen om een goede aansturing, begeleiding en professionalisering van de betrokken medewerkers binnen de gemeente. In het geval van deze beleidsregels gaat het dan vooral om de klantmanagers.

Zowel in artikel 3.2 als in artikel 12.1 worden de klantmanagers een centrale rol toebedeeld.

In artikel 3. 2 gaat het om het contact met de trajectbegeleider vanuit het bedrijf of de organisatie waar het diagnosetraject plaatsvindt. In artikel 12.1 is de klantmanager degene, die in overleg met de klant bepaalt welke instrumenten geschikt zijn voor de persoonlijke ondersteuning en dit vervolgens afstemt met de jobcoach.

Tenslotte

De ASD is benieuwd naar de resultaten met andere woorden hoeveel mensen op deze wijze richting werk begeleid worden. Cijfers zullen jaarlijks worden opgenomen in het participatieverslag, dat we dan ook met belangstelling zullen lezen.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp
Piet van Adrichem
voorzitter

c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw L. Hoogen Stoevenbeld

Adviesraad Sociaal Domein
Oranjeplein 1
2641EZ Pijnacker

Onderwerp: Reactie advies Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2024
Nadere informatie: L.H. Hoogen Stoevenbeld
Verzenddatum:
Zaaknummer: 1463529
Briefnummer: 1319265
Uw brief van: 6 november 2023
Uw kenmerk:

Geachte heer Van Adrichem, geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 6 november ontvingen wij uw advies over de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024, in vervolg op onze vraag van 3 oktober 2023. Hartelijk dank voor
uw advies.

Wij zijn blij om te lezen dat u in algemene zin positief tegenover deze beleidsregels staat. U geeft aan
zich te kunnen vinden in de keuze voor resultaatgericht werken en de uitwerking daarvan in de
beleidsregels, het ‘bij de tijd’ brengen van de lijst met algemeen gebruikelijke voorzieningen en de
tekstuele wijzigingen ten behoeve van de leesbaarheid. Ook doet het ons goed dat u uw eerdere
kanttekeningen bij de verordening maatschappelijke ondersteuning 2024 afdoende beantwoord acht.
Wel geeft u enkele aandachtspunten mee. Hieronder treft u onze reactie daarop aan.

Aanvraagprocedure

Tijdens de vergadering van 3 oktober heeft u gevraagd of de gemeente inwoners actief informeert als hun indicatie afloopt. Dit is niet het geval. Inwoners zijn er zelf verantwoordelijk voor de einddatum van hun indicatie in de gaten te houden. U vraagt of zich weleens problemen voordoen bij het aanvragen van een verlenging van een indicatie. In de praktijk ontstaan er weinig problemen. Als een melding op tijd (voor einddatum van de indicatie) wordt ingediend, dan overbruggen wij (bij zorg in natura) de tijd tussen einddatum indicatie en nieuwe indicatie. De zorg wordt dan dus gewoon doorgeleverd. Wordt de melding gedaan na de einddatum van de indicatie of gaat het om een indicatie in de vorm van een pgb? Dan wordt er individueel bekeken hoe we hiermee omgegaan. Is er sprake van een begeleider of (in het geval van pgb) budgethouder? Dan wordt van die persoon verwacht dat zij overzicht houden over de looptijd van de indicatie.

Resultaatgericht beschikken

Wat betreft resultaatgericht beschikken geeft u aan dat u zich voor kunt stellen dat er sprake is van
situaties waar herstel niet aan de orde is, maar hoogstens gelijkblijvende of zelfs afnemende
gezondheid. Dat is inderdaad het geval. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie. In dergelijke
gevallen kan het beoogde resultaat ook bestaan uit het stabiliseren van de situatie, het vertragen van de achteruitgang of het ontlasten van de mantelzorger. Herstel is helaas niet altijd een realistisch doel. Consulenten maken tijdens hun onderzoek en in de beschikking dan ook onderscheid tussen twee typen resultaten: leerbaar (of verbetering te verwachten binnen 1,5 jaar) of stabiel houden.

Aandacht voor kwaliteit bij toekenning pgb

U dringt aan op extra zorgvuldigheid bij de inzet van een pgb voor informele zorg. Uit de wet volgt dat
het college moet beoordelen of de kwaliteit van de hulp die de persoon uit het sociaal netwerk biedt,
passend en toereikend is. Dat is niet alleen afhankelijk van de deskundigheid van de hulpverlener, maar ook van de situatie en de problematiek van de inwoner. Er zijn situaties denkbaar waarin alleen
professionele hulp een passende oplossing voor de hulpvraag is. Het college mag volgens de wet geen aanvullende voorwaarden stellen over in welke situaties een pgb voor hulp vanuit het sociale netwerk mogelijk is. (In de Jeugdwet mag dit overigens wel.) Het is aan de consulent om professioneel te beoordelen of de hulp uit het sociale netwerk passend en toereikend is.

Professionaliteit medewerkers

Dit sluit aan bij uw laatste aandachtspunt, namelijk het belang van een goede toerusting voor de
betrokken consulenten, bestaande uit voldoende tijd, deskundigheid, scholing en mogelijkheden tot
intervisie. Hier staan wij volledig achter. Alle Wmo consulenten hebben dit jaar dan ook een tweedaagse training resultaatgericht beschikken gevolgd. Daarnaast is er een uitgebreide handleiding resultaatgericht beschikken. Deze handleiding is samen met consulenten uit de andere H5 gemeenten opgesteld en wordt indien nodig twee keer per jaar herzien. Bij grote wijzigingen wordt er vanuit de H5 ook scholing gegeven. Casusoverleggen, waarin ruimte is voor intervisie, hebben een regelmatige en vaste plek in de agenda’s. Verder toetsen medewerkers elkaars beschikkingen voordat ze de deur uitgaan (vier-ogenprincipe). Door het aannemen van een aantal nieuwe medewerkers is team Wmo bovendien weer op volle sterkte.

Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 laat zien dat inwoners die een Wmo aanvraag hebben gedaan tevreden zijn over het contact met de gemeente. 90% van de respondenten heeft het gevoel serieus te worden genomen door de medewerker van de gemeente en 87% is tevreden over de manier waarop er met de medewerker samen naar oplossingen gezocht werd. Desondanks blijven we door de krapte op de arbeidsmarkt kwetsbaar bij uitval en personeelsverloop. Ook vragen landelijke en regionale ontwikkelingen en rechterlijke uitspraken soms om snel schakelen in onze manier van werken. Dit heeft onze aandacht.

Wij danken u nogmaals voor uw advies en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart
secretaris burgemeester

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker    

Pijnacker, 6 november 2023

Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein inz. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024.

Geacht College,

Recent ontvingen wij uw verzoek om over de hier boven genoemde beleidsregels advies uit te brengen.

Tijdens ons overleg op 3 oktober 2023 heeft Lauren Hoogen Stoevenbeld de beleidsregels toegelicht. Aansluitend hebben wij de beleidsregels intern besproken op 3 en 31 oktober. Dat heeft geleid tot het volgende advies.

Relatie met eerdere adviezen

Deze beleidsregels zijn de verdere uitwerking van de verordening Wmo waar wij in mei over geadviseerd hebben. Onlangs hebben wij daar uw reactie op ontvangen.

In ons advies met betrekking tot de Verordening Wmo 2024 hebben we aangegeven dat we ons kunnen vinden in de keuze voor resultaatgericht werken bij de maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. De door ons gemaakte kanttekeningen bij de herindicatie, de extra belasting van de kernteams bij die herindicatie en de kwaliteitszorg heeft u in uw reactie afdoende beantwoord. De nieuwe verordening en beleidsregels treden weliswaar in werking op 1 januari 2024, maar 2024 wordt een overgangsjaar, waarna op 1 januari 2025 iedereen opnieuw geïndiceerd moet zijn. Onze zorg om wachttijden en grotere belasting van de medewerkers is daarmee weggenomen.

Ook onze vragen en opmerkingen over de toegangsprocedure en de beschikbaarheid van mantelzorgondersteuning zijn zodanig beantwoord en toegelicht, dat we ons kunnen vinden in de beschreven werkwijze en formulering.

De in de conceptverordening nieuw toegevoegde artikelen 4.3, vierde lid en 5.1, derde lid nemen we voor kennisgeving aan.

Samenvatting

 • Aansluiting bij de H5 samenwerking ook in beleidsregels.
 • Aanvraagprocedure zo praktisch en eenvoudig mogelijk.
 • Het te behalen resultaat realistisch formuleren in relatie met beperking, gezondheid enz.
 • Aandacht voor kwaliteit van de zorg is belangrijk, zowel bij formele als informele zorg.
 • Professionaliteit medewerkers is belangrijk om te beoordelen welke zorg nodig is.

Aansluiting bij het gezamenlijke beleid in de H5 gemeenten

De Adviesraad begrijpt dat een aantal regels zodanig aangepast worden, dat ze aansluiten bij de beleidsregels in de huidige vier gemeenten, waarmee Pijnacker-Nootdorp vanaf 1 januari 2024 de zgn. H5 gaat vormen. Zij ziet geen aanleiding hier anders over te adviseren.

Aanvraagprocedure

De Adviesraad kan zich vinden in de wijze waarop de aanvraagprocedure in hoofdstuk 2.5 wordt vastgelegd. Zichtbaar is het streven om dit voor de aanvragers niet nodeloos ingewikkeld te maken. Voorbeeld daarvan de mogelijkheid om het ondersteuningsplan per e-mail te mogen ondertekenen.

Ook het aanvragen van een verlenging van een lopende maatwerkvoorziening is relatief eenvoudig.

Desgevraagd heeft mevrouw Hoogen Stoevenbeld ons meegedeeld dat de gemeente niet actief zorgontvangers informeert over het aflopen van de indicatietermijn. Die termijn zal vastgelegd zijn in de beschikking, die de cliënt ontvangt. Met de gemeente veronderstellen we dat in ieder geval de zorgaanbieders er belang bij hebben dat de cliënt tijdig een herindicatie aanvraagt. Toch willen we de gemeente vragen of zich weleens problemen voordoen bij het aanvragen van een verlenging. Dan wel een periode te monitoren of het aanvragen van een herindicatie in alle gevallen vlot verloopt.

Resultaatgericht beschikken

Bij resultaat gericht beschikken worden cliënten op de resultaatmatrix in een bepaalde trede ingedeeld. Aan die trede is een bepaalde soort en mate van zorg gekoppeld. Hoewel de landelijke overheid hierover tot nu toe geen uitspraak doet, ziet de Adviesraad dit als een positieve ontwikkeling. Er kan meer maatwerk geleverd worden. Gekeken wordt wat nodig is en op basis daarvan wordt de in te zetten hulp of ondersteuning concreet beschreven.

De beschrijvingen in de resultaatmatrix wijzen in een aantal gevallen op situaties waar sprake is van ‘(nog) niet kunnen’. Dat klinkt als een weg naar herstel. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er situaties zijn, waarin hoogstens sprake zal zijn van een gelijkblijvende of zelfs een afnemende gezondheid. Het lijkt de Adviesraad verstandig om in die gevallen duidelijk te benoemen waarop de ondersteuning zich richt en dat als realistisch resultaat te beschrijven.

Aandacht voor kwaliteit bij toekenning pgb

In hoofdstuk 5.3 wordt de toekenning van een persoonsgebonden budget vastgelegd. In artikel 5.3.3. wordt als eerste voorwaarde gesteld dat de gemeente alleen een pgb toekent aan aanvragers die pgb-vaardig zijn. De Adviesraad onderstreept het belang van de uitgebreide toetsing op pgb-vaardigheid, zodat zorgvuldig wordt beoordeeld of aanvragers in staat zijn om met een budget in geld zelf de benodigde zorg te kunnen organiseren en inkopen.

De Adviesraad dringt aan op extra zorgvuldigheid bij de inzet van een pgb voor ondersteuning vanuit de huiselijke kring, de zogenaamde informele zorg. Hoewel er ook in dit geval sprake is van dezelfde strikte voorwaarden als bij andere aanvragen, lijkt ons de toetsing op de kwaliteit van de verleende ondersteuning moeilijker.

We willen u vragen op welke wijze u deze informele zorg wilt monitoren, ook om te voorkomen dat er misbruik van voorzieningen plaatsvindt en/of de zorgontvanger de dupe is, doordat geen adequate zorg wordt verleend.

Professionaliteit medewerkers

De Wmo consulent vervult een centrale rol in het proces van aanvraag, toewijzing, monitoring en verantwoording. Treffend voorbeeld de beoordeling van de PGB vaardigheid, maar ook de trede indeling en de vertaling daarvan naar de meest passende ondersteuning.

Als adviesraad dringen we aan op een goede toerusting voor de betrokken consulenten. Beschikbare tijd, maar ook deskundigheid, scholing, en mogelijkheden tot intervisie. De deskundigheid van de Wmo consulenten is van groot belang voor de juiste toewijzing van zorg in natura of budget en daarmee sterk bepalend voor de keuze van passende ondersteuning.  

