Splitsen in appartementsrechten

Wilt u een gebouw (kadastraal) splitsen in appartementsrechten? Dan heeft u op grond van de Huisvestingsverordening 2023 een vergunning nodig. In de beleidsnota woningvoorraad Pijnacker-Nootdorp vind u meer informatie over de voorwaarden.

 • De woonruimte ligt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 • U bent eigenaar, of u kunt een machtiging van de eigenaar overleggen.
De gemeente beoordeelt verder:
 • Of de gebruiksoppervlakte minimaal 12 m2 per bewoner bedraagt;
 • Of wordt voldaan aan bouwtechnische eisen;
 • Of wordt voldaan aan eisen met betrekking tot brandveiligheid;
 • Of wordt voldaan aan eisen met betrekking tot geluidsisolatie;
 • Of wordt voldaan aan eisen van het gemeentelijke parkeerbeleid (of voorzien is in voldoende parkeerruimte);
 • Of de nieuwe situatie past binnen het bestemmingsplan, en of er geen strijdigheid ontstaat met andere vergunningen;
 • Of het belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad niet wordt geschaad;
 • Of geen onaanvaardbare inbreuk plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden op een geordend woon- en leefmilieu van de woonruimte dan wel de omgeving van de woonruimte, waar de aanvraag betrekking op heeft.

Via het mailadres info@pijnacker-nootdorp.nl kunt u het ‘formulier splitsen in appartementsrechten’ vragen. Vermeld hierin alvast het adres van de woning waar het om gaat.

 • Een rechtsgeldige machtiging van de eigenaar als u zelf niet de eigenaar bent;
 • Wanneer u niet zelf verantwoordelijk bent voor het beheer van de woonruimte een rechtsgeldige machtiging van de door u aangewezen beheerder;
 • Een taxatierapport van een beëdigde taxateur. Uit dat taxatierapport moet de waarde blijken. Die taxatie mag niet langer dan een jaar geleden zijn uitgevoerd;
 • Bent u minder dan een jaar geleden eigenaar geworden van de woning? Dan is nodig een kopie van de koopakte;
 • Een bouwkundig rapport met een beschrijving en een beoordeling van de staat van onderhoud van het gebouw. Dat rapport mag niet langer dan een jaar oud zijn;
 • Een tekening van de huidige situatie (per woonlaag), waarop duidelijk de verschillende vertrekken zijn aangegeven, inclusief maatvoering;
 • Een splitsingsplan met tekening; Die tekening moet duidelijk de begrenzing van de afzonderlijke appartementen in de nieuwe situatie van het gebouw en de daarbij horende grond (per appartement) laten zien;
 • Bouwtekeningen van de nieuwe situatie (inclusief plattegronden en gevelaanzichten) en de aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning (indien van toepassing op uw situatie). Deze stukken moeten in elk geval zodanige informatie bevatten, dat een beoordeling van de gebruiksoppervlakte per bewoner kan plaatsvinden;
 • Informatie over de nieuwe situatie waaruit blijkt dat het pand en de zelfstandige woonruimten voldoen aan de bouwtechnische- en brandveiligheidseisen, en aan de geluidsisolatienormen van het geldende Bouwbesluit;
 • Een tekening van het gebouw en directe omgeving waarop is aangegeven waar voertuigen kunnen worden geparkeerd.