Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden behorend bij bestemmingsplan Verzamelplan ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, behorend bij bestemmingsplan ‘Verzamelplan ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023’ ligt van 19 mei tot 30 juni 2023 ter inzage.

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met het bestemmingsplan ‘Verzamelplan ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023’, waarmee op acht verschillende locaties de bouw van woningen wordt mogelijk gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op zes woningen groter is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde van 48 dB van het geluidsbeleid, en de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.Wilt u de stukken bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 19 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker en is hieronder te downloaden:

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken bij het college van Pijnacker-Nootdorp. Dat kan op verschillende manieren:

  • via het digitale zienswijzeformulier
  • door een schriftelijke zienswijzen te richten aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. In de zienswijze moet u de volgende informatie vermelden: de naam van het plan waarover uw zienswijze gaat, naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze.
  • Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Team Ruimte via telefoonnummer 14015.