Lokaal gezondheidsbeleid

De gemeente heeft vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) een aantal wettelijke taken omtrent gezondheidsbeleid. Deze taken zijn niet zozeer om inwoners te verplichten, maar meer om ze aan te moedigen een gezonde leefstijl op te pakken. Een goede gezondheid is namelijk van belang voor volwaardige deelname aan de samenleving.

De focus binnen het gezondheidsbeleid ligt op het kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van op de beperkingen die een ziekte of aandoening met zich meebrengt. Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met lokale en regionale partners. De activiteiten die volgen uit het lokaal gezondheidsbeleid zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Bij de uitvoering van dit programma worden lokale en regionale partners opnieuw betrokken.

De wereld is ingrijpend veranderd door het Covid-19 virus. De maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben ook effect op onze gezondheid en welbevinden. De GGD Haaglanden doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van Covid-19 en verwerkt deze in de Gezondheidsmonitor. Het lokaal gezondheidsbeleid biedt ruimte om aanpassingen door te voeren, als deze cijfers aanleiding geven de inzet te wijzigen.

Een aandachtspunt is dat een groot aantal activiteiten uit het uitvoeringsprogramma gebaseerd is op fysieke deelname. Het heeft onze voorkeur om (indien mogelijk) activiteiten aan te passen zodat ze wel kunnen plaatsvinden, in plaats van ze uit te stellen. Ook zullen we kijken of er nieuwe activiteiten nodig zijn in het kader van gezondheid. We houden nauwlettend in de gaten wat het effect is van Covid-19 op het leven van onze inwoners. Door Covid-19 krijgen we nieuwe kwetsbaren. In het gezondheidsbeleid heeft deze groep onze blijvende aandacht.