Terug naar het overzicht

Stand van zaken Oude Polder Dierenpension

Begin dit jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ’Oude Polder – Dierenpension’ ter inzage gelegen. Het vervolgproces van het plan laat nog enige tijd op zich wachten. Daarom een korte stand van zaken en een doorkijk naar het vervolg.

In het voorontwerpbestemmingsplan staat welke intentie de gemeente heeft voor de locatie in de Oude Polder. In het plan wordt het gebied opgedeeld in twee stukken. In het oostelijk deel kan een dierenpension en een dierenbegraafplaats komen. In het westelijk deel, direct naast de woonwijk Tolhek, is een groene invulling voorzien. Op dit moment weten we nog niet hoe het gebied er exact uit komt te zien. Bij deze invulling houden we rekening met de intentie van de gemeente, de beoogde exploitant van het dierenpension en de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan.

Op weg naar het bestemmingsplan nemen we onderstaande stappen:

In gesprek met de provincie

Voor elk bestemmingsplan moet de provincie instemmen. Wij zijn nu met de provincie in gesprek over de ruimtelijke impact van het plan op het gebied en mogelijke aanpassingen. Zodra we zicht hebben op de door de provincie gewenste aanpassing gaan wij aan de slag met de uitwerking.

Uitwerken ontwerpbestemmingsplan

Als eerste stap in de uitwerking, maken we een ontwerpbestemmingsplan. Dit gaat in op de beoogde omvang en invulling van het perceel van het dierenpension en op aspecten zoals bebouwing, geluid, verkeer en parkeren, en ook de landschappelijke inpassing. Ook inspraakreacties van omwonenden nemen we mee. De exacte invulling van het groengebied gaan we op een later moment uitwerken. Hoe we dat gaan organiseren, bepalen we later. We willen dit in ieder geval doen in samenwerking met omwonenden.

Beantwoorden inspraakreacties

Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn tientallen inspraakreacties ingediend. Alle indieners ontvangen van ons een antwoord op hun inspraakreactie. De gemeenteraad betrekt deze informatie bij de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan.

Vervolgtraject lastig

Op dit moment is een planning van het vervolgtraject lastig te maken. Dit is afhankelijk van de gesprekken met de provincie. Wij verwachten eind dit jaar een ontwerpbestemmingsplan te hebben.

Oude polder