Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingsplan 2e partiele herziening Keijzershof 2018

Het ontwerpbestemmingsplan 2e partiele herziening Keijzershof 2018 ligt ter inzage van donderdag 12 mei tot en met woensdag 22 juni 2022.

Op 23 december 2021 stemde de gemeenteraad in met verdichting van het aantal woningen in de Centrumlijn. Daarmee spelen we in op de behoefte aan meer sociale, middeldure huur- en bereikbare koopwoningen. Om dat mogelijk te maken moet het bestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’ op een beperkt aantal onderdelen worden herzien. Het gaat in dit geval om onder meer de navolgende wijzigingen:

–  de groenbestemming aan de noordzijde van het plangebied (nu multicourt) maakt plaats voor de  woongebied-bestemming. Dit biedt de vrijheid om het groen en het multicourt (of een vergelijkbare speelvoorziening) te realiseren op een andere plek in deze wijk;

–  de mogelijkheid bieden om in plaats van een (half)verdiepte parkeergarage ook een bovengrondse parkeergarage te bouwen;

–  de mogelijkheid bieden om een beperkt oppervlakte (max. 500 m2 bvo) aan gemaksdiensten te realiseren  in het kader van de beoogde ‘Mobiltyhub’ (kleinschalige horeca, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen);

–  een aangepaste specifiek op het gebied afgestemde parkeernormering.

Het plangebied is de ontwikkellocatie Centrumlijn Noord tussen het tankstation/wasstraat (noordzijde), de Klapwijkseweg (oostzijde), Hofpleintunnel (zuidzijde) en railverbinding (westzijde).

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 12 mei in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het gemeentekantoor in Pijnacker.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijk aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via 14 015. De zienswijze moet bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

In de ter inzagetermijn wordt een inloopavond georganiseerd. Die is op woensdag 18 mei tussen 19.30 uur en 21.00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Hogere grenswaarden

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan wil het college hogere grenswaarden vaststellen voor de toekomstige woningen in het gebied Centrumlijn Noord. Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt (gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan) vanaf donderdag 12 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage. De volledige, officiële bekendmakingstekst vindt u op www.overheid.nl.