Terug naar de vorige pagina

Keijzershof 2020, gewijzigde vaststelling wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan Keijzershof 2020 ligt ter inzage vanaf 10 december 2020 tot 21 januari 2021.

Plan

Met dit wijzigingsplan wordt beoogd de gerealiseerde en/of vergunde situatie van een gedeelte van Keijzershof vast te leggen. Middels verschillende wijzigingsplannen wordt het ‘Woongebied’ omgezet in de daadwerkelijk gerealiseerde situatie. Onderhavig wijzigingsplan betreft het eerste wijzigingsplan voor dit gebied. Het wijzigingsplan zet de eerste twee fasen van Park van Buijsen om van ‘Woongebied’ in de gerealiseerde/vergunde gedetailleerde bestemmingen. 

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het wijzigingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het wijzigingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling van de kostprijs een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Wilt u reageren op het plan?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.