Tenslotte

 • De Adviesraad kan zich vinden in het ‘bij de tijd’ brengen van de in hoofdstuk 3.2 genoemde algemeen gebruikelijke voorzieningen.
 • De Adviesraad kan instemmen met de wijze waarop in hoofdstuk 4.1 t/m 4.1.1.3 de maatwerkvoorzieningen in beleidsregels worden vastgelegd, in overeenstemming met de concept verordening maatschappelijke ondersteuning 2024.
 • De Adviesraad  constateert dat in hoofdstuk 4.3 uitvoerig aandacht besteed wordt aan het onderwerp Mantelzorgondersteuning. De door u geuite waardering en zorg voor het werk van de mantelzorgers onderschrijven wij en we benadrukken daarom wellicht ten overvloede het belang van de hier genoemde ondersteuningsmogelijkheden.
 • De Adviesraad heeft geen opmerkingen bij de tekstuele aanpassingen. We beschouwen alle inspanningen om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren als positief.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp
Piet van Adrichem
voorzitter

c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw L. Hoogen Stoevenbeld

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker    

Pijnacker, 9 augustus 2023

Geacht College,

In ons overleg van 4 juli j.l. is de ASD geïnformeerd over het ontwerp van de woonzorgvisie die tot 2 augustus ter inzage zou liggen. Omdat we als ASD graag ons netwerk over het onderwerp wilden informeren en raadplegen hebben we aangegeven dit gezien de vakantieperiode een te ambitieuze termijn te vinden. We zijn blij dat de gemeente ons uitstel heeft verleend tot 9 augustus om op het ontwerp van de visie reageren. Dit heeft ons extra tijd gegeven om input op te halen en een zorgvuldige zienswijze op te stellen. Wel willen we benadrukken dat het raadplegen van inwoners gedurende een vakantieperiode onwenselijk is. We hopen dan ook dat u hier in de toekomst rekening mee zult houden.

Met betrekking tot de woonzorgvisie zijn we blij dat er een visie tot stand is gekomen in zo’n brede vorm. Daarbij wijzen we graag op het belang om, meer dan in het ontwerp dat nu voorligt naar voren komt, te kijken naar de gewenste demografische samenstelling van de bevolking. Via de woonzorgvisie zou er bijvoorbeeld op kunnen worden gestuurd dat inwoners van diverse leeftijden en/of met diverse achtergronden bij elkaar in de wijk wonen, wat de sociale interactie tussen bevolkingsgroepen kan stimuleren. Als ASD zouden we het een verbetering vinden als de gemeente ideeën, gedachten en/of plannen ten aanzien van de gewenste bevolkingssamenstelling meeneemt in deze woonzorgvisie (en gekoppeld daaraan in de omgevingsvisie).

Jeugdhulp en huisvesting kwetsbare kinderen en jongeren

We zijn verheugd te lezen dat de gemeente inzet op uitbreiding van het woningaanbod voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die uitstromen uit een accommodatie van jeugdzorg met verblijf. Dit is een kwetsbare groep die anders tussen wal en schip dreigt te vallen. Ook zijn we blij met de aandacht die u daarbij heeft voor instromers die nog niet klaar zijn om zelfstandig te wonen en het reserveren van “trainingswoningen” binnen de corporatievoorraad. 

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

U geeft aan dat er nauwelijks plekken zijn voor beschermd wonen en dat de vraag er niet naar lijkt te zijn. Dit roept bij ons de vraag op wat oorzaak is en wat gevolg. Als bekend is dat er geen plekken zijn, zal er ook geen vraag komen. Het zou mooi zijn als er binnen de woonzorgvisie iets meer ruimte komt voor deze doelgroep.

Wonen en zorg voor senioren

In de woonzorgvisie wordt aangegeven dat de zogenaamde empty nesters niet de doelgroep zijn. Echter, deze groep woont vaak in relatief grote woningen en zou zeker voor een deel bereid zijn kleiner te gaan wonen als dit betaalbaar is. Momenteel betekent kleiner wonen vaak hogere maandlasten waardoor deze groep blijft zitten waar hij zit. Dit wordt onderschreven vanuit ons netwerk: ouderen hebben een bepaald inkomen en een bepaald budget voor de uitgaven. Als oudere zie je dat het inkomen jaarlijks daalt en de vaste uitgaven stijgen. Gevolg is dat je geen extra uitgaven durft aan te gaan. Verschillende ouderen geven aan zeer geïnteresseerd te zijn in Casa Vita. Het probleem is dat het voor velen te duur is”. Kleiner en levensloopbestendig wonen levert op langere termijn voor de gemeente meerdere voordelen op. Enerzijds komen eengezinswoningen beschikbaar en anderzijds kunnen de huidige empty nesters die levensloopbestendig gaan wonen langer thuis wonen. We zien het als een gemiste kans dat de gemeente deze doelgroep niet meeneemt in de woonzorgvisie en daarmee de geschetste voordelen laat liggen.

Kijkend naar het levensloopbestendig maken van woningen valt ons tot slot op dat er nergens gesproken wordt over de toepassing van domotica. Dat verdient ons inziens absoluut aandacht in deze woonzorgvisie.

Zienswijzen vanuit de ouderenverenigingen en vanuit Alzheimer Nederland

Vanuit de ouderenverenigingen in Pijnacker en Nootdorp en vanuit de afdeling Pijnacker-Nootdorp van Alzheimer Nederland heeft u reeds een uitgebreide zienswijze op het ontwerp Woonzorgvisie ontvangen die wij hier niet zullen herhalen. Wel willen we hun constatering benadrukken dat de woonzorgvisie vooral gericht is op wonen en dat de zorgcomponent vrijwel geheel ontbreekt. Door te verwijzen naar de visie op het sociaal domein bestaat de kans dat wonen en zorg alsnog twee afzonderlijke beleidsterreinen blijven waardoor een integrale aanpak ontbreekt. Daarom onderschrijven we de oproep van de ouderenverenigingen om de visie te versterken met een visie op hoe de realisering van huisvesting voor specifieke doelgroepen kan worden versneld. Hoe doorstroming kan worden verbeterd, doelgroepen kunnen worden ontzorgd en hoe huisvesting en leefomgeving zo kunnen worden ontwikkeld dat deze uitnodigen tot bewegen en ontmoeten.

Ook delen wij de mening van Alzheimer Nederland dat het een gemis is dat de groeiende groep ouderen met dementie niet expliciet genoemd wordt. Mensen met dementie willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, op een vertrouwde plek in een bekende buurt met hun sociale netwerk dichtbij. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat een groot deel van het huidige woningaanbod voor mensen met dementie niet passend is. Gezien de toenemende grootte van deze groep, zou een expliciete visie op dementievriendelijke woningen ons inziens in de woonzorgvisie horen.

Tot slot

Vanuit ons netwerk is de wens geuit om toekomstige bewoners intensiever te betrekken bij bouwplannen, zoals bijvoorbeeld het Oranjepark. Het participatiebeleid biedt daarvoor handvatten. De vrees wordt geuit dat participatie van toekomstige bewoners een wassen neus blijft als er alleen voor de vorm naar hen geluisterd wordt. De Adviesraad onderstreept de wens toekomstige bewoners niet alleen aan het begin en aan het einde, maar gedurende het gehele proces bij plannen te betrekken.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp
Piet van Adrichem
voorzitter                       

c.c.        Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw M. Hartland

Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 1
2640AA Pijnacker

Reactie college op uw advies over de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023
nadere informatie M. Hartland
verzenddatum 17-08-2023
zaaknummer 1424053
briefnummer 1297974
uw brief van 20 juli 2023

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 juli jl. hebben wij uw advies ontvangen over de Re-integratieverordening Participatiewet
Pijnacker-Nootdorp 2023. Wij danken u voor uw advies en geven in deze brief onze reactie.

Wij zijn verheugd te lezen dat uw adviesraad een positief advies uitbrengt over de Re-
integratieverordening Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2021. Volgens u ligt hier een gedegen
document voor, met een heldere beschrijving van rechten en plichten, alsmede het gehele
instrumentarium aan in te zetten maatregelen en voorzieningen. Het is fijn te constateren dat uw
adviesraad herkent dat onze gemeente de laatste jaren meer nadruk legt op het naar passend werk
begeleiden van inwoners met een arbeidsbeperking en uitkeringsgerechtigden. Essentieel voor deze
aanpak is de beschikbaarheid van een breed instrumentarium aan voorzieningen, zowel voor de
werkgever als voor de werkzoekende. Hierbij werken wij intensief samen in de arbeidsmarktregio Zuid-
Holland Centraal. U herkent het belang van deze samenwerking en de harmonisatie van de maatregelen
uit het wetsvoorstel Breed Offensief.

U adviseert positief over de (regionale) keuze om de proefplaatsperiode uit artikel 21 niet langer te
laten duren dan 2 maanden. Ook u bent van mening dat het langdurig verrichten van onbetaalde arbeid
niet motiverend en onnodig is.

In uw advies benoemt u ook een aandachtspunt. Namelijk ‘houd rekening met de weerbarstigheid van
de problematiek van inwoners’. In veel gevallen is er namelijk meer aan de hand dan alleen het
ontbreken van werk. U onderschrijft het belang van integrale dienstverlening.

Ook wij herkennen dit aandachtspunt. In de praktijk zien we dat het merendeel van de
bijstandsgerechtigden een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Veelal als gevolg andere
problematiek. Dienstverlening vanuit team Participatie staat daarom niet op zichzelf. We zijn nog
dagelijks bezig met de uitvoering van het plan van aanpak ‘Werken, werken aan en meedoen’. Hierbij
staat niet alleen werken maar ook (waar werken nog niet mogelijk is) zinvol participeren centraal. Hierin
wordt intensief samengewerkt met de andere disciplines binnen het sociaal domein. Wij blijven alert op
mogelijkheden tot verbeteren en door ontwikkelen van onze dienstverlening.

Tenslotte heeft uw in uw advies aangegeven geïnformeerd te willen worden over het aantal personen
dat op de wachtlijst beschut werk staat en hoe lang men daar dan op staat. Het antwoord op deze vraag luidt als volgt: het aantal beschut werkplekken is toereikend voor de vraag. Er wordt daarom geen
wachtlijst gehanteerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris
Björn Lugthart burgemeester

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker    

Pijnacker, 20 juli 2023

Geacht College,

Recent ontvingen wij de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023. U vraagt ons over deze verordening advies uit te brengen.

Tijdens ons overleg op 4 juli 2023 heeft Miranda Hartland de verordening toegelicht. Aansluitend hebben wij het plan intern besproken en ons antwoord voorbereid. In de periode daarna hebben wij onze reactie verder onderling afgestemd. Dit heeft geleid tot het volgende advies.

Algemeen

Allereerst onze waardering voor de uitgebreide schriftelijke toelichting bij de verordening. Het onderstreept, en dat hebben wij in een advies bij een eerdere aanpassing van de verordening in 2021 al aangegeven, dat de verordening een gedegen document is met heldere omschrijvingen van rechten en plichten, alsmede het gehele instrumentarium aan in te zetten maatregelen en voorzieningen.

De aanleiding voor deze nieuwe verordening ligt in de recente wijziging van de Participatiewet als uitvloeisel van de ‘Breed Offensief’ maatregelen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2018, om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

De Adviesraad constateert dat al bij de eerdergenoemde wijziging in april 2021 veel maatregelen zijn opgenomen om passende participatie- en werkvoorzieningen te realiseren voor inwoners met een arbeidsbeperking. Destijds is ook besloten het aantal beschut werkplekken uit te breiden. Als Adviesraad vonden we dat een wenselijke en noodzakelijke ontwikkeling.

Samenvatting

In ons advies willen we de volgende punten benadrukken:

 • Positief om (her)intreden op de arbeidsmarkt makkelijker en kansrijker te maken.
 • Belangrijk om regelingen zoveel mogelijk te harmoniseren in de arbeidsmarktregio.
 • Het is goed dat de gemeente gericht inzet op de toegankelijkheid van werk voor mensen met een handicap.
 • Houd oog voor de vaak complexe problematiek waarmee cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te maken kunnen hebben.

Maatwerk, ondersteuning en begeleiding

De gemeente hanteert al langer een toolbox aan regelingen om mensen gericht naar werk te begeleiden. Vrij recent is daar de ondersteuning en begeleiding tijdens de eerste fase van indiensttreding bij een werkgever aan toegevoegd. Op het belang daarvan heeft de ASD met enige regelmaat gewezen. Bij inwoners met een bijstandsuitkering levert ‘aan het werk gaan’ de nodige onzekerheid op. Zorg over terugval in de bijstand met gevolgen voor uitkering, verlies van toeslagen e.d. Het is goed dat u een aantal maatregelen inzet om die terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Maatregelen gericht op de begeleiding van (her)intreders en maatregelen gericht op tegemoetkoming van werkgevers, zoals de loonkostensubsidie. De in te zetten maatregelen maken het enerzijds makkelijker om aan het werk te gaan en anderzijds voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. Dat blijkt niet alleen uit de regelingen, maar ook uit de inzet van ondersteuners, zoals een jobcoach en een intern werkbegeleider.

In de toelichting op de nieuwe verordening geeft u aan dat de verordening zich niet leent voor het formuleren van gedetailleerde regels die op iedere situatie van toepassing zijn. U schrijft: ‘re-integratie is maatwerk’. Dat wil de ASD graag onderstrepen.

