Carbidschieten

In onze gemeente is er een verbod op carbidschieten, met een uitzondering op 31 december. Alleen op deze dag mag carbidschieten tussen 10.00 en 18.00 uur. U moet zich hier wel eerst voor aanmelden en zich aan bepaalde regels houden.

U mag bijvoorbeeld alleen buiten de bebouwde kom op eigen terrein schieten. Ook mag er met maximaal twee (melk)bussen worden geschoten met een inhoud van maximaal 40 liter. Verder moet u zich houden aan bepaalde afstanden tot bebouwing, vogelbeschermingsgebieden en voorzieningen voor het houden van vee. Kijk onder aan deze pagina voor alle regels.

Als u gaat carbidschieten bent u verplicht dit vóór 27 december bij ons te melden.

U kunt o.v.v. ‘carbidschieten jaarwisseling’ e-mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl of een brief versturen naar Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker t.a.v. team Handhaving & Veiligheid. Meld in deze aanmelding de volgende punten:

 • Locatie
 • Contactgegevens organisator
 • Tijdvak waarin carbid schieten plaatsvindt
 • Aantal melkbussen
 • Eventuele bijlage: schriftelijke toestemming van eigenaar terrein waarop wordt afgeschoten (artikel 1c)

Op het moment dat de melding niet volgens de regels is, wordt contact opgenomen met de organisator.

Carbidschieten is toegestaan als:

 • daarbij gebruik wordt gemaakt van een (melk)bus met een inhoud van maximaal 40 liter;
 • daarbij geen handelingen worden uitgevoerd of juist vergeten worden waarvan de carbidschietschieter weet of kan vermoeden dat daardoor gevaar, schade of overlast kan optreden voor personen of voor de omgeving;
 • iemand die op iemand anders zijn of haar terrein carbid schiet, een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten kan laten zien;
 • niet meer dan twee bussen voor het carbidschieten worden gebruikt of klaar hebben staan; 
 • er gebruik gemaakt wordt van acetyleengas afkomstig uit calciumacetylide (carbid) en water of gasmengels met vergelijkbare eigenschappen;
 • het carbidschieten wordt gedaan door een persoon van ten minste 16 jaar oud, onder toezicht van ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud;
 • het aanwezige publiek minimaal op 10 meter afstand staat van de schietopstelling.

Afstanden

Het terrein waar carbid geschoten wordt, ligt op een afstand van ten minste:

 • 100 meter van woningen;
 • 300 meter van bijvoorbeeld stallen voor dieren
 • 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.

Schieten

 • Er mag niet in de richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing worden geschoten.
 • Er mogen geen busdeksels of andere voorwerpen worden gebruikt om met carbid te worden weggeschoten.
 • Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen van de (melk)bus moeten worden weggeschoten zonder schade aan te brengen aan mens, dier of goed.
 • De (melk)bus moet worden ontstoken met een fakkel op een stok. Diegene die dit doet moet aan de zijkant van de (melk)bus staan.

Schootsveld

 • Het vrijschootsveld moet ten minste 75 meter zijn en hierin mogen geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 • Binnen het vrijschootsveld van 75 meter mag geen publiek aanwezig zijn.

Terrein

Het terrein van waar af wordt geschoten is:

 • afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
 • verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.
 1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet als:
  • het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur op een terrein gelegen buiten de bebouwde kom, niet zijnde de openbare weg; en
  • het college uiterlijk 27 december van het betreffende jaar schriftelijk of digitaal in kennis is gesteld van het carbidschieten waarbij de locatie, de (contact)gegevens van de organisator, het tijdvak en het aantal (melk)bussen zijn vermeld.
 3. Het college kan nadere regels stellen betreffende het carbidschieten zoals bepaald in het tweede lid.
 4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 5. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.