Terug naar het overzicht

Weidevogelgebied Zuidpolder Delfgauw stap dichterbij

Overheden, natuurbeheerders en boeren hebben afspraken gemaakt voor een robuust weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw. De komende twee jaar worden de ideale omstandigheden gecreëerd voor weidevogels: andere vormen van natuur, landbouw en het behoud van het karakteristieke polderlandschap. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor de weidevogels, maar ook voor inwoners, recreanten en boeren.

Zuidpolder: weiland met hek en op de voorgrond fluitekruid
Zuidpolder

Weidevogels

Wist je dat 90% van de grutto’s in Noord-West Europa in Nederland broeden? En ongeveer 15% daarvan in Zuid-Holland? Een aanzienlijk deel, waar we als regio graag zorg voor dragen. Dat is ook hard nodig, want helaas gaat de populatie weidevogels achteruit. In de eerste plaats is dat zonde van deze bijzondere vogels. Daarnaast zegt de aanwezigheid van weidevogels ook iets over de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit in het landelijk gebied. Deze teruggang is een zorg van iedereen en actie is dan ook nodig!

Met het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels worden concrete initiatieven ingezet om meer geschikt leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, maar ook de tureluur, kievit en patrijs te creëren en bestaande leefgebieden in kwaliteit te verbeteren. Dit is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland samen met de agrarische collectieven verenigd in BoerennatuurZH, de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties en de weidevogelvrijwilligers.

Kavelruil

Een van de maatregelen uit het actieplan is het inrichten van weidevogelgebieden op grond van de provincie. Dit wordt onder andere gedaan in de Zuidpolder van Delfgauw, tussen de N470 en Oude Leede.  Onder begeleiding van de Stichting Kavelruil Zuid-Holland is een zogeheten kavelruil uitgevoerd. Grondeigenaren, pachters en andere belanghebbenden hebben hun grond ingebracht en afspraken gemaakt over de manier waarop de grond het beste verdeeld en gebruikt kan worden. Waar nodig zijn extra stukken grond verworven. Dit alles met als doel de natuurgronden aaneen te laten sluiten in de kern en voor boeren land dichterbij hun boerderij te realiseren. Hierdoor ontstaan zowel kansen voor de natuur als voor de landbouw.

Op donderdag 28 april is de kavelruil in de Zuidpolder officieel vastgesteld door de notaris. Een belangrijke stap! Inmiddels zijn de betrokken partijen gestart met de voorbereiding op de definitieve inrichting van het weidevogelgebied.

Hoe ziet het weidevogelgebied er straks uit?

Weidevogels houden van vochtig kruidenrijk grasland, met voldoende voedsel en ruimte om rustig te broeden. Daarom komen er in het weidevogelgebied extra greppels zodat het waterpeil beter te regelen is, en er een hoger waterpeil kan worden ingesteld. Ook wordt de komende jaren vol ingezet op meer kruiden en bloemen zodat het gebied een walhalla wordt voor insecten, het belangrijkste voedsel voor de weidevogels. Te hoge bomen en bosschages worden verwijderd om te voorkomen dat er vijanden zoals kraaien of roofvogels in gaan zitten. In het zuidelijk deel van de Zuidpolder komt een natuurvriendelijke oever voor insecten, vissen, kikkers en andere waterdieren. Dit deel van het gebied wordt daardoor ook interessant voor bijvoorbeeld de blauwe reiger en de lepelaar. Het huidige natuurgebied De Groene Keijzer wordt waterrijker met poelen en ondiepe plassen.

Versterken initiatieven

Naast het geplande natuurbeheer doen boeren in de Zuidpolder ook al veel voor de weidevogels door agrarisch natuurbeheer. Dit wordt waar mogelijk uitgebreid en ondersteund. Denk hierbij aan kruidenrijk grasland dat pas na het broedseizoen gemaaid wordt zodat kuikens en nesten beschermd blijven. Daarnaast is er aangepast beheer van slootkanten, wat de biodiversiteit vergroot, en ligt er in het gebied een eendenkooi. De komende maanden worden aanvullende afspraken gemaakt om het beheer van de eendenkooi, het weidevogelgebied en het agrarisch landschap zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten en te versterken.

Natuurnetwerk Nederland

De provincie wil het toekomstige weidevogelgebied officieel opnemen in het landelijke netwerk van natuurgebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daardoor is het goed beschermd en komt er ook geld beschikbaar voor het beheer. Verwacht wordt dat de Zuidpolder in 2023 officieel is opgenomen in het NNN, en dat de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd.

Wat vooraf ging

Met een intentieverklaring spraken vier partijen in 2019 af om de kansen voor een weidevogelgebied in de Zuidpolder te onderzoeken. Dit waren provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In 2020 zijn de plannen verder uitgewerkt. Het blijkt dat een combinatie van een weidevogelgebied met daar omheen natuur inclusieve landbouw het meest kansrijk is. De inrichting van de Zuidpolder als weidevogelgebied is een van de maatregelen uit het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels.