Terug naar het overzicht

Nieuw bestemmingsplan voor woningen aan de Kerkweg en de Korteweg

Aan de Kerkweg en aan de Korteweg in Pijnacker komen woningen op de plaats van de garagebedrijven Hoeke en Wiegel. Voor beide locaties gaat de gemeente daarom een nieuw bestemmingsplan maken. Het voorontwerpbestemmingsplan Kerkweg en de Korteweg is vanaf 19 november tot en met 30 december ter inzage. Hierop kunt u een inspraakreactie indienen.

Ruimte voor woningen

In onze gemeente is veel behoefte aan woningen. En vooral aan starterswoningen, woningen voor ouderen en sociale huurwoningen. Daarom wil de gemeente in een nieuw bestemmingsplan toestaan dat er nieuwe woningen komen aan de Korteweg en de Kerkweg. Deze woningen passen bij de vraag vanuit de samenleving. Bovendien is het een mooie kans om het historische lint aan de Kerkweg te verbeteren.

Wat staat er in het bestemmingsplan?

Het plangebied voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg Korteweg’ bestaat uit twee locaties, zie de afbeelding. Hier wordt de bestemming ‘Bedrijf’ omgezet naar de bestemming ‘Wonen’.Volgens het nieuwe bestemmingsplan morgen er dus straks woningen gebouwd worden op de twee bedrijfslocaties.

Het bestemmingsplan geeft verder nog een aantal voorwaarden aan de woningen mee:

  • Voor de Kerkweg/Adam Pijnackerstraat (garagebedrijf Hoeke) geeft het bestemmingsplan ruimte aan acht eengezinswoningen. De bouw- en goothoogte aan de Kerkweg zijn bewust laag gehouden met maximaal 4 meter goothoogte en maximaal 8 meter bouwhoogte. Hoge bebouwing is hier niet wenselijk en past ook niet in het straatbeeld.
  • Voor de Korteweg (voormalig garagebedrijf Wiegel) heeft de ontwikkelaar nu 13 à 14 appartementen voor ogen, waarvan 30% sociale woningen zullen zijn. Daarvoor zijn drie bouwlagen nodig, die uitkomen op een bouwhoogte van maximaal 10 meter. In het voorstel van de ontwikkelaar ligt de derde bouwlaag iets terug, waardoor het gebouw niet zo hoog en massief zal ogen. Dit is ook de reden waarom de gemeente een dergelijk appartementengebouw vindt passen bij de omgeving.

Contact met omwonenden

Nu het voorontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad is vrijgegeven voor inspraak, zal vanuit de gemeente inspraak worden georganiseerd met de omwonenden. Daarnaast is aan de ontwikkelaars gevraagd  ook vanuit hen een participatietraject met de buurt op te starten. Dit is pas verplicht vanaf 1 januari 2022 als de nieuwe Omgevingswet ingaat, maar we starten er nu al mee om ervaring op te doen met de nieuwe wet en participatie.

Voor de locatie aan de Kerkweg is er al een participatietraject vanuit de ontwikkelaar geweest. Ook heeft de gemeenteraad al ingestemd met de voorgenomen ontwikkeling op Kerkweg 42 via een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen. Voor de locatie aan de Korteweg start binnenkort de communicatie vanuit de ontwikkelaar, naast de inspraakmogelijkheden die de gemeente organiseert.

Ter inzage

Lees vanaf donderdag 19 november meer op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage hoe u de stukken kunt raadplegen en hoe u een inspraakreactie kunt indienen.

Het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen

Kerkweg-Korteweg