Terug naar de vorige pagina

Verzamelplan 2020/2021, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan Verzamelplan 2020-2021, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 1 juli tot 12 augustus 2021 ter inzage.

Plan

Het bestemmingsplan betreft:

A.        Katwijkerlaan 50A -Keulseweg 8/10: Sloop en bouw van 2 woningen;

B.        Nieuwkoopseweg 8: Sloop en verplaatsen van 1 woning;

C.        Zuideindseweg 24: Herbouw bestaande woning en ontwikkeling gebied Hollands Hoftuyn;

D.        Berkelseweg 28: Bouw van 5 woningen;

E.        Oude Leedeweg 5: Bouw van 6 woningen;

F.         Keulseweg 36: Bouw van 2 woningen;

G.        Zuideindseweg 37: Bouw van 2 woningen;

H.        Onderweg 1: Bouw van 2 woningen;

I.          Geerweg 36

J.         Salamanderweide 19

K.         Rivierenlaan 146

L. Delftsestraatweg 143a-147: vastleggem 10 reeds gebouwde woningen;

M. Hoefsmit 16: mogelijk maken twee huishoudens op bedrijventerrein;

N.         Dorpsstraat Nootdorp: nieuw appartementengebouw met dienstverlening op de begane grond mogelijk maken;

O.        Zuidrand Ackerswoude: aanpassen verdeling gronden terrein;

P.         Beatrixschool – Julianalaan: uitbreiding school.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.