Rol van de leerplichtambtenaar

Helaas gaan niet alle jongeren met plezier naar school. Sommigen hebben zoveel problemen dat zij besluiten om niet meer naar school te gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld leer- of gedragsproblemen zijn, maar ook problemen in de thuissituatie. Eerst zal de school zelf proberen om de leerling te helpen. Lukt dat niet? Dan moet de school de leerplichtambtenaar van de gemeente inlichten.

De leerplichtambtenaar gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem. Samen met de school en eventueel het kernteam werkt hij/zij aan een oplossing. Ook kan de leerplichtambtenaar bemiddelen bij problemen tussen school en ouders/leerling.

Kan uw kind niet naar school vanwege ziekte of een andere reden? Dan moet u als ouder altijd de school inlichten. Blijft een kind zonder reden of toestemming weg van school? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim (spijbelen). Ook te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim.

De directeur van de school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan DUO. De leerplichtambtenaar roept u en/of uw kind vervolgens op voor een gesprek om de reden van het verzuim te onderzoeken. Als het ongeoorloofd verzuim aanhoudt, volgt een Halt-verwijzing of wordt proces-verbaal opgemaakt. Het OM bepaalt vervolgens welke straf er gegeven wordt.

Bij schorsing mag een leerling tijdelijk de lessen niet volgen. Soms mag deze zelfs het schoolterrein niet meer opkomen. Bij verwijdering wil de school definitief niet meer met de leerling verder werken. Een leerling mag pas worden uitgeschreven als de school een andere school heeft gevonden. Verwijdering meldt de school aan de leerplichtambtenaar.

In alle gevallen wordt eerst op school naar een oplossing gezocht. Als u er met school niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de leerplichtambtenaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

Telefonisch: 14 015

E-mail: leerplicht@pijnacker-nootdorp.nl

Brief: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. de Leerplichtambtenaar, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker