Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (behorend bij bestemmingsplan Oude Polder - Dierenpension)

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met het bestemmingsplan ‘Oude Polder – Dierenpension’, waarmee de realisatie van een dierenpension inclusief bedrijfswoning mogelijk wordt gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan Oude Polder – Dierenpension ligt tegelijkertijd ter inzage.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse van deze bedrijfswoning overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten is vanwege de N470. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt hierbij niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouw-akoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Waar kunt u het ontwerpbesluit bekijken?

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf donderdag 26 oktober tot 7 december 2023 hieronder te downloaden:

Dit bestand is niet geheel digitaal toegankelijk. Wilt u een digitaal toegankelijke versie? Stuur dan een e-mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl.

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit?

U kunt reageren op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Dat kan op meerdere manieren:

  • Via het digitale reactieformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. . De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het ontwerpbesluit waarop de zienwijze betrekking heeft.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via het telefoonnummer 14 015.