Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

De Scheg, ontwerpbesluit hogere grenswaarden ontwerpbestemmingsplan

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden  voor weg- en railverkeerlawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan De Scheg.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Vlielandseweg en de RandstadRail die rijdt tussen Nootdorp en Pijnacker.

Bij de aanvragen voor een omgevingsvergunning van de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat aan de voorwaarden uit het Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder – De Scheg kan worden voldaan.

Wilt u het plan bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan De Scheg – vanaf 2 juli tot 13 augustus 2020 ter inzage. De stukken zijn hieronder digitaal beschikbaar.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden De Scheg’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden De Scheg’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.