Visie Sociaal Domein

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken werd eerst uitgevoerd door de Rijksoverheid. De uitvoering van deze taken heet ook wel drie decentralisaties. 

De reden om al deze taken aan gemeenten te geven was voor het kabinet dat gemeenten de dichtstbijzijnde overheidsinstantie is voor inwoners. Een gemeente kan het beste een volledig plan van aanpak maken die zo goed mogelijk past bij de lokale- en individuele situatie. Professionele werkers in het Sociaal Domein kunnen daardoor effectiever (samen)werken. En dat moet zorgen voor betere oplossingen voor problemen waar kwetsbare inwoners mee te maken hebben.

Om alle taken binnen het Sociaal Domein goed uit te kunnen voeren is de Visie Sociaal Domein gemaakt. Deze notie is gemaakt in 2013, maar geldt nog altijd als het gaat om welke visie en uitgangspunten leidend zijn voor de verdere uitwerking van zowel het beleid binnen het Sociaal Domein, als de uitvoering.

Gemeente werkt aan vernieuwde visie

Op dit moment werkt de gemeente aan een vernieuwde Visie op het sociaal domein, die passend is voor de komende jaren. We gebruiken hierbij de kennis en mening van inwoners, medewerkers, (maatschappelijke) partners en aanbieders. Zo konden inwoners van de gemeente bijvoorbeeld een enquête invullen. En hebben we een conferentie voor professionals uit het sociale werkveld gehouden. In het najaar van 2023 volgen nog themabijeenkomsten waar inwoners aan kunnen deelnemen.