Woningvoorraad: kamerverhuren

Verhuurt u een kamer in uw eigen woning? Of gaat u een woning omzetten naar één of meer woonruimten, zonder zelfstandige ingang, met de intentie om deze te verhuren? Dan heeft u op grond van de Huisvestingsverordening 2019 een vergunning nodig.

 • De woonruimte ligt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 • U bent eigenaar, of u kunt een machtiging van de eigenaar overleggen.
 • Of de gebruiksoppervlakte minimaal 12 m2 per bewoner bedraagt;
 • Of wordt voldaan aan bouwtechnische eisen;
 • Of wordt voldaan aan eisen met betrekking tot brandveiligheid;
 • Of wordt voldaan aan eisen met betrekking tot geluidsisolatie;
 • Of wordt voldaan aan eisen van het gemeentelijke parkeerbeleid (of voorzien is in voldoende parkeerruimte);
 • Of de nieuwe situatie past binnen het bestemmingsplan, en of er geen strijdigheid ontstaat met andere vergunningen;
 • Of het belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad niet wordt geschaad;
 • Of geen onaanvaardbare inbreuk plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden op een geordend woon- en leefmilieu van de woonruimte dan wel de omgeving van de woonruimte, waar de aanvraag betrekking op heeft.

U kunt de vergunning bij de gemeente aanvragen via het ‘Aanvraagormulier_Woningvoorraad_Kamerverhuren‘. Er wordt een Bibob-toets uitgevoerd. U moet daarom ook de Bibobvragenlijst_Overige_Vergunningen_2013 invullen.

 • Een rechtsgeldige machtiging van de eigenaar als u zelf niet de eigenaar bent;
 • Wanneer u niet zelf verantwoordelijk bent voor het beheer van de woonruimte een rechtsgeldige machtiging van de door u aangewezen beheerder;
 • Een taxatierapport van een beëdigde taxateur. Uit dat taxatierapport moet de waarde en de staat van onderhoud blijken. Die taxatie mag niet langer dan een jaar geleden zijn uitgevoerd;
 • Bent u minder dan een jaar geleden eigenaar geworden van de woning? Dan is nodig een kopie van de koopakte;
 • Een tekening van de huidige situatie (per woonlaag), waarop duidelijk de verschillende vertrekken zijn aangegeven, inclusief maatvoering;
 • Bouwtekeningen van de nieuwe situatie (inclusief plattegronden en gevelaanzichten) en de aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning (indien van toepassing op uw situatie). Deze stukken moeten in elk geval zodanige informatie bevatten, dat een beoordeling van de gebruiksoppervlakte per bewoner kan plaatsvinden;
 • Informatie over de nieuwe situatie waaruit blijkt dat het pand en de zelfstandige woonruimten voldoen aan de bouwtechnische- en brandveiligheidseisen, en aan de geluidsisolatienormen van het geldende Bouwbesluit;
 • Een tekening van het gebouw en directe omgeving waarop is aangegeven waar voertuigen kunnen worden geparkeerd;

Documenten opsturen

Heeft u alle bovenstaande documenten verzameld? Dan kunt u ze inscannen en mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl. U kunt ook alles per post sturen naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld op alle documenten duidelijk het adres waarop de aanvraag betrekking heeft.

De kosten voor de aanvraag zijn afhankelijk van het aantal woonruimten. Neem contact op met de gemeente voor de precieze kosten.