Harmonisatie in de arbeidsmarktregio

De Adviesraad is positief over de samenwerking in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. U heeft ons daar in het verleden regelmatig over geïnformeerd. De insteek om samen met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio te bekijken op welke wijze de ‘Breed Offensief’ maatregelen in de participatie verordening verwerkt kunnen worden, zodat de maatregelen eenduidig zijn voor werknemers en werkgevers in de regio, vindt de ASD verstandig. Een baan vinden en een baan aanbieden is een zaak die vaak gemeentegrenzen overstijgt. De Adviesraad maakt daarom geen kanttekeningen bij de in rood weergegeven artikelen, die samen met de regiogemeenten zijn opgesteld.

Positief waardeert de ASD de keuze in artikel 21 om de proefplaatsperiode niet langer dan twee maanden te laten duren. Een halfjaar onbetaalde arbeid laten verrichten vinden wij voor (her)intreders bepaald niet motiverend en onnodig.

Maatregelen om werk toegankelijk te maken

In de artikelen 37, 38 en 39 geeft u aan op welke wijze u personen met een handicap wilt ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. De Adviesraad vindt het uit oogpunt van inclusie belangrijk dat u zich inspant om mensen met een visuele, motorische of andere beperking de mogelijkheid te bieden om als volwaardige burgers in onze maatschappij te participeren.

Houd rekening met de weerbarstigheid van de problematiek

Hoe goed de regelingen en ondersteuning ook zijn, er blijft een groep inwoners voor wie werk een onhaalbaar doel zal blijken. In veel gevallen is er dan veel meer aan de hand, dan alleen het ontbreken van werk. Het is goed dat u in de artikelen 16, 17 en 18 een aantal maatregelen beschrijft, dat inwoners kan helpen stappen te zetten op de re-integratieladder. Het blijft wel van belang om bij inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hun situatie integraal te bekijken op andere aspecten die ten grondslag liggen aan hun onvermogen om mee te doen en/of te werken. Vaak blijkt dan ook andere hulp nodig.

Beschut werk

In artikel 30 wordt aangegeven welke stappen gezet worden om tot een dienstbetrekking beschut werk te komen. Eerder heeft uw college besloten om additioneel vijf plaatsen beschut werk beschikbaar te stellen. In stap 3 geeft u aan op welke wijze deze plaatsen worden ingevuld en spreekt u over een wachtlijst. De Adviesraad zou graag geïnformeerd worden over het aantal personen, dat op deze wachtlijst staat en hoe lang men daar dan op staat.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp

Piet van Adrichem voorzitter                          

c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw M. Hartland           

Adviesraad Sociaal Domein
Per e-mail: adviesraadsociaaldomeinpn@gmail.com

Als kopie verstuurd aan:
Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp
College van B&W Pijnacker-Nootdorp

Onderwerp: Brief rekenkamer n.a.v. reactie ASD op onderzoek digitale dienstverlening
Nadere informatie: J.P. van der Haas
verzenddatum: 11 september 2023
zaaknummer: 1315500
briefnummer 1292032
uw brief van 21 juni 2023

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD),

Op 21 juni jl. ontving de Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp (hierna: rekenkamer) uw reactie op ons
onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De rekenkamer begreep
dat u ons onderzoek hebt ontvangen naar aanleiding van het bestedingsplan voor de POK-middelen.

Om te beginnen wil de rekenkamer u bedanken voor uw reactie. De rekenkamer is blij met uw
betrokkenheid bij het onderwerp. Ook is de rekenkamer u erkentelijk voor uw waardering voor en
onderschrjiving van de door ons getrokken conclusies en gedane aanbevelingen.

Hoewel uw reactie aan het college en in afschrift aan de gemeenteraad is gericht, meent de rekenkamer dat een tweetal van uw verhelderende vragen ten aanzien van het onderzoek het beste door ons beantwoord kunnen worden. Vervolgens gaat de rekenkamer graag ook op enkele andere punten in.

Uw verhelderende vragen over de onderzoeksmethodiek

U vraagt ten eerste naar welke definitie van ‘minder digitaal vaardig’ gebruikt is. Ook vraagt u om meer
helderheid over de achtergronden van de tijdens het onderzoek ingezette mystery burgers.

Antwoord
De mystery burger is ingezet om waardevrije, feitelijke informatie te verzamelen over de wijze waarop de dienstverlening in de praktijk wordt uitgevoerd. Emotie en beeldvorming spelen hierbij geen rol. In het onderzoek naar digitale dienstverlening hebben de mystery burgers van verschillende achtergronden met name gekeken naar hoe toegankelijk de dienstverlening is. Daarbij is gekeken naar:

 1. het voortraject van digitale dienstverlening, met bijvoorbeeld vragen als:
  a. Hoe (on)duidelijk is het of je het gewenste product digitaal kunt krijgen?
  b. Welke stappen moet je zetten en wat heb je daarbij nodig?
  c. Zijn er alternatieven voor iemand die het liever niet digitaal wil of kan, of bijvoorbeeld
  geen DiGiD heeft?
 2. het sturen van e-mails naar het algemene e-mailadres en/of het invullen van een online
  formulier/melding waarvoor geen e-identificatie nodig is, zoals bijvoorbeeld het doen van een
  melding bij de gemeente zelf (o.a. openbare ruimte of afvalinzameling).
  De mystery burger-analyses zijn uitgevoerd door veldwerkmedewerkers van het onderzoeksbureau. Dit zijn oproepkrachten met verschillende achtergronden, leeftijden en opleidingsniveaus. Ze zijn niet geselecteerd op hun digitale vaardigheid of het ontbreken daarvan. Wel is in de werkinstructie aangegeven dat men zich dient te verplaatsen in de positie van een minder digitaal vaardig persoon. Verder is bij iedere casus gekeken of de gemeente een niet-digitaal alternatief biedt voor de digitale afhandeling.

Als tweede vraagt u naar de representativiteit van de gehouden enquête die is uitgezet onder afnemers
van digitale producten.

Antwoord:
Gedurende het onderzoek heeft de rekenkamer ervoor gekozen om voor drie specifieke
producten/diensten de ‘afnemers’ te benaderen met een enquête. De respons op deze online gehouden
enquête was iets meer dan 10%. Dit is niet hoog, maar volgens het onderzoeksbureau komt een dergelijk percentage wel vaker voor.

De enquête was vooral bedoeld als steekproef en had niet het doel representatief te zijn voor alle
‘afnemers’ van de drie specifieke producten/diensten. De uitkomsten moeten dan ook niet te absoluut
worden opgevat. De belangrijkste opbrengst van de enquête voor het onderzoek was dat een aantal
sterke en zwakke punten aan de oppervlakte zijn gekomen, zonder daarbij zeer precies te willen
vaststellen hoeveel mensen die ervaringen hebben.

Andere punten die u aansnijdt

Verder vraagt u het college of ‘de gemeente zicht op wat er met betrekking tot digitale dienstverlening is veranderd in de periode van begin 2022 tot heden’.

Hier is de rekenkamer ook zeer benieuwd naar. En de rekenkamer is benieuwd naar hoe de gemeente dit, conform de vastgestelde aanbeveling over het iteratief werken, verwerkt in de dienstverlening.

Tot slot maakt u zelf een punt van het iteratief werken, waarbij u aangeeft: ‘daarbij is het belangrijk dit
iteratieve proces zo in te richten dat ook inwoners die niet direct digitaal vaardig zijn hierin kunnen
participeren. En dat de raad zicht en feeling houdt op dit proces.’

De rekenkamer heeft het betrekken van minder digitaal vaardigen én het op de hoogte houden van de
gemeenteraad specifiek aanbevolen. Wel is de rekenkamer benieuwd welke manieren de ASD voor zich
ziet om de raad bij digitale dienstverlening betrokken te houden en hoe de ASD dit bij het college onder de aandacht wil brengen.

Tot slot

De rekenkamer dankt de ASD nogmaals voor haar betrokkenheid. De rekenkamer houdt de verwerking
van de aanbevelingen in de gaten. Maandelijks wordt de raad via de zogenaamde MATIS-lijst over de
voortgang van de aanbevelingen geïnformeerd. Indien de rekenkamer het nodig acht, maakt zij haar
gedachten kenbaar aan de raad.

Met vriendelijke groet,
namens de rekenkamer,

J.P. van der Haas secretaris
F.P. van der Linden voorzitter                

Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 1
2640AA Pijnacker

Reactie op ongevraagd advies Advíesraad Sociaal Domein 06-2023
Nadere informatie: R. Berghout
Verzenddatum: 25-09-2023
Zaaknummer: 457458
Briefnummer: 1307726
Uw brief van: 21 juni 2023

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 21juni j.l. ontvingen wij uw brief naar aanleiding van het rekenkameronderzoek over de digitale
dienstverlening. U geeft aan enkele vragen te hebben over het onderzoek en de bevindingen van de
rekenkamer. ln deze brief beantwoorden we deze vragen. De rekenkamer heeft in een aparte brief d.d. 11 september j.l. antwoord gegeven op de vragen over de definitie van ‘minder digitaalvaardig’ en naar de representativiteit van de gehouden enquête. Voor de antwoorden op die vragen verwijzen we u dan ook naar die brief.

Uw verhelderende vragen over ten aanzien van het onderzoek

Vraag: U vraagt of de gemeente zicht heeft op wat er met betrekking tot digitale dienstverlening is veranderd in de periode van begin 2022 tot heden.
Antwoord: Naar onze mening zijn de onderzoeksgegevens nog steeds actueel. We volgen de actuele ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening, zoals met betrekking tot Al (ChatGTP etc.) en starten binnenkort met de implementatie van de chatbot Gem.

De rekenkamer stelt in de brief van 11 september j.l. ook benieuwd te zijn naar hoe wij dit als gemeente verwerken in onze dienstverlening. Wij zullen de voor u liggende brief ook met hen delen, zodat zij ook kennis kunnen nemen van de antwoorden en bijbehorende voortgang.

Vraag: U vraagt of de gemeente inmiddels actie heeft ondernomen op een aantal aspecten van de website die ontbraken.
Antwoord: Ja, deze zaken zijn aangepast. De website is een dynamisch kanaal. Content wordt steeds aangevuld en aangepast, daarom blijft dit altijd een punt van aandacht.

lnhoudelijke vragen

Vraag: U vraagt op welke grond destijds is besloten het uitvoeringsprogramma E-power in 2O2O te vervangen.
Antwoord: Het E-power programma had als doel om de basisregistraties zoals o.a. de BRP, BGT en de BAG op poten te zetten. Zoals het Rekenkameronderzoek concludeert, blijkt dat er geen evaluatie plaatsgevonden heeft van het E-power programma.

Vraag: U vraagt ons hoe de keuze voor het nieuwe programma ‘Anders Werken’ tot stand is gekomen.
Antwoord: ln de startnotitie Anders Werken van maart 2018 staat geschreven: ‘Omdat inwoners, bedrijven en instellingen in Pijnacker-Nootdorp vragen om een andere gemeente dan vroeger, is het programma Anders Werken gestart. lnwoners, bedrijven en instellingen zijn over het algemeen goed geïnformeerd, mondig en kritisch. Zij willen door ons gehoord worden en hebben vragen over allerhande zaken waar ze graag snel en vaak ook digitaal een antwoord op willen.’ Op basis hiervan is de ambitie uitgesproken om betrouwbaar en klantgericht te zijn, continue te verbeteren en te vernieuwen. Dit om als gemeente aansluiting te zoeken én te vinden bij de continue veranderende (leef)omgeving.

Vraag: U vraagt ons of we kunnen aangeven of de gemeente beleid heeft gericht op monitoring en evaluatie van het huidige programma.
Antwoord: Het programma Anders Werken is in september 2020 afgesloten. Wij hebben niet terug kunnen vinden of er monitoring of evaluatie van het programma heeft plaatsgevonden. Omdat de programmamanager van dat traject een aantal jaren geleden naar een andere werkgever is overgestapt hebben wij die informatie ook niet bij die persoon op kunnen halen.

Vraag: U vraagt ons of de conclusie getrokken kan worden dat de samenwerking met het landelijke project Massaal Digitaal er slechts één op papier is.
Antwoord: Nee, de samenwerking met het landelijke project Massaal Digitaal was er zeker niet één alleen op papier. Massaal Digitaal had als doel om burgers en bedrijven in2077 massaal en naar volle
tevredenheid digitaal zaken te laten doen met de overheid. Gedurende de periode 20t5-2O17 is er in de geest van Massaal Digitaal intensief aandacht besteed om de digitale dienstverlening te verbeteren. Denk hierbij aan verbeterde interne samenwerking, usability en A-B testen, enquêtes aan inwoners, aanpassingen aan digitale formulieren en de website en het ontwikkelen van nieuwe digitale producten.

Vraag: U vraagt ons of de gemeente voldoende effort steekt in de uitwerking van Massaal Digitaal.
Antwoord: Zoals uit het Rekenkameronderzoek blijkt is met de komst van het programma Anders Werken en het spoor ‘lmplementatie Zaaksysteem’, de beperkte capaciteit van de organisatie ingezet voor de implementatie van het Zaaksysteem. ln dat proces zijn de (100+) digitale formulieren in een nieuwe formulierengenerator gemaakt, waarbij deze vanaf medio 2019 aan de we richtlijnen voldoen. Ook is er een nieuwe website geïmplementeerd. Er is dus genoeg gebeurd, maar wat het rekenkameronderzoek (terecht) concludeert is dat gedurende dat proces de regie op de doorontwikkeling is kwijtgeraakt.

