Omgevingsplannen

In het omgevingsplan geeft de gemeente aan waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, horeca of kassen. Er staan ook regels in voor bouwhoogtes en of je in de bodem mag graven.

Het geldende omgevingsplan is te vinden op de website omgevingswet.overheid.nl onder het kopje ‘Regels op de kaart’. Als u daar een adres intikt, ziet u alle geldende regels op die locatie.

In het omgevingsplan heeft de gemeente voor ieder stukje ruimte in de gemeente bepaald waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, horeca of kassen. Bij elke vorm van gebruik horen regels. Deze gaan bijvoorbeeld over wat en hoe groot en hoe hoog er gebouwd mag worden. De regels van een omgevingsplan gelden voor iedereen.

In de motivering bij het omgevingsplan staat waarom het omgevingsplan wordt gemaakt en waarmee allemaal rekening is gehouden, bijvoorbeeld met de natuur in de omgeving of de hoogte van geluidsbelasting.

Participatie

Graag wil de gemeente dat u meedenkt over wat er in een omgevingsplan komt te staan. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties (bijvoorbeeld een wijkvereniging of de waterbeheerder) wil de gemeente een zo goed mogelijk omgevingsplan maken

Van ontwerpomgevingsplan tot vastgesteld omgevingsplan 

Na het gevoerde participatietraject, maakt de gemeente een ontwerpomgevingsplan. Wanneer u het niet eens bent met het ontwerpomgevingsplan, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Zo’n bezwaar noemen we een zienswijze.

Aanpassingen van omgevingsplannen die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven vindt u op de pagina Plannen ter inzage.

De gemeente bekijkt alle zienswijzen en beoordeelt daarna of het plan toch nog aangepast moet worden. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Vanaf het moment dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de wijziging van het omgevingsplan, hebben we het over het vastgestelde omgevingsplan. Daarna gaat het omgevmingsplan voor iedereen gelden.

Beroep bij de Raad van State

Wie het niet eens is met de vastgestelde wijziging van het omgevingsplan kan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Let op! Meestal moet u dan wel eerder een zienswijze ingediend hebben. Als u niet wilt dat het gewijzigde omgevingsplan gaat gelden, dan moet de Raad van State daar apart om vragen. Er kan dan een zogenoemde ‘voorlopige voorziening’ komen. De Raad van State gaat eerst kijken of het omgevingsplan wel in orde is, voordat het omgevingsplan gaat gelden. Het in beroep gaan en het vragen om een voorlopige voorziening is niet gratis. De Raad van State kan u vertellen wat dat kost.

Onherroepelijk omgevingsplan 

Als de Raad van State vindt dat de gemeente het omgevingsplan terecht gewijzigd heeft vastgesteld, dan is het omgevingsplan definitief. We noemen het dan het onherroepelijk omgevingsplan. Een onherroepelijk omgevingsplan geldt voor iedereen.

Het omgevingsplan kunt u vinden op www.omgevingswet.overheid.nl . Daar kunt u het adres invoeren en ziet u welke regels er gelden. Ook alle wijzigingen van het omgevingsplan die nog niet zijn vastgesteld zijn daar te vinden. 

Wilt u iets bouwen? Of wilt u de grond of een gebouw voor iets anders gebruiken dan volgens het omgevingsplan mag? Dan kan en wil de gemeente soms toch meewerken. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via 14 015. Een medewerker van het team Ruimte zal op basis van zijn/haar kennis en ervaring een inschatting maken of dat wat u wilt kans maakt of niet. Ook krijgt u een advies wat u verder moet doen. De inschatting en het advies zijn gratis, maar zijn geen officiële beslissing van de gemeente. Als u dat wilt, zult u een officiële aanvraag in moeten dienen. De medewerker van de gemeente kan u uitleggen hoe dat moet. Bekijk ook het product Omgevingsvergunning algemeen.

Mocht de gemeente beslissen mee te werken, kan het zijn dat een aanpassing van het omgevingsplan speciaal voor u noodzakelijk is. Dat kost al snel een paar duizend euro. Een medewerker van de gemeente kan u daar meer uitleg over geven.

Het omgevingsplan bekijken is gratis. Op www.omgevingswet.overheid.nl kunt u het adres invoeren en u ziet welke regels er gelden.