Visie Sociaal Domein

Sinds de invoering van de drie decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor (nieuwe) taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Naast deze decentralisatie van taken zijn gemeenten ook geconfronteerd met andere fundamentele maatregelen op de gebieden passend onderwijs, scheiding van wonen en zorg en het vervallen van de wettelijke aanspraak op hulp bij het huishouden (WMO).

De motivatie om al deze taken naar gemeenten te schuiven is dat gemeenten als eerste overheid het beste in staat zijn om een integrale aanpak te bewerkstelligen die optimaal de lokale, individuele omstandigheden benut. Professionele werkers in het sociaal domein kunnen daardoor effectiever (samen)werken. En dat moet resulteren in betere oplossingen voor problemen waar kwetsbare burgers mee te kampen hebben.

Om invulling te kunnen geven aan alle taken binnen het sociaal domein is de notie Visie Sociaal Domein uitgewerkt. Deze notie is uit 2013, maar is nog altijd actueel als het gaat om welke visie en uitgangspunten leidend zijn voor de verdere uitwerking van zowel het beleid binnen het Sociaal Domein, als de uitvoering.