Terug naar de vorige pagina

Ackerswoude 2021, ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ackerswoude 2021’ ligt van 16 juni tot 28 juli 2022 ter inzage.

Het plan

Op dit moment is er voor Ackerswoude een globaal bestemmingsplan uit 2014, dat voor een deel van de wijk inmiddels uitgewerkt is in gedetailleerdere bestemmingen. Ook zijn er enkele kleine herzieningsplannen. Er gelden hierdoor verschillende bestemmingsplannen met soms ook verschillende regels. Nu de woonwijk voor het overgrote deel is afgerond, willen we één uitgewerkt bestemmingsplan maken voor de gehele wijk. Een uitgewerkt bestemmingsplan geeft meer duidelijkheid voor iedereen over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden dan het globale plan dat op sommige locaties nog van kracht is.

Het nieuwe bestemmingsplan geeft een uitgewerkte bestemming voor alle ontwikkelde en alle vergunde delen van de wijk. Basis voor deze nieuwe bestemmingen zijn de verleende omgevingsvergunningen, de kavelpaspoorten voor de vrije kavels en de openbare ruimte zoals deze is c.q. zal worden gerealiseerd.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. Ook liggen de stukken bij de balie in het gemeentehuis. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. . De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling BPG, team Ruimtelijke Zaken via telefoonnummer 14 015.