Leerplicht: verlof & vrijstelling

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn verplicht om naar school te gaan. Dit heet de leerplicht. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. U bent verantwoordelijk om uw kind(eren) in te schrijven op een school.

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

De meeste kinderen gaan voordat ze vier jaar zijn, al een tijdje naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Met vier jaar mogen kinderen naar de basisschool. Uw kind is nu kleuter en nog niet leerplichtig. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind vijf jaar is geworden. Uw kind moet dan vijf dagen per week naar school. Dit onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Door naar school te gaan en samen te werken met andere kinderen doet uw kind kennis en vaardigheden op. Die zijn nodig om later een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven.

Uw kind mag niet zomaar onderwijs missen door thuis te blijven of te laat te komen. Omdat voor sommige vijfjarige kinderen een volledige schoolweek te lang is, mag u, in overleg met de schooldirecteur, uw kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Als dit niet genoeg is, dan mag een directeur nog vijf extra uren vrijstelling per week geven om
overbelasting van uw kind te voorkomen. Zodra uw kind zes jaar is, moet het de hele week naar school.

Op vakantie onder schooltijd kan alleen als u door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens één van de schoolvakanties op vakantie kunt. U moet dit kunnen aantonen met een werkgeversverklaring. Een aanvraag voor vakantieverlof moet u acht weken van tevoren bij de schooldirecteur indienen. Het verlof wordt slechts éénmaal per schooljaar gegeven, is maximaal 10 dagen en mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Extra vrije dag

De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor extra schoolverlof:

 • bij belangrijke familieverplichtingen;
 • bij verplichtingen die verband houden met uw geloofs- of levensovertuiging; of
 • als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. U moet aantonen dat een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kunt u in dat schooljaar geen verlof meer aanvragen.

Verlof van minder dan 10 schooldagen

Gaat het verlof om een periode van minder dan 10 schooldagen? Dan vraagt u dit aan bij de school. Vraag hiervoor aan de school om een verlofaanvraagformulier. De schooldirectie van de school toetst uw aanvraag. De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor extra schoolverlof;

 • bij belangrijke familieverplichtingen;
 • bij verplichtingen die verband houden met uw geloofs- of levensovertuiging; of
 • als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. U moet aantonen dat een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kunt u in dat schooljaar geen verlof meer aanvragen.

Verlof van meer dan 10 schooldagen

Verlof voor meer dan 10 dagen vraagt u aan bij de gemeente, via telefoonnummer 14 015. De leerplichtambtenaar neemt dan een besluit. In de meeste gevallen vraagt de leerplichtambtenaar daarbij advies aan de school.

Voorbeelden voor het krijgen van een extra vrije dag

 • Een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
 • Verhuizing: maximaal 1 dag.
 • Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad: 1 of maximaal 2 dagen, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten: maximaal 10 dagen.
 • Overlijden van ouders, bloed- of aanverwanten: in de 1e graad: maximaal 5 dagen, in de 2e graad maximaal 2 dagen,
  in de 3e of 4e graad maximaal 1 dag.
 • Het 12½ -, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
 • Richtlijn van één vrije dag per godsdienstig feest.

Bij de volgende situaties kunt u geen extra verlof aanvragen:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere
  kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Als uw aanvraag is afgewezen en u vindt dat dit niet om de juiste reden is gebeurd, dan kunt u ertegen in bezwaar gaan. Tegen een beslissing van de directeur is dat bij het bestuur van de school. Tegen een beslissing van de leerplichtambtenaar kunt u bezwaar maken bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 • Uw kind kan niet naar school door een ernstige blijvende lichamelijke of geestelijke beperking;
 • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst of levensovertuiging;
 • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland;
 • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker;
 • Uw kind is kwalificatieplichtig en volgt wegens bijzondere omstandigheden passend ander onderwijs.
U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. Dat moet u ieder jaar opnieuw doen, vóór 1 juli, via een vrijstellingsformulier:

Het is prettig als uw kind zich thuis voelt op school. Daarom is het belangrijk dat u goed contact heeft met de school en de ouderavonden bezoekt. Als u merkt dat uw kind zich niet veilig voelt op school of om een andere reden met tegenzin naar school gaat, kunt u contact opnemen met de leerkracht of directeur.