Vraag: U vraagt ons op welke wijze de gemeente de uitwerking van Massaal Digitaal in de toekomst wil oppakken.
Antwoord: Het programma Massaal Digitaal is geen lopend overheidstraject meer, maar het gedachtegoed blijft wel overeind. Zoals het rekenkameronderzoek concludeert moet er een nieuwe visie op de (digitale) dienstverlening opgesteld worden. Hierin zal gekeken moeten worden wat er nodig is om onze inwoners, bedrijven en instellingen op de juiste manier te kunnen bedienen. Uiteindelijk zullen in de visie invloeden vanuit Massaal Digitaal terug te vinden zijn. Dit komt vooral doordat wat ten tijde van de opstart van Massaal Digitaal nieuw was, tegenwoordig ‘normaal’ is.

Vraag: U vraagt ons hoe de gemeente een weloverwogen afweging kan maken bij het niet digitaal aanbieden van diensten als er geen totaaloverzicht beschikbaar is.
Antwoord: Met totaaloverzicht wordt het volledige aanbod van digitale diensten bedoeld. Dat overzicht is niet noodzakelijk om een oordeel over het gebruik van één enkel product te vellen. Dit soort overwegingen kunnen op product niveau én iteratief gemaakt worden. Als uit rapportages blijkt dat een digitaal product bijvoorbeeld (maar) twee keer per jaar wordt gebruikt en veel beheerlast vergt, dan kan in overleg met de vak afdeling, het KCC, webredactie en formulierenbeheer besloten worden om het product offline te halen, Wat het rekenkameronderzoek concludeerde is dat dit nu nog teveel ad-hoc gebeurt en dat het nodig is om via de ge-update visie te borgen dat dit een continue verbeterslag gaat worden.

Tot slot: We danken u voor de betrokkenheid bij dit onderwerp en gaan ervan uit dat bovenstaande voldoende antwoord geeft op de door u gestelde vragen. Mochten er nog aanvullende vragen zijn dan kunt u ons daarvoor uiteraard altijd benaderen.

Hoogachtend,
namens het college van Pijnacker-Nootdorp,

M. van Waardenberg
hoofd van de afdeling Sociaal Domein
Dit document is digitaal vastgesteld daarom staat er geen handtekening op.

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker    

Pijnacker, 21 juni 2023

Betreft: Ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. het Rekenkameronderzoek Digitale Dienstverlening

Geacht College,

Onlangs ontvingen wij het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie naar digitale dienstverlening. Hieronder onze reactie op het rapport en de constateringen van de rekenkamercommissie. Algemeen zien we het als positief dat de digitale dienstverlening vanuit de gemeente door inwoners van Pijnacker- Nootdorp met een voldoende wordt gewaardeerd. In het rapport lezen we echter ook een duidelijke waarschuwing voor het verslechteren van dit rapportcijfer als gevolg van het ontbreken van regie en betrokkenheid vanuit de raad.

Verhelderende vragen ten aanzien van het onderzoek

Met betrekking tot het onderzoek hebben we enkele vragen die ons inziens van belang zijn voor de onderzoeksresultaten. Zo wordt gesproken van mystery burgers met verschillende achtergronden die zijn ingezet om de toegankelijkheid van dienstverlening vanuit het perspectief van minder digitaalvaardigen te onderzoeken. Daarbij is ons niet duidelijk welke definitie van minder digitaalvaardig gehanteerd wordt. Ook wordt onvoldoende helder welke achtergronden deze mystery burgers hebben. Naast deze mystery burgers is ook een enquête uitgezet onder 54 afnemers van digitale producten. Uit het onderzoeksrapport wordt niet duidelijk hoeveel procent van de totaalgebruikers dat is en hoe deze groep is geselecteerd. Door het ontbreken van deze informatie is het niet mogelijk vast te stellen of dit onderzoeksdeel representatief is voor de doelgroep waar het zich op richt.

Verder geldt de onderzoeksperiode van 2014 tot en met begin 2022. Het is begrijpelijk dat de onderzoeksperiode een afbakening kent. Echter, begin 2022 is inmiddels 1½ jaar geleden. Gezien de snelheid waarmee digitale mogelijkheden zich ontwikkelen betekent dit een reële kans dat de onderzoeksgegevens achterhaald zijn. Heeft de gemeente zicht op wat er met betrekking tot digitale dienstverlening is veranderd in de periode van begin 2022 tot heden?

Tot slot wordt gesproken van een toets die op 19 maart 2021 plaatsvond, waaruit bleek dat een aantal aspecten op de website van onze gemeente ontbrak, zoals beschrijvingen bij foto’s en het ontbreken van ondertiteling voor slechthorenden. Is dit inmiddels aangepast? Dat wordt uit het rapport niet duidelijk.

Inhoudelijke reactie

In het onderzoeksrapport wordt gesproken over het uitvoeringsprogramma E-power dat in 2020 is vervangen door een nieuw integraal programma. Evaluatiegegevens over E-power zijn niet beschikbaar. Dit roept de vraag op op welke grond destijds is besloten het uitvoeringsprogramma te vervangen en hoe de keuze voor dit nieuwe programma tot stand is gekomen. Kunt u ook aangeven of de gemeente beleid heeft gericht op monitoring en evaluatie van het huidige programma?

In 2014 is de gemeente een samenwerking aangegaan met het landelijke project Massaal Digitaal. Doel van het project is het gebruik van bestaande digitale diensten bij overheden te vergroten en deze effectiever in te zetten. De realisatie van het doel is een verantwoordelijkheid van gemeenten zelf. In het rapport is echter te lezen dat, ondanks een voldoende waardering onder inwoners, er binnen de gemeente weinig visie en voortgang is op digitale dienstverlening. Kan hieruit de conclusie getrokken worden dat de samenwerking met het landelijke project Massaal Digitaal er slechts één op papier is en dat de gemeente nog onvoldoende effort steekt in de uitwerking ervan? Zo ja, op welke wijze wil de gemeente dit in de toekomst oppakken? Mocht er wel actief op geacteerd worden, dan worden we graag geïnformeerd op welke wijze dit gebeurt.

In het rapport is ook te lezen dat er geen totaaloverzicht beschikbaar is van welke diensten wel en niet digitaal worden aangeboden. Dit wordt niet apart bijgehouden en er is geen plan van aanpak beschikbaar welke dienstverleningsprocessen in de (nabije) toekomst gedigitaliseerd gaan worden. Tegelijkertijd is te lezen dat met betrekking tot diensten die minder gebruikt worden de vraag of het beheer van digitaal aanbod opweegt tegen het gebruik een (terechte) overweging is bij het al dan niet digitaal aanbieden van diensten. Dit lijkt tegenstrijdig met elkaar. Hoe kan de gemeente hier een weloverwogen afweging in maken als er geen totaaloverzicht beschikbaar is?

Aanbevelingen en conclusies

Als ASD onderschrijven we de waarde van de conclusies en aanbevelingen die in dit rapport worden gedaan. We hebben meegekregen dat zowel de raadsleden als de portefeuillehouder digitale dienstverlening als uitvoering zien en daarmee niet direct een rol voor de gemeenteraad zien. Feitelijk klopt het dat digitale dienstverlening een instrument is. Maar als dit instrument niet goed is ingeregeld, heeft dat directe gevolgen voor het welzijn van inwoners. Iteratief werken én het betrokken houden van de raad is daarom erg belangrijk. Vooral iteratief werken maakt dat de bugs en fouten in formulieren waar inwoners tegenaan lopen consequent kunnen worden aangepakt, waarmee je een continue verbetering van dienstverlening hebt. Daarbij is het belangrijk dit iteratieve proces zo in te richten dat ook inwoners die niet direct digitaal vaardig zijn hierin kunnen participeren. En dat de raad zicht en feeling houdt op dit proces.

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp

Piet van Adrichem
voorzitter                          

c.c.   Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw M. Hartland

Adviesraad Sociaal Domein
T.a.v. Piet van Adrichem

Advies Eerste wijziging beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023
nadere informatie L.H. Hoogen Stoevenbeld
verzenddatum
zaaknummer 1432369
briefnummer 1288839
uw brief van 30 juni 2023

Geachte heer Van Adrichem, geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op vrijdag 30 juni 2023 hebben wij uw advies ontvangen over de Eerste wijziging beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning 2023, in vervolg op onze vraag van 6 juni. Hartelijk dank voor uw
advies. Wij zijn blij om te lezen dat u zich kunt vinden in onze beweegredenen voor de wijziging van de
beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, waarmee we een nieuw normenkader voor hulp bij het
huishouden willen invoeren. We waarderen uw kritische blik op de wijze van invoering en toepassing
van het normenkader en het oog dat u hierbij heeft voor de belangen van onze inwoners. Hierbij treft u,
per tussenkopje uit uw advies, onze reactie aan op de aandachtspunten die u meegeeft.

Relatie met eerdere adviezen

Aansluitend op een eerder advies suggereert u om aan de verordening en beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning een inhoudsopgave en paginanummering toe te voegen. In de
uiteindelijke, officiële publicatie is dit echter niet mogelijk. Verordeningen en beleidsregels worden
namelijk gepubliceerd als webpagina op overheid.nl (het Gemeenteblad). Sinds 2021 zijn gemeenten
hiertoe verplicht. Omdat wij de beleidsregels aan u willen voorleggen zoals deze ook gepubliceerd
worden, zetten wij in de conceptversie geen inhoudsopgave en paginanummering. Om te verwijzen naar een bepaald onderdeel van de tekst kan de hoofdstuk- en paragraafnummering worden gebruikt
(bijvoorbeeld: hoofdstuk 2, paragraaf 3, eerste lid).

Normenkader

Wij zijn blij dat u zich kunt vinden in de keuze voor het nieuwe normenkader voor huishoudelijke
ondersteuning van Bureau HHM. U geeft aan dat het normenkader een handvat biedt om de
huishoudelijke ondersteuning op te baseren, actueler en scherper is dan het CIZ protocol en
benchmarking met andere gemeenten mogelijk maakt. Ook vindt u het belangrijk dat er jurisprudentie
beschikbaar is over het normenkader. Dit zijn inderdaad belangrijke zaken die hebben meegewogen
hebben in onze besluit tot het wijzigen van deze beleidsregels.

Beleidsregels

U trekt de conclusie dat er op een aantal punten sprake is van het aanscherpen van de criteria voor
ondersteuning. Wij zijn het eens met deze conclusie. De vraag naar huishoudelijke hulp groeit, maar het
geld en personeel dat hiervoor beschikbaar is, groeit niet mee. Wij willen waarborgen dat inwoners die
dat het meest nodig hebben ook in de toekomst hulp kunnen krijgen om hun huis schoon te houden. Dat betekent dat we scherpere keuzes moeten maken om de beschikbare middelen op een passende
manier te verdelen. Dat vraagt, zoals u ook al aangeeft, inderdaad om zorgvuldigheid bij de invoering.

Professionaliteit beoordeling

U vraagt dan ook aandacht voor de professionaliteit van de beoordeling door onze consulenten en
dringt aan op goede scholing/training. Dit heeft ook onze aandacht. Voorafgaand aan de ingebruikname van het normenkader zullen onze consulenten een training volgen van bureau HHM, het bureau dat het normenkader heeft opgesteld. Ook zijn er medewerkers in de uitvoering die al eerder bij andere gemeenten ervaring hebben opgedaan met het HHM normenkader. Zij kunnen collega’s voor wie het normenkader nieuw is, ondersteunen. De tweewekelijkse casusoverleggen van het Wmo team bieden bovendien de mogelijkheid complexe casuïstiek te bespreken en af te stemmen.

Invoering nieuwe beleidsregels

U geeft aan dat u het belangrijk vindt dat cliënten die bij het verlengen van hun indicatie minder
huishoudelijke hulp krijgen, hier van tevoren goed over worden geïnformeerd. Alle cliënten die nu
huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen van tevoren een brief met informatie over het nieuwe
normenkader en de consequenties die dit voor hen kan hebben. Bij het verlengen van de indicatie zal de
consulent de cliënt persoonlijk informeren over zijn of haar specifieke situatie. Ook aanbieders
informeren we per brief. Omdat we geleidelijk overgaan op het nieuwe normenkader hebben zij de
mogelijkheid hun werkzaamheden hier zo nodig op aan te passen. Daarnaast hebben zij veelal in andere gemeenten al ervaringen opgedaan met de overstap van het CIZ protocol naar het HHM normenkader.

Kanttekening

U plaatst een kanttekening bij paragraaf 4.2.3, de omschrijving van het resultaatgebied wasverzorging.
U geeft mee dat u het een onzalige gedachte vindt, dat cliënten twee weken lang hun vuile was zouden
moeten opsparen en het dan ook geen acceptabele afwijking vindt van de beschreven norm van één
keer per week.
Het is uiteraard niet onze insteek dat alle cliënten met huishoudelijke ondersteuning maar eens per
twee weken hun was mogen laten doen. De gemeente schrijft niet voor hoe vaak iemand de was mag
doen, noch hoeveel kleding iemand minimaal moet hebben. Wel stellen wij vast of een cliënt in
aanmerking komt voor wasverzorging, en zo ja, hoeveel minuten extra hulp hiervoor dan noodzakelijk
zijn. We verwachten dat de cliënt, indien mogelijk, zelf iets doet (eigen kracht) om te voorkomen dat
(extra) wasverzorging nodig is. Het kopen van extra kleding is daar een voorbeeld van, maar het kan ook gaan om een verhoger voor de wasmachine zodat de cliënt niet hoeft te bukken en alsnog zelf kan
wassen. De consulent gaat hierover het gesprek aan met de cliënt om te kijken wat er mogelijk is.
Als de cliënt beperkingen of belemmeringen heeft, waardoor de kleding van de cliënt extra vervuilt of
extra schoon moet zijn, dan worden extra minuten toegekend, zodat de was vaker kan worden gedaan.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij incontinentie, overmatig zweten of bij besmet wasgoed door een
chemokuur. Er is dus altijd ruimte voor maatwerk, waarbij we wel verwachten dat de cliënt meedenkt
over wat hij of zijn omgeving zelf kan doen.

