Gebruik grond, bagger of bouwstoffen

Grond en/of baggerspecie wil de gemeente zoveel mogelijk hergebruiken. Maar om de bodem te beschermen zijn er regels. Wilt u grond, baggerspecie, of bouwstoffen gebruiken of elders tijdelijk opslaan? Dan moet u dit minimaal 1 week (en bij enkele activiteiten minimaal 4 weken) voor de start van de werkzaamheden melden via het Omgevingsloket.

Dit geldt voor: 

  • grond, zoals zand, klei en veen;
  • bagger;
  • bouwstoffen als (gebroken)puin, asfalt, beton, bakstenen, e.d. 

U hoeft niets te melden als:

  • het toepassen van ten hoogste 50 m3  grond met kwaliteitsklasse landbouw/natuur of baggerspecie met kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar;
  • de grond of baggerspecie wordt toegepast door een natuurlijk persoon en ten hoogste 25 m3 grond of baggerspecie betreft. Ter informatie, neem voor het afvoeren van een partij contact op met een containerverhuurbedrijf of een erkend (grond)verwerker die de grond wil aannemen. U kunt geen aarde, grond of zand storten bij de Milieustraat van Avalex;
  • grond wordt ontgraven en toegepast binnen een landbouwbedrijf;
  • baggerspecie wordt verspreidt over aangrenzend perceel;
  • toepassen van grond/bagger die vergunningsplichtig is.

De kwaliteit van de partij grond, bagger of bouwstof moet op verzoek altijd kunnen worden aangetoond, ook als de meldingsplicht niet van toepassing is.

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat bovenstaande nog wat specifieker verwoord. Ook staat in het Bal wat moet worden aangeleverd bij een meld- en informatieplicht (dit staat ook in het omgevingsloket als u gaat melden).

Uw melding wordt getoetst aan getoetst aan het Bodembeheerbeleid (Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer). Hierin leest u over de algemene bodemkwaliteit en de mogelijkheden van het gebruik van grond of bagger binnen de gemeente.

Uw melding wordt binnen 1 week behandeld. Voor enkele activiteiten geldt een termijn van 4 weken. U ontvangt een brief waarin staat of de gemeente met de melding instemt of niet.