Woningvoorraad: kamerverhuren

Verhuurt u een kamer in uw eigen woning? Of gaat u een woning omzetten naar één of meer woonruimten, zonder zelfstandige ingang, met de intentie om deze te verhuren? Dan heeft u op grond van de Huisvestingsverordening 2023 een vergunning nodig.

In de beleidsnota woningvoorraad Pijnacker-Nootdorp vind u meer informatie over de voorwaarden.

 • De woonruimte ligt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 • U bent eigenaar, of u kunt een machtiging van de eigenaar laten zien;
 • Het mag niet gaan om een schaarse woning (zie punt 1.2 Bescherming schaarse woningvoorraad van Pijnacker-Nootdorp in de beleidsnota);
 • U slaagt voor de fysieke en algemene leefbaarheidstoets (zie punt 2.2.2 Algemene leefbaarheid in de beleidsnota).

In de beleidsnota woningvoorraad Pijnacker-Nootdorp vind u meer informatie over de eisen die hierboven staan.

 • Of de gebruiksoppervlakte minimaal 24 m2 per bewoner is;
 • Of er maximaal 4 personen per woning binnen de bebouwde kom komen te wonen en maximaal 6 personen per woning buiten de bebouwde kom;
 • Of wordt voldaan aan bouwtechnische eisen;
 • Of wordt voldaan aan eisen met betrekking tot brandveiligheid;
 • Of wordt voldaan aan eisen met betrekking tot geluidsisolatie;
 • Of wordt voldaan aan eisen van het gemeentelijke parkeerbeleid (of voorzien is in voldoende parkeerruimte);
 • Of de nieuwe situatie past binnen het bestemmingsplan, en of er geen strijdigheid ontstaat met andere vergunningen;
 • Of het gaat om een schaarse woning (zie punt 1.2 Bescherming schaarse woningvoorraad van Pijnacker-Nootdorp in de beleidsnota);
 • Of er kan worden voldaan aan de fysieke en algemene leefbaarheidstoets (zie punt 2.2.2 Algemene leefbaarheid in de beleidsnota);
 • Of er woon- en leefregels voor bewoners zijn opgesteld, actief gecommuniceerd en raadpleegbaar. 

In de beleidsnota woningvoorraad Pijnacker-Nootdorp vind u meer informatie over de eisen die hierboven staan.

Via het mailadres info@pijnacker-nootdorp.nl kunt u het Aanvraagformulier woningvoorraad: kamerverhuur vragen. Vermeld hierin alvast het adres van de woning waar het om gaat.

 • Een rechtsgeldige machtiging van de eigenaar als u zelf niet de eigenaar bent;
 • Wanneer u niet zelf verantwoordelijk bent voor het beheer van de woonruimte een rechtsgeldige machtiging van de door u aangewezen beheerder;
 • Bent u minder dan een jaar geleden eigenaar geworden van de woning? Dan is nodig een kopie van de koopakte;
 • Een tekening van de huidige situatie (per woonlaag), waarop duidelijk de verschillende vertrekken zijn aangegeven, inclusief maatvoering;
 • Bouwtekeningen van de nieuwe situatie (inclusief plattegronden en gevelaanzichten) en de aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning (indien van toepassing op uw situatie). Deze stukken moeten in elk geval zodanige informatie bevatten, dat een beoordeling van de gebruiksoppervlakte per bewoner kan plaatsvinden;
 • Informatie over de nieuwe situatie waaruit blijkt dat het pand en de zelfstandige woonruimten voldoen aan de bouwtechnische- en brandveiligheidseisen, en aan de geluidsisolatienormen van het geldende Bouwbesluit;
 • Een tekening van het gebouw en directe omgeving waarop is aangegeven waar voertuigen kunnen worden geparkeerd.

De kosten voor de aanvraag zijn afhankelijk van het aantal woonruimten. Neem contact op met de gemeente voor de precieze kosten.