Jeugdzorg

De jeugdzorg geven we samen vorm. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan centraal. Van gezinnen en van hun omgeving. Hulp start bij de vraag wat mensen zelf kunnen. Gezinnen die het op eigen kracht niet redden, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners.

Heeft uw gezin een hulpvraag? Dan kunt u terecht bij het kernteam. Het team bestaat uit professionals met kennis en ervaring op verschillende (leef)gebieden. Ook op het gebied van jeugd en gezin. Het kernteam bekijkt samen met uw gezin:

 • wat u wilt veranderen;
 • wat u daarvoor zelf al heeft gedaan en wat u nog zou kunnen doen;
 • welke ondersteuning u verder eventueel nodig heeft;
 • waar die ondersteuning vandaan kan komen.

De professionals van het kernteam maken zo samen met u een plan en blijven indien nodig uw vaste contactpunt. Kortom: 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt.

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2022 wordt gekeken naar de inschrijving van de jeugdige in de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Hierbij gelden de volgende ‘spelregels’:

 • Jeugdhulp zonder verblijf: de gemeente waar de jeugdige volgens de BRP staat ingeschreven is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
 • Jeugdhulp met verblijf: de gemeente waar de jeugdige volgens de BRP stond ingeschreven voorafgaand aan de verhuizing naar de verblijfsplek is en blijft verantwoordelijk voor alle hulp.

De gemeente is verantwoordelijk voor (bijna) alle jeugdhulp, waaronder:

 • ambulante opvoed- en opgroeiondersteuning;
 • dyslexiezorg;
 • (specialistische) zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking (J-LVG);
 • (specialistische) zorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (J-GGZ);
 • persoonlijke verzorging, begeleiding en respijtzorg voor jeugd met een lichamelijke beperking
 • uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De professionals van het kernteam krijgen ruimte om ervoor te zorgen dat de juiste hulp op het juiste moment wordt geboden. Het gaat om maatwerk. De gemeente werkt daarbij samen met gecontracteerde hulpverleningspartners.

Kinderen of jongeren die 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Neem dan contact op met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SBJH). Op de website van SBJH vindt u meer informatie en contactgegevens.

Loopt de indicatie jeugdzorg van uw kind af? Dan moet u acht weken voor het einde van de indicatie contact opnemen met de gemeente. U krijgt dan een afspraak bij het kernteam.

Voor crisissituaties op het gebied van kinderen/jeugdigen onder de 18 jaar kunt u bellen met de Crisisdienst Jeugd. Zij zijn voor acute situaties buiten kantoortijd bereikbaar via nummer 070-379 51 60. Tijdens kantoortijd neemt u contact op via 14 015.

Een aanvraag jeugdzorg doet u in principe bij het kernteam. In sommige gevallen kan het klantcontactcentrum van de gemeente u ook verder helpen. Voor een afspraak met het kernteam kunt u bellen naar 14 015.