Terug naar de vorige pagina

De Scheg, besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor weg- en railverkeerlawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan De Scheg. Het besluit ligt vanaf 14 januari tot 25 februari 2021 ter inzage.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Vlielandseweg en de RandstadRail die rijdt tussen Nootdorp en Pijnacker. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen voor een omgevingsvergunning van de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat aan de voorwaarden uit het Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder – De Scheg kan worden voldaan.

Wilt u het plan bekijken?

Het besluit ligt – gelijktijdig met het bestemmingsplan De Scheg – vanaf 14 januari tot 25 februari 2021 ter inzage. De stukken zijn hieronder digitaal beschikbaar:

Het besluit hogere grenswaarde fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het besluit niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het besluit toegestuurd.

Wilt u op het plan reageren?

Binnen zes weken na de begindatum van de ter inzage legging van het besluit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.