Tenslotte

Ter afsluiting concludeert u dat als mensen minder ondersteuning krijgen en meer zelf moeten doen,
hen dat energie kost en er minder energie overblijft voor sociale activiteiten en deelname aan
(participeren in) de samenleving. Ook wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Pijnacker-
Nootdorp deel kunnen nemen aan sociale activiteiten en kunnen participeren in de samenleving.
Wij zijn het echter niet met u eens dat het uitvoeren van huishoudelijke taken altijd ten koste gaat van
sociale activiteiten en participatie. Voor de meeste mensen maakt zorg voor het huishouden een
normaal onderdeel uit van het dagelijks leven. Huishoudelijk werk kan mensen helpen om langer actief te blijven en kan zelfs een sociaal aspect hebben. Voor mensen die, door een beperking, niet of
nauwelijks hun huishouden kunnen doen, biedt onze gemeente volgens ons nog steeds voldoende
ondersteuning via de Wmo.

Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris
Björn Lugthart burgemeester

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA  Pijnacker    

Pijnacker, 30 juni 2023

Betreft: Advies van de Adviesraad Sociaal Domein inz. Eerste wijziging van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023.

Geacht College,

Recent ontvingen wij bovengenoemde wijziging met het verzoek om over deze beleidsregels advies uit te brengen. De wijziging betreft de mogelijkheden voor ondersteuning bij een gestructureerd huishouden (hoofdstuk 4.2).

Tijdens ons overleg op 6  juni 2023 heeft Lauren Hoogen Stoevenbeld de voorgestelde wijzigingen toegelicht. Aansluitend hebben wij het plan intern besproken en na onderlinge afstemming in de periode daarna willen wij het volgende advies aan u voorleggen.

Relatie met eerdere adviezen

Aansluitend bij ons advies over de concept verordening maatschappelijke ondersteuning herhalen wij onze suggestie om ook aan de beleidsregels een inhoudsopgave en een paginanummering toe te voegen. Dit vergemakkelijkt de leesbaarheid. Ook wezen we eerder al op het belang van aandacht voor leesbaarheid en duidelijkheid van de teksten.

Normenkader

De keuze van het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning is de kern van deze wijziging van de beleidsregels. De adviesraad kan zich vinden in de keuze voor dit normenkader. Criteria waarop ondersteuning gebaseerd moet worden zijn altijd lastig, omdat de situatie van elke aanvrager nu eenmaal anders is. Het helpt als over de basis van de ondersteuningscriteria in ieder geval consensus bestaat. Naar onze mening biedt het normenkader dat handvat. Het is beduidend actueler dan het tot nu toe gebruikte CIZ protocol en is scherper in de formulering van de normen. Doordat het in veel gemeenten wordt gebruikt is ook een benchmark mogelijk. Dat geldt zeker voor de gemeenten in onze regio waarmee Pijnacker-Nootdorp samenwerkt.

Belangrijk argument tenslotte is de jurisprudentie die inmiddels beschikbaar is over de toepassing van het normenkader. Dat schept duidelijkheid.

Artikel III, bijlage 1, biedt een overzichtelijke schematische weergave van het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning, die ook inzichtelijk is voor aanvragers met beperkte basisvaardigheden op het gebied van lezen. Als adviesraad beschouwen we dit overzicht als een goede leidraad bij het gesprek over de aanvraag.

Beleidsregels

In de beleidsregels is in hoofdstuk 4.2.2. helder aangegeven wat van de aanvrager/cliënt zelf verwacht mag worden en wat verstaan wordt onder gebruikelijke hulp en algemeen gebruikelijke voorzieningen. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4.2.3 de normtijden en resultaten van de ondersteuning geformuleerd. Samen vormen die de basis voor het gesprek over de aanvraag tussen aanvrager en consulent.

Door de toelichting en na lezing van de wijzigingsvoorstellen, trekken we de conclusie dat er op een aantal punten sprake is van een aanscherpen van de criteria voor ondersteuning. In de praktijk zal toepassing van het normenkader leiden tot minder ondersteuning dan in de huidige regeling. Dat vraagt om zorgvuldigheid bij de invoering.

Professionaliteit beoordeling

De crux bij de toepassing en invoering van het normenkader ligt wat ons betreft bij de professionaliteit van de beoordeling. Elke situatie van elke aanvrager is anders en dat vraagt om maatwerk. Het is van groot belang dat de consulenten over voldoende deskundigheid beschikken om af te kunnen wegen en met de aanvrager af te kunnen stemmen welke ondersteuning nodig is en in welke situaties toch andere keuzes dan in het standaardmodel gemaakt moeten worden.

Als adviesraad dringen we aan op een goede scholing/training voor de betrokken consulenten bij de ingebruikname van het normenkader. Tevens adviseren we u om door monitoring de toepassing van het normenkader te blijven volgen en consulenten de gelegenheid te bieden om door intervisie hun deskundigheid te vergroten en hun werkwijze op elkaar af te stemmen. Dat laatste vindt de ASD belangrijk om cliënten in gelijke situaties een gelijke ondersteuning te bieden.

Invoering nieuwe beleidsregels

Wij hebben begrepen dat de nieuwe beleidsregels en het bijbehorende normenkader per 1 augustus toegepast gaat worden voor nieuwe aanvragers en voor cliënten, die hun indicatie willen verlengen. Alle nu geldende afspraken lopen gewoon door en worden pas herzien als de indicatie gaat verlopen. Cliënten worden van te voren geïnformeerd dat hun indicatie kan veranderen en er wordt hen een gewenningstermijn aangeboden.

Aangezien bij herindicatie een flinke kans bestaat dat minder tijd voor ondersteuning beschikbaar zal worden gesteld, vinden wij het van groot belang dat hierover vooraf duidelijk over gecommuniceerd wordt. Enerzijds en vooral naar de cliënten, die een herindicatie tegemoet zien. Het is belangrijk hen mee te nemen in de overwegingen die geleid hebben tot deze keuze en te wijzen op het belang van het gesprek met de consulent. Uiteraard met verwijzing naar de beschikbare cliëntondersteuning.

Anderzijds is het ook belangrijk om de uitvoerders van de zorg goed en tijdig te informeren. Wanneer na herindicatie minder uren beschikbaar zijn, ligt bij hen de ondankbare taak om dat in de praktijk uit te voeren en tegelijkertijd de cliënt tevreden te houden.

Kanttekening

In hoofdstuk 4.2.3 Normtijden enz. staat bij de geformuleerde Resultaten ondersteuning bij punt 2 Wasverzorging de verwachting geformuleerd dat de cliënt voldoende kleding en ondergoed heeft om het mogelijk te maken dat er maar één keer in de twee weken een was wordt gedraaid. De ASD vindt het een onzalige gedachte dat cliënten twee weken lang hun vuile was zouden moeten opsparen. Wij vinden het dan ook geen acceptabele afwijking van de beschreven norm van één keer per week.

Tenslotte

Als mensen minder ondersteuning krijgen en meer zelf moeten doen, kost hen dat energie en blijft er minder energie over voor sociale activiteiten en deelname aan (participeren in) de samenleving.

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp

Piet van Adrichem
voorzitter                          

c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw L. Hoogen Stoevenbeld

Onderwerp: Uw advies over Verordening maatschappelijke ondersteuning 2024
Nadere informatie: L.H. Hoogen Stoevenbeld
Zaaknummer: 1418255
Briefnummer: 1295551
Uw brief van 10 mei 2023

Geachte heer Van Adrichem, geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op woensdag 10 mei 2023 hebben wij uw advies ontvangen over de Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2024, in vervolg op onze vraag van 28 maart. Hartelijk dank voor uw advies. Onze reactie op uw advies heeft langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Dit komt omdat wij de besluitvorming over de verordening hebben doorgeschoven naar het najaar van 2023. De reden hiervoor was dat wij het advies van de VNG en het ministerie van VWS over resultaatgericht werken wilden afwachten. Hierover hebben wij u op 17 mei 2023 schriftelijk geïnformeerd.

Helaas is er op moment van schrijven nog niet meer duidelijkheid over de status van resultaatgericht
werken. Intussen moeten wij wel verder met de besluitvorming over de verordening, om de continuïteit van de zorg aan onze inwoners te kunnen garanderen. We blijven de ontwikkelingen rondom resultaatgericht werken nauwlettend in de gaten houden en zullen zodra dat mogelijk is zo snel mogelijk stappen in gang zetten om de rechtszekerheid te waarborgen van inwoners die een resultaatgerichte Wmo-indicatie ontvangen. Of we dit het beste kunnen doen door het aanpassen van de verordening, de beleidsregels of slechts via de beschikkingen is nog niet duidelijk.

Het goede nieuws is wel dat uw advies daarmee nog altijd actueel is. In deze brief treft u dan ook onze reactie aan, per tussenkopje uit uw advies.

Algemeen

Het klopt dat de verordening maatschappelijke ondersteuning een hogere frequentie van wijzigingen en aanpassingen kent dan de jaren hiervoor. Dit komt door een combinatie van nieuwe rechtspraak,
nieuwe wetgeving, uitstel van wetgeving en onze eigen transitie van de H6 naar de H5. Wij proberen
wijzigingen in de verordening zo efficiënt mogelijk door te laten voeren, in het belang van onze
inwoners, onze organisatie en u, maar omdat wij gebonden zijn aan landelijke wetgeving en rechtspraak ontkomen we er niet aan om dit in verschillende stappen te doen.

Verder suggereert u om aan de verordening een inhoudsopgave en paginanummering toe te voegen. In de uiteindelijke, officiële publicatie is dit echter niet mogelijk. Verordeningen worden namelijk
gepubliceerd als webpagina op overheid.nl (het Gemeenteblad). Sinds 2021 zijn gemeenten hiertoe
verplicht. Omdat wij de verordening aan u willen voorleggen zoals deze ook gepubliceerd wordt, zetten wij in de conceptversie geen inhoudsopgave en paginanummering. Om te verwijzen naar een bepaald onderdeel van de tekst kan de artikelnummering worden gebruikt (bijvoorbeeld: artikel 2.3, eerste lid).

Gezien de hoeveelheid en aard van de veranderingen in de verordening was het helaas niet haalbaar om een was-wordt-lijst of volledige puntsgewijze opsomming van veranderingen voor u op te stellen. Dit was een onleesbaar en waarschijnlijk niet foutloos geheel geworden. Wel hebben we geprobeerd met markeringen aan te geven welke delen van de tekst technisch en welke delen inhoudelijk aangepast zijn. We betreuren het dat u het lastig te beoordelen vond of en waar sprake was van wijzigingen in het beleid en bespreken graag met u hoe we dit een volgende keer kunnen voorkomen.

Relatie met eerdere adviezen

U geeft aan dat u waardeert dat er aandacht is besteed aan de leesbaarheid en duidelijkheid van de
verordening. Ook bent u voorstander van de aansluiting bij de H5 en ziet u verbeteringen in de
aanvraagprocedure. Onze dank hiervoor.

Resultaatgericht werken

Wij zijn blij dat u zich kunt vinden in de keuze voor resultaatgericht werken bij de
maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Wel heeft u hierbij drie
kanttekeningen:

 • Herindicatie van bestaande toekenningen zou niet tot extra wachttijden moeten leiden.
  • Sinds wij uw advies hebben ontvangen, is er een addendum toegevoegd aan de contracten met aanbieders van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Dit addendum maakt het mogelijk om 2024 te gebruiken als overgangsjaar, waarin we geleidelijk overstappen van PxQ naar resultaat gericht werken. Hierdoor is het niet meer nodig om indicaties gedurende de looptijd te herzien, zoals oorspronkelijk het plan was, maar dat er pas een resultaatgerichte indicatie wordt afgegeven als de oude indicatie afloopt en verlengd wordt. Dit zorgt ervoor dat er geen extra werk wordt gecreëerd voor de consulenten. We verwachten dan ook niet dat de wachttijden hierdoor zullen oplopen.
 • Leidt de andere manier van werken tot grotere belasting van de kernteams?
  • Wij verwachten van niet. Wel is een nieuwe manier van werken natuurlijk altijd even wennen. De betrokken medewerkers zijn bij verschillende informatiebijeenkomsten en in diverse werkgroepen meegenomen in de transitie van H6 naar H5, waar resultaatgericht werken een onderdeel van is. Alle Wmo consulenten zullen bovendien in het najaar nog een training resultaatgericht werken volgen. Monitoring en bijsturing verloopt via het reguliere werkproces, waarin de teamleider en kwaliteitsmedewerker een belangrijke rol spelen.
 • Meer duidelijkheid over kwaliteit pgb.
  • De kwaliteit van ondersteuning die betaald wordt met een pgb staat wat ons betreft los van resultaatgericht werken. Ondersteuning waar een pgb voor wordt verstrekt, moet altijd veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn. De kwaliteitscriteria zijn te vinden in paragraaf 5.3.3 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023. Bij bekende aanbieders is de Wmo consulent meestal in staat om te beoordelen of de aanbieder passende ondersteuning kan bieden aan de cliënt in kwestie. Is er twijfel of is de aanbieder nog niet bekend bij de gemeente, dan voert de toezichthouder Wmo een kwaliteitscontrole uit.

