Terug naar de vorige pagina

De Scheg, Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft op 17 december 2020 het bestemmingsplan ‘De Scheg’ gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 14 januari tot 25 februari 2021 ter inzage.

Plan

De Scheg is gelegen aan de noordzijde van Pijnacker. Het plangebied wordt ingeklemd tussen de RandstadRail en het lint de Vlielandseweg/Nieuwkoopseweg. Het plangebied bevindt zich ter hoogte van het buurtschap Vlieland. Ten oosten bevindt zich het bedrijventerrein Boezem West. Ten westen van de RandstadRail ligt de wijk Pijnacker Noord.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt gelijktijdig ter inzage.

Het plan fysiek inzien op het gemeentekantoor is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het plan toegestuurd.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.