Hoofdstuk 2 Toegang

Naar aanleiding van uw advies hebben wij besloten de slotzin van artikel 2.5, tweede lid te schrappen. Het is namelijk niet onze bedoeling geweest om met deze zin onnodig onrust of spanning te creëren bij de cliënt. Het blijft zo dat de gemeente alleen verder kan met de melding als de cliënt het ondersteuningsplan tekent voor gezien of akkoord. Hierbij ondersteunen wij de cliënt waar mogelijk, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de cliënt of zijn vertegenwoordiger.

Hoofdstuk 3 Maatwerkvoorzieningen

Wij delen uw zorg over de beschikbaarheid van voldoende mantelzorgers en hun belastbaarheid bij het verlenen van ondersteuning. Als gevolg van het vaststellen van deze nieuwe verordening zal er in de praktijk niets veranderen aan de beschikbaarheid en vorm van mantelzorgondersteuning die de
gemeente biedt.

Het college neemt de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger mee in het onderzoek na de
melding van de hulpvraag. Dit volgt uit artikel 2.3, eerste lid, onderdeel e. Mantelzorgondersteuning als algemene voorziening is beschikbaar via de SWOP. Dit volgt uit paragraaf 3.6 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023. Daarnaast zijn er enkele maatwerkvoorzieningen die specifiek kunnen worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Dit zijn dagbesteding, al dan niet bij een ontmoetingscentrum, en kortdurend verblijf (respijtzorg). Dit volgt uit artikel 3.4, derde lid, onderdeel d; artikel 3.5, tweede lid; en artikel 3.6, eerste lid. Ook hulp bij het huishouden kan worden ingezet om de mantelzorgen te ontlasten. Dat volgt uit artikel 3.2 en 3.3 van de verordening en artikel 4.5 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023.

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 viel kortdurend verblijf, zoals u al aangeeft,
onder het kopje ‘Ondersteuning van de mantelzorg’ (artikel 4.9). Dit is echter geen juiste omschrijving
van de voorziening. Ondersteuning van de mantelzorg is het doel, kortdurend verblijf is het middel.
Daarom is het kopje aangepast, maar de inhoud niet. Hiermee sluiten we bovendien beter aan bij de
verordeningen van de andere H5 gemeenten, met wie wij kortdurend verblijf inkopen.

De bevoegdheid van het college om af te wijken van de maximale omvang van het kortdurend verblijf is niet vervallen. De bevoegdheid wordt alleen niet meer expliciet benoemd, omdat deze al volgt uit de hardheidsclausule.

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen

In de verordening is inderdaad een klachtenregeling opgenomen. Hoe cliënten bezwaar kunnen maken tegen de beschikking staat in de beschikking zelf. Dit is aangegeven in artikel 2.8, derde lid van deze verordening.

Tenslotte

U vraagt zich af waar het idee van de voucher huishoudelijke hulp is gebleven in de nieuwe verordening. De mogelijkheid om een eigen bijdrage te vragen bij een eventuele verstrekking van een voucher huishoudelijke hulp staat in artikel 5.2, tweede lid, deel b. Deze bepaling is voor het eerst opgenomen in de verordening bij de wijziging in januari 2023, vooruitlopend op de implementatie van een dergelijke voorziening. Hoewel er dit jaar stappen zijn gezet richting het realiseren van een voucher, is het nog niet gelukt deze al daadwerkelijk beschikbaar te maken voor onze inwoners. Wel willen we de mogelijkheid graag openhouden voor de toekomst. Daarom laten we deze bepaling ongewijzigd staan in de verordening. Dit heeft geen consequenties voor inwoners.

Nadat wij uw advies hebben ontvangen, zijn er nog enkele wijzigingen in de concept-verordening
aangebracht. Het gaat hier met name om tekstuele wijzigingen (andere formuleringen, schrappen van herhalingen). Omdat het hier niet gaat om inhoudelijke beleidswijzigingen, maar om technische
wijzigingen, achten wij het niet noodzakelijk om hierover nogmaals uw advies in te winnen. Ook is er
één inhoudelijke wijziging aangebracht in de hoogte van de pgb-tarieven voor niet-professionele
ondersteuning naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Omdat deze
wijziging begunstigend is voor Wmo cliënten, achten wij het ook hier niet noodzakelijk om nogmaals uw briefnummer 1295551 advies in te winnen. Uiteraard kunnen wij u, indien gewenst, de nieuwe concepttekst voor de verordening toezenden. De belangrijkste technische wijziging en de inhoudelijke wijziging lichten wij hieronder toe:

 • Artikel 5.1, vierde lid
  • Het rijk heeft aangekondigd de eigen bijdrage (ook wel abonnementstarief genoemd) per 1 januari 2024 te indexeren van €19,-naar €20,60 per maand. Op advies van de VNG vermelden wij niet meer een concreet bedrag, maar verwijzen we voor de hoogte van de eigen bijdrage naar het bedrag in de wet. Cliënten worden door het CAK geïnformeerd over de verhoging van de eigen bijdrage.
 • Artikel 4.3, derde lid
  • Uit twee uitspraken van de CRvB van 16 augustus 2023 blijkt dat het niet meer is toegestaan de hoogte van het pgb voor niet-professionele ondersteuning te baseren op het minimumloon.1 De CRvB stelt dat het pgb-tarief voor niet-professionele hulp bij het huishouden gebaseerd moet worden op de hoogste periodiek van de salaristabel Hulp bij het huishouden uit de CAO VVT, inclusief vakantiegeld en vergoeding voor verlofuren. Voor niet-professionele begeleiding moet het pgb-tarief volgens de CRvB worden gebaseerd op de hoogste periodiek van salarisschaal FWG 30 uit de CAO VVT, inclusief vakantiegeld en vergoeding voor verlofuren. Het onderscheid tussen een laag tarief en een hoog tarief voor niet-professionele ondersteuning, zoals vastgelegd in de oude verordening, komt hiermee te vervallen. De exacte bedragen zullen worden verwerkt in de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning. De tarieven die de CRvB voorschrijft zijn hoger dan de huidige tarieven. Voor cliënten met een pgb voor nietprofessionele ondersteuning pakt deze uitspraak dus altijd gunstig uit.

Wij danken u nogmaals voor uw advies en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1 Zie ECLI:NL:CRVB:2023:1394 en ECLI:NL:CRVB:2023:1580. Niet-professionele ondersteuning wordt ook wel informele ondersteuning of ondersteuning door het sociaal netwerk genoemd.

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Pijnacker-Nootdorp

Postbus 1

2640 AA  Pijnacker    

Pijnacker, 10 mei 2023

Betreft: Advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de (concept) verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024.

Geacht College,

Recent ontvingen wij bovengenoemde conceptverordening met het verzoek om over deze verordening advies uit te brengen.

Tijdens ons overleg op 4 april 2023 hebben Lauren Hoogen Stoevenbeld en Sharon van Belzen de nieuwe verordening toegelicht. Aansluitend hebben wij het plan intern besproken, zowel op 4 april als op 2 mei jl. Deze besprekingen en onderling overleg in de tussenliggende periode hebben geleid tot het volgende advies.

Algemeen

Het valt ons op dat de verordening maatschappelijke ondersteuning een hoge frequentie van wijzigingen en aanpassingen kent. Nog in november 2022 bracht de ASD een advies uit over de inmiddels vijfde wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2018.

De nu voorliggende verordening beoogt een geheel nieuwe verordening te zijn, die met ingang van 1 januari 2024 ingaat.

Overigens is deze nieuwe verordening niet compleet, omdat het onderwerp beschermd wonen en beschermd thuis nog ontbreken. Dat maakt dat wij in het komende najaar al de eerste wijziging van de nu voorliggende verordening tegemoet kunnen zien.

De ASD vraagt zich af waarom nu niet een wijziging is voorgesteld en het voorleggen van een geheel nieuwe verordening is uitgesteld tot het moment dat ook het onderwerp beschermd wonen en beschermd thuis daarin opgenomen kan worden.

Voor de leesbaarheid van de nu voorliggende verordening zou het een verbetering zijn, als er een inhoudsopgave en een pagina nummering aan toegevoegd wordt.

Door het ontbreken van een puntsgewijze opsomming van veranderingen ten opzichte van de vorige verordening (was-wordt lijst) vond de ASD het lastig om te beoordelen of en zo ja waar sprake is van wijzigingen in het beleid en in welke mate. De mondelinge toelichting heeft daarin slechts ten dele kunnen voorzien.

Relatie met eerdere adviezen

In ons eerder uitgebrachte advies bij de vijfde wijziging hebben wij aangegeven het positief te waarderen dat gericht aandacht besteed is aan de leesbaarheid en duidelijkheid van de teksten.

Verder hebben wij in dat advies aangegeven dat de adviesraad voorstander is van de aansluiting bij de H4 gemeenten rondom centrumgemeente Delft. De inhoudelijke samenwerking, die de vijf gemeenten voorstaan, zien we als een belangrijk winstpunt.

Het is goed dat in de nu voorliggende verordening vervolgstappen gezet worden in de aansluiting van de beschreven ondersteuningsmogelijkheden op het te voeren beleid in de toekomstige H5 gemeenten.

Destijds hebben wij ook aangegeven de gewijzigde aanvraagprocedure te zien als een verbetering voor aanvragers van een maatwerkvoorziening. De beschreven mogelijkheden sluiten beter aan op de praktijk en beperken onnodige handelingen.

Resultaatgericht werken

De adviesraad kan zich vinden in de keuze voor resultaatgericht werken bij de maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf . Resultaten die gericht zijn op het vergroten of behouden van zelf- en (samen)redzaamheid van de cliënten. Met keuzevrijheid en invloed van de cliënt over de wijze waarop de ondersteuning wordt ingevuld.

Het is evenwel een omschakeling en vraagt om een andere manier van denken. Wij willen daarom pleiten voor een zorgvuldige invoering, waarbij we extra aandacht vragen voor de omzetting van de bestaande voorzieningen voor huidige cliënten.

Daarbij hebben we ook enkele kanttekeningen.

Herindicatie van bestaande toekenningen zou niet tot extra wachttijden moeten leiden. De omschakeling dient voor de cliënten tot zo min mogelijk extra belasting te leiden. Bovendien zou het niet tot onnodige werklast van consulenten moeten leiden. De intentie om de extra belasting te beperken is er wel, zo is ons gebleken uit de mondelinge toelichting, maar we willen daar met enige nadruk toch op wijzen.

Leidt de andere manier van werken tot grotere belasting van de kernteams?

Behalve de extra belasting door herindicatie wordt overgegaan op resultaatgericht werken. Dat vraagt om een andere benadering, ook voor de daarbij betrokken professionals. Wat wordt de rol van de kernteams daarin? Waar ligt de monitoring en bijsturing?

Het lijkt ons in ieder geval van belang om de aandacht in het vervolgproces niet alleen te richten op aanvragers, cliënten en zorgverleners. Ook de betrokken medewerkers vanuit de gemeente, zoals consulenten en kernteams zullen meegenomen dienen te worden in de implementatie van de nieuwe werkwijze. Uit de mondelinge toelichting is ons niet duidelijk geworden of hier al een concreet plan voor is opgesteld.

Meer duidelijkheid over kwaliteit pgb.

Ook hier speelt het resultaatgericht werken een rol in de zin dat gekeken dient te worden naar de kwaliteit die de zorgaanbieder levert. Hoe kan gegarandeerd worden dat de benodigde zorg met het pgb gedekt wordt? Beschikt de gemeente over voldoende kennis om ingediende aanvragen op hun waarde te beoordelen? Of gaat de gemeente in principe mee in de indicatie van de zorgaanbieder?

De Adviesraad vindt het belangrijk om goed te kijken naar de kwaliteit die de zorgaanbieder biedt. Zie ook hoofdstuk 7.2. Niet alleen bij de aanvraag, maar ook bij de uitvoering van de toegekende ondersteuning.

Hoofdstuk 2 Toegang

De ASD vindt het positief dat in artikel 2.2 meteen wordt aangegeven dat inwoners een beroep kunnen doen op gratis cliëntondersteuning. Het indienen van een hulpvraag is voor veel inwoners onbekend terrein. De complexiteit van het aanvragen en toekennen, zoals beschreven in dit hoofdstuk zal veel inwoners de nodige hoofdbrekens bezorgen. Het is daarom belangrijk dat goede ondersteuning beschikbaar is en dit actief wordt gemeld aan de aanvragende inwoner.

Zeker in relatie met de nieuwe manier van resultaatgericht werken.

Artikel 2.5 Ondersteuningsplan

Mede in het licht van de hierboven genoemde complexiteit in de aanvraagprocedure heeft de ASD enige aarzeling bij de slotzin in artikel 2.5.2. ‘Het College kan de melding buiten behandeling stellen.’

Wij verzoeken u om hier meer zekerheid in te bouwen voor de aanvrager. Dat zou kunnen door eerst te kiezen voor een opschorting van de behandeling en daarna het actief navragen waarom het ondersteuningsplan niet is ingediend.

Het doel zou altijd moeten zijn om de aanvrager waar mogelijk te helpen om tot een kansrijke aanvraag te komen. Overigens zien wij ook hierbij een belangrijke rol weggelegd voor goede cliëntondersteuning.

Hoofdstuk 3 maatwerkvoorzieningen

In eerdere adviezen bij wijzigingen van verordeningen en beleidsregels heeft de ASD gewezen op het belang van goede mantelzorgondersteuning. Het wordt in deze verordening genoemd als onderwerp van onderzoek in artikel 2.3.g. Daarna wordt het in artikel 3.1. opgenomen in een overzicht van maatwerkvoorzieningen onder punt g.

Het verbaast ons echter dat dit punt daarna niet nader wordt uitgewerkt, maar in feite opgenomen is in artikel 3.5 Aanvullende criteria voor kortdurend verblijf.

In de vijfde wijziging werd deze maatwerkvoorziening in artikel 4.9 nog afzonderlijk genoemd.

Op zich constateren wij dat er inhoudelijk niet veel is gewijzigd, maar het perspectief is toch anders. Meer vanuit de voorziening, dan vanuit het belang van de cliënt en vooral de mantelzorger.

Tevens constateren wij dat de bevoegdheid van het College om af te wijken van de maximale omvang van het kortdurend verblijf is vervallen.

Wij nemen aan dat de hardheidsclausule in artikel 9.1 die mogelijkheid tot afwijking in stand houdt. Zo niet, dan zien wij die mogelijkheid tot afwijking graag alsnog opgenomen.

In eerdere adviezen hebben wij onze zorg uitgesproken over de beschikbaarheid van voldoende mantelzorgers en hun belastbaarheid bij het verlenen van ondersteuning. We hebben aangegeven dat de overheid een stevig beroep doet op deze ondersteuning uit de eigen kring rond de aanvrager. Het is juist daarom van belang dat ondersteuning van de mantelzorgers beschikbaar blijft. Om goede mantelzorg te kunnen bieden en om overbelasting te voorkomen.

Nu staat alleen in artikel 8.3 vastgelegd dat de gemeente jaarlijks een blijk van waardering verzorgt voor alle mantelzorgers en daarmee het belang van hun inbreng benadrukt.

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen

De ASD stelt vast dat in de verordening een klachtenregeling is opgenomen. Tevens is ons mondeling meegedeeld dat aanvragers bezwaar kunnen aantekenen, als ze het niet eens zijn met de beschikking over de aanvraag. In de verordening kunnen wij daar echter niets over vinden.  

Tenslotte

De Adviesraad heeft in haar advies bij de vijfde wijziging aangegeven zich te kunnen vinden in het in artikel 7.2.2 beschreven plan voor de toekenning van vouchers voor huishoudelijke hulp en voor deze vorm van ondersteuning een uitzondering te maken van het nu geldende abonnementstarief van € 19,00 per maand. Ons rest daarom de vraag: Waar is het idee van de voucher gebleven in de nieuwe verordening?

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp

Piet van Adrichem
voorzitter                          

c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw L. Hoogen Stoevenbeld, mevrouw S. van Belzen

Onderwerp Reactie op advies van de Adviesraad Sociaal Domein inzake het POK bestedingsplan
Nadere informatie Y. Post
Zaaknummer 1402276
Briefnummer 1261963
Uw brief van 29 maart 2023

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 29 maart jl. hebben wij uw advies ontvangen over het POK bestedingsplan. Wij danken u voor uw
advies en geven in deze brief onze reactie.

We zijn blij te lezen dat u de gekozen aanpak om de middelen te besteden aan het versterken of het
verbeteren van het huidig ingezette beleid onderschrijft. Tegelijkertijd geeft u aan dat hier een uitdaging ligt, omdat er op dit moment meerdere Rijksmiddelen ter beschikking worden gesteld voor het sociaal domein. Het is daarom belangrijk duidelijke ideeën te hebben over het te voeren beleid en de middelen goed in te zetten. Wij zijn ons daar, met u, van bewust en hebben daarom in het plan opgenomen dat in 2025 het eerste monitoringsmoment volgt. De dan vastgestelde visie op het sociaal domein zal hier ook bij betrokken worden. Hieronder gaan wij per alinea in op uw advies.

Uw advies met betrekking tot de voorgestelde maatregelen:

Verbeteren digitale dienstverlening (Actielijn 1: Maatregel 1)

U benoemt dat u zich kunt vinden in het voorstel om een werkbudget beschikbaar te stellen om aan de slag te gaan met het verbeteren van de digitale dienstverlening. Terecht geeft u aan dat digitaal vaardig zijn geen vanzelfsprekendheid is.

Ondersteuning voor (her)intreders op de arbeidsmarkt (Actielijn 2 en 3: Maatregel 1)

Uw adviesraad is positief over het ondersteunen van (her)intreders op de arbeidsmarkt. Ondersteuning en begeleiding voor deze groep geeft hen de mogelijkheid op een laagdrempelige manier vragen te kunnen stellen, inzicht te krijgen in hun nieuwe situatie en het recht op toeslagen om zo de kans op terugval in de uitkeringssituatie te voorkomen.

Verstevigen klachtenprocedure en versterken ombudsfunctie (Actielijn 2 en 3: Maatregel 3)

Hoewel het aantal bezwaren en klachten binnen het sociaal domein minimaal is, hebben wij er toch
voor gekozen in te zetten op het verstevigen van de klachtenprocedure en onderzoek te doen naar het versterken van de ombudsfunctie. U geeft aan dit van harte te ondersteunen. We zijn momenteel aan het onderzoeken wat mogelijkheden hiervoor zijn. De uitkomsten worden in het tweede kwartaal met de raad gedeeld. Als advies geeft u mee om hierbij ook de samenwerking te zoeken met gelijksoortige gemeenten zoals Lansingerland. Wanneer dat passend is, zoeken wij de samenwerking met gelijksoortige gemeenten. In ons onderzoek naar het verkennen van de mogelijkheid van een lokale ombudsfunctie hebben in de regio Haaglanden, echter, alleen de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg een lokale ombudsfunctie. De gemeente Lansingerland werkt, net als wij ook, met de Nationale Ombudsman. Wat betreft de sociale raadslieden werken de gemeenten Delft, Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer hiermee. Wij zullen in de verkenning naar de inzet van sociale raadslieden de samenwerking zoeken met deze gemeenten.

Cijfers op wijk, buurt en straatniveau (Actielijn 4 en 5: Maatregel 2)

De boodschap van uw adviesraad is helder betreffende deze maatregel. Het is zeker niet de bedoeling inwoners te stigmatiseren of hun privacy te schenden. Bij het uitwerken van deze maatregel zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de privacyregels uit de AVG.

Toegankelijker maken van informatie specifiek voor inwoners met laaggeletterdheid (Actielijn 4 en 5: Maatregel 3)

Deze maatregel ligt in het verlengde van de eerder genoemde maatregel betreffende het verbeteren
van de digitale dienstverlening. U onderschrijft het belang van beide maatregelen en vraagt welke
oplossing wij bieden voor inwoners met een visuele beperking. Wij vinden het belangrijk dat onze
informatie voor iedereen toegankelijk is. Voor alle documenten die wij op de gemeentewebsite plaatsen geldt dat wij wettelijk verplicht zijn deze toegankelijk te maken. Verder bevat de gemeentelijke website een voorleesfunctie. Wij zijn voornemens deze voorleesfunctie ook toe te voegen aan de website vragenovergeld.nl.

Maatwerkfunctionaris (Actielijn 4 en 5: Maatregel 4)

Wat betreft uw opmerkingen over de maatregel maatwerkfunctionaris verduidelijken wij graag voor u wat wij als toegevoegde waarde hiervan zien. Het idee achter de maatwerkfunctionaris is dat we een extra medewerker toevoegen aan het kernteam, en daarmee extra tijd en expertise. Bij casussen die dermate complex zijn en om meer tijd, betrokkenheid en flexibiliteit van de hulpverleners vragen, in vergelijking tot de reguliere caseload, is dit van toegevoegde waarde. In zo’n geval kan de maatwerkfunctionaris meedenken, tijd investeren in vraagverheldering en wanneer nodig, de regie pakken in het komen tot een doorbraak. Het betekent dus niet dat de ‘reguliere’ kernteammedewerkers geen maatwerk meer leveren. De maatwerkfunctionaris is bedoeld om het kernteam bij te staan in hun caseload.

Ondersteuning voor gezinnen met complexe problematiek (Actielijn 4 en 5: Maatregel 5)

We zijn blij te lezen dat u het verstandig vindt in te zetten op gezinnen waar complexe problematiek
speelt. U geeft echter als overweging mee hier de brede SPUK middelen voor te gebruiken. U vraagt zich af hoe de middelen uit de brede SPUK zich verhouden tot de POK middelen. Een belangrijk verschil met de POK middelen is dat de brede SPUK middelen bedoeld zijn voor preventie. De beweging die het Rijk met de brede SPUK middelen in gang wil zetten is een focus naar de ‘voorkant’. Dat betekent dat de focus ligt op het voorkomen van gezondheidsproblemen in plaats van op de gezondheidsproblemen zelf. De brede SPUK is een samenvoeging van meerdere uitkeringen op het gebied van gezondheidsbevordering, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. De gedachte achter de samenvoeging in één SPUK is dat gemeenten zo tot een integrale aanpak kunnen komen en de preventie-infrastructuur, zowel lokaal als regionaal, kunnen versterken. De POK middelen, daarentegen, zijn bedoeld om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, met een focus op mensen in kwetsbare posities. Dit is een ander soort opdracht dan bij de brede SPUK, omdat het in dit geval gaat om een doelgroep die vanwege een aantal kenmerken (bijv. meervoudige problematiek binnen een gezin) meer kans heeft om in een kwetsbare positie terecht te komen. De maatregelen uit het POK plan zijn bedoeld om deze groep (extra) te ondersteunen. Bij dit soort casussen
is geen sprake van inzet op preventie, waar de SPUK middelen voor bedoeld zijn.

Tot slot geeft u aan graag geïnformeerd te willen worden over de behaalde resultaten. Wij zullen u
hiervan op de hoogte houden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

Pijnacker, 28 maart 2023

Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. het versterken van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners uit de POK middelen.

Geacht College,

Recent ontvingen wij het Bestedingsplan POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) middelen. U vraagt ons over dit plan advies uit te brengen.

Tijdens ons overleg op 28 februari 2023 heeft Yvonne Post dit plan toegelicht. Aansluitend hebben
wij het plan intern besproken en ons antwoord voorbereid. In de periode daarna hebben wij ons advies verder onderling afgestemd. Dit heeft geleid tot het volgende advies.

Algemeen

De middelen die het kabinet beschikbaar stelt zijn vooral bedoeld om de dienstverlening van de overheid fundamenteel te verbeteren. Uit de beschreven acht actielijnen kiest de gemeente Pijnacker-Nootdorp er vier en wil daarmee aansluiten bij eigen beleidsprioriteiten en geconstateerde verbeterpunten. Voor de Adviesraad is vooral belangrijk in hoeverre de plannen de dienstverlening aan kwetsbare inwoners verbeteren.

Het spreekt de Adviesraad aan dat de gemeente bij de opstelling van het bestedingsplan ervoor kiest om de inwoner en het gezin centraal te stellen. Vanuit het perspectief van de inwoners denken en bekijken wat nodig is om ondersteuning te bieden. Het is vanuit die gedachte goed dat bij de brainstorm niet alleen gesproken is met beleidsmakers, maar ook met de mensen van de werkvloer. Zij hebben de ervaring hoe beleid in de praktijk uitpakt en waar verbeteringen mogelijk zijn.
De ASD adviseert om de ‘praktijkmensen’ structureel bij het bijstellen van het beleid te betrekken.

Samenvatting

In ons advies willen we de volgende punten benadrukken:

 • Integrale benadering vanuit het perspectief van de ondersteuning vragende inwoners.
 • Verbeteren digitale bereikbaarheid en aandacht voor inwoners, die geen mogelijkheden
  en/of vaardigheden hebben om hiervan gebruik te maken.
 • Betere ondersteuning van (her)intreders op de arbeidsmarkt.
 • Versterken ombudsfunctie en onderzoek naar sociale raadslieden.
 • Wees voorzichtig met het zoeken naar en interpreteren van cijfers op buurt- en wijkniveau.
 • Laat maatwerk niet alleen over aan de maatwerkfunctionaris.
 • Zet stevig in op de ondersteuning van gezinnen met een complexe problematiek en benut
  daarvoor de juiste budgetten.
 • Monitor de resultaten van de maatregelen.

Integrale benadering

Wij vinden het positief dat bij de besteding van de middelen niet gezocht wordt naar nieuwe doelen,
maar de middelen zoveel mogelijk worden benut voor het beleid dat reeds is ingezet. Beleid dat in
meer of mindere mate al succesvol is en waar de extra middelen mogelijkheden bieden om de uitvoering te verbeteren of versterken.

Wel onderkent de ASD dat hier een uitdaging ligt. Er zijn op dit moment meer middelen die de rijksoverheid beschikbaar stelt voor het sociaal domein. Zo kent het Ministerie van VWS de zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK), gericht op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis.

Het is goed dat de gemeente duidelijke ideeën heeft over het te voeren beleid binnen het sociaal domein en daardoor kan sturen hoe de extra middelen in te zetten.

Lastig kan het zijn, dat de ontwikkeling van een nieuwe visie op het sociaal domein nog in de opstartfase verkeert. Het lijkt ons verstandig om in 2025, als de eerste evaluatieronde gepland staat, te bekijken in hoeverre de besteding van de middelen overeenkomt met de dan vastgestelde visie.

Verbeteren digitale dienstverlening (Actielijn 1: Maatregel 1)

De keuze om op dit onderwerp aan te pakken kan rekenen op de instemming van de Adviesraad. Wij
hebben hier eerder in overleg regelmatig op aangedrongen n.a.v. signalen die wij hebben opgevangen. Recent hebben wij dat ook gedeeld met de samenstellers van het Rekenkameronderzoek naar de digitale bereikbaarheid van de gemeente. Hoewel de inhoud van de rapportage van de commissie ons niet bekend is, trekken wij uit uw voornemen de conclusie dat ook de Rekenkamercommissie hier de nodige tekortkomingen constateert en verbeteringen adviseert. Digitale vaardigheid is tegenwoordig onontbeerlijk, maar tegelijkertijd niet voor iedereen haalbaar. De ASD ondersteunt het plan om de digitale bereikbaarheid te verbeteren en inwoners te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden om daarvan gebruik te maken. Maar vraagt u ook of er een alternatief is voor de inwoners, die niet in staat blijken om de vereiste digitale vaardigheden te verwerven.

Ondersteuning voor (her)intreders op de arbeidsmarkt (Actielijn 2 en 3: Maatregel 1)

De ASD waardeert het zeer dat de gemeente ook met deze maatregel aansluit bij eerdere adviezen
van onze zijde. Vanuit de praktijk bereiken ons regelmatig berichten dat het voor (her)intreders vanuit een uitkeringssituatie lastig is om de stap te maken naar de arbeidsmarkt. Meer ondersteuning en begeleiding kan de kansen op een succesvolle match vergroten. Het biedt de betrokken inwoners de gelegenheid hun vragen voor te leggen, inzicht te krijgen in de toekenning of het vervallen van toeslagen en daarmee de kans op terugval in de uitkeringssituatie te voorkomen.

Verstevigen klachtenprocedure en versterken ombudsfunctie (Actielijn 2 en 3: Maatregel 3)

Hoewel wij uit rapportages concluderen dat het aantal bezwaren en klachten met betrekking tot aanvragen binnen het sociaal domein beperkt is, kunnen wij het versterken van de positie van de inwoners bij klachtenprocedures en het versterken van de ombudsfunctie van harte ondersteunen.
Daarbij zijn we verheugd dat u de inzet van sociale raadslieden wilt overwegen en de mogelijkheden
daarvoor gaat onderzoeken. Meerdere ASD leden kennen daarmee goede ervaringen in andere gemeenten. Sociale raadslieden kunnen als onafhankelijk juridisch dienstverlener, inwoners ondersteunen bij hun vragen op het gebied van wet- en regelgeving. De Adviesraad adviseert om bij dit onderwerp samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten. Genoemd wordt in het bestedingsplan aansluiting bij Den Haag, maar wij kunnen ons voorstellen dat juist gezocht wordt naar samenwerking met gelijksoortige gemeenten zoals Lansingerland. Dit vanwege de meer overeenkomende problematiek en manier van werken.

Cijfers op wijk, buurt en straatniveau (Actielijn 4 en 5: Maatregel 1 en 2)

De Adviesraad kan zich voorstellen dat data op gebiedsniveau gegevens opleveren, die van belang
zijn bij vooral de inzet van op preventie gerichte maatregelen. We willen echter waarschuwen dat
hier het gevaar van stigmatisering op de loer ligt en wijzen, ongetwijfeld ten overvloede, op het bewaken van de privacyregels uit de AVG. Voorzichtigheid lijkt ons geboden.

Toegankelijker maken van informatie specifiek voor inwoners met laaggeletterdheid (Actielijn 4 en 5: Maatregel 3)

Deze maatregel sluit naar de mening van de Adviesraad aan bij de eerder genoemde verbetering van de digitale dienstverlening. Er zal altijd een groep inwoners blijven voor wie de digitale weg onbegaanbaar blijft. Het is goed dat daar de aandacht op gericht wordt met als doel voor iedereen leesbare en in begrijpelijke taal geformuleerde communicatie van de gemeente richting haar inwoners.

De Adviesraad ondersteunt dit voorstel van harte. Wel vragen wij uw aandacht voor inwoners met een visuele beperking. Welke oplossing kunt u hen bieden?

Maatwerkfunctionaris (Actielijn 4 en 5: Maatregel 4)

Bij de voorgenomen aanstelling van een maatwerkfunctionaris wil de ASD een kanttekening plaatsen. Tot nu toe wordt ieder kernteamlid geacht te kunnen inschatten wanneer maatwerk geboden dient te worden en kunnen inschatten wanneer een beroep gedaan kan worden op het maatwerkbudget. Het creëren van een nieuwe functie kan ertoe leiden dat beslissingen over maatwerk bij die nieuwe functie terecht gaan komen. Dat zou de Adviesraad betreuren. Een regierol prima, maar alle kernteammedewerkers dienen over de expertise te beschikken om te beoordelen of maatwerk geboden dient te worden.

Ondersteuning voor gezinnen met complexe problematiek (Actielijn 4 en 5: Maatregel 5)

De Adviesraad kan zich vinden in de aandacht die gericht wordt op de hulp aan gezinnen met een
complexe problematiek. Deze gezinnen vragen veel aandacht en tijd van veel professionals. De ondersteuningskosten zijn vaak hoog en niet zelden leiden de problemen in de betreffende gezinnen ook tot problemen in de omgeving. Tegelijkertijd is de oplossing nooit eenvoudig.
Het is verstandig om hier stevig op in te zetten, mede omdat wanneer verbeteringen het gezin helpen, de buurt/omgeving daar in veel gevallen ook mee geholpen wordt.

Wij willen echter ter overweging geven om voor dit project andere middelen in te zetten. Met de
middelen vanuit de brede SPUK (Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II) is het juist de
bedoeling vooral te focussen op probleemgezinnen. Als ook de POK middelen deels op deze gezinnen worden ingezet, lijkt dat een behoorlijk forse inzet op een kleine groep.
Vraag is hoe de gemeente de inzet van de middelen uit de brede SPUK ziet in relatie tot de inzet van
de POK middelen en hoe deze aanvullend aan elkaar zijn.

Tenslotte

De Adviesraad wil graag geïnformeerd worden over de behaalde resultaten van de in te zetten maatregelen. In hoeverre worden de te behalen resultaten ook werkelijk behaald?

Overige maatregelen

De ASD ziet geen aanleiding om kanttekeningen te maken bij de overige beschreven maatregelen uit het bestedingsplan. We kunnen ons vinden in de geformuleerde voorstellen.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp
Piet van Adrichem
voorzitter

c.c. Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw Y. Post

Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 1
2640AA Pijnacker

Onderwerp: Reactie op uw advies over de startnotitie visie op het sociaal domein
Nadere informatie: M. Hartland
Zaaknummer: 1411252
Briefnummer: 1254240
Uw brief van: 7 maart 2023

Geachte heer, mevrouw,

Op 7 maart 2023 hebben wij uw advies ontvangen over de startnotitie visie op het sociaal domein. We danken u voor uw snelle advies en geven in deze brief onze reactie.

We zijn verheugd te lezen dat uw adviesraad een positief advies uitbrengt over de startnotitie. Volgens u ligt er een helder stuk waar u zich goed in kunt vinden. Ook bent u van mening dat het proces er zorgvuldig uit ziet en kansen biedt voor het tot stand komen van een breed gedragen visie. U kunt zich vinden in het beschreven tijdpad.

Het is goed te lezen dat ook uw adviesraad herkent dat de (toekomstige) ontwikkelingen vragen om een meer integrale benadering dan de traditionele benadering (3-decentralisaties). U geeft in uw advies aan het verstandig te vinden dat we op voorhand geen nieuw ‘hek’ om het sociaal domein plaatsen.

We kijken uit naar het participatietraject waarin we gezamenlijk input willen ophalen bij onze inwoners. Uiteraard wordt u hier door de projectorganisatie bij betrokken. Net als u vinden we het belangrijk om een vorm te vinden waarin je mensen spreekt die het aangaat en die uitvoerbaar is.

Zoals tijdens de presentatie op 28 februari jl. is toegelicht bent u naast stakeholder tijdens het
participatieproces ook het officiële adviesorgaan voor ons college en de raad bij de besluitvorming over de nieuwe visie.

Ten slotte hoopt u dat uit de nieuwe visie ambitie spreekt en niet alleen voor de heel lange termijn. U verwijst hiervoor naar de omgevingsvisie waarin is beschreven dat Pijnacker-Nootdorp ‘in 2050 een inclusieve gemeente zal zijn’. Wij nemen uw advies ter harte. We willen u meegeven dat we met de visie een nieuwe stip op de horizon zetten voor de lange(re) termijn. Echter deze maken we ook direct concreet door middel van de uitvoeringsagenda.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

Pijnacker, 7 maart 2023

Betreft: Advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de Startnotitie visie op het sociaal domein
‘Samen gereed voor de toekomst’.

Geacht College,

Recent ontvingen wij uw Startnotitie visie op het sociaal domein. Hierin beschrijft u het proces dat
moet leiden tot een actualisering van de visie. U vraagt ons over deze Startnotitie advies uit te brengen.

Tijdens ons overleg op 28 februari heeft Miranda Hartland de notitie toegelicht. Door de tijdsdruk
vanwege de strakke planning en om de opstart van dit proces niet onnodig te vertragen hebben wij
diezelfde avond ons advies op hoofdlijnen geformuleerd. Aangezien hier nog geen inhoudelijke afweging gemaakt hoeft te worden, lijkt ons dat verantwoord.

Algemeen

De adviesraad vindt de startnotitie een helder stuk waar we ons in goed in kunnen vinden. Het proces ziet er zorgvuldig uit en biedt kansen voor het tot stand komen van een breed gedragen visie. In het beschreven tijdpad kunnen wij ons vinden.

Inhoudelijke keuzes

De keuze om het sociaal domein niet opnieuw van een ‘hek’ te voorzien, maar te kiezen voor een integrale benadering en verbinding met andere domeinen, is in onze optiek verstandig. Het sluit aan bij de ontwikkelingen van de laatste jaren, waarin de benadering vanuit de oorspronkelijke gedecentraliseerde wetten steeds meer verschoven is naar het perspectief van de ondersteuning vragende inwoners. Vanuit dat perspectief kijken naar wat mensen nodig hebben en over grenzen heen door een integrale benadering problemen helpen oplossen.

Bij die verbreding passen de nieuwe thema’s Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Positieve gezondheid.

Participatieplan

In hoofdstuk 8.2 geeft u aan op welke wijze u de participatie wilt organiseren. U beschrijft daarin hoe u vorm wil geven aan het betrekken van inwoners en stakeholders bij deze beleidsontwikkeling.
De Adviesraad waardeert het dat u ingaat op onze suggestie om samen met ons input op te halen bij inwoners. Wij nemen aan dat we in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de opzet van deze ‘ophaalronde’. Wij willen graag in overleg met de projectorganisatie bespreken hoe we dat gaan doen. Belangrijk is om een vorm te vinden waarin je mensen spreekt die het aangaat en die uitvoerbaar is.

Temeer daar wij veronderstellen dat juist deze inbreng vanuit de inwoners inzicht zal verschaffen in
wat haalbaar en realiseerbaar is. Onze plaatselijke gemeenschap staat voor de uitdaging om in een
vergrijzende samenleving betaalbare ondersteuning en hulp voor wie dit nodig heeft te organiseren.

Wellicht ten overvloede willen wij hier aangeven, dat wij als adviesraad ondanks onze betrokkenheid
bij het ophalen van input vanuit de samenleving aan het eind van het proces ook onze rol als onafhankelijke adviesraad willen vervullen t.a.v. de dan voorliggende concept visie.

Tot slot

De ASD hoopt dat het proces leidt tot een visie die richtinggevend wordt voor de langere termijn. Tegelijkertijd hopen we dat uit die visie ambitie spreekt en niet alleen voor de heel lange termijn. In
hoofdstuk 7 beschrijft u vanuit de omgevingsvisie dat Pijnacker-Nootdorp ‘in 2050 een inclusieve gemeente zal zijn’. Wij hopen oprecht dat uit de nieuwe visie op het sociaal domein meer ambitie op de kortere termijn zal spreken.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp
Piet van Adrichem
voorzitter

c.c. Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw M. Hartland

Oudere verslagen, adviezen en reacties

Oudere verslagen, adviezen en reacties vindt u onder Politiek en Organisatie > Adviescommissies op de archiefwebsite.

Vergaderingen

De ASD vergadert ongeveer tien keer per jaar in het bestuurscentrum van het gemeentekantoor (ingang Emmastraat). De bijeenkomsten zijn openbaar. Wilt u bij een bepaald onderwerp aanwezig zijn? Mail dan naar adviesraadsociaaldomeinpn@gmail.com